FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mekostest

Navamedic

Plåster för provokationstest
(består av 2 plåster med 12 lappar i varje. Varje lapp är täckt med en film som innehåller testämnet)

Allergitest

ATC-kod: V04CL
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Mekostest

Plåster för provokationstest. Mekostest består av 2 plåsterremsor, varje plåsterremsa innhåller 12 lappar. Varje lapp är belagd med en film som innehåller ett specifikt allergen eller en blandning av allergener.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mekostest  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mekostest
3. Hur du använder Mekostest
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mekostest  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mekostest  är och vad det används för

 

Mekostest används för testning av allergisk kontaktdermatit. Kontaktdermatit är en hudreaktion som orsakats av exponering för främmande ämnen vilket ger en allergisk reaktion.


Mekostest är ett plåstertest som är färdigt att användas, för att bestämma orsaken till allergisk kontaktdermatit.


Mekostest är avsett för användning hos vuxna.


Testet består av 2 plåsterremsor. Varje plåster innehåller 12 lappar. Varje lapp är belagd med en film som innehåller ett ämne som kan ge en hudreaktion hos känsliga människor. Sådana ämnen kallas allergener. Varje lapp innehåller ett särskilt allergen. Mekostest innehåller 24 av de vanligaste allergenerna/allergenblandningarna.


Mekostest verkar genom att visa om du är allergisk mot något av testämnena (allergenerna) i lapparna. Om ett ämne som du är allergisk emot kommer i kontakt med din hud framkallar detta en inflammatorisk reaktion som kallas kontaktdermatit.


Dessa ämnen kan vara en ingrediens i din parfym eller rakvatten, i en salva eller kräm, gummihandskar, industrikemikalier etc. Ämnena i Mekostest är välkända allergener. Om du är allergisk mot ämnet i en specifik lapp i Mekostest kommer sedan huden under denna lapp att reagera mot detta ämne och bli röd och inflammerad. Om du inte är allergisk mot en specifik lapp kommer huden under denna lapp inte att reagera. Du kan vara allergisk mot mer än en lapp.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mekostest

Använd inte Mekostest

- om du har allvarlig eller svår dermatit. Testet ska skjutas upp tills det akuta förloppet är över.

- om du vet att du är allergisk mot något av det övriga innehållet i Mekostest (se hjälpämnen i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

- om du vistas regelbundet i solen eftersom du ska undvika att utsätta testområdet för solljus. Solbrun hud kan göra att man missar positiva reaktioner på allergener som du faktiskt är allergisk mot.

- undvik att svettas kraftigt när du bär plåstertestet.

- om du tar läkemedel som undantrycker immunförsvaret, såsom steroida läkemedel (t.ex. prednisolon) eller använder steroida salvor/krämer (t.ex. hydrokortison). Dessa ska inte användas under minst två veckor före testet.

- om du har ”excited skin syndrome” (”angry back”). Detta är ett tillstånd med överirritation i huden orsakat av en reaktion på andra ställen på kroppen. Om du reagerar mot alla lapparna kan läkaren behöva upprepa testet vid ett annat tillfälle.

- om du tidigare har haft några anafylaktoida reaktioner. Användning av Mekostest bör noggrant övervägas.


Tala med läkare innan du använder Mekostest om något av det som nämnts ovan gäller dig. Din läkare kommer att bestämma vad som ska göras.


Sensibilisering:

I sällsynta fall kan du bli sensibiliserad för ett ämne i lapparna under tiden du använder Mekostest. En testreaktion som uppträder senare än 10 dagar efter appliceringen kan vara ett tecken på kontaktsensibilisering.


Mekostest ska endast appliceras på hud som:

- inte har akne

- inte har ärr

- inte har dermatit

- är i ett tillstånd som inte kan störa testresultaten. Du bör kontrollera med din läkare om du är osäker.


Man måste undvika fukt runt testområdet. Därför måste du vara försiktig när du badar eller duschar så att inte plåstertestet eller området runt omkring blir fuktigt. Om plåstertestet blir fuktigt kan det lossna och göra att testämnet sköljs bort.


Undvik aktiviteter som solbadande eller motionerande, vilka kan göra att plåstren lossnar.


Butylhydroxianisol (BHA) (E320) och butylhydroxitoluen (BHT) (E312) finns i allergenlapp nr 7 Kolofonium (plåster 1) av stabilitetsskäl. BHA och BHT kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) vilket innebär att en falskt positiv reaktion för Kolofonium kan uppkomma.

Barn och ungdomar

Mekostest rekommenderas inte för användning hos barn eftersom dess säkerhet och effekt inte har bestämts för denna patientgrupp.

Andra läkemedel och Mekostest

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, innan Mekostest appliceras. Kom ihåg att en hudspecialist kanske inte känner till dina andra läkemedel. Eftersom steroider kan dämpa en positiv testreaktion ska användning av lokala steroider på testområdet eller orala steroider (tabletter) motsvarande 20 mg prednisolon eller mer per dag sättas ut under minst två veckor före testningen.

Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Mekostest. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.


Du ska inte amma ditt barn under tiden du använder Mekostest.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Mekostest skulle påverka din körförmåga eller användning av maskiner. Prata med din läkare om du har några frågor angående detta.

Mekostest innehåller tejp av polyesterfibrer plus bindemedel (etylenacetatsampolymer) med akrylklister, polyesterlappar, povidon 90, hydroxipropylcellulosa, metylcellulosa, beta-cyklodextrin, natriumkarbonat, natriumbikarbonat, butylhydroxianisol och butylhydroxitoluen.3. Hur du använder Mekostest

Mekostest appliceras av din läkare.

1. Öppna förpackningen och ta ut plåstren.

Mekostest bild 1 II

2. Ta bort den skyddande plasten från plåstrets testyta. Se till att du inte rör vid testämnena. Det finns ett torkmedel i förpackningen till plåster 2 för att hålla allergenerna torra under förvaringen.

Mekostest bild 2


3. Placera plåstren på patientens rygg – överarmens utsida kan eventuellt användas. Jämna ut försiktigt mot kanterna så att vart och ett av allergenerna får ordentlig kontakt med huden. De två plåstren placeras på var sida om ryggraden, ett par cm från mittlinjen.

Mekostest bild 3

4. Markera på huden platsen för de två jacken (upp till vänster och i nederkanten) på varje plåster med en medicinsk märkpenna.

Mekostest bild 4

Du ska bära plåsterremsorna under 48 timmar utan att ta bort dem och du ska se till att inte blöta ner testområdet (vatten, svett).

Efter 48 timmar kan du eller läkaren ta bort plåstren.


När ska resultaten avläsas?

Din läkare kommer att avläsa testresultaten en halvtimme efter att testet har tagits bort och sedan ytterligare en gång 1–2 dagar efter att testet har tagits bort, när en eventuell allergisk reaktion har utvecklats fullt ut och en möjlig irritationsreaktion har gått över. Ett fåtal allergener kan ibland orsaka reaktioner som kanske inte uppträder förrän 4–5 dagar efter att testet har tagits bort. Informera din läkare om detta inträffar.


Vad letar läkaren efter?

Läkaren kommer att undersöka testområdet noggrant och leta efter tecken på en allergisk reaktion. Denna reaktion består oftast av ett hudutslag med svullnad, rodnad och små blåsor. Men enbart rodnad betyder nödvändigtvis inte att det är en allergisk reaktion. Om du är allergisk kommer din läkare att förse dig med följande information:

- Var någonstans i din dagliga omgivning det är sannolikt att du kommer i kontakt med det besvärande ämnet.

- Hur du bäst undviker dessa ämnen. Din läkare kan föreslå olika alternativ till hur du ska kunna undvika ämnena.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Kontakta läkare om du känner ett starkt obehag på testområdet. Läkaren kan besluta sig för att ta bort testet.


Om plåstret tas bort eller lossnar för tidigt finns det risk för att du missar positiva reaktioner på allergener som du faktiskt är allergisk mot. Kontakta läkare om plåstret tas bort eller lossnar före 48 timmar.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 10 personer):

- Irritation orsakad av klistret i plåstret kan inträffa, men denna försvinner oftast snabbt.

- Långvariga testreaktioner. En positiv testreaktion försvinner vanligtvis inom 1–2 veckor medan en långvarig testreaktion kan pågå under flera veckor eller månader.


Vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 100 personer, men färre än 10 personer):

- Testreaktioner kan efterlämna ett område med hud som tillfälligt antingen är blek eller har mörkare färg.


Mindre vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 1 000 personer, men färre än 1 av 100 personer):

- Uppflammande dermatit.


Sällsynta biverkningar (påverkar fler än 1 av 10 000 personer men fler än 1 av 1 000 personer):

- Sensibilisering mot ett ämne i testremsan kan uppkomma vid användning av plåstertest.


I mycket sällsynta fall, och endast i relation till vissa substanser, har överkänslighetsreaktioner (som kan påverka hela kroppen, eventuellt med livshotande blodtrycksfall) inträffat. Allergimottagningarna är av andra anledningar beredda på att behandla denna typ av händelser. Anafylaktiska reaktioner i relation till applicering av Mekostest har inte dokumenterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mekostest  ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
mikrogram/cm2

mikrogram/lapp

Plåster 1

1. Nickelsulfat

200

162


2. Ullfettalkoholer

1000

810


3. Neomycinsulfat

600

486


4. Kaliumdikromat

54

44


5. Kainmixa)

630

510


6. Parfymmixb)

430

348


7. Kolofonium

1200

972


8. Parabenmixc)

1000

810


9. Kinolinmixd)

190

154


10. Perubalsam

800

648


11. Etylendiamindihydroklorid

50

41


12. Koboltklorid

20

16

Plåster 2

13. p-tert butylfenolformaldehydharts

45

36


14. Epoxiharts

50

41


15. Carbamixe)

250

203


16. Svartgummimixf)

75

61


17. Cl+Me-isotiazolinon

4

3


18. Klorolallylhexaminiumklorid (Quaternium-15)

100

81


19. Merkaptobensotiazol

75

61


20. p-fenylendiamin

80

65


21. Formaldehydg)

180

146


22. Merkaptomixh)

75

61


23. Tiomersal

7

6


24. Tiurammixi)

27

22

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje plåster är belagt med en skyddande film som består av silikonbelagd polyeten och plåstret är förpackat i en förseglad påse av laminerad folie.


