Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inflectra

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(pulvret är vitt)

Immunsuppressiva medel, TNF-α-hämmare.

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AB02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Inflectra

100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Infliximab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Din läkare kommer att ge dig ett patientkort, som innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandlingen med Inflectra.

 • När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Inflectra.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Inflectra är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Inflectra
3. Hur Inflectra ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Inflectra ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Inflectra är och vad det används för

 

Inflectra innehåller den aktiva substansen infliximab, som kommer från människa och mus. Infliximab är en monoklonal antikropp – en typ av protein som binder sig till ett specifikt mål i kroppen som kallas TNF alfa (tumörnekrosfaktor alfa).


Inflectra tillhör en grupp läkemedel som kallas ”TNF-hämmare”. Det används hos vuxna vid följande inflammatoriska sjukdomar:

 • reumatoid artrit

 • psoriasisartrit

 • ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)

 • psoriasis.

Inflectra används också hos vuxna och barn, 6 år och äldre vid:

 • Crohns sjukdom

 • ulcerös kolit.


Inflectra fungerar genom att specifikt binda sig till TNF alfa (tumörnekrosfaktor alfa) och blockera dess funktion. TNF alfa medverkar i inflammatoriska processer i kroppen, så genom att blockera dem kan inflammationen i kroppen minskas.


Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom som angriper lederna. Om du har aktiv reumatoid artrit kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra som du ska ta med ett annat läkemedel som heter metotrexat för att:

 • minska tecken och symtom på sjukdomen

 • dämpa skadan i lederna

 • förbättra din fysiska funktion.


Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna, vanligtvis i förening med psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra för att:

 • minska tecken och symtom på sjukdomen

 • dämpa skadan i lederna

 • förbättra din fysiska funktion.


Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)

Ankyloserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom i ryggraden. Om du har ankyloserande spondylit kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra för att:

 • minska tecken och symtom på sjukdomen

 • förbättra din fysiska funktion.


Psoriasis

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom i huden. Om du har måttlig eller svår plackpsoriasis kommer du först att få andra läkemedel eller behandlingar såsom ljusterapi. Om dessa läkemedel eller behandlingar inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra för att minska tecken och symtom på sjukdomen.Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tarmen. Om du har ulcerös kolit kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra för behandling av sjukdomen.


Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i tarmen. Om du har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kommer du att få Inflectra för att:

 • behandla aktiv Crohns sjukdom

 • minska antalet onormala gångar (fistlar) genom huden från tarmen som inte har kunnat kontrolleras med andra läkemedel eller kirurgi.


2. Vad du behöver veta innan du använder Inflectra

Du ska inte få Inflectra om:

 • Du är allergisk mot infliximab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • Du är allergisk mot proteiner som kommer från mus

 • Du har tuberkulos (TBC) eller någon annan allvarlig infektion såsom lunginflammation eller blodförgiftning

 • Du har hjärtsvikt som är måttlig eller svår.

Använd inte Inflectra om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du får Inflectra.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Inflectra om du har:


Fått behandling med något läkemedel som innehåller infliximab förut

 • Tala om för din läkare om du tidigare har fått behandling med läkemedel som innehåller infliximab och nu åter börjar behandling med Inflectra.

 • Om du har haft ett uppehåll i din infliximabbehandling på mer än 16 veckor finns det en ökad risk för allergiska reaktioner när du påbörjar behandlingen igen.


Allergiska reaktioner

 • Vissa patienter som får infliximab har fått allergiska reaktioner. En del a dessa reaktioner var svåra och potentiellt livshotande. Reaktionerna kan uppkomma medan du får Inflectrabehandlingen eller kort efteråt. Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta nässelfeber (röda, upphöjda kliande fläckar på huden), högt eller lågt blodtryck, svårt att andas, feber, bröstsmärta, frossa eller medvetslöshet.

 • Tala omedelbart om för läkare om du upplever något av dessa tecken under eller inom några få timmar efter behandlingen.

 • Läkaren kan behöva avbryta eller göra en paus i behandlingen och kan ordinera läkemedel för att behandla den allergiska reaktionen. Vid nästa infusion kan läkaren även ordinera läkemedel såsom antihistamin eller paracetamol före infusionen.

