Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imatinib STADA

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
STADA Nordic

Filmdragerad tablett 400 mg
(Brunaktiga, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "400" på ena sidan och "NI" på den andra sidan. Tjocklek: ca 5,0 - 5,7 mm. Längder: ca 16,9 - 17,3 mm)

Protein-tyrosinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE01
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Imatinib STADA

400 mg filmdragerad tablett
imatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imatinib STADA  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Imatinib STADA
3. Hur du använder Imatinib STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imatinib STADA  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imatinib STADA  är och vad det används för

 

Imatinib Stada är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.


Imatinib Stada är en behandling för vuxna och barn för:


 • Kronisk myeloisk leukemi (KML). Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper vanligen kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxa utom kontroll.

 • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen att bekämpa infektion. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Stada hämmar tillväxten av dessa celler.


Imatinib Stada är också en behandling för vuxna för:


 • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessa utgör en grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodceller börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Stada hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

 • Hypereosinofilt syndrom (HES) och/eller kronisk eosinofil leukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomar i vilka vissa blodceller (så kallade eosinofiler) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Stada hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP är en cancer i vävnaden under huden i vilken vissa celler börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Stada hämmar tillväxten av dessa celler.


I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.


Fråga din läkare om du har några frågor om hur Imatinib Stada verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.


Imatinib som finns i Imatinib Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Imatinib STADA

Använd inte Imatinib STADA

 • om du är allergisk mot imatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om detta gäller dig, ta inte Imatinib Stada utan meddela din läkare.

Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare ytterligare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Imatinib Stada:

 • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom

 • om du tar läkemedlet levotyroxin pga. att din sköldkörtel har tagits bort

 • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Imatinib Stada kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas

 • om du får blåmärken, blödningar, feber, blir mycket trött och förvirrad när du tar Imatinib Stada, kontakta din läkare. Detta kan vara tecken på en skada på blodkärlen som kallas trombotisk mikroangiopati (TMA).


Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Imatinib Stada.


Du kan bli mer känslig för solen medan du tar Imatinib Stada. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF). Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.


Vid behandling med Imatinib Stada meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Imatinib Stada kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).


När du tar Imatinib Stada kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.

Barn och ungdomar

Imatinib Stada är även en behandling för barn med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph-positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP och HES/CEL.


En del barn och ungdomar som tar Imatinib Stada kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera din tillväxt.

Andra läkemedel och Imatinib STADA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan ha inverkan på Imatinib Stadas effekt när de tas tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Imatinib Stada och antingen leda till mer biverkningar eller till att göra Imatinib Stada mindre effektivt. Imatinib Stada kan göra samma sak mot vissa andra läkemedel.


Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Imatinib Stada rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt då det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Imatinib Stada under graviditet.

 • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen.

 • Amma inte under behandling med Imatinib Stada.

 • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Imatinib Stada rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imatinib STADA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Imatinib STADA

Din läkare har ordinerat Imatinib Stada för att du lider av en allvarlig sjukdom. Imatinib Stada kan hjälpa dig att bekämpa detta tillstånd.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare eller apotekspersonalen säger att du ska göra det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Varje gång du tagit en tablett ska det renade rayonet läggas tillbaka i burken, för att förhindra att de filmdragerade tabletterna skadas.


Hur mycket Imatinib Stada skall man ta


Användning för vuxna

Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Imatinib Stada du skall ta.


Om du behandlas för KML:

Beroende på ditt tillstånd är den rekommenderade startdosen antingen 400 mg eller 600 mg:

 • 400 mg som tas som en 400 mg tablett en gång om dagen.

 • 600 mg som tas som en 400 mg tablett plus två 100 mg tabletter en gång om dagen.


För KML kan din läkare förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen. Om din dagliga dos är 800 mg en 400 mg tablett på morgonen och en annan 400 mg tablett på kvällen.


Om du behandlas för Ph-positiv ALL:

 • Startdosen är 600 mg som tas som en 400 mg tablett plus två 100 mg tabletter en gång dagligen.

Om du behandlas för MDS/MPD:

 • Startdosen är 400 mg som tas som en 400 mg tablett en gång dagligen.


Om du behandlas för HES/CEL:

 • Startdosen är 100 mg som tas som en 100 mg tablett en gång dagligen. Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till 400 mg som tas som en 400 mg tablett en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.


Om du behandlas för DFSP:

 • Dosen är 800 mg per dygn, som tas som en 400 mg tabletter på morgonen och en annan 400 mg tablett på kvällen.

Användning för barn och ungdomar

Din läkare informerar dig om hur många tabletter Imatinib Stada som ska ges till ditt barn. Mängden Imatinib Stada som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd.


Den totala dosen till barn skall inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en engångsdos eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).


När och hur skall man ta Imatinib Stada

 • Ta Imatinib Stada i samband med en måltid. Det hjälper till att skydda mot magproblem när du tar Imatinib Stada.

 • Svälj tabletterna hela med ett stort glas vatten.

