Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Etoposid Fresenius Kabi

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Klar, ljusgul till blekgul lösning)

Cytostatikum av podofyllotoxinderivattyp

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Etoposid Fresenius Kabi

20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
Etoposid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Etoposid Fresenius Kabi  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Etoposid Fresenius Kabi
3. Hur du använder Etoposid Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Etoposid Fresenius Kabi  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Etoposid Fresenius Kabi  är och vad det används för

 

Detta läkemedel heter ” Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning” men kommer att kallas ”etoposid” i denna bipacksedel. Det innehåller den aktiva substansen etoposid. Etoposid hör till en grupp läkemedel som kallas podofyllotoxinderivat.


Etoposid används till vuxna för att behandla småcellig lungcancer, testikelcancer och cancer i den blodkroppsbildande delen av benmärgen (akut myelomonocytisk och monoblastisk leukemi). Det används ofta tillsammans med andra cancerläkemedel.


Etoposid verkar genom att påverka produktionen av nytt DNA, vilket behövs för att bilda flera celler. När etoposid tas upp av cancercellerna förhindrar det därför bildandet av nya cancerceller.


Etoposid som finns i Etoposid Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Etoposid Fresenius Kabi

Använd inte Etoposid Fresenius Kabi

 • om du är allergisk mot etoposid, podofyllotoxiner, podofyllotoxinderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om din lever inte fungerar som den ska

 • om dina njurar inte fungerar som de ska

 • om din benmärg inte producerar tillräckligt med blodkroppar

 • om du ammar

 • om du har svagt immunförsvar och samtidigt vaccineras mot gula febern

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder etoposid:

 • om du har en infektion i kroppen

 • om du har nedsatt benmärgsfunktion (myelosuppression)

 • om du har problem med levern

 • om du har allvarliga problem med njurarna


Berätta för din läkare om eventuella andra behandlingar du får för din sjukdom.

Andra läkemedel och Etoposid Fresenius Kabi

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

 • antikoagulerande läkemedel som warfarin (blodförtunnande)

 • det immunsänkande läkemedlet ciklosporin (ges ofta efter organtransplantationer)

 • andra läkemedel som används för att behandla cancer, som t. ex cisplatin

 • fenytoin (läkemedel som används för att behandla epilepsi) kan försämra effekten av etoposid

 • fenylbutazon, natriumsalicylat och acetylsalicylsyra (läkemedel som används för att behandla inflammation, lätt till måttlig smärta och feber)


Etoposid kan också påverka andra läkemedel som används för cancerbehandling. Din läkare kommer att tänka på dessa effekter vid planering av din behandling.

Etoposid Fresenius Kabi med mat, dryck och alkohol

Etoposid påverkas inte av mat eller dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor i fertil ålder skall undvika att bli gravida och ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen med etoposid och minst 6 månader efter avslutad behandling.


Amning

Etoposid utsöndras i bröstmjölk. Kvinnor får inte amma under behandling med etoposid.


Fertilitet

Män som behandlas med etoposid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. Män rekommenderas även att söka rådgivning om möjligheten att djupfrysa sperma före behandlingen på grund av risken för obotlig sterilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Undvik att köra bil och använda maskiner strax efter behandling med etoposid, eftersom du kan känna dig mycket trött eller ha problem med synen under en kort tid.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Etoposid Fresenius Kabi innehåller etanol, bensylalkohol och polysorbat 80

Etanol

Detta läkemedel innehåller 30,5 % v/v etanol (alkohol), vilket motsvarar 241,4 mg etanol per ml koncentrat, dvs

upp till 1,2 g etanol per 5 ml injektionsflaska, vilket motsvarar 24,1 ml öl eller 10,1 ml vin.

upp till 2,4 g etanol per 10 ml injektionsflaska, vilket motsvarar 48,3 ml öl eller 20,1 ml vin.

upp till 6,0 g etanol per 25 ml injektionsflaska, vilket motsvarar 120,7 ml öl eller 50,3 ml vin.

upp till 12,1 g etanol per 50 ml injektionsflaska, vilket motsvarar 214,4 ml öl eller 100,6 ml vin.


Skadligt för de som lider av alkoholism.

Bör tas i beaktande för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper, såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 30 mg/ml bensylalkohol. Får inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda. Kan ge förgiftning och allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 års ålder.


Polysorbat 80

Etoposid Fresenius Kabi innehåller polysorbat 80. Ett livshotande syndrom, med lever- och njursvikt, nedsättning av andningsfunktionen, minskat antal trombocyter och svullnad av buken har rapporterats hos för tidigt födda barn när de fått vitamin E-injektion innehållande polysorbat 80.


3. Hur du använder Etoposid Fresenius Kabi

Etoposid kommer alltid att ges till dig av hälsovårdspersonal med erfarenhet av cancerbehandling. Detta läkemedel kommer att spädas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid eller 50 mg/ml (5 %) glukos och ges till dig som en infusion (”dropp”) i en ven.

Dosen etoposid bestäms individuellt av din läkare. Den dos du får bestäms av din storlek; den varierar med kroppsytan. Denna mäts i kvadratmeter och beräknas utifrån din längd och vikt.


Den rekommenderade dosen etoposid är 60-120 mg/m2 dagligen i 5 dagar.


Du kommer att ges en behandlingscykel på en dos dagligen under 3-5 dagar, följt av 10-20 dagars vila.


För icke-hematologiska indikationer ska behandlingscyklerna inte upprepas oftare än med 21-dagars intervall.


Infusionen tar minst 30-60 minuter.


Behandlingens längd och antalet behandlingar bestäms av läkaren och kan vara olika för varje patient.


