FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Donepezil Aurobindo

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ”X” präglat på ena sidan och '11' på andra sidan.)

Medel vid demenssjukdomar, antikolinesteras

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DA02
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Donepezil Aurobindo

5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
donepezilhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Donepezil Aurobindo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Aurobindo
3. Hur du använder Donepezil Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Donepezil Aurobindo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Donepezil Aurobindo är och vad det används för

 

Donepezil Aurobindo (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare.


Donepezil ökar nivåerna av en substans i hjärnan (acetylkolin), som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.


Donepezil Aurobindo används för att behandla symtomen av demens vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.


Donepezil Aurobindo ska bara användas av vuxna.


Donepezilhydroklorid som finns i Donepezil Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Aurobindo

Ta inte Donepezil Aurobindo

 • om du är allergisk mot donepezilhydroklorid, s.k. piperidinderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Donepezil Aurobindo om du har eller har haft:

 • magsår

 • krampanfall eller konvulsioner

 • någon hjärtsjukdom (oregelbunden eller mycket långsam hjärtfrekvens)

 • astma eller annan s.k. kronisk lungsjukdom

 • någon leversjukdom eller hepatit (leverinflammation)

 • svårigheter vid försök att kissa eller lindrig njursjukdom

Berätta också för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid.


Barn och ungdomar

Donepezil Aurobindo rekommenderas inte för användning hos barn och ungdomar (yngre än 18 år).

Andra läkemedel och Donepezil Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller också andra läkemedel som du eventuellt kommer ta någon gång i framtiden om du fortsätter använda Donepezil Aurobindo. Denna information är viktig då vissa andra läkemedel kan minska eller öka effekten av Donepezil Aurobindo.


Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar:

 • andra läkemedel med användning vid Alzheimers sjukdom, t.ex. galantamin

 • läkemedel mot värk eller artrit, t.ex. acetylsalicylsyra, s.k. NSAID-preparat såsom ibuprofen eller diklofenak

 • antikolinergiskt verkande läkemedel, t.ex. tolterodin

 • vissa antibiotika, t.ex. erytromycin, rifampicin

 • läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol

 • antidepressiva läkemedel, t.ex. fluoxetin

 • läkemedel mot krampanfall, t.ex. fenytoin, karbamazepin

 • läkemedel mot hjärtkärlsjukdom, t.ex. kinidin, betablockerare (propranolol, atenolol)

 • muskelavslappnande läkemedel, t.ex diazepam, succinylkolin

 • narkosläkemedel

 • receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel


  Om du planerar att läggas in på sjukhus för en operation som kräver att du sövs ner ska du berätta för läkaren samt för den läkare som utför operationen att du använder Donepezil Aurobindo. Detta eftersom Donepezil Aurobindo kan påverka hur mycket narkosläkemedel som behövs.


  Donepezil Aurobindo kan användas av personer med nedsatt njurfunktion eller med mild till måttlig nedsatt leverfunktion. Tala om för din läkare ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte använda Donepezil Aurobindo.


  Tala om för din läkare vem som är din vårdnadshavare. Din vårdnadshavare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.

Donepezil Aurobindo med mat, dryck och alkohol

Födointag påverkar inte effekten av Donepezil Aurobindo.

Du bör undvika alkohol eftersom det kan påverka effekten av Donepezil Aurobindo.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor som tar Donepezil Aurobindo bör inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du måste därför först diskutera med din läkare om du avser att köra bil eller hantera maskiner.


Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Donepezil Aurobindo innehåller laktos

Donepezil Aurobindo filmdragerade tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Donepezil Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Det är vanligt att man börjar behandlingen med att ta en vit tablett à 5 mg på kvällen. Efter en månad kan din läkare be dig att istället ta en gul tablett à 10 mg på kvällen.

Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit medicinen och vad din läkare rekommenderar. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg på kvällen. Ändra inte dosen på egen hand utan ordination från läkare.


Hur du ska använda ditt läkemedel

Donepezil Aurobindo -tabletter bör sväljas hela tillsammans med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs.


