Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Depakine Retard

(Parallellimporterat)
MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pharmachim

Depottablett 300 mg

Inga avvikelser.

Antiepileptikum

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AG01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Depakine Retard

300 mg & 500 mg depottabletter
natriumvalproat,valproinsyra

 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.


VARNING

Valproat kan orsaka fosterskador och försening av barnets tidiga utveckling om det tas under graviditet. Om du är en kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen.


Läkaren kommer att diskutera detta med dig, men du ska även följa råden i avsnitt 2 av denna bipacksedel. Berätta omedelbart för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara det.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Depakine Retard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Depakine Retard
3. Hur du använder Depakine Retard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Depakine Retard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Depakine Retard är och vad det används för

 

Verkningssättet är inte helt klarlagt, men man tror att Depakine Retard förhindrar eller dämpar impulser i hjärnan som utlöser epileptiska anfall.


Depakine Retard är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi och mani.


Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Depakine Retard kan användas när man inte kan ta litium.


Natriumvalproat som finns i Depakine Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Depakine Retard

Använd inte Depakine Retard

- om du har en leversjukdom eller nedsatt leverfunktion

- vid porfyri (ökad ansamling av vissa blodfärgämnen)

- om du är allergisk mot natriumvalproat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har ett ärftligt problem som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning (t.ex. Alpers-Huttenlochers syndrom).

Varningar och försiktighet

Behandling med Depakine Retard kräver noggrann övervakning med kallelse till kontroller av blodet avseende lever- och bukspottkörtelfunktioner samt blodplättar. Det är viktigt att du går på dessa kontroller. Detta gäller speciellt i början av behandlingen, samt vid operationer.


Användning av acetylsalicylsyra (mot smärta, feber) hos barn under 3 år bör undvikas p.g.a. risk för leverskada.


Vid blodsjukdom, vissa hudsjukdomar (SLE), nedsatt njurfunktion, ämnesomsättningssjukdom (särskilt ärftliga enzymbristsjukdomar) eller om du lätt får blåmärken eller blödningar ska läkaren informeras om detta. Följ alltid noggrant läkarens ordination! Rådfråga läkare om du är osäker.


Det finns risk för viktökning när man tar Depakine. Ta kontakt med läkare om du behöver hjälp med att kontrollera vikten.


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex valproat har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


Kontakta alltid läkare om följande symtom uppträder: Aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln. Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra epileptika. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar.


Tala med läkare om du vet att det finns ett ärftligt problem i din familj som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning.


Liksom med andra medel mot epilepsi kan kramperna förvärras eller inträffa oftare, när du tar detta läkemedel. Kontakta omedelbart läkare om detta händer.


Man bör inte sluta tvärt med medicineringen, då risken för anfall kan öka. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med läkare.

Barn och ungdomar

Depakine Retard ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

Andra läkemedel och Depakine Retard

Depakine Retard kan påverka eller påverkas av andra läkemedel såsom:

• medel mot smärta (acetylsalicylsyra)

• medel mot magsår (cimetidin)

• medel mot hjärt-kärlsjukdomar (nimodipin)

• medel mot epilepsi (etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, primidon, topiramat)

• medel mot ångest (lorazepam)

• medel mot malaria (meflokin)

• medel vid virusinfektioner (zidovudin)

• medel vid psykoser och vissa andra psykiska sjukdomar

• medel mot depression och sömnmedel

• vissa blodförtunnande medel (warfarin)

• vissa antibiotika (erytromycin, rifampicin, karbapenemer som ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem)

• Behandling med antibiotika som innehåller pivalinsyra (pivampicillin, pivmecillinam) bör undvikas.


Du behöver därför tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är inte troligt att Depakine Retard påverkar effekten av p-piller.

Depakine Retard med mat, dryck och alkohol

Alkohol bör inte förtäras i samband med behandlingen, eftersom Depakine Retard ökar alkoholens verkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Viktiga råd för kvinnor


Valproat kan vara skadligt för det ofödda barnet när det tas av en kvinna under graviditeten.


Valproat innebär en risk om det tas under graviditet. Ju högre dos desto större risk, men alla doser innebär en risk.


• Det kan orsaka allvarliga fosterskador och påverka hur barnet utvecklas när det växer upp. De fosterskador som rapporterats inkluderar ryggmärgsbråck (spina bifida, där skelettet i ryggraden inte utvecklats som det ska), missbildning av ansikte och skalle, missbildning av hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan samt armar och ben.


• Om du tar valproat under graviditeten har du en högre risk än andra kvinnor att få ett barn med fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts under många år vet vi att 10 av 100 barn till kvinnor som tar valproat kommer att drabbas av fosterskador. Detta kan jämföras med 2-3 av 100 barn till kvinnor som inte har epilepsi.


• Det beräknas att 30-40% av förskolebarn till mödrar som tagit valproat under graviditeten kan ha problem med utvecklingen under tidig barndom. De drabbade barnen kan vara sena med att gå och tala, ha sämre intellektuell förmåga än andra barn och ha svårigheter med språket och minnet.