 • Vissa patienter som behandlats med infliximab har dessutom fått fördröjda allergiska reaktioner upp till 12 dagar efter att de fått behandling med infliximab. Tala omedelbart om för läkaren om du får något av dessa tecken på fördröjd allergisk reaktion på Inflectra, inklusive feber, muskel- eller ledsmärta, utslag, svullnad i ansiktet och händer, huvudvärk, svårt att svälja eller halsont.


Infektioner

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du har någon infektion även om det är en mycket lindrig sådan.

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du någonsin bott i eller rest till områden där infektioner som kallas histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är vanliga. Dessa infektioner förorsakas av en speciell typ av svamp som kan drabba lungorna eller andra delar av kroppen.

 • Du kan lättare få infektioner när du behandlas med Inflectra. Om du är 65 år eller äldre är risken högre.

 • Dessa infektioner kan vara allvarliga och omfattar tuberkulos, infektioner förorsakade av virus, svamp, bakterier eller andra organismer i omgivningen och blodförgiftning som kan vara livshotande.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du får några tecken på infektion under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar feber, hosta, influensaliknande tecken, allmän sjukdomskänsla, röd eller varm hud, sår eller tandbesvär. Din läkare kan rekommendera att Inflectra-behandlingen tillfälligt avbryts.


Tuberkulos (TBC)

 • Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft TBC eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft eller har TBC.

 • Din läkare kommer att undersöka om du har TBC. Det har rapporterats fall med TBC hos patienter som behandlats med infliximab, även hos patienter som har behandlats med läkemedel mot TBC. Din läkare kommer att notera undersökningarna på ditt Patientkort.

 • Om din läkare anser att du löper risk att få TBC kan du få läkemedel mot TBC innan du får Inflectra.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du får några tecken på TBC under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar ihållande hosta, viktminskning, trötthetskänsla, feber, nattliga svettningar.


Hepatit B-virus

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du är bärare av hepatit B eller om du någon gång har haft det.

 • Tala om för din läkare om du tror att du löper risk för att få hepatit B.

 • Din läkare ska testa dig för hepatit B-virus.

 • Behandling med TNF-hämmare såsom Inflectra kan göra att hepatit B-virus aktiveras igen hos patienter som bär på detta virus, vilket i vissa fall kan vara livshotande.

 • Om du upplever att hepatit B aktiveras igen, kan läkaren behöva avbryta behandlingen och ordinera läkemedel såsom effektiv antivirusbehandling med stödjande behandling.


Leverbesvär

 • Vissa patienter som får infliximab har utvecklat svåra leverbesvär.

 • Tala om för läkare om du får gulsot (hud och ögon blir gula), mörkt brunfärgad urin, extrem trötthet (svår trötthet) eller smärta i höger sida av magen (högersidig buksmärta).


Lupusliknande besvär

 • Vissa patienter har utvecklat symtom som liknar symtomen på lupus.

 • Om du utvecklar några av följande symtom, kan läkaren besluta att avbryta behandlingen med Inflectra: obehag i bröstet eller smärta som inte försvinner, ledsmärta, andnöd, utslag på kinderna eller armarna som förvärras i solen.


Hjärtbesvär

 • Tala om för din läkare om du har hjärtbesvär såsom mild hjärtsvikt.

 • Din läkare kommer noggrant att övervaka ditt hjärta.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du får nya eller förvärrade tecken på hjärtsvikt under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar andfåddhet eller svullna fötter.


Blodproblem

 • Hos vissa patienter som får infliximab kanske kroppen inte producerar tillräckligt med blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektioner eller hjälper till att stoppa blödningar.

 • Tala om för läkaren om du får feber som inte går över, blir väldigt blek, får blåmärken eller blöder lätt.

 • Läkaren kanske avbryter Inflectra om din blodsjukdom är betydande.


Cancer och lymfom

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du har eller någonsin har haft lymfom (en typ av blodcancer) eller någon annan cancer.

 • Patienter med svår reumatoid artrit som länge har haft sjukdomen kan ha en högre risk att utveckla lymfom.

 • Barn och vuxna som behandlas med Inflectra kan löpa en ökad risk för att utveckla lymfom eller någon annan cancer.

