FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cleari

Evolan

Ögondroppar, lösning 0,12 mg/ml
(Klar, färglös vätska)

Sympatomimetika använd som avsvällande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Cleari Ögondroppar, lösning 0,12 mg/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 5 milliliter (vnr 416175)
Inte utbytbart.
Startdatum: 2022-11-15
Prognos för slutdatum: 2023-12-15
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cleari

0,12 mg/ml ögondroppar, lösning
nafazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Cleari 0,12 mg/ml ögondroppar, lösning benämns Cleari i hela denna bipacksedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cleari  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cleari
3. Hur du använder Cleari
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cleari  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cleari  är och vad det används för

 

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen nafazolinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas lokala kärlsammandragande medel. Dessa läkemedel verkar genom att dra ihop blodkärlen i ögat och därigenom minska rodnad och svullnad.


Cleari är en ögondroppslösning. Den används för att lindra tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

Cleari börjar verka inom någon minut och effekten varar i minst 3 timmar.

Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt.

Cleari kan användas av vuxna och barn från 12 år.


Nafazolinhydroklorid som finns i Cleari kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cleari

Använd inte Cleari

- om du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)

- om kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)

- om du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)

- om du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)


Om dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).

Varningar och försiktighet

Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd.

Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.

Barn

Cleari rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Cleari

Du bör vänta cirka 15 minuter mellan användningen av Cleari och någon annan produkt i ögat. En eventuell ögonsalva ska alltid användas sist.

Användning av kontaktlinser

Cleari innehåller bensalkoniumklorid, som är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du använder dessa droppar i ögonen. Du kan sätta in dina linser ca 15 minuter efter att ha använt dropparna i ögonen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får dimsyn bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän din syn har klarnat.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cleari innehåller bensalkoniumklorid

Denna produkt innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation hos vissa personer. Om du är känslig för detta innehållsämne ska du inte använda denna produkt.


3. Hur du använder Cleari

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel är endast avsett att användas i ögonen.


Bruksanvisning:

Vuxna och barn från 12 år:

• Tvätta händerna före användning.

• Låt inte droppspetsen vidröra någonting.

• Droppa i 1 eller 2 droppar i varje öga 2 eller 3 gånger dagligen.


Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd.

Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar.

Om du använt för stor mängd av Cleari  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta för sjukvården om du märker av sjunkande kroppstemperatur, dåsighet och koma, i synnerhet om det gäller ett barn.


Överanvändning kan ge ökad rodnad i ögat. Om detta inträffar, sluta använda ögondropparna. Kontakta läkare, om rodnaden inte försvinner.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


När du har använt ögondropparna kan du vid enstaka tillfällen märka en svag irritation såsom sveda, lätt dimsyn eller lätt vidgning av pupillen (den svarta ringen mitt i ögat). Dessa biverkningar är förväntade och tillfälliga.


Du ska sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare om du får ögonsmärta, synförändringar, ljuskänslighet, fortsatt rodnad eller irritation i ögat, om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cleari  ska förvaras

Flaskan förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Kassera eventuellt oanvänt innehåll en månad efter öppnandet av flaskan.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är nafazolinhydroklorid 0,12 mg/ml.

- Övriga innehållsämnen är bensalkoniumkloridlösning, borsyra (E284), borax (E285), dinatriumedetat och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ögondroppslösningen är en klar, färglös vätska som tillhandahålls i en vit HDPE-plastflaska med droppspets av LDPE-plast och lock av polypropenplast. Varje flaska innehåller 5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkänannde för försäljning

Elara Pharmaservices Europe Limited

239 Blanchardstown Corporate Park

Ballycoolin, Dublin, D15KV21, Irland


Ombud

Evolan Pharma AB, Danderyd


Tillverkare

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica 20/22, 00071 Pomezia (Rom), Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-01-01

Hitta direkt i texten
Av