Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Jaydess

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Intrauterint inlägg 13,5 mg
(Inlägget består av en vit eller nästan vit hormonkapsel som är fastsatt på ett T-format plastskelett med en silverring. Bruna uttagstrådar.)

Antikonceptionellt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: G02BA03
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Jaydess

13,5 mg intrauterint inlägg
levonorgestrel

 

Patientens namn:...............................

Läkarens namn:.................................

Läkarens telefonnummer:....................

Datum för insättning:.........................

Datum för uttag:................................


Första återbesöket:............................

Följande besök:.................................

 1. .....

 2. .....

 3. .....

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till behörig sjukvårdspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra.

- Om du får biverkningar, tala med behörig sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Jaydess är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Jaydess
3. Hur du använder Jaydess
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Jaydess ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Jaydess är och vad det används för

 

Jaydess används för att förhindra graviditet (preventivmedel) i upp till tre år.


Jaydess är ett T-format livmoderinlägg som efter insättning i livmodern långsamt frigör en liten mängd av hormonet levonorgestrel.


Jaydess verkar genom att minska den månatliga tillväxten av livmoderslemhinnan och genom att göra sekretet i livmoderhalsen tjockare. Dessa åtgärder förhindrar spermier och ägg från att komma i kontakt med varandra och på så sätt förhindras ägget från att befruktas av spermier.


2. Vad du behöver veta innan du använder Jaydess

Använd inte Jaydess

Allmänna noteringar


Innan du kan börja använda din Jaydess kommer behörig sjukvårdspersonal att ställa några frågor om din sjukdomshistoria.


I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då Jaydess bör tas ut eller då Jaydess tillförlitighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda kondom eller någon annan barriärmetod.


I likhet med andra hormonella preventivmedel skyddar Jaydess inte mot HIV (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Jaydess är inte lämplig för användning som akutpreventivmedel (postkoitalt preventivmedel).

Använd INTE Jaydess om du:

 • är gravid (se avsnittet för ”Graviditet, amning och fertilitet”)

 • har bäckeninflammation (PID, infektion i de kvinnliga fortplantningsorganen) eller tidigare har haft denna åkomma vid upprepade tillfällen

 • har en åkomma som kan medföra ökad mottaglighet för infektioner i bäckenet

 • har en infektion i nedre könsorganen, t.ex. en infektion i slidan eller cervix (livmoderhalsen)

 • har haft en infektion i livmodern efter förlossning, abort eller missfall de senaste tre månaderna

 • har cellförändringar i livmoderhalsen

 • har cancer eller misstänkt cancer i livmoderhalsen eller livmodern

 • har tumörer som är känsliga för gestagenhormoner för att växa, t.ex. bröstcancer

 • har oförklarlig vaginal blödning

 • har en missbildning av livmoderhalsen eller livmodern inklusive myom (muskeltumör i livmodern) om denna påverkar livmoderhålan

 • har en pågående leversjukdom eller levertumör

 • är allergisk mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med behörig sjukvårdspersonal innan du använder Jaydess om du

 • har diabetes. Vanligtvis är det inte nödvändigt att ändra din diabetesbehandling när du använder Jaydess, men detta kan behöva kontrolleras av behörig sjukvårdspersonal

 • har epilepsi. Ett anfall kan uppstå under insättning eller uttag

 • tidigare har haft en ektopisk graviditet eller utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern).

Tala också med behörig sjukvårdspersonal om du har något av följande tillstånd eller om något av följande tillstånd uppstår för första gången när du använder Jaydess:


 • -migrän, med synrubbningar eller andra symtom som kan vara tecken på övergående cerebral ischemi (tillfällig blockering av blodförsörjningen till hjärnan)

 • mycket svår huvudvärk

 • gulsot (huden, ögonvitorna och/eller naglarna blir gula)

 • kraftig blodtrycksstegring

 • allvarlig kärlsjukdom som t.ex. slaganfall eller hjärtattack

Följande tecken och symtom kan tyda på att du har ett utomkvedshavandeskap och omedelbart ska kontakta behörig sjukvårdspersonal (se även avsnittet för ”Graviditet, amning och fertilitet”):

 • Din menstruation har upphört och du får därefter en ihållande blödning eller smärta

 • Du har svår eller ihållande smärta i nedre delen av buken

 • Du har normala graviditetssymtom, men du har dessutom blödningar och yrsel

 • Du har ett positivt graviditetstest

Kontakta genast behörig sjukvårdspersonal om något av följande inträffar (se även avsnitt 4) och uppmärksamma dem på att du har ett Jaydess livmoderinlägg, särskilt om det inte var någon av dem som satte in det:


