Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anafranil Retard

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Depottablett 75 mg

Inga avvikelser

Icke-selektiva monoamin­återupptagshämmare (tricykliskt antidepressivum)

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA04
Läkemedel från Pharmachim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Anafranil Retard

75 mg depottablett
Klomipraminhydroklorid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Anafranil Retard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Anafranil Retard
3. Hur du använder Anafranil Retard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Anafranil Retard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Anafranil Retard är och vad det används för

 

Anafranil Retard påverkar upptaget av ämnen som reglerar överföringen av nervimpulser i hjärnan. Sannolikt är denna överföring av impulser störd vid vissa typer av depressioner och

vid ångest.


Anafranil Retard används vid depressioner, nervösa tvångstillstånd (t ex bacillskräck), ångest i speciella situationer (t ex torgskräck) samt vid attacker av oförklarlig panik. Används

även vid narkolepsi, som är ett sjukligt tillstånd med plötsliga sömnattacker.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anafranil Retard

Använd inte Anafranil Retard

• Om du är överkänslig mot klomipramin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är överkänslig mot tricykliska antidepressiva medel tillhörande den så kallade dibensazepin-gruppen.

• Om du medicinerar med antidepressiva medel ur gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), selektiva serotonin-återupptagshämmare (SSRI) eller selektiva serotonin- och noradrenalin-återupptagshämmare (SNRI).

• Om du nyligen har haft en hjärtinfarkt.

Varningar och försiktighet

Om du har eller haft följande sjukdomar eller problem bör du rådgöra med din läkare innan behandlingen med Anafranil Retard påbörjas.

* epileptiska anfall

* oregelbunden hjärtrytm eller hjärtsjukdom

* sjukdomen schizofreni

* förhöjt tryck inne i ögat (glaukom)

* en lever- och/eller njursjukdom

* avvikande blodvärden

* svårt att kasta vatten (urinretention) eller prostataförstoring

* överaktivitet i sköldkörteln

* omfattande alkoholkonsumtion

* ofta återkommande förstoppning

* binjuremärgstumör (t ex feokromocytom).


Anafranil Retard kan orsaka blödningar i hud- och slemhinnor. Informera därför din läkare om du har blödningsbenägenhet eller om du behandlas med andra läkemedel som ger ökad risk för blödning t ex läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga.

Salicylsyreprodukter och vissa anti-inflammatoriska medel (NSAID).


Det är viktigt att din läkare kontrollerar dig regelbundet för att kunna avgöra om din läkemedelsdos är korrekt och för att försäkra sig om att så få biverkningar som möjligt uppträder. Detta kan föranleda blodprovstagning, blodtrycksmätning och undersökning av hjärtfunktionen.


Anafranil Retard kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna. Du bör därför vara extra noga med tandhygienen och gå till din tandläkare regelbundet om Anafranil Retard-behandlingen blir långvarig.


Anafranil Retard kan ge minskat tårflöde. I kombination med kontaktlinser kan det minskade tårflödet ge upphov till skador på ögats hornhinna. Om du använder kontaktlinser och dina ögon känns irriterade skall du konsultera din läkare.


Före kirurgiska ingrepp och tandvård skall du informera din behandlande läkare respektive din tandläkare om att du medicinerar med Anafranil Retard.


Anafranil Retard kan medföra att du blir särskilt känslig för solljus. Undvik direkt solbestrålning, skydda huden med kläder och använd solglasögon.


Liksom andra läkemedel av den här typen ger Anafranil Retard inte omedelbar symptomlindring, utan i allmänhet först efter några veckor. Ibland kan symptomen på depression eller andra psykiska åkommor innefatta tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Det är möjligt att dessa symptom fortsätter eller förvärras fram till dess du har full antidepressiv effekt av läkemedlet. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har plågsamma tankar eller upplevelser närhelst under behandlingen.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel

mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

• om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

• om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Äldre patienter

Äldre patienter behöver i allmänhet lägre doser än patienter i andra åldersgrupper. Anafranil Retard ska användas med försiktighet hos äldre patienter och dosen bör ökas varsamt.

