Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Memantine-Merz

ReceptstatusFörmånsstatus
H. Lundbeck AB

Oral lösning 5 mg/pumpning
(Tillhandahålls för närvarande ej) (klar, färglös till lätt gulaktig lösning)

Övriga medel vid demenssjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DX01
Läkemedel från H. Lundbeck AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Memantine Merz

5 mg/pumpning oral lösning
Memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkeare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Memantine Merz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Merz
3. Hur du använder Memantine Merz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Memantine Merz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Memantine Merz är och vad det används för

 

Hur Memantine Merz verkar

Memantine Merz innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid. Memantine Merz hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Merz hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine Merz verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.


Vad Memantine Merz används för

Memantine Merz används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.


2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Merz

Använd inte Memantine Merz

 • om du är allergisk (överkänslig) mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Merz

 • om du tidigare har haft epileptiska anfall

 • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck).

I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Merz ska regelbundet bedömas av din läkare.


Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.


Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.Barn och ungdomar

Memantine Merz rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Memantine Merz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Memantine Merz kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

 • amantadin, ketamin, dextrometorfan

 • dantrolen, baklofen

 • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

 • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

 • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

 • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

 • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

 • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

 • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

 • orala antikoagulantia


Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Merz.

Memantine Merz med mat, dryck och alkohol

Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr), eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.


Amning

Kvinnor som tar Memantine Merz ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine Merz kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

Memantine Merz innehåller Sorbitol

Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om din läkare har sagt att du har intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att underrätta dig om detta.


Dessutom innehåller detta läkemedel kalium, mindre än 1 mmol (39 mg) per dos, alltså nästintill fritt från kalium.


3. Hur du använder Memantine Merz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

En pumpning innehåller 5 mg memantinhydroklorid.

Den rekommenderade dosen Memantine Merz för vuxna och äldre patienter är 4 pumpningar, motsvarande 20 mg dagligen.


För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:


vecka 1

en pumpning

vecka 2

två pumpningar

vecka 3

tre pumpningar

vecka 4

fyra pumpningar


Den vanliga startdosen är en pumpning (1 x 5 mg) en gång om dagligen under den första veckan. Detta ökas till två pumpningar en gång om dagen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till tre pumpningar (1 x 15 mg) en gång om dagen under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den rekommenderade dosen fyra pumpningar en gång om daglien (1 x 20 mg).


Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.


Administration

Memantine Merz ska tas peroralt en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Lösningen ska tas med lite vatten. Lösningen kan tas med eller utan föda. För närmare instruktioner om förberedande och hantering av produkten, se i slutet av denna bipacksedel.


Behandlingstid

Fortsätt att ta Memantine Merz så länge du har nytta av. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

Om du använt för stor mängd av Memantine Merz 


 • I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Merz. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

 • Om du tar en stor överdos Memantine Merz ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att använda Memantine Merz

 • m du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Merz ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.


Vanliga (kan förekomma hos upp tilll 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, sömninghet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp tilll 1 av 100 användare)):

 • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp tilll 1 av 10 000 användare)):

 • Kramper

Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Memantine Merz.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Memantine Merz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Innehållet i öppnad flaska ska användas inom 3 månader.


Flaskan tillsammans med den monterade pumpen får endast förvaras och transporteras i upprätt läge.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är memantinhydroklorid.


Varje aktivering av pumpen (en pumpning) ger 0,5 ml lösning innehållande 5 mg memantinhydroklorid, vilket motsvarar 4,16 mg memantin.


Övriga innehållsämnen är kaliumsorbat, sorbitol (E420) och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Memantine Merz oral lösning är en klar, färglös till lätt gulaktig lösning.


Memantine Merz oral lösning finns som flaskor på 50 ml, 100 ml eller multipelförpackning på 500ml (10 x 50 ml.).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4225 4300


Denna bipacksedel ändrades senast 02/2017

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webplats http://www.ema.europa.eu/.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner för korrekt användning av pumpen


Lösningen ska inte hällas eller pumpas direkt in i munnen från flaskan eller pumpen. Mät upp dosen i en sked eller i ett glas vatten, med hjälp av pumpen.


Ta av flaskans skruvlock:


Locket måste vridas moturs, skruvas ur fullständigt och tas bort (fig. 1).

Figur 1

Montering av doseringspumpen på flaskan:


Ta ut doseringspumpen ur plastpåsen (fig. 2) och placera den på toppen av flaskan. För försiktigt ned plaströret i flaskan. Håll doseringspumpen i flaskhalsen och skruva medurs till dess att den sitter ordentligt fast (fig. 3). Doseringspumpen skruvas endast på en gång vid behandlingsstart och ska aldrig skruvas ur.


Figur 2Figur 3

Hur doseringspumpen fungerar:


Doseringspumpens övre del har två lägen och är enkel att vrida:

- moturs för att låsa upp och

- medurs för att låsa.


Doseringspumpens övre del ska inte inte tryckas ned när den är i låst läge. Lösningen ska endast doseras i öppet läge. För att låsa upp, vrid pumphuvudet i pilens riktning till dess att den inte kan vridas längre (ungefär en åttondels vridning, fig. 4). Doseringspumpen är sedan färdig att användas.


Figur 4

Förberedande av doseringspumpen:


Vid det första användandet kommer doseringspumpen inte att dosera korrekt mängd oral lösning. Därför måste pumpen förberedas genom att fullständigt trycka ned doseringpumpens övre del fem gånger i följd (fig. 5).

Figur5

Den lösning som här doseras kasseras. Nästa gång doseringspumpens övre del trycks ned fullständigt (motsvarande en pumpning) kommer den att dosera korrekt dos (fig. 6).

Figur 6

Korrekt användande av doseringspumpen:


Placera flaskan på en plan, horisontell yta, till exempel en bordsskiva, och använd endast i stående läge. Håll ett glas med lite vatten eller en sked under munstycket. Tryck ned doseringspumpens övre del kraftigt, men lugnt och stadigt - inte för långsamt (fig.7, fig. 8).

Figur 7Figur 8

Doseringspumpens övre del kan sedan släppas och är klar för nästa pumpning.


Doseringpumpen får endast användas med Memantine Merz-lösningen i tillhörande flaska, inte tillsammans med andra substanser eller behållare. Om pumpen inte fungerar ordentligt, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Lås doseringspumpen efter användning av Memantine Merz.

Hitta direkt i texten
Av