 • du upplever svår smärta (som menstruationskramper) eller kraftig blödning efter insättning eller om du har smärta/blödning som fortsätter i mer än några veckor. Detta kan vara ett tecken på infektion, perforering eller att Jaydess inte sitter i rätt läge

 • du känner inte längre trådarna i slidan. Detta kan vara ett tecken på utstötning eller perforering. Du kan kontrollera om trådarna sitter på plats genom att försiktigt föra in ett finger i slidan och känna efter trådarna i bakre delen av slidan nära öppningen till livmodern (livmoderhalsen). Dra inte i trådarna för då kan du av misstag dra ut Jaydess. Undvik samlag eller använd en barriärmetod som preventivmedel (som t.ex. kondom) tills behörig sjukvårdspersonal har kontrollerat att inlägget fortfarande sitter i rätt läge

 • du eller din partner kan känna Jaydess nedre del. Undvik samlag tills behörig sjukvårdspersonal har kontrollerat att inlägget fortfarande sitter i rätt läge

 • din partner känner utdragstrådarna under samlag

 • du tror att du kan vara gravid

 • du har ihållande buksmärta, feber eller onormal flytning från slidan, vilket kan vara ett tecken på infektion. Infektioner måste behandlas omedelbart.

 • du känner smärta eller obehag under samlag, vilket till exempel kan vara ett tecken på infektion, äggstockscysta eller att Jaydess inte sitter i rätt läge

 • du får plötsliga förändringar av ditt blödningsmönster (t.ex. om du normalt brukar ha liten eller ingen menstruationsblödning och du istället börjar få ihållande blödning eller smärta, eller börjar blöda kraftigt), vilket kan vara ett tecken på att Jaydess inte sitter i rätt läge eller har stötts ut

Användning av bindor rekommenderas. Om du använder tampong, bör den bytas försiktigt så att du inte drar i Jaydess trådar.


Psykiska störningar

Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Jaydess, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.

Barn och ungdomar

Jaydess är inte tänkt för användning före den första menstruationsblödningen (menarche).

Andra läkemedel och Jaydess

Tala om för behörig sjukvårdspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Jaydess får inte användas under graviditet.


En del kvinnor får inte någon menstruation när de använder Jaydess. Det behöver inte betyda att man är gravid om man inte får sin menstruation. Om du inte får din menstruation och har andra tecken på graviditet så bör du uppsöka behörig sjukvårdspersonal för en undersökning, och göra ett graviditetstest.


Om du inte har haft någon menstruation på sex veckor och är orolig, överväg då att göra ett graviditetstest. Om testet är negativt finns det inget behov av att göra ett nytt test, om du inte har andra tecken på graviditet.


Om du blir gravid med Jaydess på plats, bör du omedelbart träffa behörig sjukvårdspersonal för att ta ut Jaydess. Det finns en risk för spontan abort om Jaydess tas ut under graviditeten.


Om Jaydess lämnas på plats under graviditeten ökar risken för att få missfall, infektion eller för tidig förlossning. Tala med behörig sjukvårdspersonal om riskerna med att fortsätta graviditeten.


Om du vill bli gravid ska du kontakta behörig sjukvårdspersonal för att få Jaydess uttagen.


Utomkvedshavandeskap

(graviditet utanför livmodern)

Det är ovanligt att bli gravid vid användning av Jaydess. Om du ändå blir gravid när du använder Jaydess ökar risken för att graviditeten utvecklas utanför livmodern (utomkvedshavandeskap eller ektopisk graviditet). Kvinnor som tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap, utfört kirurgi på äggledarna eller haft en underlivsinfektion löper en större risk för att få utomkvedshavandeskap. Utomkvedshavandeskap är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet” för tecken och symtom) och som kan påverka framtida fertilitet.


Amning

Jaydess kan användas vid amning. Levonorgestrel (den aktiva substansen i Jaydess) har identifierats i små mängder i bröstmjölk hos ammande kvinnor. Dock har inga negativa effekter setts på barnets tillväxt och utveckling, eller på mängden eller kvaliteten på bröstmjölken.


Fertilitet

Din fertilitetsnivå kommer att återgå till det normala efter att Jaydess tagits ut.