Foliepåsen för Plåster 2 innehåller även ett torkmedel för att hålla allergenerna torra under förvaringen.


Förpackningsinnehåll: 1 eller 10 test (1 test = ett plåster 1 och ett plåster 2). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SmartPractice Denmark ApS

Herredsvejen 2

DK-3400 Hillerød

Danmark

Tel: +45 4820 7100

Fax: +45 4820 7101

E-mail: Info@smartpractice.dk


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-04-15

Övriga informationskällor

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Navamedic AB

Box 24032 SE-400 22 Göteborg

Besöksadress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 31 335 11 96

Fax: +46 31 335 11 99

E-mail: infose@navamedic.com

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

En identifikationsmall följer med varje förpackning av Mekostest för snabb och enkel identifikation av vilket allergen som ger en reaktion. För att säkerställa korrekt placering ska markeringarna på huden överensstämma med jacken på mallen. Lägg märke till skillnaden mellan sida 1 och 2 på mallen, vilket motsvarar plåster 1 och 2.


Den tolkningsmetod som rekommenderas av International Contact Dermatitis Research Group är:

- Negativ reaktion

? Tveksam reaktion: svagt makulärt erytem, ingen eller insignifikant infiltration

+ Svag (icke-vesikulär) positiv reaktion: erytem, svag infiltration, möjliga papler

++ Stark (vesikulär) positiv reaktion: erytem, infiltration, papler, vesiklar

+++ Extremt positiv reaktion: intensivt erytem, infiltrat, sammanväxta vesiklar.

IR Irritationsreaktion av olika typer

NT Inte testat


Observera

  • Patienter som uppvisar en negativ reaktion kan fortfarande vara sensibiliserade för andra ämnen som inte omfattas av detta plåster. Dessutom kan falska negativa resultat förekomma. Nytt test eller test med kompletterande ämnen kan vara indicerat.

  • En positiv reaktion bör uppfylla kriterierna för en allergisk reaktion (papulärt eller vesikulärt erytem och infiltration).

  • Pustler, liksom lappfollikulärt eller homogent erytem utan infiltration är oftast tecken på irritation och indikerar inte allergi.


Det som är viktigt i utvärderingen av ett positivt testsvar är inte antalet plustecken som kan hänföras till testsvaret utan att bestämma om svaret är en sann positiv reaktion (orsakad av allergi) eller en icke-specifik irritationsreaktion.


Neomycinsulfat och p-fenylendiamin kan emellertid ibland ge reaktioner som kanske inte uppträder förrän 4–5 dagar efter appliceringen. Patienten ska instrueras att rapportera detta. Vid behov kan ytterligare ett läkarbesök under dag 5–7 verifiera en sen reaktion.


Kontraindikationer

Svår eller generellt utbredd dermatit. Testet ska skjutas upp tills det akuta förloppet har gått över. Känd överkänslighet mot övriga tillsatsämnen i testet förutom de aktiva substanserna.


Varningar och försiktighet

Sensibilisering för ett ämne i testplåstret förekommer endast i sällsynta fall. En testreaktion som uppträder på dag 10 eller senare kan vara ett tecken på kontaktsensibilisering.


”Excited skin syndrome” (”angry back”) är ett hyperreaktivt tillstånd som orsakats av dermatit på andra delar av kroppen eller av en stark positiv testreaktion. Därför bör testresultaten utvärderas noggrant hos patienter med multipla, positiva, simultana lapptestresultat. För att avgöra vilka svar som är falskt positiva kan det vara nödvändigt med ett nytt test vid ett senare tillfälle.


Användning av Mekostest hos patienter med kända tidigare anafylaktiska reaktioner bör utvärderas noggrant före applicering.


Kraftig svettning och exponering för solljus på testomsrådet ska undvikas. Solbrun hud kan minska plåstertestets reaktivitet och orsaka falska negativa testresultat.


Undvik att applicera plåstret på hud med akne, ärr, dermatit eller andra tillstånd som kan störa testresultatet.


Om en kraftig lapptestreaktion utvecklas kan patienten behandlas med en lokal kortikosteroid. I sällsynta fall kan behandling med en systemisk kortikosteroid vara nödvändig.


Butylhydroxianisol (BHA) (E320) och butylhydroxitoluen (BHT) (E312) finns som antioxidanter i allergenlapp nr 7 Kolofonium (plåster 1). BHA och BHT kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) vilket innebär att en falskt positiv reaktion för Kolofonium kan uppkomma.

Hitta direkt i texten
Av