• Autismspektrumstörning diagnosticeras oftare hos barn som exponerats för valproat och det finns vissa bevis för att barnen kan vara mer benägna att utveckla symtom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).


• Om du är kvinna och kan bli gravid ska läkaren endast förskriva valproat till dig, om inget annat hjälper.


• Innan detta läkemedel ordineras åt dig, ska läkaren ha förklarat vad som kan hända med ditt barn om du blir gravid medan du tar valproat. Om du senare bestämmer dig för att du vill ha barn, ska du inte sluta ta detta läkemedel innan du har diskuterat detta med läkaren och kommit överens om en plan för att byta till ett annat läkemedel om det är möjligt.


• Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


FÖRSKRIVNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN


Om detta är första gången som du får valproat, så kommer läkaren att ha förklarat riskerna som finns för fostret, om du skulle bli gravid. Om du är i fertil ålder måste du se till att använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


Viktig information:

• Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

• Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


PÅGÅENDE BEHANDLING UTAN ATT FÖRSÖKA BLI GRAVID


Om du fortsätter med valproatbehandling men inte planerar att skaffa barn, måste du se till att använda en effektiv preventivmetod. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


Viktig information:


• Se till att du använder en effektiv preventivmetod.


• Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


PÅGÅENDE BEHANDLING DÄR MAN ÖVERVÄGER GRAVIDITET


Om du fortsätter med valproatbehandlingen och du nu överväger att bli gravid, ska du inte sluta ta valproat eller sluta använda preventivmedel, innan du har diskuterat detta med förskrivaren. Du ska tala med läkaren i god tid innan du blir gravid, så att flera åtgärder kan sättas in för att din graviditet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt och för att minska eventuella risker för dig och ditt oföddda barn så mycket som möjligt.


Läkaren kan besluta att ändra valproatdosen eller byta till ett annat läkemedel innan du försöker bli gravid.


Om du blir gravid kommer du att följas noggrant både avseende din underliggande sjukdom och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas.


Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


Viktig information:


• Sluta inte att använda preventivmedel innan du har talat med läkaren och ni tillsammans har utarbetat en plan för att säkerställa att din epilepsi/bipolära sjukdom är under kontroll och att riskerna för barnet har minskats.


• Berätta omedelbart för läkaren när du vet eller tror att du kan vara gravid.


OPLANERAD GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING


Barn till mödrar som har behandlats med valproat löper en allvarlig risk för fosterskador och problem med utvecklingen, som kan vara svårt funktionsnedsättande. Om du tar valproat och tror att du är gravid eller kan vara det, kontakta omedelbart läkaren. Sluta inte att ta ditt läkemedel innan läkaren säger åt dig att göra det.


Fråga läkaren om att ta folsyra . Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


Viktig information:


• Berätta omedelbart för läkaren om du vet att du är gravid eller tror att du kan vara det.

• Sluta inte att ta valproat om inte läkaren säger åt dig att göra det.


Se till att du läser patientinformationsbroschyren, som du bör ha fått och diskuterat med läkare eller apotekspersonal.


Ytterst ovanliga fall av problem med blodkoagulationen har rapporterats hos nyfödda vars mödrar behandlats med valproat under graviditeten. Även hypoglykemi (lågt blodsocker) och hypotyreos (nedsatt funktion hos sköldkörteln, vilket kan orsaka trötthet och viktökning) kan förekomma hos det nyfödda barnet.


Abstinenssymtom kan förekomma hos nyfödda vars mödrar tagit Depakine Retard under den sista tredjedelen av graviditeten.


Amning

Valproat går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Depakine Retard under amning.


Fertilitet

Depakine Retard kan eventuellt minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Tillgänglig information tyder dock på att fertiliteten återgår till det normala när behandlingen med Depakine Retard upphör.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Depakine Retard

Behandling med Depakine Retard måste inledas och övervakas av en läkare som är specialiserad på behandling av epilepsi eller bipolär sjukdom.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Depakine Retard har en s.k. modifierad frisättning. Det innebär att det verksamma innehållsämnet tas upp av kroppen under en längre tid, vilket ger en jämnare nivå av läkemedlet i kroppen. Eftersom tabletten har en modifierad frisättning innehåller det även overksamma innehållsämnen som är olösliga. Dessa tas inte upp av kroppen utan försvinner ut med avföringen, där de ibland kan synas.


Epilepsi:

Dygnsdosen kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och anfallens svårighetsgrad.


Vanlig underhållsdos är 20-30 mg/kg kroppsvikt dagligen. Detta motsvarar vanligen 4-10 tabletter (300 mg) eller 2-6 tabletter (500 mg) fördelat på 1-2 doseringstillfällen.


Tabletterna kan även användas till barn där så är lämpligt. Vanlig dos för barn är omkring 30 mg/kg kroppsvikt dagligen.


Tabletten kan delas men bör ej tuggas eller krossas.


Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkaren. I annat fall kan sjukdomen förvärras.


Mani:

Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.

