Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xatabloc

Astimex Pharma

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml
(Klar och färglös vätska)

Oftalmologiska betablockare – timolol, kombinationer

Aktiva substanser:
ATC-kod: S01ED51
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Xatabloc

50 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning
latanoprost/timolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare ,eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xatabloc är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xatabloc
3. Hur du använder Xatabloc
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xatabloc ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xatabloc är och vad det används för

Xatabloc innehåller två läkemedel: latanoprost och timolol.

Latanoprost tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger.

Timolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare.


Latanoprost ökar det naturliga utflödet av kammarvatten inuti ögat till blodflödet. Timolol minskar bildandet av vätska inuti ögat.


Xatabloc används för att minska trycket i ögat om du har glaukom eller okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen. Vanligtvis ordinerar din läkare Xatabloc när andra läkemedel inte har tillräcklig effekt.


Latanoprost och timolol som finns i Xatabloc kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xatabloc

Xatabloc kan användas av vuxna män och kvinnor (inklusive äldre) men rekommenderas inte om du är yngre än 18 år.


Använd inte Xatabloc

 • om du är allergisk mot latanoprost, timolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t.ex. astma eller allvarlig kronisk bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

 • om du har svåra hjärtproblem eller hjärtarytmier

 • om du är gravid (eller försöker att bli gravid)

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xatabloc om du har eller tidigare har haft:

 • sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck (hypotension)

 • störningar i hjärtrytmen såsom långsam hjärtrytm (bradykardi)

 • sjukdom med dålig blodcirkulation (såsom Reynauds sjukdom eller Reynauds syndrom)

 • diabetes, eftersom timolol kan dölja symtom på lågt blodsocker

 • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja symtom på sjukdom

 • om du ska genomgå någon typ av ögonoperation (inklusive operation för grön starr) eller om du har genomgått någon ögonoperation tidigare.

 • om du lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, ögonirritation, ögoninflammation eller grumlad syn).

 • om du vet att du lider av torra ögon.

 • om du använder kontaktlinser. Du kan ändå använda Xatabloc, men följ instruktionerna för användare av kontaktlinser i avsnitt 3.

 • om du lider av bröstsmärtor (speciellt Prinzmetal angina)

 • om du lider av svåra allergiska reaktioner som vanligen kräver sjukhusbehandling.

 • om du har lidit eller lider av en virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV)

Tala om för din läkare att du använder Xatabloc innan du genomgår en operation eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.

Andra läkemedel och Xatabloc

Xatabloc kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av nedanstående läkemedel:

 • Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivat

 • Adrenalin

 • Läkemedel som används för att behandla högt blodtryck såsom kalciumantagonister, guanetidin, betablockerare

 • Antiarytmika (läkemedel som normaliserar hjärtrytmen)

 • Digitalisglykosider (används för att behandla hjärtsvikt)

 • Parasympatomimetika (t.ex. för behandling av högt blodtryck)

 • Kinidin (som används vid hjärtsjukdom och vissa typer av malaria)

 • Läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin och paroxetin.

Xatabloc med mat, dryck och alkohol

Normala måltider, mat och dryck har ingen effekt på hur och när du ska använda Xatabloc.

Graviditet, amning och fertilitet

Använd inte Xatabloc om du är gravid om inte din läkare anser det vara nödvändigt. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller planerar att bli gravid.

Använd inte Xatabloc om du ammar. Xatabloc kan överföras till bröstmjölken. Fråga din läkare om råd innan du tar något läkemedel medan du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

När du använder Xatabloc kan din syn bli grumlig för en kort stund. Om detta händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Xatabloc innehåller bensalkoniumklorid

Detta konserveringsmedel kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Det kan absorberas av kontaktlinser och det är känt att det kan missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Se instruktionerna under avsnitt 3 vid användning av kontaktlinser.


3. Hur du använder Xatabloc

Använd alltid Xatabloc enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Rekommenderad dosering för vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen).


Användning för barn och ungdomar

Xatabloc rekommenderas inte för barn och ungdomar.


Använd inte Xatabloc mer än en gång om dagen.


