FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Abcur

Abcur

Filmdragerad tablett 500 mg
(Rund, vit, bikonvex tablett, Ø 10 mm)

Mineralämnen, natrium

Aktiv substans:
ATC-kod: A12CA01
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumklorid Abcur

500 mg filmdragerad tablett
natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur
3. Hur du använder Natriumklorid Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för

 

Natriumklorid Abcur används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (inadekvat ADH-sekretion). Den aktiva substansen i Natriumklorid Abcur är natriumklorid, ett ämne som är viktigt för vätskebalansen i kroppen.


Natriumklorid som finns i Natriumklorid Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur

Använd inte Natriumklorid Abcur

 • om du är allergisk mot natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

 • om du har symtom på hjärtsvikt trots behandling

 • om du har vätskeansamling

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion (levercirros)

 • om du har havandeskapsförgiftning (en graviditetskomplikation som kännetecknas av högt blodtryck och svullnad på grund av ansamling av vätska).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Abcur

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har nedsatt njur-/leverfunktion

 • om du har högt blodtryck

 • om du använder läkemedel som innehåller kortison

Andra läkemedel och Natriumklorid Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Natriumklorid Abcur kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:

 • blodtryckssänkande läkemedel.

 • läkemedel som innehåller litium.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderad dos.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumklorid Abcur

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna: individuell dosering, dock högst 20 tabletter per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Tabletterna bör sväljas hela.

Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Abcur 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Abcur kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga, hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel, magkramper, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.

Om du har glömt att använda Natriumklorid Abcur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Natriumklorid Abcur

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumklorid.

 • Övriga innehållsämnen är talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastburk med 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 eller 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg.


Tillverkare

Viminco, Skælskør, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-04-21

Hitta direkt i texten
Av