Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Viagra®

Pfizer

Munsönderfallande tablett 50 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Blå, rundade, rombformade tabletter, märkta "V50" på ena sidan och släta på den andra.)

Medel vid erektil dysfunktion

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE03
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

VIAGRA

50 mg munsönderfallande tabletter
sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad VIAGRA  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder VIAGRA
3. Hur du använder VIAGRA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur VIAGRA  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad VIAGRA  är och vad det används för

 

VIAGRA innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. VIAGRA underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad.


VIAGRA är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.2. Vad du behöver veta innan du använder VIAGRA

Använd inte VIAGRA


 • om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

 • om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som VIAGRA, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

 • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

 • om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

 • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)

 • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar VIAGRA

 • om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen)

 • om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

 • om du har hjärtproblem. Din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär.

 • om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

 • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta VIAGRA och kontakta läkare omedelbart.

Du ska inte använda VIAGRA samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.


Du ska inte använda VIAGRA samtidigt som någon behandling mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil eller några andra PDE5-hämmare.


Du ska inte ta VIAGRA om du inte har erektil dysfunktion.


Du ska inte ta VIAGRA om du är kvinna.


Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos ska vara lägre.


Barn och ungdomar

VIAGRA ska inte ges till personer under 18 år.


Andra läkemedel och VIAGRA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


VIAGRA tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du tagit VIAGRA och när du gjorde det. Ta inte VIAGRA med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.


Du ska inte ta VIAGRA om du tar läkemedel som kallas för nitrater, eftersom kombinationen av dessa mediciner kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.


Du ska inte ta VIAGRA om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.


Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av VIAGRA (25 mg).


En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit VIAGRA med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit VIAGRA. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta VIAGRA. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) VIAGRA.


VIAGRA tillsammans alkohol

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar VIAGRA.Graviditet, amning och fertilitet

VIAGRA ska inte användas av kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

VIAGRA kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på VIAGRA innan du kör bil eller använder maskiner.
3. Hur du använder VIAGRA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad startdos är 50 mg.


Du ska inte ta VIAGRA mer än en gång per dygn.

Ta inte VIAGRA munsönderfallande tabletter tillsammans med filmdragerade tabletter som innehåller sildenafil inkluderat VIAGRA filmdragerade tabletter.


Du ska ta VIAGRA ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Tiden det tar för VIAGRA att verka varierar från person till person men normalt så tar det mellan en halvtimme till en timme.


Placera den munsönderfallande tabletten på tungan där den löses upp inom ett par sekunder, svälj därefter med saliv eller vatten.


Den munsönderfallande tabletten ska tas på tom mage eftersom du kan upptäcka att det tar längre tid tills den verkar om du tar den tillsammans med en kraftig måltid.


Om du behöver en andra 50 mg munsönderfallande tablett för att få en dos på 100 mg ska du vänta tills den första tabletten har löst upp sig helt och du har svalt innan du tar den andra munsönderfallande tabletten.


Om du känner att effekten av VIAGRA är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


VIAGRA ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för VIAGRA att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan VIAGRA verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.


Om VIAGRA inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.


Om du använt för stor mängd av VIAGRA  

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.


Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.


Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av VIAGRA är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.


Sluta använda VIAGRA och kontakta genast din läkare om du upplever något av följande allvarliga symtom:


 • En allergisk reaktion mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  Symtom inkluderar plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.


 • Bröstsmärtor – mindre vanligt 

  Om detta sker under eller efter samlag:

 • Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

 • Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.


 • Förlängda och ibland smärtsamma erektioner – sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare omedelbart.

 • Plötslig nedsättning eller förlust av synen – sällsynt

 • Allvarlig hudreaktion – sällsynt 

  Symtom inkluderar allvarlig fjällning och svullnad i huden, blåsbildning i mun, genitalier och runt ögonen, feber.


 • Krampanfall – sällsynt 


Andra biverkningar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar (symtomen kan bland annat vara en plötslig känsla av värme i överkroppen), matsmältningsproblem, förändrat färgseende, dimsyn, synstörningar, nästäppa och yrsel.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkningar, hudutslag, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, att man ser ljusblixtar eller uppfattar ljus som mycket starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan (symtomen är bland andra rinnsnuva, nysningar och nästäppa), smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom (symtomen är bland andra halsbränna), närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och trötthetskänsla.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): svimning, stroke, hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, instabil angina (en typ av hjärtproblem), tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan, en känsla av att det blir trångt i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre delen av ögat, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ögat, svullnad i ögat eller ögonlocket, små prickar eller fläckar i synfältet, att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller, missfärgning av ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.


Efter att läkemedlet har börjat marknadsföras och använts av patienter har sällsynta fall av instabil angina (en typ av hjärtproblem) och plötsligt dödsfall rapporterats. Det är värt att notera att de flesta – men inte alla– av de män som upplevde dessa symtom hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på VIAGRA.


5. Hur VIAGRA  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller tryckförpackning efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Det aktiva innehållsämnet är sildenafil. Varje munsönderfallande tablett innehåller 50 mg sildenafil (i form av citratsalt).

 • Övriga innehållsämnen är:

 • mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid hydrofob kollodial, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, indigokarmin aluminiumlack (E132), sukralos, mannitol, krospovidon, polyvinylacetat, povidon

 • smaksättning innehåller: maltodextrin, dextrin

 • naturellsmak innehåller: maltodextrin, glycerol (E422), propylenglukol (E1520)

 • citronsmak innehåller: maltodextrin, alfa-tokoferol (E307)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

VIAGRA munsönderfallande tabletter är blå och avrundat rombformade. De är märkta "V 50" på ena sidan. Munsönderfallande tabletterna tillhandahålls i tryckförpackningar eller kartonger innehållande 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Vissa förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt inte i ditt land.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning är Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien.


VIAGRA tillverkas av Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България 

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH

Tel: +49 (0)800 5500634

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o

Tel: + 358 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386(0)152 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Italia

Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775


Lietuva

Pfizer Luxembourg SA filialas

Lietuvoje

Tel. +3705 2514000Denna bipacksedel ändrades senast 11/2019

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av