Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ISENTRESS

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Granulat till oral suspension 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vitt till benvitt granulärt pulver som kan innehålla gula eller beige till bruna partiklar, banansmak)

Antivirala läkemedel för systemiskt bruk, övriga antivirala medel

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AX08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Isentress

100 mg granulat till oral suspension
raltegravir

Om du är förälder till eller tar hand om ett barn som tar Isentress, läs denna information noga. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ge detta läkemedel till barnet. Den innehåller information som är viktig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Isentress är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Isentress
3. Hur du tar Isentress
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isentress ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isentress är och vad det används för

 

Vad Isentress är

Isentress innehåller den aktiva substansen raltegravir. Isentress är ett antiviralt läkemedel som används mot humant immunbristvirus (hiv). Detta är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS).


Hur Isentress fungerar

Hiv-viruset producerar ett enzym som kallas hiv-integras vilket hjälper viruset att föröka sig i cellerna i kroppen. Isentress hindrar enzymet från att fungera. När Isentress används tillsammans med andra läkemedel kan detta minska mängden hiv i blodet (s.k. ”viral load”) och öka antalet CD4-celler (en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i människans immunsystem för att motverka infektion). Att minska mängden hiv i blodet kan medverka till att hålla ditt immunsystem friskt. Detta innebär att din kropp lättare kan bekämpa infektioner.


När Isentress ska användas

Isentress används för att behandla vuxna, ungdomar, barn, småbarn och spädbarn som infekterats med hiv och för att behandla nyfödda spädbarn som exponerats för hiv 1‑infektion via mamman. Din läkare har ordinerat Isentress för att hjälpa till att hålla din hivinfektion under kontroll.


2. Vad du behöver veta innan du tar Isentress

Ta inte Isentress:

 • om du är allergisk mot raltegravir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Isentress.

Kom ihåg att Isentress inte kan bota hiv-infektion. Detta innebär att du även i fortsättningen kan få infektioner eller andra sjukdomar som är förknippade med hiv. Du bör fortsätta att träffa läkare regelbundet medan du tar detta läkemedel.


Psykiska besvär

Tala om för läkare om du tidigare haft depression eller psykisk sjukdom. Depression inklusive självmordstankar och självmordshandlingar har rapporterats hos vissa patienter som använder detta läkemedel, speciellt hos patienter som tidigare haft depression eller psykisk sjukdom.


Skelettbesvär

Vissa patienter som får antiretroviral kombinations­behandling kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör på grund av förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex (BMI). Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Om du upplever några av dessa symtom, informera din läkare.


Leverproblem

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tidigare har haft problem med din lever, inklusive hepatit B eller C. Din läkare kan vilja utvärdera hur allvarlig din leversjukdom är före beslut om du kan använda detta läkemedel.


Överföra hiv till andra

Hiv-infektion sprids genom kontakt via blod eller sexuell kontakt med en person som har hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Infektioner

Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några symtom på infektion, såsom feber och/eller sjukdomskänsla. Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion och som tidigare haft opportunistiska infektioner (infektioner till följd av nedsatt immunförsvar), kan tecken och symtom på inflammation från dessa tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligen på en förbättring av kroppens immunsvar, vilket gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan några tydliga symtom.


Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.


Muskelproblem

Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller svaghet under behandling med detta läkemedel.


Hudproblem

Kontakta läkare omgående om du får hudutslag. Svåra och livshotande hud- och överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos vissa patienter som tagit detta läkemedel.

Andra läkemedel och Isentress

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, receptfria såväl som receptbelagda.


Isentress kan interagera med andra läkemedel.

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta:

 • magsyraneutraliserande läkemedel (medel som motverkar eller neutraliserar syran i magsäcken för att minska besvär med matsmältning och halsbränna). Det rekommenderas inte att ta Isentress med vissa magsyraneutraliserande läkemedel (de som innehåller aluminium och/eller magnesium). Tala med din läkare om andra magsyraneutraliserande läkemedel du kan ta.

 • rifampicin (ett läkemedel som används för behandling av vissa infektioner, såsom tuberkulos), eftersom det kan sänka nivåerna av Isentress. Din läkare kan överväga att öka din dos av Isentress om du tar rifampicin.

Isentress med mat och dryck

Se avsnitt 3.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Isentress granulat till oral suspension rekommenderas inte under graviditet eftersom det inte har studerats hos gravida kvinnor.

 • Kvinnor med hiv bör inte amma eftersom deras spädbarn kan infekteras med hiv genom bröstmjölken. Tala med din läkare om det bästa sättet att mata ditt barn.


Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Använd inte maskiner, kör inte bil eller cykla om du känner dig yr efter att ha tagit detta läkemedel.

Isentress granulat till oral suspension innehåller fruktos, sorbitol och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sötningsmedel som finns i detta läkemedel kan vara skadligt för tänderna.


3. Hur du tar Isentress

Ge alltid detta läkemedel till barnet enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga barnets läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Isentress måste användas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

 • Se häftet med bruksanvisning i slutet av denna bipacksedel för anvisningar om hur en dos av Isentress förbereds och ges. Spara häftet och följ instruktionerna varje gång du ska förbereda läkemedlet. Ta med häftet till ditt barns läkarbesök.

 • Se till så att läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska förklarar hur rätt dos ska blandas och ges till ditt barn.

 • Granulaten måste blandas med vatten innan användning. Efter blandning måste du ge läkemedlet till ditt barn inom 30 minuter.

 • Dosen kommer att förändras över tid. Se till att följa instruktionerna från din läkare. Din läkare kommer att tala om för dig när och om du ska sluta ge Isentress till ditt barn.


Hur mycket du ska ta

Läkaren kommer att räkna ut den rätta dosen granulat till oral suspension baserat på spädbarnets eller småbarnets ålder och vikt. Läkaren kommer att tala om för dig hur mycket av den orala suspensionen spädbarnet eller småbarnet måste ta.

Ditt barn kan ta detta läkemedel med eller utan mat och dryck.


Isentress finns även som en 400 mg tablett, en 600 mg tablett och som en tuggtablett.


Byt inte mellan granulaten till oral suspension, tuggtabletten, 600 mg tabletten eller 400 mg tabletten utan att först tala med barnets läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Barn bör ha kvar inplanerade läkarbesök då deras dos av Isentress bör justeras när de blir äldre, växer eller går upp i vikt. Läkaren kan också vilja ordinera tuggtabletten när de kan tugga en tablett.

Om du har tagit för stor mängd av Isentress

Ta inte mer Isentress än vad läkaren rekommenderar. Ta kontakt med läkaren om du har tagit för mycket.

Om du har glömt att ta Isentress

 • Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

 • Om det har hunnit bli dags för nästa dos ska du dock hoppa över den glömda tabletten och återgå till det vanliga schemat.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Isentress

Det är viktigt att du använder Isentress exakt som din läkare har instruerat. Ändra inte dosen eller sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Sluta inte ta läkemedlet eftersom:

 • Det är mycket viktigt att du tar alla läkemedel mot hiv som du har ordinerats och vid rätt tidpunkt på dagen. Detta bidrar till att läkemedlen fungerar bättre. Det minskar också risken för att dina läkemedel slutar fungera mot hiv (s.k. läkemedelsresistens).

 • När dina Isentress-tabletter börjar ta slut ska du se till att få mer från läkaren eller apoteket. Anledningen är att det är mycket viktigt att du inte blir utan läkemedlet, även om det bara är en kort tid. Ett kort uppehåll i medicineringen kan vara tillräckligt för att mängden virus i blodet ska öka. Detta kan betyda att hiv-viruset kan utveckla resistens mot Isentress och därför bli svårare att behandla.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar-dessa är mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)

Kontakta en läkare omedelbart om du observerar något av följande:

 • herpesinfektioner inklusive bältros

 • blodbrist, även sådan orsakad av lågt järnvärde

 • tecken och symtom på infektion eller inflammation

 • psykisk störning

 • självmordsavsikt eller -försök

 • magsäcksinflammation

 • leverinflammation

 • leversvikt

 • allergiskt utslag

 • vissa njurproblem

 • läkemedelsintag i större mängder än vad som rekommenderats


Kontakta en läkare omedelbart om du observerar någon av biverkningarna ovan.


Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare):

 • minskad aptit

 • sömnsvårigheter, onormala drömmar, mardrömmar, onormalt beteende, känsla av djup ledsamhet och värdelöshet

 • yrsel, huvudvärk

 • svindel

 • väderspänning, buksmärta, diarré, ökad gasbildning i magen eller tarmen, illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, rapningar

 • olika typer av utslag (inträffar oftare vid kombination med darunavir)

 • trötthet, ovanlig trötthet eller svaghet, feber

 • förhöjda levervärden vid blodprov, onormala vita blodkroppar, förhöjda halter av blodfetter, förhöjda nivåer av enzymer från spottkörtlar eller bukspottkörtel


Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

 • infektion i hårsäckarna, influensa, hudinfektion på grund av virus, kräkningar eller diarré på grund av infektion, övre luftvägsinfektion, böld i lymfkörtel

 • vårtor

 • smärtor i lymfkörtlarna, lågt antal vita blodkroppar som bekämpar infektion, svullna körtlar på halsen, i armhåla och ljumske

 • allergisk reaktion

 • ökad aptit, diabetes, förhöjda halter av kolesterol och fettsyror i blodet, höga blodsockerhalter, överdriven törst, kraftig viktnedgång, höga blodfetter (såsom kolesterol och triglycerider), kroppsfettsrubbning

 • oro, förvirring, nedstämdhet, humörförändringar, panikattack

 • minnesförlust, smärta i handen till följd av tryck på en nerv, bristande uppmärksamhet, yrsel när man snabbt ställer sig upp, smakförändringar, ökad sömnighet, brist på energi, glömska, migränhuvudvärk, känselbortfall, domningar eller svaghet i armar och/eller ben, krypningar, sömnighet, spänningshuvudvärk, darrningar, dålig sömnkvalitet

 • synstörningar

 • surr, susningar, visslingar, ringningar eller andra ihållande ljud i öronen

 • hjärtklappning, långsamma hjärtslag, snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • vallningar, högt blodtryck

 • hes, raspig eller ansträngd röst, näsblödningar, nästäppa

 • smärta i övre delen av buken, obehagskänsla i ändtarmen, förstoppning, muntorrhet, halsbränna, sväljningssmärtor, inflammation i bukspottkörteln, sår eller ömhet i magen eller övre delen av tarmen, blödning från ändtarmen, obehag från magen, tandköttsinflammation, svullen, röd och öm tunga

 • fettinlagring i levern

 • akne, ovanlig förlust eller uttunning av håret, hudrodnad, ovanlig fettfördelning på kroppen som kan innebära minskat fett på benen, armarna och i ansiktet samt ökat bukfett, överdriven svettning, nattliga svettningar, förtjockad hud med klåda på grund av upprepat kliande, sår på huden, torr hud

 • ledvärk, smärtsam ledsjukdom, ryggsmärta, skelett/bensmärta, muskelömhet eller svaghet, nackvärk, smärta i armar eller ben, inflammation i senfästen, minskad mängd av benmineraler

 • njursten, ökat behov av att urinera på natten, njurcysta

 • svårighet att få erektion, bröstförstoring hos män, klimakteriesymtom

 • obehag i bröstet, frossa, ansiktssvullnad, nervositet, allmän sjukdomskänsla, knöl i halsen, svullna händer, fotleder eller fötter, värk

 • lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar (en typ av cell som får blodet att koagulera), blodprov som visar nedsatt njurfunktion, förhöjt blodsocker, förhöjd halt av muskelenzymer i blodet, socker i urinen, röda blodkroppar i urinen, viktuppgång, ökat midjemått, lågt blodprotein (albumin), förlängd koagulationstid


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

 • hyperaktivitet


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Isentress ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Granulat till oral suspension ska ges till patienten inom 30 minuter efter att det blandats.

 • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppna inte Isentress dospåsar innan du är redo att förbereda dosen.


Anvisningar avseende hur man kastar kvarblivet läkemedel finns i häftet med bruksanvisningen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är raltegravir. Varje dospåse för engångsbruk med granulat till oral suspension innehåller 100 mg raltegravir (som kalium).


Övriga innehållsämnen är: hydroxipropylcellulosa, sukralos, mannitol, monoammonium glycyrrhizinat, sorbitol (E420), fruktos, banansmakämne, sackaros, krospovidon typ A, magnesiumstearat, etylcellulosa 20 cP, ammoniumhydroxid, medellångkedjiga triglycerider, oljesyra, hypromellos 2910/6cP, makrogol/PEG 400, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De banansmaksatta granulaten till oral suspension är ett vitt till benvitt pulver som kan innehålla gula eller beige till bruna partiklar, i en dospåse för engångsbruk.