Körförmåga och användning av maskiner

Jaydess har inga kända effekter som påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Jaydess

Insättning av Jaydess

Jaydess kan antingen sättas in:

 • inom sju dagar efter påbörjad menstruationsblödning (din månatliga mens)

 • omedelbart efter en abort i första trimestern, om underlivsinfektioner kan uteslutas

 • när livmodern har återgått till sin normala storlek efter förlossning, och inte tidigare än 6 veckor efter förlossningen (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar – Perforering”).

Undersökning av behörig sjukvårdspersonal före insättning kan omfatta:

 • cellprovtagning

 • undersökning av brösten

 • andra tester, t.ex. för infektioner, inklusive sexuellt överförbara sjukdomar. Behörig sjukvårdspersonal kommer också göra en gynekologisk undersökning för att bestämma livmoderns läge och storlek.

Efter en gynekologisk undersökning:

 • Sätts ett instrument som kallas spekulum in i vaginan och livmoderhalsen torkas av med en bakteriedödande lösning. Jaydess sätts därefter in i livmodern med ett tunt, böjligt plaströr (insättningsröret). Lokalbedövning kan appliceras på livmoderhalsen före insättning.

 • En del kvinnor upplever yrsel eller svimmar under insättningen eller efter att Jaydess satts in eller tagits ut.

 • Du kan uppleva viss smärta och blödning under eller strax efter insättningen.

Uppföljande undersökning och när man bör söka råd från läkare/barnmorska:

Jaydess bör kontrolleras 4-6 veckor efter insättningen, och därefter regelbundet, åtminstone en gång om året. Din läkare/barnmorska bestämmer hur ofta och vilken typ av kontroller som krävs i ditt fall. Du bör också kontakta din läkare/barnmorska om du upplever något av symtomen som beskrivs i avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.


Uttagning av Jaydess

Jaydess ska tas ut senast i slutet av det tredje året av användning.

Jaydess kan när som helst lätt tas ut av behörig sjukvårdspersonal och det är därefter möjligt för dig att bli gravid. En del kvinnor upplever yrsel eller svimmar under eller efter det att Jaydess tagits ut. Du kan uppleva viss smärta och blödning i samband med uttagningen.

Om du vill undvika graviditet, bör Jaydess inte tas ut efter den sjunde dagen i menstruationscykeln (månatlig mens) om inte annat preventivmedel används (t.ex. kondom) under åtminstone sju dagar före uttagningen.

Har du inte menstruation (mens), bör du använda en barriärmetod som preventivmedel under sju dagar innan uttagningen.

En ny Jaydess kan också sättas in omedelbart efter att den gamla tagits ut. I sådana fall behövs inget tilläggsskydd.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Nedan är en lista över möjliga biverkningar efter hur vanliga de är:


Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • huvudvärk

 • buk- och bäckensmärta

 • akne/fet hy

 • förändringar i blödningsmönstret som t.ex. ökad eller minskad menstruationsblödning, stänkblödning, förlängt intervall mellan blödningarna eller inga blödningar alls (se även nästa avsnitt om oregelbundna blödningar och blödningar med långt intervall)

 • cystor på äggstockarna (se även nästa avsnitt om cystor på äggstockarna)

 • inflammation i yttre könsorganen eller slidan (vulvovaginit)

Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • nedstämdhet/depression

 • migrän

 • sjukdomskänsla (illamående)

 • infektion i övre könsorganen

 • smärtsamma menstruationer

 • smärta i brösten/obehag

 • utstötning av inlägget (helt eller delvis) – (se nästa avsnitt om utstötning)

 • håravfall

 • flytningar

Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • kraftig kroppsbehåring

Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • perforering* av livmodern (se även nästa avsnitt om perforering)

*Risken för perforering är ökad (upp t ill 1 av 100 användare) hos kvinnor som ammar när spiralen sätts in, och när spiralen sätts in upp till 36 veckor efter förlossning.


Beskrivning av utvalda möjliga biverkningar:

 • Allergiska reaktioner inklusive utslag, nässelutslag (urtikaria) och angioödem (som kännetecknas av plötslig svullnad av t.ex. ögon, mun, svalg) har rapporterats för liknande produkter.

Oregelbunden blödning och blödningar med långt intervall

Jaydess påverkar troligtvis din menstruationscykel. Menstruationen kan ändras så att du får stänkblödning (en liten blödning), kortare eller längre menstruationscykel, minskad eller ökad blödning, eller ingen blödning alls.


Du kan få blödning och stänkblödning mellan menstruationerna, särskilt under de första 3-6 månaderna. Ibland är blödningen större än vanligt i början.