 • Några patienter som har fått TNF-hämmare inklusive infliximab har utvecklat en sällsynt typ av cancer som kallas T-cellslymfom i lever och mjälte. Av dessa patienter var de flesta tonårspojkar eller unga män och de flesta hade antingen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Denna typ av cancer leder vanligen till döden. Nästan alla patienter hade också fått ett läkemedel som innehåller azatioprin eller merkaptopurin förutom TNF-hämmare.

 • Några patienter som behandlats med infliximab har utvecklat vissa typer av hudcancer. Tala om för din läkare om det är några förändringar i huden eller utväxter på huden under eller efter behandlingen.

 • Några kvinnor som behandlats för reumatoid artrit med infliximab har utvecklat livmodershalscancer. För kvinnor som tar Inflectra, även de över 60 års ålder: Din läkare kan rekommendera regelbundnaundersökningar för livmoderhalscancer.


Lungsjukdom eller storrökning

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du har en lungsjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), eller om du är storrökare.

 • Patienter som har KOL eller patienter som är storrökare kan ha en högre risk att utveckla cancer under behandling med Inflectra.


Sjukdomar i nervsystemet

 • Tala om för din läkare innan du får Inflectra om du har eller har haft problem som påverkar nervsystemet. Dessa omfattar multipel skleros, Guillain-Barrés syndrom, om du får anfall eller har fått diagnosen ”optisk neurit”.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på nervsjukdom under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar förändrad syn, svaghet i armar eller ben, domningar eller stickningar i någon del av kroppen.


Fistlar

 • Tala om för din läkare om du har någon onormal hudöppning (fistel) innan du får Inflectra.


Vaccinationer

 • Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få en vaccination.

 • Du bör få rekommenderade vaccinationer innan behandling med Inflectra startar. Du kan få vissa vacciner under behandling med Inflectra men du ska inte få levande vacciner (vacciner som innehåller ett levande men försvagat smittämne) under behandling med Inflectra eftersom de kan orsaka infektioner.

 • Om du fått Inflectra medan du var gravid kan ditt barn också ha en högre risk för att få en infektion av levande vaccin i upp till sex månader efter födelsen. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har behandlats med Inflectra. De kan då bestämma när ditt barn ska få något vaccin, inklusive levande vacciner såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos). För mer information se avsnitt om graviditet och amning.


Antimikrobiella medel

 • Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få behandling med ett antimikrobiellt medel (så som BCG instillation vilket används för behandling av cancer).

Operationer eller tandläkarbehandlingar

 • Tala om för din läkare om du ska genomgå någon operation eller tandläkarbehandling.

 • Tala om för läkaren eller tandläkaren att du behandlas med Inflectra genom att visa ditt Patientkort.

Barn och ungdomar

Den ovanstående informationen gäller även för barn och ungdomar. Dessutom:

 • Vissa barn och tonåringar som har fått TNF-hämmare, såsom infliximab, har utvecklat cancer, även sällsynta typer, som ibland har lett till döden.

 • Fler barn som tar Inflectra får infektioner jämfört med vuxna.

 • Barn bör få rekommenderade vaccinationer innan behandling med infliximab påbörjas. Barn kan få vissa vacciner under behandling med Inflectra men ska inte få levande vacciner under användning av Inflectra.

Inflectra ska endast ges till barn som behandlas för Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Dessa barn måste vara 6 år eller äldre.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du får Inflectra.

Andra läkemedel och Inflectra

Patienter som har inflammatoriska sjukdomar tar redan läkemedel för att behandla sitt problem. Dessa läkemedel kan orsaka biverkningar. Din läkare kommer att ge besked om vilka andra läkemedel som du måste fortsätta att använda när du får Inflectra.


Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt, eller kan tänkas använda andra läkemedel, även andra läkemedel för att behandla Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit eller psoriasis eller receptfria sådana, såsom vitaminer och naturläkemedel.


Tala speciellt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som påverkar immunsystemet.

 • Kineret (som innehåller anakinra). Inflectra och Kineret ska inte användas tillsammans.

 • Orencia (som innehåller abatacept). Inflectra och Orencia ska inte användas tillsammans.

Du ska inte få levande vacciner när du använder Inflectra. Om du har varit gravid och samtidigt använt Inflectra, tala med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som har kontakt med ditt barn. Informera om din behandling med Inflectra innan barnet får något vaccin.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Inflectra.