Barn och ungdomar

Anafranil Retard ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Studier av andra läkemedel mot depression har påvisat risk för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet hos patienter under 18 år. Denna risk kan också föreligga för Anafranil Retard. Trots detta kan Anafranil Retard skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du har fått detta läkemedel ska du vända dig till din läkare igen.

Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om symtomen förvärras.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad, intellektuella funktioner och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Anafranil Retard

Anafranil Retard kan påverka effekten av andra läkemedel som du tar. Innan Anafranil Retard-behandling inleds tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Eftersom ett flertal mediciner interagerar med Anafranil Retard är det möjligt att doseringen av andra läkemedel som du använder måste ändras och någon medicin måste du kanske sluta ta. Det är särskilt viktigt att känna till om du använder något av följande läkemedel:

Läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, fluvoxamin, fluoxetin eller paroxetin, läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtrelaterade besvär som innehåller klonidin eller kinidin, läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital eller valproinsyra, vissa smärtstillande och/eller hostdämpande läkemedel som innehåller kodein eller morfin, neuroleptika (vissa lugnande medel eller sömnmedel t ex levomepromazin) eller läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga såsom antikoagulantia (t ex warfarin), salicylsyreprodukter eller så kallade NSAID-medel mot reumatism och inflammationer, om du tar läkemedel mot magsår innehållande cimetidin och urindrivande läkemedel, läkemedel som används för att sänka blodfetter (kolestipol, kolestyramin), samt grapefrukt/grapefruktjuice eller tranbärsjuice.


Det är också viktigt att informera läkaren att du tar Anafranil Retard ifall du skulle behöva adrenalin (medel vid akut astma och/eller allergianfall), dopamin (hjärtstimulerande medel efter hjärtkirurgi) eller noradrenalin.


Om du röker och dina rökvanor ändras kan det leda till att också effekten av Anafranil Retard ändras.

Anafranil Retard med mat, dryck och alkohol

Anafranil Retard kan tas med eller utan föda.

Graviditet, amning och fertilitet

Risk finns att fostret påverkas. Det verksamma ämnet i Anafranil Retard passerar över i modersmjölk.

Rådgör därför alltid med läkare före användning av Anafranil Retard under graviditet och under amningstiden.

Körförmåga och användning av maskiner

Anafranil Retard kan hos vissa patienter framkalla dåsighet, nedsatt observationsförmåga eller dimsyn. Om du upplever symptom av detta slag skall du inte köra bil eller använda

verktyg eller maskiner eller göra något som kräver skärpt uppmärksamhet.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Anafranil Retard innehåller hjälpämnen

Anafranil innehåller makrogolglycerolhydroxistearat

  • Makrogolglycerolhydroxistearat: Anafranil Retard depottabletter innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge magbesvär och diarré.


3. Hur du använder Anafranil Retard

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Medicinera inte oftare eller med större doser eller under längre tid än din läkare bestämt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlande läkare förskriver en dos som anpassas individuellt för varje patient. Dosens storlek kan variera kraftigt från patient till patient. Ålder, vilken sjukdom som skall behandlas och sjukdomens svårighetsgrad är faktorer som påverkar dosens storlek. Behandlingen inleds vanligen med en lägre dygnsdos än den slutliga behandlingsdosen. I slutet av behandlingen sänks dosen ofta gradvis för att utsättningssymtom i form av illamående, tarmbesvär, darrighet, svettningar, sömnstörningar, irritabilitet och allmän sjukdomskänsla skall undvikas.


Den effektiva behandlingsdosen varierar vanligen mellan 25 och 150 mg/dag.

Anafranil Retard depottabletter skall sväljas hela eller delade med en riklig mängd vätska, de får inte krossas eller tuggas. Anafranil Retard kan tas med eller utan föda.

Om du använt för stor mängd av Anafranil Retard 

Om du av misstag har tagit många fler tabletter än din läkare ordinerat skall du utan dröjsmål kontakta din läkare, ett sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Symptom på överdosering kan dröja eller komma snabbt och överraskande. Exempel på överdoseringsreaktioner är uttalad dåsighet, stark oro eller ångest, hallucinationer, snabb, långsam eller oregelbunden hjärtrytm, kramper, feber, andningsdepression.

