Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Politrate

ReceptstatusFörmånsstatus
Sobi

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 3,75 mg
(Pulver: vitt till gulvitt pulver. Vätska: klar, färglös, fri från synliga partiklar, lösning)

Endokrin terapi. Hormoner och relaterade ämnen

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AE02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Politrate 3,75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 3,75 mg leuprorelinacetat (motsvarande 3,57 mg leuprorelinbas).

1 ml utspädd suspension innehåller 1,875 mg leuprorelinacetat.


Hjälpämnen med känd effekt:

Varje injektionsflaska innehåller 1,3 till 2,2 mg (<1 mmol) natrium (som karmellosnatrium).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

Pulver: vitt till gulvitt pulver.

Vätska: klar, färglös, fri från synliga partiklar, lösning (pH 5,0 – 7,0).

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Politrate är indikerat för palliativ behandling av lokalt avancerad eller metastaserande prostatacancer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vanlig rekommenderad dos av Politrate är 3,75 mg given som en månatlig depotinjektion och administrerad som en enkel intramuskulär injektion varje månad.

Politrate måste administreras under överseende av en läkare eller en kvalificerad sjuksköterska.


Politratedosen, som möjliggör en kontinuerlig frisättning av leuprorelinacetat under en månad, är införlivad i en depotberedning. Det lyofiliserade pulvret ska rekonstitueras och administreras som en enkel intramuskulär injektion med en månads intervall. Intraarteriell eller intravenös administrering ska undvikas. Injektionsflaskan med Politrate mikrosfärpulver ska rekonstitueras omedelbart före administrering som en intramuskulär injektion. Som med många andra läkemedel som regelbundet ges som injektion ska injektionsstället periodvis varieras.


Behandlingen med Politrate ska inte avbrytas vid remission eller förbättring.


Svar på behandling med Politrate ska övervakas genom periodvis mätning av såväl serum testosteronhalter som prostataspecifika antigener (PSA). Kliniska studier har visat att testosteronhalterna ökade under behandlingens 4 första dagar hos de flesta patienter där orkidektomi inte utförts. De minskade sedan och uppnådde kastratnivåer inom 3-4 veckor. Då de uppnåtts, upprätthölls kastratnivåerna (definierat som testosteron lägre än 0,5 ng/ml) så länge läkemedelsbehandlingen pågick.


Om patientens svar verkar vara mindre än optimalt är det tillrådligt att kontrollera att serum testosteronhalterna har uppnåtts eller har hållits på kastratnivåer. En övergående ökning av sura fosfatasnivåer kan ibland förekomma i början av behandlingsperioden men återgår vanligtvis till normala eller nästan normala värden vid fjärde behandlingsveckan.


Behandlingens varaktighet

Politrate har administrerats som månatliga intramuskulära injektioner.


Särskilda populationer


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Politrate hos barn har ännu inte fastställts. Politrate rekommenderas därför inte till barn eller ungdomar förrän uppgifter om säkerhet och effekt blir tillgängliga.


Njur-/leverinsufficiens

Politrates farmakokinetik hos patienter med nedsatt lever- och njurfunktion har inte fastställts.


Äldre

I den kliniska studien för Politrate var medelåldern för de patienter som undersöktes 71,6 ± 9,2 år. Märkningen återspeglar därför farmakokinetiken, effekten och säkerheten för Politrate i denna patientgrupp.


Administreringssätt

Politrate får endast ges intramuskulärt. Det får inte administreras på något annat sätt. Om det av misstag administrerats subkutant ska patienten övervakas noggrant då det inte finns tillgängliga uppgifter om andra administreringsvägar förutom den intramuskulära för Politrate. Instruktioner för rekonstitution av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, analoger av luteiniserande hormonutsöndrande hormon (LHRH) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Rapporter om anafylaktiska reaktioner mot syntetiska LHRH eller LHRH-agonistanaloger har rapporterats i den medicinska litteraturen.


Tidigare orkidektomi


Politrate får inte användas som enda behandling hos patienter med prostatacancer och med evidens av ryggmärgskompression eller ryggkotsmetastaser.


Politrate är inte indikerat för användning hos kvinnor.


Politrate är inte indikerat för användning hos barn.