För dig som använder kontaktlinser

Om du använder kontaktlinser, ta ur dem innan administrering av Xatabloc. Vänta sedan i minst 15 minuter innan du sätter i dem igen.


Användningsinstruktioner

Tvätta alltid händerna innan du använder ögondroppar.


Applicera ögondropparna på följande sätt:

 1. Ta bort det skyddande locket.

 2. Luta huvudet bakåt och titta upp i taket.

 3. Dra försiktigt ned det nedre ögonlocket tills det bildas en liten ficka, som visas i bild 1.

  Bild 1

  Bild 1

 4. Tryck på den uppochnedvända droppflaskan så att en droppe kommer i ögat.

 5. Medan du blundar med det påverkade ögat, tryck med ett finger mot det stängda ögats ögonvrå (på sidan där ögat möter näsan) som visas i bild 2, och håll kvar så i 2 minuter. Detta hjälper till att förhindra Xatabloc från att nå resten av din kropp.

  Bild 2

  Bild 2

Undvik att droppspetsen kommer i kontakt med ögat eller något annat. Sätt tillbaka och skruva på locket direkt efter användning.


Om du använder Xatabloc med andra ögondroppar

Vänta i minst 5 minuter efter användning av Xatabloc innan du använder andra ögondroppar.


Om du har använt för stor mängd av Xatabloc

Om du tagit för många droppar i ögat kan du uppleva lätt irritation i ögat och ögonen kan börja rinna och bli röda. Reaktionen ska vara övergående men om du är orolig så kontakta din läkare för rådgivning.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du sväljer Xatabloc

Om du sväljer stora mängder Xatabloc kan du bli illamående, få magsmärtor, känna trötthet, bli rödflammig och yr och börja svettas. Om du av misstag sväljer Xatabloc ska du kontakta läkare för rådgivning.


Om du har glömt att använda Xatabloc

Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som du glömt att ta. Om du är osäker över något så kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Xatabloc ögondroppar orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Xatabloc utan att tala med din läkare.


Följande är kända biverkningar vid behandling med Xatabloc:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

 • En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har enfärgade ögon (blå, grå, grön, eller bruna ögon). Det kan ta flera år innan förändringen av ögats färg utvecklas. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Xatabloc i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisas sammankopplat med färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Xatabloc upphört.


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

 • Ögonirritation (en känsla av brännande, gruskänsla, kliande, stickande eller känsla av skräp i ögat) eller ögonsmärta.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

 • Huvudvärk

 • Rött öga, ögoninfektion (konjunktivit), grumlad syn, vattniga ögon, inflammation i ögonlocken, irritation eller förändringar på ögats yta

 • Hudutslag eller klåda (pruritus).


Andra biverkningar

Även om man inte sett nedanstående biverkningar i samband behandling med Xatabloc så kan de uppstå för de läkemedel som ingår i Xatabloc (latanoprost och timolol) och därmed kan de förkomma i samband med behandling med detta läkemedel.


Följande biverkningar har setts vid behandling med latanoprost:


Infektioner och infestationer:

 • Utveckling av virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).


Immunsystemet:

 • Symptom av allergisk reaktion (svullnad och rodnad av huden och utslag).


Psykiska störningar:

 • Depression, minnesförlust, minskad sexlust, svårighet att sova, mardrömmar.


Nervsystemet:

 • Yrsel, stickningar och domningar i huden, förändrat blodflöde till hjärnan, förvärrade symptom av myastenia gravis (om du redan har denna sjukdom), plötslig svimning eller svimningskänsla (synkope).


Ögon:

 • Förändring av ögonfransarna och fina hår runt ögat (ökat antal, längd och tjocklek och mörkare färg), ändringar av ögonfranshårens riktning, svullnad runt ögat, svullnad av den del av ögat som är färgad (irit/uveit), svullnad av ögats bakre del (makulaödem), inflammation/irritation av ögats yta (keratit), torra ögon, vätskefylld cysta inom den färgade delen av ögat (iriscysta), ljuskänslighet (fotofobi), insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran).


Öron:

 • Visslande/ringande ljud i öronen (tinnitus).