Om du har glömt att använda Anafranil Retard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en Anafranil Retard-dos skall du ta den glömda dosen så fort som möjligt och sedan återgå till din vanliga dosering. Om det inom kort är dags för nästa doseringstillfälle skall du inte ta den glömda dosen utan fortsätta doseringen som vanligt.

Om du har några frågor kan du kontakta din läkare.

Om du slutar att använda Anafranil Retard

Kontakta din läkare innan du slutar att ta Anafranil Retard.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna brukar inte kräva läkarbehandling och avklingar ofta spontant under fortsatt behandling när kroppen vant sig vid medicineringen.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga biverkningar (inträffar hos fler än 1 av 10 patienter):

Yrsel, darrningar, huvudvärk, muskelsammandragningar, synstörningar, dimsyn, illamående, muntorrhet, förstoppning, urineringssvårigheter, potensstörningar, trötthet, ökad aptit, viktökning, svettningar, rastlöshet.


Vanliga biverkningar (inträffar hos fler än 1 av 100 patienter):

Oro, ångest, aggression, förvirring, sömnstörningar, koncentrationsproblem, mardrömmar, minnesstörningar, personlighetsförändring, koncentrationsproblem, muskelsvaghet, pupillvidgning, öronsusningar, hjärtklappning, blodvallningar, illamående, kräkningar, magbesvär, diarré, smakförändringar, hudutslag, klåda, ljuskänslighetsreaktioner, urineringssvårigheter, svettningar, gäspningar, mjölksekretion, svullna bröst hos män, blodtrycksfall i samband med att man plötsligt ställer eller sätter sig upp, minskad aptit.


Mindre vanliga biverkningar (inträffar hos fler än 1 av 1000 patienter):

Krampanfall, svårighet att koordinera muskelrörelser, oregelbunden hjärtrytm.


Sällsynta biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 1000 patienter):

Glaukom (grön starr), mag-tarmblödningar (svåra magsmärtor), gulsot, svullnad genom ansamling av vätska, hudrodnad, håravfall, blödningar i hud och slemhinnor, allergiska reaktioner, hög feber.


Mycket sällsynta (inträffar hos färre än 1 patient av 10 000):

Malignt neuroleptika syndrom (muskelstelhet, feber, medvetslöshet)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Serotonergt syndrom (ger symtom som agitation, förvirring, diarré, hög kroppstemperatur, ökat blodtryck, svettningar och snabba hjärtslag), svårt sitta stilla, ofrivilliga rörelser, nedbrytning av muskler (som en komplikation av malignt neuroleptika syndrom), tankar på att skada sig själv, begå självmord, ökad nivå av prolaktin (ett hormon) i blodet, fördröjd eller utebliven utlösning av sperma.


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


Kontakta din läkare så fort som möjligt om du upplever nedanstående biverkningar som kan kräva läkarvård: gulfärgning av hud, hudreaktioner (klåda eller hudrodnad), feber samt strävhet i halsen, balansrubbningar, ögonvärk, svåra magsmärtor, muskelsvaghet eller -stelhet, muskelkramper, urineringssvårigheter (urinretention), svullna bröst och mjölksekretion, snabb eller oregelbunden puls, talsvårigheter, förvirring, hallucinationer, krampanfall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Anafranil Retard ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Anafranil Retard 75 mg depottabletter har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klomipraminhydroklorid.


Övriga innehållsämnen i depottabletterna är Eudragit ED (kopolymer av polyakryl/metaakrylestrar), ricinomakrogol (Cremophor RH 40), hypromellos, kalciumstearat, kalciumvätefosfatdihydrat, järnoxid (färgämne E 172), vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottablett 75 mg: rosa, avlång med skåra, märkt CG och GD


Anafranil Retard 75 mg depottabletter tillhandahålls i förpacknngar om 20, 100 depottabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Helsingborg, Sverige


Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Lelystad, Nederländerna


Tillverkare:

Novartis-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast 29 mars 2019

Hitta direkt i texten
Av