Om du inte kan svälja tabletterna, kan du slamma upp dem i endera ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice:

 • Ta cirka 50 ml för varje 100 mg-tablett.

 • Ta cirka 200 ml för varje 400 mg-tablett.

 • Rör om med en sked tills tabletterna har lösts upp sig fullständigt.

 • När tabletten har lösts upp drick omedelbart upp hela innehållet i glaset. Rester av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.


Hur länge skall man ta Imatinib Stada

Fortsätt att ta Imatinib Stada varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

Om du använt för stor mängd av Imatinib STADA  

Kontakta din läkare omedelbart om du av misstag tagit för många tabletter. Du kan behöva medicinsk vård. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Imatinib STADA

 • Om du glömt att ta en dos, tag den så snart du kommer ihåg. Hoppa däremot över missad dos om det snart är dags att ta nästa dos.

 • Fortsätt därefter med ditt normala schema.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Imatinib STADA

Sluta inte att ta Imatinib Stada om inte din läkare säger till. Om du inte kan ta medicinen som läkaren ordinerat eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta din läkare omedelbart.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får några av följande:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) eller vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Snabb viktökning. Imatinib Stada kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).

 • Tecken på infektion, t.ex. feber, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen. Imatinib Stada kan leda till minskning av antalet vita blodkroppar så att du lättare kan få infektioner.

 • Plötsliga blödningar eller sår (när du inte har skadat dig).


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (tecken på hjärtproblem).

 • Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).

 • Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).

 • Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).

 • Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).

 • Svår buksmärta, blod i uppkastning, avföring eller urin, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).

 • Kraftig urinminskning, törst (tecken på njurproblem).

 • Illamående, med diarré och kräkningar, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem).

 • Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).

 • Blekhet, trötthet och andfåddhet med mörk urin (tecken på låg nivå av röda blodkroppar).

 • Ögonsmärtor eller försämrad syn, blödning i ögonen.

 • Smärta i höfterna eller svårighet att gå.

 • Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).

 • Plötslig svullnad och rodnad i hud (tecken på en hudinfektion som kallas cellulit).

 • Nedsatt hörsel.

 • Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).

 • Tendens att få blåmärken.

 • Magsmärta, med illamående.

 • Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem).

 • Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).

 • Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer, samt låga fosfornivåer i blodet)

 • blodproppar i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Kombination av svåra utbredda hudutslag, illamående, feber, höga nivåer av vissa vita blodkroppar eller gul hud eller ögon (tecken på gulsot) med andfåddhet, bröstsmärta/obehag, kraftigt minskad urinproduktion och känsla av törst etc. (tecken på behandlingsrelaterad allergisk reaktion).

 • Kronisk njursvikt.

 • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.


Andra biverkningar kan omfatta:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • Huvudvärk eller trötthet.

 • Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.

 • Hudutslag.

 • Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett, under behandling med Imatinib Stada eller efter du har slutat ta Imatinib Stada.

 • Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

 • Viktuppgång.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Anorexi, viktnedgång eller smakstörningar.

 • Yrsel eller svaghet.

 • Sömnproblem (insomnia).

 • Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.

 • Näsblödning.

 • Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.

 • Klåda.

 • Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.

 • Domningar i händer och fötter.

 • Sår i munnen.

 • Ledsmärta med svullnad.

 • Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.

 • Minskad eller ökad känslighet i huden.

 • Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna som kan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.

 • Smärtsamma förändringar i huden med eller utan blåsor.

 • Långsam tillväxt hos barn och ungdomar.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Imatinib STADA  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


HDPE-burk:

Imatinib Stada 400 mg 30 filmdragerade tabletter/ burk: kasseras 45 dagar efter första öppnandet.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Användes inte om någon förpackning är skadad eller visar tecken på att ha öppnats eller hanterats på annat otillbörligt sätt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är imatinib.

Varje filmdragerad tablett innehåller imatinibmesylat motsvarande 400 mg imatinib.


Övriga innehållsämnen är:

Natriumstearylfumarat


Tablettdrageringen består av;

Opadry brun bestående av hydroxipropylmetylcellulosa, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Imatinib Stada 400 mg filmdragerade tabletter är brunaktiga, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "400" på ena sidan och "NI" på den andra sidan.

Tjocklek: ca 5,0 - 5,7 mm

Längder: ca 16,9 - 17,3 mm


Imatinib Stada filmdragerade tabletter tillhandahålls i Al/ Al blister eller i HDPE-burk med barnskyddande PP lock med renat rayon inuti.


Blister: 10, 30, 50 (sjukhusförpackning), 60, 90, 100, 120, 150, 180 och 200

HDPE-burk med barnskyddande PP/PE-lock med renat rayon inuti: 1 x 30, 90 (3 x 30).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Övriga tillverkare

S.C. POLISANO PHARMACEUTICALS S.A.

Alba Iulia Street, No 156, 550052 Sibiu, Rumänien


STADAPHARM GmbH

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-07-29

Hitta direkt i texten
Av