FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

IMBRUVICA

Janssen

Kapsel, hård 140 mg
(vit, ogenomskinlig, hård kapsel, 22 mm lång, märkt med "ibr 140 mg" i svart bläck.)

Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE27
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Ibrutinib 140 mg per kapsel.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Orsakar allvarliga ögonskador. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsåtgärder vid hantering

Handskar rekommenderas som en bra hygienåtgärd om det förekommer direktkontakt med kapslarna. Den färdiga läkemedelsprodukten får inte öppnas eller krossas.

Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Tvätta bort med tvål och vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser. Kontakta läkare.

  • Inandning: 

    Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2017-01-24