Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Madopar Quick mite

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Tablett 50 mg/12,5 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Medel vid parkinsonism

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser:
ATC-kod: N04BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

50 mg/12,5mg tabletter, 100mg/25 mg tabletter, 100mg/25mg Depotkapslar
levodopa/benserazid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot
3. Hur du använder Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot är och vad det används för

 

Madopar används vid behandling av Parkinsons sjukdom.


Orsaken till symtomen vid Parkinsons sjukdom är brist på dopamin i vissa delar av hjärnan. Dopamin är ett ämne som överför nervsignaler.


Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom och behandlingen måste pågå hela livet. Dopamin måste tillföras för att häva den brist som råder. Dopamin kan inte nå in i hjärnan från övriga delar av kroppen, men det kan däremot levodopa som i hjärncellerna omvandlas till dopamin. I Madopar ingår levodopa tillsammans med benserazid, ett ämne som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen men tillåter att omvandlingen sker i hjärnan. Genom detta undviker man till stor del oönskade effekter av dopamin på kroppens övriga organ.


Madopar lindrar många av de besvär som är utmärkande för Parkinsons sjukdom; skakningar, muskelstelhet, långsamma rörelser och svårighet att påbörja rörelser, sväljsvårigheter, svårighet att hålla balansen, onormalt stor salivutsöndring.


Madopar Quick mite och Madopar Quick tas snabbt upp i kroppen efter upplösning i vatten, och kan dessutom vara lämplig för dig som har svårt att svälja.


Madopar Depot avger levodopa under en längre tid vid passagen genom magsäck och tarm, vilket ger en jämnare effekt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

Använd inte Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

 • om du är allergisk mot levodopa eller benserazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har hormonella rubbningar, t ex binjuremärgstumörer, förhöjd sköldkörtelfunktion och så kallat Cushings syndrom (ger bland annat ökad fettmängd i ansiktet och på bålen orsakat av överproduktion av binjurebarkshormoner).

 • om du har lever- eller njursjukdom.

 • om du har hjärtsjukdom, t ex svår hjärtarytmi (hjärtrytmrubbningar) och hjärtsvikt

 • om du har en svår psykiatrisk sjukdom.

 • om du har glaukom med trång kammarvinkel.

 • om du behandlas med en kombination av MAO-A och MAO-B hämmare (se ”Andra läkemedel och Madopar”).

 • om du är yngre än 25 år.

 • om du är gravid.

 • om du är en fertil kvinna och inte använder en tillförlitlig preventivmetod.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Madopar.


Om du har allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, förhöjt tryck i ögat (grön starr), lider av demens eller förvirring bör du rådgöra med läkare innan behandling med Madopar påbörjas. Under behandling bör dina blodvärden, din hjärtfunktion och din njur- och leverfunktion kontrolleras. Om du har grön starr med öppen kammarvinkel bör mätning av ögontrycket göras regelbundet. Om du har diabetes bör dina blodsockernivåer kontrolleras regelbundet. Kontroll av huden bör också göras regelbundet under behandling med Madopar.


Tala om för din läkare om du tidigare har haft blodtrycksfall och yrsel när du hastigt

reser dig upp.


Kontakta din läkare om du upplever en ökad sömnighet eller får tillfälliga plötsliga sömnattacker (se även avsnitt ”Körförmåga och användning av maskiner”).


Patienter med Parkinsons sjukdom kan vara deprimerade och depression kan även uppträda hos patienter som behandlas med Madopar. Kontakta din läkare om du blir deprimerad eller upplever psykiska förändringar under behandling med Madopar.


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva omvärdera din behandling.


Användning av Madopar kan framkalla ett syndrom som kallas dopaminergt dysregleringssyndrom, vilket leder till överdriven användning av läkemedlet och i doser som är mycket högre än vad läkaren ordinerat. Det kan i sin tur resultera i beteendestörningar. Kontakta din läkare om du upplever detta.


Behandlingen med Madopar skall inte avslutas plötsligt, eftersom man då bland annat kan drabbas av blodtrycksförändringar, feber, medvetanderubbningar och muskelstelhet som kan vara livshotande. Uppsök läkare om en kombination av dessa symtom uppstår.


Informera läkare om du ska genomgå operation med narkos.

Andra läkemedel och Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Madopar kan påverkas om Madopar och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före användning av andra mediciner.


Vissa lugnande medel och neuroleptika (t ex läkemedel som innehåller haloperidol, melperon, dixyrazin, klorpromazin, levomepromazin, flufenazin, perfenazin, proklorperazin, tioridazin), opioider (används mot stark smärta), blodtryckssänkande läkemedel, antipsykotiska läkemedel och järnpreparat kan påverka eller påverkas av Madopar.


Madopar bör inte tas tillsammans med läkemedel innehållande adrenalin, noradrenalin, amfetamin, isoprenalin, metyldopa, amitriptylin eller imipramin.


Madopar bör inte tas tillsammans med en kombination av MAO-A (moklobemid) och MAO-B (selegilin, rasigilin) hämmare. Om Madopar tas tillsammans med andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom (antikolinergika, amantadin, COMT-hämmare eller dopaminagonister) kan dosen av Madopar eller det andra läkemedlet behöva minskas.


Domperiodon, ett läkemedel mot illamående, kräkningar och sura uppstötningar kan påverka effekten av Madopar.


Vissa receptfria medel mot sur mage och halsbränna (antacida) kan minska effekten av Madopar Depot.


Vissa laboratorieanalyser kan påverkas av Madopar.