Du kommer sannolikt att få en gradvis minskning av mängden blod och antalet blödningsdagar varje månad. För vissa kvinnor försvinner mensen till slut helt.


Som en följd av hormonets effekt kan det hända att den månatliga förtjockningen av livmoderslemhinnan kanske inte sker, och därför finns det ingenting som kan komma ut eller stötas ut via en menstruation. Det betyder inte nödvändigtvis att du har nått klimakteriet eller är gravid. Dina egna hormonnivåer förblir oftast normala.


När inlägget tagits ut, bör din menstruation snart återgå till det normala.


Bäckeninfektioner/Underlivsinfektioner

Både Jaydess och dess insättare är sterila. Trots detta finns det en ökad risk för bäckeninfektion/underlivsinfektion (infektion i livmoderslemhinnan eller äggledarna) vid tidpunkten för insättningen och under de första 3 veckorna efter insättningen.


Bäckeninfektion/underlivsinfektion hos användare av livmoderinlägg är ofta relaterade till förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. Risken för infektion ökar om du eller din partner har flera sexuella partners eller om du tidigare har haft bäckeninflammation.


Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner måste behandlas snarast.


Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner som t.ex. bäckeninflammation kan få allvarliga konsekvenser och kan påverka fertiliteten och öka risken för ett framtida utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern). I ytterst sällsynta fall kan det kort tid efter insättningen förekomma svår infektion eller blodförgiftning (mycket allvarlig infektion, som kan vara dödlig).


Jaydess måste tas ut om du får återkommande bäckeninflammationer eller om en infektion är svår eller om behandling inte hjälper.


Utstötning

Muskelsammandragningar i livmodern under menstruationen kan ibland förskjuta inlägget eller stöta ut det helt. Det är ovanligt men möjligt att Jaydess stöts ut under menstruationen utan att du märker det.


Det är också möjligt att Jaydess delvis stöts ut från livmodern, vilket innebär att den har flyttats men inte helt har stötts ut (du och din partner kan märka detta under samlag). Om Jaydess har stötts ut helt eller delvis, så är du inte skyddad mot graviditet.


Perforering

Perforering eller penetrering av väggen i livmodern kan i sällsynta fall förekomma. Risken för perforering är ökad till mindre vanlig (förekommer hos upp till 1 av 100 användare) hos ammande kvinnor och hos kvinnor där insättningen gjorts upp till 36 veckor efter förlossning, och kan vara ökad hos kvinnor där livmodern är bakåtböjd (fixerad retroverterad livmoder).


Om perforering inträffar, sker detta oftast vid insättning, även om perforeringen ibland inte upptäcks förrän efter en tid. Om Jaydess fastnar utanför livmoderhålan, skyddar det inte effektivt mot graviditet. Du kan behöva en operation för att ta ut Jaydess.


Cystor på äggstockarna

Eftersom den preventiva effekten av Jaydess huvudsakligen beror på dess lokala effekt i livmodern, fortsätter ovulationen (ägglossningen) vanligtvis när du använder Jaydess. Ibland kan en cysta bildas på äggstocken. I de flesta fall ger det inga symtom.


En cysta på äggstocken kan ibland kräva läkarvård, eller mer sällan kirurgi, men vanligen försvinner den av sig själv.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Jaydess ska förvaras

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Öppna inte blistret. Endast behörig sjukvårdspersonal bör göra detta.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levonorgestrel. Det intrauterina inlägget innehåller 13,5 mg levonorgestrel.


Övriga innehållsämnen är:

 • polydimetylsiloxan elastomer

 • kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

 • polyeten

 • bariumsulfat

 • svart järnoxid (E 172)

 • silver

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Jaydess är ett T-format intrauterint inlägg. T-kroppens vertikala arm har en läkemedelsbehållare som innehåller levonorgestrel. Två avlägsningstrådar är knutna till öglan på den nedre delen av den vertikala armen. Dessutom innehåller den vertikala armen en silverring som sitter nära de horisontella armarna, och den syns vid en ultraljudsundersökning.


Förpackningsstorlek:

-1x1 intrauterint inlägg

-5x1 intrauterint inlägg


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Sverige


Tillverkare

Bayer Oy

Pansionvägen 47

20210 Åbo

Finland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


 • Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: Jaydess

 • Estland, Lettland, Litauen: Fleree


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-04-29.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


INSTRUKTIONER FÖR INSÄTTNING


Jaydess 13,5 mg intrauterint inlägg


Ska insättas av behörig sjukvårdspersonal med aseptisk teknik.