4.4 Varningar och försiktighet

Under de inledande skedena av behandlingen med Politrate kan en övergående ökning av koncentrationen testosteron förekomma, vilket också sker under behandling med andra LHRH-agonister. I en del fall kan detta vara förenat med en “uppblossning” eller exacerbation av tumörtillväxten och tillfälligt ge svårare prostatacancersymtom. Dessa symtom avtar i allmänhet då behandlingen fortsätter. “Uppblossningen” kan i en del fall ta sig uttryck som systemiska eller neurologiska symtom (dvs. bensmärta). Fall av testikelatrofi och gynekomasti har även beskrivits med andra LHRH-agonister.


Behandlingen ska omedelbart avbrytas om patienten utvecklar tecken på eller symtom som antyder anafylax/anafylaktisk reaktion (dyspné, astma, rinit, angioneurotiskt ödem eller glottis, hypotension, urtikaria, utslag, prurit eller insterstitial pneumonit). Patienterna bör informeras innan behandlingen inleds och underrättas att avbryta behandlingen och rådfråga läkaren om några av de ovannämnda symtomen uppträder. Patienter som har haft en överkänslighetsreaktion mot leuprolid ska övervakas noggrant och inte på nytt utsättas för Politrate.


Hos patienter som behandlas med leuprorelinacetat har isolerade fall av urinvägsförträngning (med eller utan hematuri) och ryggmärgskompression eller metastaserande ryggkotslesioner observerats. Detta kan bidra till förlamning med eller utan livshotande komplikationer. Patienter med risk för urinvägsförträngning, ryggmärgskompression eller metastaserande ryggkotslesioner ska observeras noggrant och ingående övervakas under de första behandlingsveckorna. För dessa patienter ska en profylaktisk behandling med antiandrogener övervägas.


Om urologiska eller neurologiska komplikationer uppstår ska dessa behandlas med lämpliga specifika åtgärder.


Det föreligger en ökad risk för depressionsanfall (som kan vara allvarligt) hos patienter som behandlas med GnRH-agonister såsom leuprolidacetat. Patienterna ska informeras därom och om symtom uppträder behandlas på lämpligt sätt.


Hos män som har genomgått orkidektomi eller som har behandlats med en LHRH-agonist har en minskad bentäthet rapporterats i den medicinska litteraturen. Genom att lägga till en antiandrogenbehandling till kuren blir benförlusten mindre men risken för andra biverkningar ökar såsom blodpropp och ödem. Om en antiandrogen används under en längre tid ska vederbörlig uppmärksamhet ägnas kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna som är förknippade med långvarig användning. Patienter med risk för eller med en sjukdomshistoria avseende osteoporos ska observeras noggrant och ingående övervakas under behandlingen med leuprorelinacetat.


Leversvikt och gulsot med förhöjda leverenzymvärden har rapporterats vid användning av leuprorelinacetat. Noggrann övervakning ska därför ske och lämpliga åtgärder vidtas, om nödvändigt.


Svar på behandling med Politrate ska övervakas med kliniska parametrar och med periodvis mätning av testosteron och PSA-serumnivåer.


Patienterna kan uppleva ämnesomsättningsförändringar (t.ex. glukosintolerans eller en försämring av befintlig diabetes), hypertension, viktförändringar och kardiovaskulära störningar. Som förväntat i denna läkemedelsgrupp kan en utveckling och förvärring av diabetes förekomma och därför bör diabetespatienternas blodsocker övervakas oftare under behandlingen med Politrate. Patienter med en hög risk för metabola eller kardiovaskulära störningar ska noggrant utvärderas innan behandlingen inleds och observeras tillräckligt under androgendeprivationsbehandlingen. Behandling med leuprorelinacetat resulterar i hämning av hypofysgonadsystemet. Resultaten från diagnostiska prover av hypofysens gonadotropa och gonadala funktioner utförda under och efter behandlingen med leuprorelinacetat kan bli påverkade.

Ökad protrombintid har rapporterats hos patienter som behandlas med leuprorelinacetat.