Effekten av Madopar kan minska om det tas tillsammans med en proteinrik måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Möjlighet finns att fostret påverkas. Du ska därför inte använda Madopar om du blir gravid eller om du är en fertil kvinna och inte använder en tillförlitlig preventivmetod. Kan du bli gravid, så använd tillförlitliga preventivmetoder. Rådgör därför alltid med din läkare.


De aktiva substanserna i Madopar går över i modersmjölk, och kvinnor ska därför inte amma sina barn. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Madopar kan orsaka en ökad sömnighet och tillfälliga plötsliga sämnattacker. Om du drabbas av dessa symtom bör du avstå från bilkörning eller att delta i aktiviteter då försämrad uppmärksamhet kan utsätta dig själv eller andra för fara eller risk för allvarlig skada (t.ex. vid användning av maskiner)


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmågan är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare.


Bra att veta är att:

1 tablett Madopar =

= 1 tablett Madopar Quick =

= 2 tabletter Madopar Quick mite.


Madopar, Madopar Quick, Madopar Quick mite och Madopar Depot bör helst tas 30 minuter före eller 1 timme efter måltid. Illamående och andra obehag från magen kan lindras om du tar läkemedlet tillsammans med ett lätt tilltugg (t ex ett kex). Proteinrik föda kan minska effekten av läkemedlet något.


Lös upp Madopar Quick och Madopar Quick mite i 1/2 glas vatten eller svälj tabletterna hela tillsammans med vatten. Då tabletterna upplöses i vatten bildas en mjölkvit lösning. Lösningen bör röras om innan den dricks.


Svälj Madopar Depot depotkapslar hela tillsammans med vatten.


Användning för barn och ungdomar

Säkerhet vid användning av Madopar hos patienter under 25 år har inte fastställts. Madopar ska därför inte ges till patienter under 25 år

Om du använt för stor mängd av Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du slutar att ta Madopar

Behandlingen med Madopar skall inte avslutas plötsligt (se avsnitt 2, varningar och försiktighet)

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) vid behandling med Madopar:


Blodbiverkningar: Påverkan på blodbilden.


Biverkningar i ämnesomsättning: Aptitlöshet.


Psykiska biverkningar: Depression, agitation* (rastlös rörelse), ångest*, sömnsvårigheter*, ökad sömnighet och i sällsynta fall kan tillfälliga plötsliga sömnattacker på dagtid förekomma, hallucinationer*, vanföreställningar*, förvirring* och dopaminergt dysregleringssyndrom (överdriven användning av läkemedlet).


Biverkningar i sinnesorgan och nervsystem: Efter längre tids behandling kan ofrivilliga rörelser och svängningar i effekten av medicinen uppstå, vilket gör att din rörlighet plötsligt kan förändras. Ett allvarligt tillstånd med förändrat blodtryck, förändrad medvetandegrad, muskelstelhet och feber (liknar ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom) kan i sällsynta fall uppstå om behandling med Madopar avbryts abrupt. Förlorad eller förändrad smakupplevelse.


Biverkningar i hjärta och blodkärl: Störd hjärtrytm och yrsel (då man hastigt reser sig upp).


Biverkningar i magtarmkanalen: Illamående, kräkningar, diarré, missfärgad saliv, missfärgad tunga, missfärgade tänder och missfärgad munslemhinna. Illamående och andra obehag från magen kan minskas om medicinen intas med ett lätt tilltugg (t ex ett kex). Ta kontakt med din läkare om besvärande biverkningar uppstår, eftersom dosen kan behöva justeras.


Leverbiverkningar: Leverpåverkan som upptäcks vid provtagning.


Hudbiverkningar: Klåda och hudutslag.


Muskuloskeletala systemet och bindväv: Myrkrypningar.


Biverkningar i urinvägarna: Missfärgad urin.


*Dessa biverkningar kan förekomma särskilt hos äldre patienter och hos patienter som har eller har haft dessa sjukdomar.


Du kan också uppleva följande biverkningar:

 • Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

 • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

 • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

 • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

 • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger)

Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Madopar Quick och Madopar Quick mite tabletter: Efter att Madopar Quick och Madopar Quick mite tabletter är upplöst i vatten bör lösningen drickas inom 30 minuter. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Madopar Depot depotkapslar: Förvaras vid högst 30ºC i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Madopar Quick respektive Madopar Quick mite tabletter:

En tablett innehåller:

 • De aktiva substanserna är levodopa 100 mg och benserazid 25 mg respektive levodopa 50 mg och benserazid 12,5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.

Madopar Depot depotkapslar:

En kapsel innehåller:

 • De aktiva substanserna är levodopa 100 mg och benserazid 25 mg.

 • Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat, vattenfritt kalciumvätefosfat, hypromellos, gelatin, talk, vegetabilisk olja, povidon K90, indigokarmin (färgämne E132), titandioxid (färgämne E171), gul järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Madopar Quick tabletter (vita, cylindriska, plana tabletter med fasade kanter och brytskåra, märkta ROCHE 125): glasburkar à 100 st


Madopar Quick mite tabletter (vita, cylindriska, plana tabletter med fasade kanter och brytskåra, märkta ROCHE 62): glasburkar à 100 st


Madopar Depot depotkapslar (blå/gröna kapslar, märkta ROCHE): glasburkar à 100 st.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042-32 66 95


Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Vijzelweg 32

8243 PM

Lelystad, Nederländerna


Tillverkare:

Roche-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast 14 september 2016

Hitta direkt i texten
Av