Jaydess tillhandahålls inuti en införare i en steril förpackning som inte ska öppnas förrän den ska användas. Ska ej steriliseras på nytt. Endast avsedd för engångsbruk. Användes ej om blistret är skadat eller öppet. Insättes före utgångsdatum som anges på förpackningen och blistret efter EXP.


Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokalt gällande regler.


Förberedelser före insättning

 • Undersök patienten för att bedöma storlek och position på uterus för att upptäcka eventuella tecken på akuta genitala infektioner eller andra kontraindikationer för insättning av Jaydess. Om det finns några tvivel beträffande graviditet bör ett graviditetstest utföras.

 • Synliggör portio med ett spekulum och tvätta omsorgsfullt med lämplig antiseptisk lösning.

 • Vid behov, använd assistans vid insättningen.

 • Fatta tag i portio med en klotång eller annan pincett för att stabilisera uterus. Om uterus är retroflekterad kan det vara lämpligare att fatta tag i den bakre delen av cervix. För att räta ut vinkeln mellan cervix och corpus kan man dra lätt i klotången. Klotången skall hållas kvar i sitt läge och en försiktig dragning av cervix ska bibehållas när man sätter in inlägget.

 • För en uterussond genom cervikalkanalen upp till fundus för att mäta uteruskavitetens längd och bestämma dess riktning samt för att utesluta tecken på intrauterin abnormalitet (t.ex. septum, submukösa myom) eller ett tidigare insatt intrauterint preventivmedel som inte har tagits bort. Skulle svårigheter uppstå, överväg en dilatation av kanalen. Om en cervikal dilatation krävs, överväg att ge smärtstillande läkemedel och/eller en paracervikal blockad.


Insättning


1. Öppna den sterila förpackningen helt (bild 1). Använd därefter aseptisk teknik och sterila handskar.

 
Bild 1. Öppnande av förpackning.

Bild 1

   

2. Skjut glidaren maximalt framåt i pilens riktning (toppläget) för att ladda insättnings­röret med Jaydess (bild 2).

Bild 2. Laddning av insättningsröret med Jaydess.

Bild 2

VIKTIGT! Dra inte glidaren nedåt eftersom Jaydess då kan frigöras för tidigt. Jaydess kan inte laddas på nytt efter att ha frigjorts.

   

3. Medan glidaren hålls i sitt toppläge, justera den övre delen av ringen
/markören så att den motsvarar uterus­kavitetens sondmått (bild 3).

Bild 3. Justering av markören.

Bild 3

   

4. Medan glidaren hålls i sitt toppläge, för insättnings­röret genom cervix tills ringen
/markören är ca 1,5 - 2 cm från cervix/portio (bild 4).

Bild 4. Införande av insättningsröret.

Bild 4

VIKTIGT! Forcera inte vid stort motstånd. Dilatera cervikalkanalen vid behov.

   

5. Medan insättnings­röret hålls stadigt på plats, dra glidaren till marke­ringen för att öppna Jaydess horisontella armar (bild 5). Vänta i 5-10 sekunder så att de horisontella armarna öppnas helt.

Bild 5. Öppnande av Jaydess horisontella armar.

Bild 5

   

6. För försiktigt in insättnings­röret mot fundus tills ringen
/markören ligger mot portio
/cervix
. Jaydess bör nu vara vid fundus (bild 6).

Bild 6. Förande av Jaydess till fundus.

Bild 6

   

7. Håll insättnings­röret stadigt på plats och frigör Jaydess genom att dra glidaren till dess bottenläge (bild 7). Medan glidaren hålls i bottenläget avlägsna försiktigt insättnings­röret genom att dra ut det. Klipp av trådarna så att ca 2-3 cm är synliga utanför cervix
/portio.

Bild 7. Frigörande av Jaydess.

Bild 7

VIKTIGT! Vid misstanke om att inlägget inte befinner sig i rätt läge bör läget kontrolleras (t.ex. med ultraljud). Avlägsna inlägget om det inte befinner sig i helt rätt läge i uteruskaviteten. Ett uttaget inlägg får ej sättas in på nytt.


Uttagande/utbyte


Se produktresumé för information angående uttagande/utbyte.


Jaydess tas ut genom att man drar i trådarna med en tång (bild  8).


En ny Jaydess kan sättas in direkt efter uttagandet.


Efter att Jaydess har tagits ut bör inlägget undersökas för att säkerställa att det är intakt.

Bild 8. Uttagande av Jaydess.

Bild 8

Hitta direkt i texten
Av