Graviditet, amning och fertilitet


 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Inflectra ska endast användas under graviditet om din läkare anser att det är nödvändigt.

 • Du ska undvika att bli gravid när du behandlas med Inflectra och under 6 månader efter avslutad behandling. Diskutera användning av lämpliga preventivmedel under denna tid med din läkare.

 • Amma inte när du behandlas med Inflectra eller under 6 månader efter avslutad Inflectra-behandling.

 • Om du fått Inflectra under din graviditet, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion.

 • Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om du behandlats med Inflectra innan ditt barn får något vaccin. Om du fått Inflectra under graviditeten och ditt barn får BCG-vaccin (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter födseln, kan det medföra infektion med allvarliga komplikationer, även med dödlig utgång. Levande vacciner såsom BCG ska inte ges till ditt barn inom 6 månader efter födseln. För mer information se avsnittet om vaccinationer.

 • Kraftigt minskat antal av vita blodkroppar har rapporterats hos spädbarn som fötts av kvinnor som behandlats med infliximab under graviditet. Om ditt barn har ständiga febersjukdomar eller infektioner kontakta omedelbart ditt barns läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Inflectra påverkar körförmågan eller användning av verktyg eller maskiner. Om du känner dig trött, yr eller inte mår bra efter att ha fått Inflectra ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller någon maskin.


Inflectra innehåller natrium

Inflectra innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”. Innan du får Inflectra måste det dock blandas med en lösning som innehåller natrium. Tala med din läkare om du ordinerats en saltfattig kost.3. Hur Inflectra ges

Mängd Inflectra som ges

 • Din läkare bestämmer din dos och hur ofta du ska få Inflectra. Det beror på din sjukdom, vikt och hur bra du svarar på Inflectra.

 • Nedanstående tabell visar hur du oftast kommer att få detta läkemedel efter din första dos.

2:a dosen

2 veckor efter 1:a dosen

3:e dosen

6 veckor efter 1:a dosen

Ytterligare doser

Var 6:e till 8:e vecka beroende på sjukdomen


Reumatoid artrit

Vanlig dos är 3 mg per kg kroppsvikt.


Psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom), psoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Vanlig dos är 5 mg per kg kroppsvikt.


Hur Inflectra ges

 • Inflectra kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller en klinik.

 • Din läkare eller sjuksköterska kommer att bereda läkemedlet för infusion.

 • Läkemedlet kommer att ges som en infusion (dropp) under 2 timmar i en ven,

  vanligtvis i en arm. Efter den tredje behandlingen kan din läkare besluta att ge dig din dos Inflectra under 1 timme.

 • Du kommer att övervakas medan du får Inflectra och även 1-2 timmar efteråt.

Användning för barn och ungdomar

För barn (6 år eller äldre) som behandlas för Crohns sjukdom eller ulcerös kolit är den rekommenderade dosen densamma som för vuxna.


Om du har fått för stor mängd av Inflectra

Eftersom detta läkemedel ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte sannolikt att du får för stor mängd. Det finns inga kända biverkningar efter att man fått för stor mängd Inflectra.


Om du har glömt eller missat din Inflectra-infusion

Om du har glömt eller missat ett besök för att få Inflectra ska du boka ett nytt besök så snart som möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga. Vissa patienter kan emellertid uppleva allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Biverkningar kan också uppträda efter att behandlingen med Inflectra har avslutats.


Tala omedelbart om för din läkare om du observerar något av följande:

 • Tecken på en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan ge problem att svälja eller andas, hudutslag, nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar. En allergisk reaktion kan komma inom 2 timmar efter injektionen eller senare. Andra allergiskabiverkningar som kan komma upp till 12 dagar efter injektionen omfattar muskelsmärta, feber, smärta i leder eller käke, halsont eller huvudvärk.

 • Tecken på hjärtproblem såsom obehag eller smärta i bröstet, smärta i armen, smärta i buken, andfåddhet, ångest, svindel, yrsel, svimning, svettning, illamående, kräkning, fladdrande eller bultande slag i bröstet, snabba eller långsamma hjärtslag och svullna fötter.

 • Tecken på infektion (omfattar TBC) såsom feber, trötthetskänsla, hosta som kan vara ihållande, andfåddhet, influensaliknande symtom, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär eller sveda vid urinering.