Krampanfall har rapporterats vid administrering av leuprorelinacetat. Dessa fall observerades hos patienter med en historia av krampanfall, epilepsi, cerebrovaskulär sjukdom, anomalier eller tumörer i det centrala nervsystemet och hos patienter med en samtidig medicinering som har associerats med krampanfall som till exempel bupropion och selektiva serotonin återupptagningshämmare (SSRI). Det har även rapporterats krampanfall hos patienter utan de sjukdomstillstånd som nämnts här ovan.


Leuprolidacetat ska användas med försiktighet vid kardiovaskulär sjukdom (inklusive hjärtsviktstillstånd), tromboembolism, ödem, depression och hypofysapoplexi.


Leuprolidacetat ska användas med försiktighet hos patienter med känd blödningsstörning, trombocytopeni eller som behandlas med antikoagulantia. Idrottare ska vidta försiktighetsåtgärder då Politrate innehåller ämnen som kan ge positiva resultat vid dopningkontroller.


Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet.

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt 4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan behandling med Politrate påbörjas.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska. Det är näst intill “natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga farmakokinetiska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med leuprorelinacetat. Farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner förväntas inte förekomma då leuprorelinacetat är en peptid som i främsta rummet bryts ned av peptidas och inte av cytochrome P-450-enzymer såsom har observerats i specifika studier och läkemedlet endast till cirka 46 % är bundet vid plasmaproteiner.


Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras av samtidig användning av Politrate med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Politrate är inte indikerat för användning hos kvinnor.


Leuprolidacetatinjektion kan orsaka skada på foster då den ges åt en gravid kvinna.


Det är därför möjligt att missfall kan förekomma om läkemedlet administreras under graviditeten.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan vara försämrad på grund av synrubbningar och yrsel.

4.8 Biverkningar

Om inte annat har specificerats är följande säkerhetsprofil för Politrate baserad på resultaten från en klinisk fas III studie där patienter med prostatacancer behandlades med sex månatliga intramuskulära Politratedoser och uppföljda under en period på 26 veckor. De flesta behandlingsrelaterade biverkningarna som rapporterats var de som vanligtvis associeras med testosteronhämmande behandlig.


De biverkningar som vanligast rapporterats med Politrate är blodvallningar, smärta vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället, nattlig svettning och huvudvärk.


Följande biverkningar från kliniska undersökningar har uppräknats här nedan enligt organsystem och efter fallande förekomst (mycket vanliga: ≥1/10, vanliga: ≥1/100, <1/10, mindre vanliga: ≥1/1 000, <1/100, sällsynta: ≥1/10 000, <1/1 000, mycket sällsynta: <1/10,000).


Tabell 1. Antal och frekvens biverkningar under behandlingen med Politrate 3,75 mg.

Kategori

Organklass

Frekvens: FT

 

Metabolism och nutrition

Vanliga: Ökad aptit

Mindre vanliga: Anorexi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi

Psykiska störningar

Mindre vanliga: Sömnstörningar, insomnia, minskad libido, humörförändringar och depression*

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk

Mindre vanliga: Somnolens

Ögon och balansorgan

Mindre vanliga: Vertigo

Blodkärl

Mycket vanliga: Blodvallningar

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Buksmärta i nedre delen, diarré, illamående, kräkningar

Lever och gallvägar

Mindre vanliga: Hyperbilirubinemi

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Hyperhidros, nattsvettning, kallsvettning

Mindre vanliga: Periorbitalt ödem, urtikaria, klåda

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: Ryggont

Mindre vanliga: Artralgi, muskelkramper, smärta i extremiteterna

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Urinretention, urininkontinens, pollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: Erektil dysfunktion

Mindre vanliga: Svullna bröst, ömhet i brösten, oförmåga till ejakulation

Hjärtsjukdomar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): QT-förlängning (se avsnitt 4.4 och avsnitt 4.5)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens: interstitiell lungsjukdom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Trötthet, asteni, feber, lokala biverkningar (se tabell 2)

Mindre vanliga: Svaghet, känsla av förändring i kroppstemperatur, nervositet

Undersökningar

Mindre vanliga: Förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjt blodbilirubin, förhöjt gammaglutamyltransferas

*I en uppföljningsstudie efter marknadsföring förekom humörsvängningar och depression vanligt hos patienter med långvarigt bruk.


