FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hyprosan

Santen Oy

Ögondroppar, lösning 3,2 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Santen Oy omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hyprosan

3,2 mg/ml ögondroppar, lösning
Hypromellos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hyprosan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hyprosan
3. Hur du använder Hyprosan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hyprosan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hyprosan är och vad det används för

 

Hyprosan är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat. Hyprosan ögondroppar lindrar symtom vid torra ögon.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


Hypromellos som finns i Hyprosan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hyprosan

Använd inte Hyprosan

 • om du är allergisk mot hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Inga.

Barn och ungdomar

Hyprosan har inte testats på barn eller ungdomar och bör därför inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Hyprosan

Om du även använder något annat ögonläkemedel ska du alltid ta Hyprosan sist och tidigast 5 minuter efter att du tagit det andra ögonläkemedlet.

Graviditet, amning och fertilitet

Hyprosan kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ögondropparna kan orsaka övergående dimsyn. Om du drabbas av detta ska du vänta med att köra bil eller använda maskiner tills din syn har återställts helt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kontaktlinser

Hyprosan innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas tillsammans med kontaktlinser.

Hyprosan innehåller fosfat

Detta läkemedel innehåller cirka 0,06 mg fosfat per droppe motsvarande 1,9 mg/ml. Om du har allvarligt skadad hornhinna, kan fosfat i mycket sällsynta fall orsaka grumliga fläckar på hornhinnan p.g.a. ansamling av kalcium under behandlingen.


3. Hur du använder Hyprosan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov.


Före användning:

 • tvätta händerna innan du öppnar flaskan

 • första gången flaskan öppnas trycker du först ut en droppe som du kasserar

 • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, ligga på rygg eller stå framför en spegel)


Applicering:

1. Håll i flaskan strax under korken och vrid på korken för att öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

Bild 1

2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

Bild 2

3. Dra undre ögonlocket nedåt och rikta blicken uppåt. Tryck försiktigt ut en droppe i ögat. Observera att det kan ta ett par sekunder innan droppen kommer ut efter tryckningen. Tryck inte för hårt.

Bild 3

4. Blinka några gånger så att droppen sprids.

5. Följ anvisning 2–4 för att droppa Hyprosan även i det andra ögat.

Bild 5

6. Innan du skruvar på korken skakar du flaskan nedåt en gång för att få bort lösning som kan vara kvar i spetsen. Detta är nödvändigt för att säkerställa flaskans användbarhet.


Det kan finnas en liten mängd lösning kvar i flaskan när användningstiden är slut. Detta beror på att alla flaskor överfylls för att det garanterat ska finnas 10 ml lösning. Denna volym omfattar även den lösning som avlägsnas från spetsen av flaskan innan korken skruvas på.


På grund av flaskans funktionssätt kan högst 30 droppar per dag doseras från flaskan.


Om du använder något annat ögonläkemedel ska du alltid ta Hyprosan sist och tidigast 5 minuter efter att du tagit det andra ögonläkemedlet.

Användning för barn och ungdomar

Hyprosan bör inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Hyprosan

Inga reaktioner har rapporterats vid överdosering av Hyprosan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare): lokal sveda, ögonsmärtor och dimsyn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hyprosan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. Flaskan ska förvaras ordentligt tillsluten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hypromellos. 1 ml lösning innehåller 3,2 mg hypromellos.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumhyaluronat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hyprosan ögondroppar är en klar färglös lösning som levereras i en genomskinlig plastflaska med en vit droppinsats med en blå spets och vit plastskruvkork.


Förpackningsstorlek: 1x10 ml, 3x10 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Försäljning

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tammerfors

Finland


Tillverkare

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tammerfors

Finland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-02-19

Hitta direkt i texten
Av