 • Tecken på lungproblem såsom hosta, andningssvårigheter eller trånghet i bröstet.

 • Tecken på problem i nervsystemet (omfattar ögonproblem) såsom anfall, stickningar eller domningar i någon del av kroppen, svaghet i armar eller ben, förändrad synförmåga såsom dubbelseende eller andra ögonproblem.

 • Tecken på leverproblem såsom gulnande hud eller ögon, mörkbrunfärgad urin eller smärta i den högra övre delen av buken, feber.

 • Tecken på en immunsjukdom som kallas lupus såsom ledsmärta eller utslag på kinder eller armar som är känsligt för sol.

 • Tecken på låga blodvärden såsom ihållande feber, lätt att få blödningar eller blåmärken eller blekhet.


Tala omedelbart om för din läkare om du observerar något av ovanstående.


Övriga kända biverkningar av Inflectra inkluderar följande (anges i ordning från de vanligaste till de mest sällsynta):


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • Buksmärta, illamående

 • Virusinfektioner såsom herpes eller influensa

 • Övre luftvägsinfektion såsom bihåleinflammation

 • Huvudvärk

 • Biverkningar av en infusion

 • Smärta.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • Förändringar av hur levern fungerar, ökning av leverenzymvärden (framgår av blodtest)

 • Infektioner i lunga eller bröst såsom bronkit eller lunginflammation

 • Svampinfektion i huden

 • Svår eller smärtsam andning, bröstsmärtor

 • Blödning i magen eller tarmarna, diarré, dålig matsmältning, halsbränna, förstoppning

 • Nässelfeber (urtikaria), kliande utslag eller torr hud

 • Balansproblem eller yrselkänsla

 • Feber, ökad svettning

 • Cirkulationsproblem såsom lågt eller högt blodtryck

 • Blåmärken, värmevallning eller näsblödning, varm, röd hud (rodnad)

 • Trötthetskänsla eller svaghet

 • Bakterieinfektioner såsom blodförgiftning, böld eller hudinfektion (cellulit)

 • Blodproblem såsom blodbrist eller lågt antal vita blodkroppar

 • Svullna lymfkörtlar

 • Depression, sömnproblem

 • Ögonproblem som omfattar röda ögon och infektioner

 • Snabba hjärtslag (takykardi) eller hjärtklappning

 • Värk i leder, muskler eller rygg

 • Urinvägsinfektion

 • Psoriasis, hudproblem såsom eksem och håravfall

 • Reaktioner vid injektionsstället såsom smärta, svullnad, rodnad eller klåda

 • Frossa, vätskeansamling under huden som orsakar svullnad

 • Domningskänsla eller en stickande känsla.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • Tuberkulos

 • Dålig blodtillförsel, svullnad i ett blodkärl

 • Hudproblem såsom blåsor, vårtor, onormal hudfärg eller pigmentering eller svullna läppar

 • Allvarlig allergisk reaktion (t.ex. anafylaxi), en immunsjukdom som kallas lupus, allergiska reaktioner mot främmande proteiner

 • Försämrad sårläkning

 • Förtjocknad hud, nagel

 • Svullen lever (hepatit) eller gallblåsa, leverskada

 • Känna sig glömsk, irriterad, förvirrad, nervös

 • Ögonproblem som omfattar dimsyn eller försämrad syn, svullna ögon eller vagel, hornhinneinfektion

 • Nytillkommen eller försämring av befintlig hjärtsvikt, långsamma hjärtslag

 • Svimning

 • Kramper, nervproblem

 • Tarmperforation eller hinder i tarmen, buksmärtor eller kramper

 • Svullen bukspottkörtel (pankreatit)

 • Svampinfektioner såsom infektion av jästsvamp, inlusive svampinfektion i tånaglar eller fingernaglar

 • Lungproblem (såsom ödem)

 • Vätska runt lungorna (lungsäcksutgjutning), lungsäcksinflammation

 • Njurinfektioner

 • Lågt antal blodplättar, för många vita blodkroppar, blåmärke eller svart och blått märke

 • Infektioner i vagina

 • Positivt antikroppstest

 • Trötthet.Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1 000 personer)

 • En typ av blodcancer (lymfom)