Vad gäller svårighetsgraden var 98 % av alla behandlingsrelaterade biverkningar milda eller måttliga. Åttionio procent (89 %) av blodvallningarna rapporterades som milda och nio procent (9 %) som måttliga. Två fall av blodvallningar (0,2 %) rapporterades som allvarliga.

Totalt 35 lokala biverkningar vid administreringsstället rapporterades av 29 patienter (18,1 %) under studien.


Lokala biverkningar efter Politrate 3,75 mg är de som normalt rapporteras med andra liknande produkter som administreras via intramuskulär injektion. Smärta, irritation, obehag och blåmärken vid administreringsstället och erytem var de som oftast rapporterades. Mindre vanliga rapporterade biverkningar var reaktioner, svullnad, skada och blödning vid injektionsstället (tabell 2).


Tabell 2. Antal patienter med lokala biverkningar under behandlingen med Politrate.

Primär organklass*


FT:Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Patienter med relaterade lokala biverkningar


%

Vanliga


Smärta vid injektionsstället

8,1

Irritation vid injektionsstället

4,4

Obehag vid injektionsstället

1,9

Erytem vid injektionsstället

1,3

Blåmärke vid injektionsstället

1,3


 

Mindre vanliga

 

Reaktion vid injektionsstället

0,6

Svullnad vid injektionsstället

0,6

Skada vid injektionsstället

0,6

Blödning vid injektionsstället

0,6

*Patienterna kan ingå i mer än en kategori; LAR: (local adverse reaction) lokala biverkningar; SOC: (System Organ Class) Organsystem.


Vid upprepad administrering av Politrate rapporterades svullnad (0,6 %), smärta (0,6 %), blåmärken (0,6 %) och irritation (0,6 %) som återkommande lokala biverkningar. Dessa biverkningar rapporterades alla som inte allvarliga och lindriga. Ingen patient avbröt behandlingen på grund av lokala biverkningar.


En klinisk fas I studie (CRO-02-43) som utfördes på friska individer med Leuprolide Depot GP-Pharm 7,5 mg administrerat som en enkeldos, rapporterades ett fall av förhårdnad vid injektionsstället.


Andra biverkningar som har rapporterats förekomma vid behandling med leuprorelinacetat inkluderar impotens, sänkt libido (båda farmakologiska följder av testosterondeprivation), perifert ödem, lungemboli, palpitation, myalgi, muskelsvaghet, frossa, dyspné, perifer yrsel, hudutslag, amnesi, synrubbningar och hudkänsla. Infarkt i tidigare förekommande hypofysadenom har i sällsynta fall rapporterats efter administrering av både kort- och långverkande LHRH-agonister. Trombocytopeni och leucopeni har i sällsynta fall rapporterats. Förändring i glukostoleransen har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av effekterna av en akut överdos av Politrate eller leuprorelinacetat. I kliniska undersökningar med dagligt subkutant leuprorelinacetat hos patienter med prostatacancer orsakade doser så höga som 20 mg/dag i upp till två år inga biverkningar som avvek från dem som observerades med en dos på 1mg/dag.


I djurstudier resulterade doser på upp till 500 gånger den rekommenderade humana dosen i dyspné, minskad aktivitet och lokal irritation vid injektionsstället. I fall av överdosering bör patienten övervakas noggrant och behandlingen ska vara symptomatisk och stödjande.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Endokrin terapi. Hormoner och relaterade ämnen. Gonadotropinfrisättande hormonanaloger; ATC kod: L02AE02.

Leuprorelinacetatets kemiska namn är 5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptofyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-leucyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyletylamid.

Leuprorelinacetat är inaktivt då det ges oralt på grund av svag membranpermeabilitet och en nästan fullständig inaktivering genom proteolytiska enzymer i tarmen.

Leuprorelinacetat har potenta LHRH-agonistiska egenskaper då det ges under kortvarig och intermittent behandling; då det emellertid administreras på ett kontinuerligt, icke-pulserande sätt, orsakar LHRH-analogerna en hämning av gonadotropinfrisättningen och suppression av testikulär steroidogenesis.