Användning för barn och ungdomar

Donepezil Aurobindo rekommenderas inte för användning hos barn och ungdomar (yngre än 18 år).

Om du använt för stor mängd av Donepezil Aurobindo 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig denna bipacksedel och kvarvarande tabletter.


Symtom på överdosering inkluderar illamående och kräkningar, ofrivilligt dreglande, svettningar, långsam hjärtfrekvens, lågt blodtryck (svindel eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter, förlust av medvetande och krampanfall eller konvulsioner.

Om du har glömt att ta Donepezil Aurobindo

Om du glömmer bort att ta en tablett, ta nästa tablett följande dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du glömmer bort att ta ditt läkemedel under mer än en vecka, ring till din läkare innan du tar någon mer läkemedel.

Om du slutar att använda Donepezil Aurobindo

Sluta inte att ta tabletterna om inte din läkare säger att du ska göra det. Om du slutar att använda Donepezil Aurobindo kommer fördelarna med din behandling gradvis att försvinna.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Hur länge ska Donepezil Aurobindo användas

Din läkare eller apotekspersonal kommer att upplysa dig om hur länge du ska använda tabletterna. Du måste träffa din läkare regelbundet för utvärdering av din behandling och bedömning av dina symtom

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Donepezil Aurobindo.

Tala om för din läkare ifall du får någon av dessa biverkningar medan du använder Donepezil Aurobindo.


Allvarliga biverkningar:

Du måste omedelbart tala med din läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar. I sådana fall kan du komma att behöva omedelbar medicinsk behandling.

 • Leverskada, t.ex. leverinflammation (hepatit). Symtom på hepatit är illamående eller kräkningar, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor och mörkfärgad urin (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare ).

 • Magsår. Symtom på magsår kan vara magsmärta och magbesvär som känns mellan naveln och bröstbenet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare ).

 • Blödningar och sår i magtarmkanalen. Kan visa sig genom kolsvart avföring eller genom väl synliga blödningar från ändtarmen vid toalettbesök (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

 • Krampanfall eller konvulsioner (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare ).

 • Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom” eller ”neuroleptiskt malignt syndrom”) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare ).

 • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • diarré

 • illamående

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

 • muskelkramper

 • trötthet

 • sömnlöshet (insomni)

 • förkylningssymtom

 • aptitförlust

 • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

 • ovanliga drömmar inklusive mardrömmar

 • rastlöshet

 • aggressivt beteende

 • svimning

 • yrsel

 • obehagskänsla i magen

 • hudutslag

 • klåda

 • svårigheter att hålla tätt (urininkontinens)

 • smärta

 • olycksfall (p.g.a. fallrisk)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • långsam hjärtrytm

 • överproduktion av saliv.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser speciellt av ansikte och tunga men även i händer och ben

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare elle apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Donepezil Aurobindo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter “Utg.dat”.


Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blisterförpackning: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


HDPE-burk: Håll HDPE burken ordentligt stängd. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid.

  Donepezil Aurobindo 5 mg filmdragerade tabletter

  Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid motsvarande 4,56 mg donepezil.

  Donepezil Aurobindo 10 mg filmdragerade tabletter

  Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid motsvarande 9,12 mg donepezil.

  - Övriga innehållsämnen är

  Kärna: Laktos monohydrat, stärkelse, pregelatiniserad (majs), mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad, magnesiumstearat.

  Skal: Hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) (enbart för 10 mg)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.


Donepezil Aurobindo 5 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med ”X” präglat på den ena sidan och '11' på den andra sidan.


Donepezil Aurobindo 10 mg filmdragerade tabletter

Gula, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med ”X” präglat på den ena sidan och '12' på den andra sidan.


Donepezil Aurobindo filmdragerade tabletter finns i blisterförpackning och HDPE-burk.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 14, 28, 50, 56 och 98 tabletter

HDPE-burk: 30, 250 och 1000 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller


APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-02-01

Hitta direkt i texten
Av