 • Blodet tillför inte tillräckligt med syre till kroppen, cirkulationsproblem såsom förträngning i ett blodkärl

 • Hjärnhinneinflammation (meningit)

 • Infektioner förorsakade av ett försvagat immunsystem

 • Hepatit B-infektion om du tidigare har haft hepatit B

 • Inflammation i levern till följd av att immunsystemet påverkar levern

 • Vävnadsinflammation i ett mindre område

 • Onormal svullnad eller tillväxt av vävnad

 • Svullnad av små blodkärl (vaskulit)

 • Immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (såsom sarkoidos)

 • Bristande intresse eller känslor

 • Allvarliga hudproblem såsom toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom eller erythema multiforme, hudproblem såsom bölder och blåsor som en följd av att immunförsvaret angriper huden

 • Allvarliga rubbningar i nervsystemet såsom transversell myelit, multipel skleros-liknande sjukdom, optisk neurit och Guillain-Barrés syndrom

 • Vätska runt hjärtsäcken (utgjutning i hjärtsäcken)

 • Allvarliga lungproblem (såsom interstitiell lungsjukdom)

 • Melanom (en typ av hudcancer)

 • Livmodershalscancer

 • Låga blodvärden, även kraftigt minskat antal av vita blodkroppar

 • Gulsot (hud och ögon blir gula)

 • Svåra allergiska reaktioner som orsakar medvetslöshet (anafylaktisk chock)

 • Inflammation i ögats inre

 • Låga nivåer av eller avsaknad av protein som hjälper till att bekämpa infektion och att blodet koagulerar

 • En blodsjukdom som orsakar blodproppar i små blodkärl. Detta leder till lågt antal blodplättar

 • Brist på alla tre blodkropparna (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar)

 • Ett tillstånd där röda blodkroppar förstörs och försvinner ur blodomloppet innan deras livstid är över

 • En blodsjukdom där immunsystemet förstör blodplättarna, som är nödvändiga för att blodet ska koagulera normalt

 • Små röda eller lila fläckar som orsakas av blödning under huden

 • Missfärging av blåmärken på huden som leder till dålig blodcirkulation eller otillräcklig syresättning av blodet

 • En markant minskning av antalet granulocyter (en typ av vit blodkropp) hos nyfödda efter att ha utsatts för infliximab i livmodern.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Cancer hos barn och vuxna

 • En ovanlig blodcancer som mest drabbar unga män (T-cellslymfom i lever och mjälte)

 • Leversvikt

 • Merkelcellskarcinom (en typ av hudcancer)

 • Försämring av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ses som hudutslag med muskelsvaghet)

 • Tillfälligt synbortfall under eller inom 2 timmar efter infusion

 • Infektion på grund av försvagat immunförsvar efter användning av levande vaccin

 • Hjärtinfarkt

 • Vaccinrelaterad infektion hos nyfödda (efter att ha utsatts för infliximab i livmodern).


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som tog infliximab för Crohns sjukdoms hade vissa skillnader i biverkningar jämfört med vuxna som tog infliximab för Crohns sjukdom. De biverkningar som inträffade oftare hos barn var: lågt antal röda blodkroppar (blodbrist), blodig avföring, lågt totalt antal vita blodkroppar (leukopeni), röd hud eller rodnande (vallning), virusinfektioner, lågt antal vita blodkroppar som bekämpar infektion (neutropeni), benbrott, bakteriell infektion och allergiska reaktioner i luftvägarna.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Inflectra ska förvaras

Inflectra förvaras vanligtvis av sjukvårdspersonal på sjukhuset eller kliniken. Förvaringsanvisningarna är som följer, om du behöver känna till dem:

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

 • Detta läkemedel kan också förvaras i originalförpackningen utanför kylskåp vid högst 25 °C under en enstaka period upp till 6 månader, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet passeras. Vid en sådan situation ska det därefter inte förvaras i kylskåp igen. Skriv det nya utgångsdatumet på kartongen, med dag/månad/år. Kassera läkemedlet om det inte används före det nya utgångsdatumet eller utgångsdatumet som är tryckt på kartongen, beroende på vilket av dessa som inträffar först.