Startdos


Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.


Genomsnittlig daglig dos

Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.


Bruksanvisning

Depottabletterna finns i burkar som utformats så att halva tabletter kan förvaras i den lilla behållaren i locket. Eftersom depottabletterna är fuktkänsliga har burken ett tättslutande lock. Den öppnas lättast om man klämmer mitt på burken. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan burken vara svår att öppna.)

Om du använt för stor mängd av Depakine Retard 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Om du har glömt att använda Depakine Retard

Om du glömmer bort att ta din medicin, så ta dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Angioödem Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sluta att ta Depakine och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter


Allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Kontakta omedelbart läkare om följande symtom uppträder: aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln (ibland med dödlig utgång). Detta har i regel drabbat barn under 3 års ålder med flera handikapp, barn som fått höga doser i kombination med andra epilepsimedel och mera sällsynt barn som enbart tar Depakine.


Agranulocytos Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Depakine kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Rabdomyolys Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Sluta att ta Depakine och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. (Det finns en ökad risk för rabdomyolys hos personer med en speciell enzymbrist, CPT typ II.)


Lyells syndrom (toxisk epidermal nekrolys) Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Kontakta omedelbart läkare om du får en allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).


Stevens-Johnsons syndrom Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier.

Kontakta omedelbart läkare om du får en sådan reaktion.


Andra biverkningar som kan inträffa


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

• Darrningar

• Illamående


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

• Magbesvär i form av smärtor, kräkningar och diarréer

• Problem med tandköttet, inflammation i munslemhinnan

• Övergående och/eller dosberoende håravfall

• Allergiska hudreaktioner

• Ökad aptit, onormal viktökning, aptitlöshet och viktförlust

• Förvirring, hallucinationer, aggressivitet, agitation, problem med uppmärksamheten

• Extrapyramidala symtom, stelhet, sömnighet, kramper, försämrat minne, huvudvärk, snabba och okontrollerade ögonrörelser

• Ökad blödningsbenägenhet på grund av minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) eller förlängd blödningstid, blödningar, blodbrist

• Smärtsamma menstruationer

• Dövhet

• Leverskada, påverkan på leverfunktionen med ändring av leverfunktionsvärden

• Minskad mängd natrium i blodet, som bl.a. kan leda till förvirring


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

• Insomningssvårigheter

• Myrkrypningar och stickningar, rubbningar i koordinationsförmågan (samordningsförmågan), övergående parkinsonism (skakningar, stelhet), ostadig gång, sänkt medvetandegrad, koma, påverkan på hjärnan

• Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni), brist på alla typer av blodkroppar

• Tätare urinträngningar nedsatt njurfunktion

• Svullnad i ben eller fötter (ödem), vatten i lungsäcken, ökad vätskemängd i kroppen

• Sänkt kroppstemperatur

• Trötthet

• Hårproblem (ändrad hårfärg, hårstruktur, hårväxt)

• Oregelbunden eller utebliven menstruation, för höga värden av manliga könshormoner

Inflammation i bukspottkörteln

Inflammation i en kärlvägg (vaskulit)

• Skelettsjukdomar t.ex. minskad bentäthet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

• Förlängd blödningstid, onormala koagulationstester, ökat antal vita blodkroppar, nedsatt benmärgsfunktion som inkluderar mycket svår blodbrist (pure red cell aplasia), tillstånd där den normala blodbildningen är störd, blodbrist med förstorade röda blodkroppar

SLE (allvarlig autoimmun sjukdom)

Psykos, beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, minnesstörning, övergående demenstillstånd

• Förstoppning

• Svår leverpåverkan hos äldre barn

• Förhöjd nivå av ammoniumjoner i blodet

• Sängvätning, inflammation i njurarna, övergående nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom)

• Nedsatt funktion i sköldkörteln

Infertilitet hos män, polycystiska ovarier (äggstockarna producerar fler äggblåsor än normalt)

• Biotinbrist (b-vitaminkomponent)

• I mycket sällsynta fall har allvarlig hjärnpåverkan rapporterats, i synnerhet vid samtidig behandling med topiramat eller fenobarbital, eller vid en plötslig höjning av natriumvalproatdosen. Ett tillstånd med läkemedelsutlöst hudutslag, förstorade lymfkörtlar och eventuell försämring av andra organ har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Depakine Retard ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 depottablett 300 mg

- De aktiva substanserna är 199,8 mg natriumvalproat och 87 mg valproinsyra motsvarande 300 mg natriumvalproat.

- Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.


1 depottablett 500 mg

- De aktiva substanserna är 333 mg natriumvalproat och 145 mg valproinsyra motsvarande 500 mg natriumvalproat.

- Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenfri och vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depakine Retard 300 mg och 500 mg depottabletter är vita, avlånga med skåra. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Depakine Retard 300 mg och 500 mg finns i plaströr med 100 (2x50) tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel 042-32 66 95


Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Vijzelweg 32

8243 PM

Lelystad, Nederländerna


Tillverkare:

Sanofi-Aventis koncernen.


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-10-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av