En förpackningsstorlek finns tillgänglig: 1 kartong med 60 dospåsar, två doseringssprutor om 10 ml, två doseringssprutor om 3 ml, två doseringssprutor om 1 ml, två blandningskoppar, denna bipackssedel samt häfte med bruksanvsining. Varje dospåse för engångsbruk innehåller 100 mg raltegravir som ska lösas upp i 10 ml vatten för att ge en slutkoncentration om 10 mg per ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

NederländernaKontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

BE

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


LT

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


BG

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


LU

MSD Belgium PBVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


CZ

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


HU

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com


DK

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com


MT

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


DE

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de


NL

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

EE

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com


NO

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


EL

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com


PL

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

FR

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: + 351 21 4465700

inform_pt@merck.com


HR

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

RO

Merck Sharp & Dohme, Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

IE

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

SI

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel.: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

IS

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

SK

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

IT

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

FI

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

CY

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


SE
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

LV

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com.

UK

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com
Denna bipacksedel ändrades senast 05/2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bruksanvisning

Ta med detta häfte till ditt barns läkarbesök.


Isentress 100 mg granulat till oral suspension

raltegravir


Bruksanvisning

för spädbarn


Detta kit har ändrats och kan vara annorlunda än det du tidigare använt.

 • NYA anvisningar för beredning av dos

 • NY mängd vatten för blandning av produkten

 • NYA storlekar på doseringssprutorna för uppmätning av dos

Försäkra dig om att du läser och förstår denna bruksanvisning.


Innan du börjar


Observera: Se till så att din läkare visar dig hur du förbereder och ger Isentress oral suspension.


 • Försäkra dig om att du förstår dessa instruktioner innan du börjar. Om du är osäker, kontakta din läkare.

 • Det är mycket viktigt att du noggrant mäter upp vattnet och Isentress genom att använda rätt doseringsspruta.

 • Innan du ger Isentress till ditt barn, kontrollera utgångsdatum. Utgångsdatumet är tryckt på kartongen och Isentress dospåsar.

 • Mängden av Isentress beror på ditt barns ålder och vikt, så det kommer att förändras över tid.

  Barnets läkare kommer att tala om vilken den rätta dosen är vid varje kontrollbesök efter vägning av ditt barn.

  Försäkra dig om att du går på ditt barns alla läkarbesök så att du får ny information om dosering allteftersom ditt barn växer.

  Under ditt barns första levnadsvecka ska du ge Isentress 1 gång per dag. Efter det ska du ge det 2 gånger per dag.

 • Detta häfte instruerar dig om hur du ska:

  º Blanda Isentress till flytande form

  º Mäta upp den rätta dosen genom att använda en doseringsspruta

  º Ge Isentress till ditt barn

  º Rengöring

Innehåll i kit:

 • Ytterkartong


Ytterkartong

 • Instruktioner (detta häfte)

Häfte

 • Bipackssedel

 • 2 blandningskoppar

Blandningskoppar

 • 60 dospåsar med Isentress granulat

Granulat

 • 6 doseringssprutor

Blåa sprutor

Gröna sprutor

Vita sprutor

Detta kit har en extra blandningskopp och uppsättning av doseringssprutor om en skulle försvinna eller skadas. Använd inte någon skadad blandningskopp eller doseringsspruta.


Steg 1. Gör dig redo

 • Se till att ditt barn är på en säker plats. Du kommer att behöva båda dina händer för att förbereda Isentress.

 • Tvätta dina händer med tvål och vatten.

 • Plocka fram det du behöver för att bereda 1 dos och placera på en ren yta:

Blandningskopp

Dospåse

Ett rent glas

Doseringsprutor


Steg 2. Fyll ett glas med vatten


Fyll upp ett rent glas med rumstempererat dricksvatten

från din kran eller använd vatten på flaska utan kolsyra.

Fyller ett glas vatten från kran eller flaskaSteg 3. Fyll upp den blåa doseringssprutan med vatten


Tryck in kolven på den blå doseringssprutan

så långt in i doseringssprutan som det går.


Blå doseringsspruta 10 ml

Doppa doseringssprutans spets i glaset med vatten.

Dra upp kolven.

Sluta när kolven är vid markeringen för 10 ml.


Dra upp 10 ml

Steg 4. Kontrollera luftbubblor


Håll doseringssprutan med spetsen uppåt.

Knacka till den med ditt finger för att avlägsna

eventuella luftbubblor.


Tryck försiktigt upp kolven för att avlägsna luften.

Kontrollera för luftbubblorDubbelkolla volymen

Dubbelkolla volymen vatten i doseringssprutan.