 • När Inflectra är färdigberett för infusion rekommenderas att det används så snart som möjligt (inom 3 timmar). Om lösningen är beredd under bakteriefria förhållanden kan den emellertid förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C i 24 timmar

 • Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller innehåller partiklar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är infliximab. Varje injektionsflaska innehåller 100 mg infliximab. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg infliximab

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, polysorbat 80, natriumdivätefosfatmonohydrat och dinatriumfosfatdihydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Inflectra tillhandahålls i en injektionsflaska av glas som innehåller ett pulver till koncentrat till infusionsvätska. Pulvret är vitt.


Inflectra tillverkas i förpackningar om 1, 2, 3, 4 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien


Tillverkare

HOSPIRA Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nederländerna


Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Kroatien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Pfizer HELLAS S.A.

Tel.: +30 210 6785 800

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500


Denna bipacksedel ändrades senast 10/2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Patienter som behandlas med Inflectra ska förses med patientkortet.


Anvisningar för användning och hantering – förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2°C-8°C.


Inflectra kan förvaras vid temperaturer upp till högst 25 °C under en enstaka period i högst 6 månader, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet passeras. Det nya utgångsdatumet måste skrivas på kartongen. Efter uttag från kylskåp får Inflectra inte förvaras i kylskåp igen.


Anvisningar för användning och hantering – beredning, spädning och administrering


För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamnet och tillverkningssatsnumret på det administrerade läkemedlet tydligt noteras.


1. Dosen och antalet Inflectra injektionsflaskor måste beräknas. Varje injektionsflaska Inflectra innehåller 100 mg infliximab. Den totala volym beredd Inflectra-lösning som krävs måste beräknas.


2. Varje Inflectra injektionsflaska ska beredas under aseptiska förhållanden med 10 ml vatten till injektionsvätskor med hjälp av en spruta försedd med en 21-gauge (0,8 mm) eller tunnare nål. Locket på flaskan måste avlägsnas och flasktoppen torkas av med en 70 % alkoholservett. Injektionsnålen ska föras in i flaskan genom gummiproppens mitt och strålen med vatten till injektionsvätskor riktas mot sidan av flaskan. Lösningen måste snurras runt i flaskan genom försiktig rotation tills pulvret löst sig. Kraftig och långvarig rotation måste undvikas. INJEKTIONSFLASKAN FÅR INTE SKAKAS. Lösningen kan skumma vid beredning. Den beredda lösningen ska stå i 5 minuter. Lösningen ska vara färglös till ljusgul och opalskimrande. I lösningen uppstår ibland några små genomskinliga partiklar på grund av att infliximab är ett protein. Lösningen får inte användas om synliga, grumliga partiklar, missfärgning eller främmande partiklar observeras.


3. Den volym som krävs av den beredda dosen Inflectra-lösning ska spädas till 250 ml med natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9 %). Späd inte den beredda Inflectra-lösningen med något annat spädningsmedel. Utspädningen kan uppnås genom att dra upp en volym natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9 %) som motsvarar volymen av den beredda Inflectra-lösningen ur en 250-ml glasflaska eller infusionspåse. Den volym som krävs av beredd Inflectra-lösning ska långsamt tillsättas till 250-ml infusionsflaskan eller infusionspåsen och blandas försiktigt. För volymer större än 250 ml, använd antingen en större infusionspåse (t ex 500 ml, 1 000 ml) eller använd flera 250 ml infusionspåsar för att säkerställa att koncentrationen av infusionslösningen inte överstiger 4 mg/ml. 


4. Infusionsvätskan måste administreras under en period av minst den infusionstid som rekommenderas (se avsnitt 3). Endast ett infusionsset med ett inbyggt, sterilt, icke-pyrogent filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 1,2 mikrometer eller mindre) ska användas. Eftersom konserveringsmedel saknas, rekommenderas det att administrering av infusionsvätskan påbörjas så snart som möjligt och inom 3 timmar efter beredning och spädning. Om den inte används omedelbart, är förvaringstid och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2°C–8°C, såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden°°. Eventuell överbliven infusionsvätska ska inte sparas för återanvändning.


5. Inflectra ska inspekteras visuellt med avseende på partikelbildning eller missfärgning före administrering. Om synliga, grumliga partiklar, missfärgning eller främmande partiklar observeras ska den inte användas.


6. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av