FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hyprosan

Santen Oy

Ögondroppar, lösning 3,2 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Santen Oy omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter som behöver kontinuerlig behandling eller patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-02-19.

Indikationer

Tårsubstitut för behandling av symtom vid torra ögon hos vuxna, inklusive torr horn- och bindhinneinflammation (keratoconjunctivitis sicca).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

1 droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Hyprosan för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

På grund av flaskans funktionssätt kan högst 30 droppar per dag doseras från flaskan.


Administreringssätt

För att undvika utsköljning ska Hyprosan alltid administreras tidigast fem minuter efter att andra läkemedel har administrerats i ögat.

Varningar och försiktighet

Inga.


Hyprosan innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas tillsammans med kontaktlinser.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av hypromellos är försumbar.


Hyprosan kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av hypromellos är försumbar.


Hyprosan kan användas under amning.

Fertilitet

Inga effekter förväntas på fertiliteten eftersom systemexponering av hypromellos är försumbar.

Trafik

Hyprosan har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det kan orsaka övergående dimsyn efter administrering.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats för hypromelloslösning:


Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Lokal sveda, ögonsmärtor och dimsyn.


Mycket sällsynta fall av inlagring av kalcium i hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med allvarligt skadad hornhinna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända reaktioner.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Hyprosan fungerar som substitut för den naturliga tårvätskan och innehåller inga substanser med farmakologisk effekt.

Farmakokinetik

Hypromellos ökar viskositeten hos Hyprosan. Detta ger en förlängd retentions- och fuktningseffekt i ögat.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 3,2 mg hypromellos.


Hjälpämnen med känd effekt:

1 ml ögondroppar, lösning innehåller 1,9 mg fosfat och en droppe innehåller cirka 0,06 mg fosfat.
Förteckning över hjälpämnen

dinatriumfosfatdodekahydrat

natriumdivätefosfatdihydrat

natriumhyaluronat

natriumklorid

vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad flaska: 2 år

Öppnad flaska: 4 veckor


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 3,2 mg/ml Klar, färglös lösning
10 milliliter flaska, receptfri, 116:90, (F), Övriga förskrivare: sjuksköterska
3 x 10 milliliter flaska, receptfri, 265:73, (F), Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av