FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pantoprazol Aurobindo

Orion Pharma

Enterotablett 40 mg
(Gula, enterodragerade, ovala bikonvexa tabletter släta på båda sidor.)

Medel vid syrarelaterade symtom, Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Aurobindo

40 mg enterotabletter
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,elller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.>

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo
3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för

 

Pantoprazol Aurobindo innehåller den aktiva substansen pantoprazol. Pantoprazol Aurobindo är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

Pantoprazol Aurobindo används för att behandla vuxna och barn från 12 år och äldre som har:

- Refluxesofagit. En inflammation i matstrupen (esofagus, röret som förenar munnen med magsäcken) åtföljt av sura uppstötningar.


Pantoprazol Aurobindo används för att behandla vuxna som har:

- Infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

- Sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

- Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo

Ta inte Pantoprazol Aurobindo

  • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Aurobindo:


- Om du har allvarliga leverproblem. Tala om för läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Läkaren kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoprazol Aurobindo. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

- Om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får som långtidsbehandling med pantoprazol. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

- Om du samtidigt med pantoprazol tar HIV-proteashämmare såsom atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

- Om du använder protonpumpshämmare såsom pantoprazol, speciellt längre än ett år, kan din risk för att få höft-, handleds- eller ryggradsfraktur öka något. Tala om för läkare om du har benskörhet eller om du tar kortikosteroider (som kan öka risken för benskörhet).

- Magnesiumnivåerna i ditt blod kan sjunka om du tar Pantoprazol längre än tre månader. Tecken på låga magnesiumnivåer är trötthet, ofrivilliga muskelryckningar, desorientering, konvulsioner, yrsel, ökad hjärtfrekvens. Om du får något av dessa symtom ska du genast berätta om detta för din läkare. Låga magnesiumnivåer kan även leda till sänkning av blodets kalium- eller kalciumnivåer.

Din läkare kan bestämma att ta regelbundna blodprov för att övervaka dina magnesiumnivåer.

- Om du någon gång har haft en hudreaktion efter behandling med läkemedel som liknar Pantoprazol Aurobindo som minskar magsyran.

- Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt, eftersom du kan behöva avsluta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo.

Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar såsom ledsmärta.

- Om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).


Ta omedelbart kontakt med din läkare, före eller efter att du tagit detta läkemedel, om du märker

något av följande symtom som kan vara tecken på en annan, allvarligare sjukdom:

- viktminskning utan uppenbar orsak

- kräkningar, särskilt upprepade kräkningar

- svårighet att svälja eller smärta vid sväljning

- blodiga kräkningar: kan påminna om mörk kaffesump

- du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

- du noterar blod i din avföring: som kan se svart eller tjärliknande ut

- bröstsmärta

- magsmärta

- allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan detta läkemedel och en liten ökning av smittsam diarré.


Läkaren kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos.

Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar Pantoprazol Aurobindo som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för läkaren om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.

Barn och ungdomar

Pantoprazol Aurobindo rekommenderas inte för barn, eftersom dess effekt för barn under 12 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Pantoprazol Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är därför att Pantoprazol Aurobindo kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar

-läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner)eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Aurobindo kan orsaka att andra läkemedel inte fungerar som de ska.

- warfarin och fenprokumon som påverkar blodet så att det blir tjockare eller tunnare. Du kan behöva ytterligare kontroller.

- läkemedel för behandling av HIV-infektion såsom atazanavir.

- metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och cancer) – om du tar metotrexat kan läkaren tillfälligt avbryta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo eftersom pantoprazol kan öka blodets metotrexatnivåer.

- fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiska sjukdomar) – om du tar fluvoxamin kan din läkare minska dosen.

- rifampicin (för behandling av infektioner).

- johannesört (Hypericum perforatum) (för behandling av lindrig depression).

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska använda detta läkemedel endast om din läkare anser att nyttan för dig överväger den eventuella risken för fostret eller spädbarnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazol Aurobindo har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pantoprazol Aurobindo innehåller hjälpämnen

Pantoprazol Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Ta läkemedlet en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten.

Svälj tabletten hel med lite vatten.


Den rekommenderade dosen är:

Vuxna och ungdomar från 12 år och äldre:


För behandling av refluxesofagit:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Läkaren kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet.


Vuxna:

För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår itolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas efter instruktioner från läkare.

Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Läkaren kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om läkaren skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem, ska du inte ta Pantoprazol Aurobindo mot Helicobacter pylori.


Patienter med leverproblem

Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).


Om du har milda eller måttliga leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Aurobindo mot Helicobacter pylori.

Användning för barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.

Om du har glömt att ta Pantoprazol Aurobindo

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Pantoprazol Aurobindo

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


- Allvarlig allergisk reaktion (frekvens sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 patient av 1000):

svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig

svettning.


- Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data):

blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.


- Andra allvarliga tillstånd (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data):

gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation) vilket eventuellt leder till njursvikt.


Andra biverkningar är:

- Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Godartade polyper i magsäcken.

- Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft- handleds- eller ryggradsfraktur.


- Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

förändrad eller helt förlorad smak; synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber; svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.


- Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Desorientering


- Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet minskad magnesiumhalt i blodet (se avsnitt 2), pirrande känsla, känsla av stickningar, svidande känsla eller domningar, hudutslag, eventuellt med smärta i lederna, inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.


Biverkningar som identifieras med blodprov:


- Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

En förhöjning av leverenzymer.


- Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

En ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter; kraftig minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar, samtidigt med hög feber.


- Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000 som behandlas):

En minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner; samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

  • Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: vattenfri natriumkarbonat, mannitol , krospovidon (typ B) , hydroxipropylcellulosa, kalciumstearat

Dragering: hypromellos, gul järnoxid (E172), metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1) dispersion 30%, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterotablett.


Gula, enterodragerade, ovala bikonvexa tabletter släta på båda sidorna.


Blistrar (Polyamid/Aluminium/PVC-Aluminium) i kartongen:

Blisterförpackningar:7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98,100 och 500 enterotabletter.

HDPE-burk: Vit ogenomskinlig rund HDPE-burk med vit ogenomskinligt polypropylenlock.

HDPE-burkförpackningar: 14, 28, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Försäljning


Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-10-05

Hitta direkt i texten
Av