Om det är mindre än 10 ml, doppa återigen spetsen i vattnet och dra tillbaka kolven till dess att kolven är vid markeringen för 10 ml.
Steg 5. Tillsätt 10 ml av vattnet till blandningskoppen

Tillsätt 10 ml


Steg 6. Tillsätt Isentress till blandningskoppen


Observera följande innan Isentress tillsätts:

Se till att du och ditt barn är redo! Efter blandning av Isentress, ska det användas inom 30 minuter. Kasta eventuell överbliven Isentress efter du har gett dosen till ditt barn.


klipp upp påse

Ta 1 dospåse av ISENTRESS och skaka granulaten till botten av dospåsen.


Riv eller klipp upp dospåsen och häll alla

granulat i vattnet i blandningskoppen.

Se till att dospåsen är fullständigt tömd.

Töm dospåse


Steg 7. Blanda Isentress och vatten


Sätt på locket för att försluta blandningskoppen.

Snurra försiktigt blandningskoppen i cirkulerande rörelser

under 45 sekunder för att blanda granulaten med vatten.

Använd en klocka eller timer för att hålla koll på 45 sekunder. SKAKA INTE blandningen.

Blanda i 45 sekunder

Kontrollera att granulaten blandats

Kontrollera så att granulaten har blandats, fortsätt svepa runt dem. Blandningen ska se grumlig ut.


Steg 8. Kontrollera din ordination


Använd den mängd (i ml) av dosen som läkaren ordinerat.


Kom ihåg att dosen kan ändras vid varje läkarbesök, så se till så att du har all den senaste informationen. Se till att gå på ditt barns alla läkarbesök så att ditt barn får den rätta dosen!


Steg 9. Välj den doseringsspruta som du behöver


Välj rätt doseringsspruta för ditt barns dos:


VIT

(1 ml)

för 1 ml eller mindre

GRÖN

(3 ml)

för 1,5 ml till 3 ml

BLÅ

(10 ml)

för 3,5 ml till 10 ml


Vit doseringsspruta

Flytta den här delen av

kolven till den rätta markeringen

på doseringssprutan.


Grön doseringsspruta

Blå doseringsspruta

Hitta därefter den markeringen (ml) på doseringssprutan som överensstämmer med ditt barns dos.Steg 10. Mät upp Isentress

Tryck in kolven i doseringssprutan

så långt det går.

Tryck in kolven

Doppa spetsen på doseringssprutan i den förberedda blandningskoppen med Isentress

och dra upp kolven.


Stanna när du kommer till linjen som

motsvarar ditt barns ordinerade dos.


Dra upp kolven


VIKTIGT:

• Ditt barns dos kan vara en annan än den som visas i denna bild.

• Det kommer vanligtvis att finnas lite färdigblandad Isentress kvar i blandningskoppen.


Steg 11. Kontrollera luftbubblor


Håll doseringssprutan med spetsen uppåt.

Knacka till den med ditt finger för att avlägsna

eventuella luftbubblor.

Kontrollera för luftbubblor

Tryck försiktigt in kolven för att avlägsna luften.


Tryck försiktigt in kolven


Dubbelkolla volymen Isentress i doseringssprutan.

Om det är mindre än den ordinerade dosen, stoppa tillbaka spetsen i doseringskoppen med färdigblandad Isentress och dra upp kolven till dess att den hamnar vid rätt dosmarkering.


Steg 12. Ge Isentress till ditt barn


Placera spetsen av doseringssprutan

inuti ditt barns mun så att den vidrör antingen

höger eller vänster kind.


Ge till ditt barn

Tryck försiktigt in kolven för att ge den beredda lösningen med Isentress. Om ditt barn är motsträvigt, ta ut doseringssprutan från munnen och prova igen. Det är viktigt att ditt barn tar hela den ordinerade dosen (det går bra att en liten mängd är kvar i doseringssprutans spets).


VIKTIGT: Om ditt barn inte sväljer hela den ordinerade dosen eller spottar ut delar av den, kontakta din läkare för att ta reda på vad du ska göra.


Steg 13. Rengöring

Handtvätta doseringssprutorna

Häll överblivet Isentress i soporna.

Häll inte ut det i vasken.


Dra ut kolvarna från doseringssprutorna du använt.


Handtvätta doseringssprutorna, kolvarna och

blandningskoppen med varmt vatten och diskmedel.

Tvätta inte i diskmaskinen.


Skölj med vatten och låt lufttorka.

Förvara alltihop på en ren och torr plats. 


Hur ska jag förvara Isentress?


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Öppna inte Isentress dospåsar innan du är redo att förbereda en dos.


Försäkra dig om att du går på ditt barns alla läkarbesök så att du alltid vet hur mycket Isentress som ska ges.

Hitta direkt i texten
Av