Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kevesy

Stragen Nordic

Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(klar, färglös till ljust gul lösning)

Antiepileptika, övriga antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Stragen Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kevesy

5 mg/ml, 10 mg/ml, 15 mg/ml infusionsvätska, lösning
levetiracetam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kevesy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Kevesy
3. Hur Kevesy ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kevesy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kevesy är och vad det används för

 

Kevesy är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).
Kevesy används:

 • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

 • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

  • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder

  • myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

  • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

Kevesy är ett alternativ för patienter när oral administrering av läkemedel mot epilepsi tillfälligt inte är möjlig.


Levetiracetam som finns i Kevesy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du får Kevesy

Använd inte Kevesy

 • om du är allergisk (överkänslig) mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Kevesy

 • om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han eller hon avgör om din dos behöver justeras.

 • om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

 • ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Kevesy har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarlig eller varar längre än ett par dagar:

 • onormala tankar, lättretlighet eller ovanligt aggressiva reaktioner, eller om du eller din familj och vänner märker betydande förändringar i ditt humör eller beteende.

Barn och ungdomar

Kevesy ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

Andra läkemedel och Kevesy

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kevesy med mat, dryck och alkohol

Du kan använda Kevesy med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Kevesy tillsammans med alkohol

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kevesy bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Kevesy har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.
Amning är inte rekommenderat under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Kevesy kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Kevesy kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter en ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkats.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kevesy innehåller natrium

Kevesy 5 mg/ml innehåller 3,50 mg natrium per milliliter.
Kevesy 10 mg/ml innehåller 3,23 mg natrium per milliliter.
Kevesy 15 mg/ml innehåller 2,40 mg natrium per milliliter.


Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.


3. Hur Kevesy ges

En läkare eller sköterska ger dig Kevesy som en intravenös infusion i en ven.


Kevesy ska ges två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.


Den intravenösa formuleringen är ett alternativ till din orala administrering (som filmdragerade tabletter eller oral lösning). Din läkare kan besluta att byta från filmdragerade tabletter eller oral lösning till intravenös administrering eller omvänt, direkt och utan dosjustering. Din totala dagliga dos och antal doseringstillfällen förblir identiska.


Ensam behandling

 • Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):
  Rekommenderad dos: mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.
  När du börjar ta Kevesy kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

Tilläggsbehandling

 • Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:
  Vanlig dos: mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.


 • Dos till barn (4 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:
  Vanlig dos: mellan 20 mg per kg kroppsvikt och 60 mg per kg kroppsvikt varje dag.

Administreringssätt:
Kevesy är avsett för intravenöst bruk. Denna infusionsvätska, lösning ska ges som infusion under 15 minuter.


Behandlingstid:

Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenöst levetiracetam under en längre period än 4 dagar.

Om du slutar att använda Kevesy

Om behandlingen med Kevesy ska avslutas bör detta, precis som med andra läkemedel mot epilepsi, ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Kevesy kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

 • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion;

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem);

 • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS]);

 • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion;

 • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme);

 • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom);

 • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys);

 • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • inflammation i näsa och/eller svalg;

 • somnolens (sömnighet), huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • anorexi (förlorad aptit);

 • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet;

 • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), letargi (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande);

 • vertigo (känsla av rotation);

 • hosta;

 • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående;

 • utslag;

 • kraftlöshet/utmattning (trötthet).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar;

 • viktminskning, viktökning;

 • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet;

 • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga);

 • diplopi (dubbelseende), dimsyn;

 • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest;

 • håravfall, eksem, klåda;

 • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta);

 • skada.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • infektion;

 • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar;

 • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg]);

 • låga halter av natrium i blodet;

 • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration);

 • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet);

 • pankreatit;

 • leversvikt, hepatit;

 • hastigt försämrad njurfunktion;

 • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys);

 • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kevesy ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på höljet, påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. All lösning som inte används ska kasseras.


Om produkten innehåller partiklar eller har missfärgats ska den inte användas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levetiracetam.


Varje ml innehåller 5 mg levetiracetam.
Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 500 mg levetiracetam.


Varje ml innehåller 10 mg levetiracetam.
Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 1000 mg levetiracetam.


Varje ml innehåller 15 mg levetiracetam.
Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 1500 mg levetiracetam.


Övriga innehållsämnen är: natriumacetat-trihydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kevesy är en klar, färglös till ljust gul lösning som är klar att användas och avsedd för engångsbruk (vid ett enda tillfälle). Lösningen är förpackad i 100 ml-påsar med två portar och hölje i aluminium.
Lösningen finns i tre olika koncentrationer och är förpackat i kartonger om 10 påsar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Stragen Nordic A/S
Helsingørsgade 8C,
3400 Hillerød
Danmark
Tel.: +45 48 10 88 10
E-mail: info@stragen.dk


Tillverkare
Infomed Fluids SRL

50 Theodor PalladyBlvd, District 3

032266 Bukarest

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-12-16

Hitta direkt i texten
Av