Vid bindning vid hypofysens LHRH-receptorer producerar leuprorelinacetat en initial ökning av cirkulerande nivåer av luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH), vilket leder till en akut ökning av testosteron- och dihydrotestosteronnivåerna. Inom fem till åtta dagar efter läkemedelsadministrationen producerar emellertid LHRH-analoger en desensibilisering av LHRH-receptorkomplexet och/eller nedreglering av främre hypofysen. På grund av att det finns färre receptorer på cellytan, minskas den cellulära stimulansen och en mindre mängd gonadotropin syntetiseras och frisätts. Efter en flera veckors LHRH-agonistbehandling är LH- och FSH-sekretionen till slut hämmad. Som ett resultat slutar Leydig-cellerna i testis att producera testosteron och koncentrationen testosteron i serum sjunker till kastratnivåer (mindre än 0,5 ng/ml) inom två till fyra veckor efter behandlingsstart.


I en öppen, multicenter, klinisk studie med flera doser av Politrate, inskrevs 160 patienter med prostatacancer och utan tidigare systemiska cancerbehandlingar, utan föregående hormonbehandling för behandling av prostatacancer, utan tidigare prostataoperation eller tidigare orkidektomi. Syftet var att bestämma effekten och säkerheten med Politrate då det ges åt prostatacancerpatienter som inte kunde dra nytta av androgen deprivationsbehandling. Politrate administrerades intramuskulärt i 6 månatliga doser.


Testosteronvärdena kontrollerades under olika dagar i 168 dagar. Efter den första injektionen ökade, som förväntat, medelvärdena för testosteronet snabbt från baslinjevärdena (4,119±1,341 ng/ml) och uppnådde maximala värden (Cmax) på 6,598±2,249 ng/ml på den tredje dagen. Efter maximum sjönk testosteronvärdena och vid dag 21 hade 78,7 % av de utvärderbara patienterna uppnått medicinsk kastrering (definierad som testosteron mindre än 0,5 ng/ml). Vid dag 28 hade 96,8 % av patienterna uppnått kastratvärden och 73,1% hade uppnått värden på ≤0,2 ng/ml (Bild 1).


Bild 1. Medelvärde (±SD) för plasmatestosteron under behandlingen med sex månatliga intramuskulära injektioner Politrate 3,75 mg.

Fig.1

Sekundära effektslutpunkter inkluderade bestämningen av serum LH-, FSH- och PSA-koncentrationerna. Per dag 14 och dag 4 efter första injektionen Politrate hade medelvärdet för LH och FSH i serum sjunkit under baslinjekoncentrationerna. Koncentrationerna förblev under baslinjevärdena från dag 28 till studiens slut. Under behandlingen sjönk medelvärdet för PSA i serum gradvis (första månaden) och förblev sedan konstant under baslinjenivån till slutet av studien. En stor variation mellan individernas PSA-koncentrationer observerades emellertid genom hela studien.


Den akuta eller kroniska responsfrekvensen var 10,5 % och responsfrekvensen för genombrott av testosteron 11,8 %. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar som antyder en klinisk testosteronuppblossning (urinretention, ryggmärgskompression eller exacerbation av bensmärta) rapporterades hos patienter som visade genombrottseffekt av testosteron.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter tre månatliga injektioner med Politrate var den maximala leuprorelinacetatkoncentrationen i plasma, i ett prov hos prostatacancerpatienter (N=12), liknande inom de tre cyklerna. Efter första administreringen (dag 0-28) var Cmax 13 145,6±3 070,6 pg/ml. Mediantiden för att uppnå Cmax (Tmax) var 0,04 dagar motsvarande 0,96 h (område 0,96 – 4,08 h).


Distribution

Inga distributionsstudier har utförts med Politrate. Hos friska manliga frivilliga var emellertid medelvärdet för distributionsvolymen vid steady-state för leuprorelinacetat efter en 1,0 mg bolusintravenös (IV) dos 27 l. In vitro bindning till humana plasmaproteiner var mellan 43 % och 49 %.


Metabolism

Inga läkemedelsmetabolismstudier har utförts med Politrate. Hos friska manliga frivilliga visade emellertid en 1,0 mg bolus leuprorelinacetat som administrerades intravenöst att medelvärdet för systemisk clearance för leuprorelinacetat var 7,6 l/h med en terminal halveringstid på ungefär 3 timmar baserad på en två-kompartment modell.