Hjärta:

 • Försämrad kärlkramp, hjärtklappning (palpitationer).


Andningsvägar:

 • Astma, förvärrad astma, andfåddhet.


Hud:

 • Mörkfärgning av huden runt ögonen.


Muskler och skelett:

 • Led- och muskelsmärta.


Övrigt:

 • Bröstsmärta.


Liksom för andra läkemedel som används i ögonen tas Xatabloc upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för systemiska betablockerare. Biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre än när läkemedel tas via munnen eller injiceras. I de uppräknande biverkningarna ingår reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:


 • Allergiska reaktioner inklusive svullnad under huden som kan uppkomma i områden såsom ansikte, armar och ben, och kan blockera andningsvägarna vilket kan göra det svårt att svälja och att andas (angioödem), nässelfeber eller kliande utslag, lokala och allmänna utslag, klåda (pruritus), plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

 • Låg blodsockernivå (hypoglykemi).

 • Sömnsvårigheter (insomni), depression, mardrömmar, minnesförlust.

 • Svimning, stroke (slaganfall), minskad blodtillförsel till hjärnan, förvärrade symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), yrsel, stickningar eller domningar i händer och fötter, huvudvärk.

 • Tecken på ögonirritation (t.ex. brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde, röda ögon), svullna ögonlock, inflammerad hornhinna, dimsyn, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi vilket kan ge synstörning, minskad känslighet i hornhinnan, torra ögon, skada på ögats yttre lager (skada på hornhinna), hängande övre ögonlock (gör så att ögat är halvt stängt), dubbelseende.

 • Långsam hjärtrytm, bröstsmärta, hjärtklappning, vätskeansamling (ödem), förändringar i puls eller hjärtrytm, hjärtsjukdom med andfåddhet och svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling (kronisk hjärtsvikt), en typ rubbningar av hjärtrytmen, hjärtattack, hjärtsvikt.

 • Lågt blodtryck, dålig blodcirkulation som gör att tår och fingrar bedövas och ändra färg (Raynauds fenomen), kalla händer och fötter.

 • Sammandragning av luftvägarna (främst hos patienter med befintlig sjukdom), andningssvårigheter, hosta.

 • Smakförändringar, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning.

 • Håravfall, utslag med vitt till silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrad psoriasis, hudutslag.

 • Muskelvärk som inte är orsakad av träning.

 • Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust.

 • Muskelsvaghet eller trötthet.


I mycket sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalcium under behandlingen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xatabloc ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara den oöppnade flaskan i kylskåp (2 °C – 8 °C). Efter att flaskan öppnats är det inte nödvändigt att förvara flaskan i kylskåp, men den ska inte förvaras vid över 25 °C. Använd inte flaskan i mer än 4 veckor efter första öppnandet.


Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är latanoprost och timololmaleat. 1 ml lösning innehåller 50 mikrogram latanoprost och 6,8 mg timololmaleat motsvarande 5 mg timolol.


- Övriga innehållsämnen är:

Natriumklorid

Bensalkoniumklorid

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Vattenfritt dinatriumfosfat

Saltsyra (för justering till pH 6,0)

Natriumhydroxid (för justering till pH 6,0)

Vatten för injektionsvätskor.


Se avsnitt 2 “Xatabloc innehåller bensalkoniumklorid” för ytterligare information.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xatabloc är en klar, färglös lösning i en flaska av polyeten (LDPE) med droppapplikator, PP skruvkork, säkerhetsförseglat LDPE överdrag.


Förpackningsstorlekar:

1 flaska × 2,5 ml

3 flaskor × 2,5 ml

6 flaskor × 2,5 ml


Eventuell kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Blumont Pharma Ltd

23 Moortown Close

Grantham

Lincs, NG31 9GG

Storbritannien


Tillverkare

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica 20/22

00071 Pomezia (Rom)

Italien


Lokal representant:

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Sverige

tel: +46 8 515 11535


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Storbritannien

Latanoprost+Timolol 50 micrograms/ml + 5 mg/ml eye drops, solution


Sverige

Xatabloc


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-09

Hitta direkt i texten
Av