Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ranitidin Apofri

Förmånsstatus
Apofri

Brustablett 150 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit till benvit, rund, platt tablett med fasad kant med ca 25 mm diameter, och slät yta på båda sidorna samt med en svag doft av pepparmint.)

H2-receptorantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ranitidin Apofri

150 mg brustabletter
ranitidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Sparar denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eler råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du når sämre inom 2 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri
3. Hur du använder Ranitidin Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det används för

 

Ranitidin Apofri används hos vuxna och ungdomar över 12 år för symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


Ranitidin Apofri innehåller den aktiva substansen ranitidin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare och som verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar.


Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.


Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om din läkare har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


Ranitidin som finns i Ranitidin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri

Använd inte Ranitidin Apofri

-om du är allergisk mot ranitidin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ranitidin Apofri:

-om du har cancer i magen

-om du lider av försämrad njurfunktion. En lägre dos kan behöva ges (se avsnitt 3)

-om du lider av kraftigt försämrad leverfunktion

-om du lider av magsår och tolvfingertarmssår orsakad av en särskild bakterie (Helicobacter pylori). Din läkare kan i så fall behöva ordinera andra läkemedel (antibiotika) som dödar bakterierna.

-om du tidigare har haft attacker av en sjukdom som hindrat produktionen av röda blodkroppar (porfyri, en svår sjukdom med symtom som överkänslighet mot ljus, förlamning och svåra magsmärtor). I mycket sällsynta fall kan ranitidin framkalla en attack av porfyri.

-om du oavsiktligt går ner i vikt i samband med dyspepsi (matspjälkningsrubbning), om du är medelålders eller äldre och har dyspeptiska symtom för första gången eller symtom som nyligen har förändrats. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

-om du lider av en lungsjukdom, diabetes, hjärtsvikt och om du har försämrat immunförsvar (störningar i immunsystemet). I en studie har visats en ökad risk för samhällsförvärvad lunginflammation hos patienter som behandlas med H2-receptorantagonister.

-om du har ordinerats en saltfattig kost.

-om du är äldre än 65 år

Barn och ungdomar

Fråga din läkare om något av detta gäller dig eller om det tidigare har gällt dig.

Andra läkemedel och Ranitidin Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa läkemedel kan påverka hur Ranitidin Apofri fungerar, eller att du har ökad risk för biverkningar. Ranitidin Apofri kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Detta omfattar:

-prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

-warfarin (används som blodförtunnande medel)

-triazolam (används mot sömnproblem)

-glipizid (används för att sänka blodsockret)

-midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

-ketokonazol (används mot svampinfektioner)

-atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

-gefitinib (används mot lungcancer)

-teofyllin (bronkvidgande medel)

-fenytoin (används vid epilepsi)

-icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)


Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Ranitidin Apofri och därför bör Ranitidin Apofri intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Ranitidin Apofri.


Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Ranitidin Apofri med mat, dryck och alkohol

Effekterna av små mängder alkohol kan öka om det tas tillsammans med ranitidin. Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ta inte ranitidin utan att kontakta läkare. Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av ranitidin.


Amning

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med ranitidin.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Ranitidin Apofri kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ranitidin Apofri innehåller natrium

Ranitidin Apofri innehåller 26 mmol (eller 598 mg) natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Ranitidin Apofri

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar:

1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter (300 mg) per dygn om läkare ej förskriver annat.


Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Apofri under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.


Dosering och administreringssätt

Lös upp brustabletten i ett glas vatten. Dela inte tabletten. Vänta tills tabletten är helt upplöst och drick lösningen direkt.


Patienter med försämrad njurfunktion:

Om dina njurar fungerar dåligt berätta detta för din läkare innan behandlingen med Ranitidin Apofri påbörjas eftersom du kan behöva ta lägre doser än normalt.

Om du använt för stor mängd av Ranitidin Apofri 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ranitidin Apofri

Om du har missat en dos, ta den dosen så snart du kommer ihåg. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt med ditt normala doseringsschema. Ta inte dubbel dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du slutar att använda Ranitidin Apofri

Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan de symtom du hade före behandlingen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Symtom du ska vara uppmärksam på:

Allergiska reaktioner, inklusive allergisk chock: Dessa är sällsynta hos personer som tar Ranitidin Apofri. Symtomen omfattar:

-upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

-svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

-bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

-svimningskänsla, speciellt när man står upp

-kollaps


Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Ranitidin Apofri.


Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Ranitidin Apofri. Symtomen omfattar:

-Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).


Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta ta Ranitidin Apofri.


Vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare:

-Övergående leverenzymstegring


Sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 1 000 användare:

-hudreaktioner

-ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar

-försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, återgår till normalt vid fortsatt behandling)

-leversvikt, ibland med fatal utgång

-buksmärta, förstoppning, illamående


Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

-inflammation i blodkärlen (vaskulit)

-inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

-inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

-inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

-långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block)

-diarré

-känsla av förvirring, depression, eller se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

-led eller muskelvärk

-huvudvärk, yrsel, trötthet, dimsyn

-ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

-oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

-ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

-lågt antal vita blodkroppar

-minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

-minskat antal av alla sorters blodkroppar

5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras

Förvaras vid högst 30° C. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

Bruten förpackning används inom 1 månad.

Förvara detta läkemdel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på röret eller kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemdel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Din medicin heter Ranitidin Apofri. Det aktiva innehållsämnet är ranitidinhydroklorid.

Ranitidin Apofri innehåller 150 mg ranitidin per tablett.

Övriga innehållsämnen är natriumdivätecitrat, natriumvätekarbonat (E500), povidon 30, simetikon, glycin, natriumbensoat, sackarinnatrium (E954), Pepparmintarom (innehåller smaktillsatser, maltodextrin och akaciagummi (E414)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund, platt tablett med fasad kant med ca 25 mm diameter, och slät yta på båda sidorna samt med en svag doft av pepparmint.

Ranitidin Apofri 150 mg brustabletter är förpackade i polypropenrör med torkmedel i polyetenlocket. Varje rör innehåller 10 eller 20 tabletter och är förpackade i en kartong om 10, 20 eller 30 (3x10) tabletter tillsammans med bipacksedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehvare av godkännande för försäljning:

Apofri AB, Box 120, 182 12, Danderyd. Tel: 08-544 960 30


Tillverkare:

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-07-12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av