Etoposid kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel.


Ditt tillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen. Detta innefattar regelbundna blodprov och kontroller av leverfunktionen.


Din dos kan komma att ändras beroende på njurfunktionen.

Användning för barn och ungdomar

Säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts.

Om du använt för stor mängd av Etoposid Fresenius Kabi  

Eftersom en läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet är det osannolikt att du får felaktig dos. Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du känner oro över mängden läkemedel som du får.


Om du har ytterligare frågor om hur läkemedlet används, fråga din läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, men svåra allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Alla plötsliga fall av väsande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, klåda (speciellt klåda över hela kroppen) och svimningskänsla (dessa kan vara tecken på svår allergisk reaktion eller anafylaktisk chock) ska rapporteras till läkare omedelbart.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Benmärgen producerar inte tillräckligt med celler (myelosuppression) vilket leder till låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni), blodplättar (trombocytopeni) eller röda blodkroppar (anemi). Detta återgår vanligen till det normala 3 veckor efter sista dosen.

 • Illamående och kräkning

 • Aptitlöshet (anorexi)

 • Magont

 • Förstoppning

 • Håravfall som leder till skallighet (alopeci, växer ut igen efter avslutad behandling)

 • Leverskada (problem med levern inklusive ökning av levervärden i blodet; bilirubin, SGOT och alkaliskt fosfatas)

 • Pigmentering (missfärgning av huden och slemhinnorna)

 • Kraftlöshet (asteni)

 • Sjukdomskänsla


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Akut leukemi (cancer i blodet)

 • Inflammation i magslemhinnan och matstrupen (stomatit och esofagit)

 • Diarré

 • Hjärtinfarkt och oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

 • Svår allergisk reaktion som ger andningssvårigheter och yrsel

 • Trötthet och sömnighet, yrsel

 • Lågt blodtryck (hypotoni) kan inträffa om infusionen ges för snabbt

 • Utslag och klåda (urtikaria, pruritus)

 • Läckage av infusionsvätska till omgivande vävnad med svullnad, smärta och inflammation i venen

 • Hypertoni (högt blodtryck)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


 • Skador på nerverna i händer och fötter (känselbortfall)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Krampanfall

 • Inflammation i synnerven (optisk neurit)

 • Tillfälligt synbortfall (övergående kortikal blindhet), nervtoxiciteter (som överdriven sömnighet (somnolens)), trötthet

 • Inflammation i lungvävnaden

 • Bindvävsbildning i lungorna

 • Smakförändringar (dysgeusi)

 • Allvarliga hudreaktioner orsakade av allergisk reaktion (Stevens-Johnson syndrom; toxisk epidermal nekrolys), symtom som inkluderar feber, allmän sjukdomskänsla, klåda på huden, ledsmärta, ett flertal sår eller blåsor på huden, vilka kan sitta i ansiktet eller på läpparna

 • Inflammation i huden (strålningsdermatit)

 • Dysfagi (svårigheter att svälja)


Tumörlyssyndrom (ibland dödligt) har rapporterats när etoposid använts tillsammans med andra cancerläkemedel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Etoposid Fresenius Kabi  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda temperaturanvisningar. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Förvara inte den utspädda produkten i kylskåp (2°C - 8°C) eftersom detta kan orsaka fällning. Lösningar som visar tecken på fällning ska inte användas.


Efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats upp till 24 timmar vid 15°C - 25°C.


Ur mikrobiologisk synvinkel ska den spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 12 timmar vid 15°C -25°C, om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är etoposid. 1 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning innehåller 20 mg etoposid.

  Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg etoposid.

  Varje 10 ml injektionsflaska innehåller 200 mg etoposid.

  Varje 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg etoposid.

  Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg etoposid.

 • Övriga innehållsämnen är makrogol 300, polysorbat 80 (E433), bensylalkohol (E1519), etanol och vattenfri citronsyra (E 330)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Etoposid är en klar, ljusgul till blekgul lösning förpackad i gjutna injektionsflaskor på 5 ml, 10 ml, 30 ml och 50 ml av klart typ I-glas, förslutna med 20 mm gummipropp i bromobutyl och förseglade med 20 mm ”flip-off” aluminiumhättor (grön, blå, röd och gul).


Förpackningsstorlekar: Etoposid Fresenius Kabi finns i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska på 5 ml, 10 ml, 25 ml och 50 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-04-10

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Cytostatikum


Instruktioner för spädning, förvaring och destruktion av etoposid


Spädning

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning måste spädas omedelbart före användning med antingen 50 mg/ml (5 %) glukos i vatten eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för att ge en slutlig koncentration på 0,2 – 0,4 mg/ml. Vid högre koncentrationer kan utfällning av etoposid inträffa.


Etoposid ges genom långsam intravenös infusion. Etoposid SKA EJ GES GENOM SNABB INTRAVENÖS INJEKTION.


Förvaring av beredd lösning

Efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats upp till 24 timmar vid 15°C - 25°C.


Ur mikrobiologisk synvinkel ska den spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 12 timmar vid 15°C -25°C, om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Hantering och destruktion

Normala riktlinjer för hantering och destruktion av cytostatika ska följas:

 • Personalen ska tränas i beredning av läkemedlet

 • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel

 • Personal som hanterar detta läkemedel under spädning ska bära skyddskläder, inklusive mask, skyddsglasögon och handskar

 • Allt material för rengöring, inklusive handskar, ska placeras i riskavfallsbehållare för förbränning i hög temperatur

 • Oavsiktlig kontakt med huden eller ögonen skall behandlas omedelbart med stora mängder vatten


Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av