Leuprorelin förväntas metaboliseras till mindre inaktiva peptider vilka kan utsöndras eller kataboliseras vidare.


Utsöndring

Inga läkemedelsutsöndringsstudier har utförts med Politrate. Efter administrering av leuprorelinacetat till 3 patienter återvanns emellertid mindre än 5 % av dosen som moder och M-I metabolit i urin.


Särskilda populationer

Njur-/leverinsufficiens

Läkemedlets farmakokinetik hos patienter med nedsatt lever- och njurfunktion har inte fastställts.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visar inte några särskilda risker för människa baserade på gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet med upprepad dosering och gentoxicitet som utfördes med leuprorelinacetat.


Som förväntat, med dess kända farmakologiska egenskaper, visade icke-kliniska studier effekter på reproduktionssystemet vilka var reversibla. I reproduktionstoxicitetsstudier visade leuprorelinacetat inga tecken på teratogenicitet. Embryotoxicitet/dödlighet observerades emellertid hos kaniner.


Karcinogenicitetsstudier utförda på råttor med leuprorelinacetat administrerat subkutant (0,6 till 4 mg/kg/dag) visade en dosrelaterad ökning av hypofysadenom. Dessutom observerades en signifikant men inte dosrelaterad ökning av bukspottkörtelns ö-cellsadenom hos honor och testikulära interstitialcellsadenom hos hanar och den högsta incidensen observerades i gruppen med låg dos. Administrering av leuprorelinacetat resulterade i en hämning av tillväxten av vissa hormonberoende tumörer (prostatatumörer hos Noble och Dunning hanråttor och DMBA-inducerade brösttumörer hos honråttor). Inga sådana effekter observerades i karcinogenicitetsstudier som utförts på möss. Inga karcinogenicitetsstudier har utförts med Politrate.


Studier med leuprorelinacetat visade att produkten inte var mutagen i en rad in vitro och in vivo prövningar. Inga mutagenicitetsstudier har utförts med Politrate.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Frystorkade hjälpämnen (injektionsflaska):

Polysorbat 80

Mannitol (E-421)

Karmellosnatrium (E-466)

Trietylcitrat

Poly (DL-lactid-co-glycolid) (PLGA)


Vätskans hjälpämnen (förfylld spruta):

Mannitol (E-421)

Natriumhydroxid (för pH-reglering)

Saltsyra (för pH-reglering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Ingen annan vätska än den sterila vätska som tillhandahålls för Politrate kan användas för att rekonstituera Politratepulvret.

6.3 Hållbarhet

Oöppnad i 3 år.

Efter rekonstitution med vätskan ska suspensionen administreras omedelbart.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Förpackningen innehåller:

  1. En (1) injektionsflaska av glas av typ I som innehåller 3,75 mg leuprorelinacetat som ett frystorkat pulver, tillsluten med en bromobutylpropp och ett aluminiumlock med en blå snäppkapsyl.

  2. En (1) förfylld spruta av glas av typ I innehållande 2 ml vätska förseglad med ett elastomerlock.

  3. Ett (1) polykarbonat/HDPE adaptersystem.

  4. En (1) steril 20 gauge nål.

SPC 6.5 Förp innehåller

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Administreringssätt

Injektionsflaskan med Politrate mikrosfärpulver ska rekonstitueras omedelbart före administrering som en intramuskulär injektion. Kontrollera att en aseptisk teknik följs.

Den rekonstituerade lösningen är till färgen en mjölkvit suspension.


Ingen annan vätska kan användas för att rekonstituera Politrate.


Rekonstituera Politrate enligt följande instruktioner:

Bild 2

Något av produkten kan bilda en skorpa eller klumpa ihop sig på injektionsflaskans väggar. Detta anses normalt. Under utvecklingen av produkten fylls injektionsflaskan med överskottsprodukt för att försäkra att den slutliga dosen på 3,75 mg leuprorelinacetat administreras.


Produkten är ämnad som en engångsinjektion. All återstående lösning ska kasseras.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GP-PHARM

Pol ind Els Vinyets –els Fogars. Sector 2

Carretera comarcal 244, km22

08777 Sant Quintí de Mediona.

Spanien

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

47094

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2012–12–06

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-10-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av