FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Triolif Apelsin

Karo Pharma

Sugtablett
(Oranga, bikonvexa, cylinderformade, 19 mm i diameter)

Övriga medel vid sjukdomar i strupe och svalg, antiseptiska

ATC-kod: R02AA20
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Triolif

sugtabletter
lidokainhydroklorid/amylmetakresol/2,4-diklorobensylalkohol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Triolif är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Triolif
3. Hur du använder Triolif
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Triolif ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Triolif är och vad det används för

Triolif innehåller amylmetakresol och 2, 4 diklorobensylalkohol – som är antiseptiska medel, och lidokainhydroklorid – som är ett lokalbedövningsmedel för halsen.

Används till lokal lindring av symtom på halsont hos vuxna och ungdomar över 12 år. Du måste tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Triolif

Använd inte Triolif:

 • om du är allergisk mot lidokainhydroklorid eller andra lokalbedövande substanser av amidtyp, amylmetakresol, 2,4-diklorobensylalkohol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Barn under 12 år ska inte ta detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om:

 • Du har astma.

 • Du inte känner dig bättre efter 2 dagar eller har feber, huvudvärk, illamående, kräkningar eller hudutslag.

Sluta att ta Triolif och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem (en allvarlig allergisk reaktion):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

  (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar)

Denna produkt kan vara skadlig för tänderna.


Det lokalbedövande ämnet i detta läkemedel kan orsaka inandning (hosta under måltid eller en kvävande känsla) medan man äter. Ät inga måltider direkt efter intag av läkemedlet.

 

Detta läkemedel kan leda till att tungan blir bedövad och öka risken för bitskador. Försiktighet bör iakttas vid intag av varm mat och dryck.


Långvarig användning av detta läkemedel (mer än 5 dagar) rekommenderas inte eftersom det kan förändra den naturliga mikrobiella balansen i halsen.


Följ angiven dosering; Vid höga doser eller om läkemedlet tas under en längre tid kan det påverka hjärtat och nervsystemet och leda till kramper.


Äldre personer eller svaga personer är mer känsliga för eventuella biverkningar, och läkare bör rådfrågas innan användning av detta läkemedel.


Detta läkemedel ska inte användas vid större akuta sår i munhåla och svalg.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Triolif

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala särskilt om för läkaren eller apotekspersonalen om du tar några av följande läkemedel, eftersom det kan vara nödvändigt att justera dosen för läkemedlen.

 • Betablockerare (används för att behandla hjärtsvikt eller kärlsjukdomar) eller läkemedel som innehåller cimetidin (används för att behandla magsår)

 • Övriga lokala bedövningsmedel (amider).

 • Hjärtmediciner, som mexiletin eller prokainamid

 • Läkemedel som fluvoxamin (används för att behandla depression)

 • Antibiotika som erythromycin eller itrakonazol

Även om inga interaktioner inträffar använd inga andra antiseptiska preparat för munhålan eller svalget under tiden du tar Triolif.

Triolif med mat, dryck och alkohol

Ta inte detta läkemedel före måltider eller intag av dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Detta läkemedel rekommenderas inte under graviditet.


Amning:

Detta läkemedel rekommenderas inte vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Notera hur du reagerar på detta läkemedel. Tas läkemedlet i rekommenderad dos bör det inte påverka reaktionsförmågan eller orsaka dåsighet. Om du ändå upplever någon av dessa effekter bör du undvika att köra och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Triolif innehåller

Triolif innehåller sackaros och glukos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Triolif innehåller 1,495 g sackaros per sugtablett, vilket bör beaktas vid behandling av patienter med glukos-galaktosmalabsorption och patienter med diabetes mellitus.


Triolif innehåller 1,016 gram glukos per sugtablett, vilket bör beaktas vid behandling av patienter med glukos-galaktosmalabsorption och hos patienter med diabetes mellitus.


Triolif innehåller terpener med ursprung från levomentol. Höga doser av terpener har förknippats med neurologiska komplikationer såsom kramper hos barn.


Innehåller para-orange och nykockin (rött färgämne) som kan orsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du använder Triolif

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar över 12 år: En tablett får långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högst 8 sugtabletter per dygn (högst 4 sugtabletter för barn).


Ska inte lösas upp i kindhålan.


Triolif ska inte tas före måltider eller intag av dryck.


Långtidsanvändning av detta läkemedel (mer än 5 dagar) rekommenderas inte eftersom det kan förändra den naturliga bakteriefloran i halsen.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år.


Om du använt för stor mängd av Triolif  

Vid missbruk eller överdosering kan följande symtom uppstå: uttalad bedövning av övre matsmältningskanalen och luftvägarna, sömnlöshet, rastlöshet, upphetsning och andningssvårigheter. Andnöd, huvudvärk, trötthet, rörelsesvårigheter, yrsel och medvetslöshet kan också uppstå på grund av en sjukdom som kallas methemoglobinemi.

Om du använt en för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats för kombinationen av verksamma substanser i detta läkemedel.


Sluta att ta Triolif sugtabletter och kontakta omedelbart läkare om du upplever symptom på angioödem:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.


Imunsystemet

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktioner (brännande känsla, klåda), angioödem, stickningar/sveda i halsen och obehaglig smak.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Triolif ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: Lidokainhydroklorid, amylmetakresol, 2,4‑diklorobensylalkohol. Övriga innehållsämnen är:


Triolif Mint

Mintolja, delvis dementoliserad, stjärnanisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarinnatrium (E954), vinsyra (E334), sackaros, flytande glukos.


Triolif Apelsin

Levomentol, sackarinnatrium (E954), sackaros, flytande glukos, para-orange (E110), nykockin (E124), citronsyra, monohydrat (E330), apelsinsmakämne.


Triolif Honung & Citron

Mintolja, delvis dementoliserad, kinolingult (E104), sackarinnatrium (E954), vinsyra (E334), sackaros, flytande glukos, para-orange (E110), citronsmak, honungssmakämne.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Triolif Mint är gröna, välvda, cylinderformade och 19 mm i diameter


Triolif Apelsin är orange, välvda, cylinderformade och 19 mm i diameter


Triolif Honung & Citron är gula, välvda, cylinderformade och 19 mm i diameter


Förpackningsstorlekar

12 sugtabletter och 24 sugtabletter


Förpackade i PVC-PVDC/Aluminiumblister

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AS

Østensjøveien 27

Postboks 6733 Etterstad

0609 Oslo Norge


Tlf: 22 99 86 00

e-post: sales@karopharma.noTillverkare:

LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L., Campus Empresarial s/n, 31792, Lekaroz (Navarra), Spanien


KYMOS PHARMA SERVICES, S.L., Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spanien.


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-04-06

Hitta direkt i texten
Av