Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Stefaminelle

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej)

ATC-kod: G03AA12
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Stefaminelle

0,02 mg/3 mg filmdragerade tabletter
etinylestradiol/drospirenon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

 • De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt

 • Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre

 • Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Stefaminelle är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Stefaminelle
3. Hur du använder Stefaminelle
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Stefaminelle ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Stefaminelle är och vad det används för

 

 • Stefaminelle är ett p-piller som används för att förhindra graviditet.

 • Var och en av de 24 rosa tabletterna innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormoner: drospirenon och etinylestradiol.

 • De 4 vita tabletterna innehåller ingen aktiv substans och kallas placebotabletter.

 • P-piller som innehåller två hormoner kallas för kombinerade p-piller eller kombinationspiller.

Etinylestradiol och drospirenon som finns i Stefaminelle kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Stefaminelle

Ta inte Stefaminelle

Allmänt

Innan du börjar använda Stefaminelle ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp – se avsnitt 2, ”Blodproppar”.


Innan du kan börja ta Stefaminelle kommer läkaren att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren mäter också ditt blodtryck och tar, beroende på din situation, eventuellt några andra prover.


I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Stefaminelle eller när Stefaminelles tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda andra icke-hormonella preventivmedel, t.ex. kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden (säkra perioder) eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara osäkra eftersom Stefaminelle påverkar de månatliga förändringarna av kroppstemperatur och livmoderhalssekret.Liksom andra hormonella preventivmedel skyddar inte Stefaminelle mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Ta inte Stefaminelle

Använd inte Stefaminelle om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.

 • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos, DVT), i lungorna (lungemboli) eller något annat organ

 • om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen – t.ex. protein C‑brist, protein S‑brist, antitrombin‑III‑brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar

 • om du behöver genomgå en operation eller om du blir sängliggande en längre period (se avsnittet ”Blodproppar”)

 • om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller stroke (slaganfall)

 • om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymtom)

 • om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna:

  • svår diabetes med skadade blodkärl

  • mycket hög blodtryck

  • en mycket hög nivå av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)

  • ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi

 • om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas ”migrän med aura”.

 • om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal

 • om dina njurar inte fungerar bra (njursvikt)

 • om du har (eller har haft) en levertumör

 • om du har (eller har haft) cancer eller misstänks ha bröstcancer eller cancer i könsorganen

 • om du har oförklarliga blödningar från slidan

 • om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad.

Använd inte Stefaminelle om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Stefaminelle”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Stefaminelle.

När ska du kontakta läkare?

Sök omedelbart läkare

 • om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.

Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.

I vissa situationer behöver du vara extra försiktig när du använder Stefaminelle eller andra kombinerade p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av läkare. Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Stefaminelle, ska du också kontakta läkare. 

 • om en nära släkting har eller har haft bröstcancer

 • om du har någon lever- eller gallsjukdom

 • om du har diabetes

 • om du har en depression

 • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

 • om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt)

 • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna)

 • om du har ökade blodfetter (hypertriglyceridemi) eller en ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

 • om du behöver genomgå en operation eller blir sängliggande en längre period (se avsnitt 2 ”Blodproppar”)

 • om du nyss har fött barn löper du ökad risk att få blodproppar. Fråga läkaren hur snart efter förlossningen du kan börja använda Stefaminelle

 • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit)

 • om du har åderbråck

 • om du har epilepsi (se ”Andra läkemedel och Stefaminelle”)

 • om du har en systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem)

 • om du har en sjukdom som framkom först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, blodsjukdomen porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes) eller en nervsjukdom som ger plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea)

 • om du har eller har haft guldbruna pigmentfläckar (kloasma), så kallade graviditetsfläckar, särskilt i ansiktet. I detta fall ska du undvika att utsätta dig för direkt solljus eller UV-ljus.

 • om du har ärftligt angioödem kan produkter som innehåller östrogener orsaka eller förvärra symtomen. Kontakta läkare omgående om du får symtom på angioödem, t.ex. svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget och/eller får svårt att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter.

BLODPROPPAR

Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Stefaminelle ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.


Blodproppar kan bildas

 • i vener (kallas venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)

 • i artärer (kallas arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE).

Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Stefaminelle är liten.


SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP

Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.


Upplever du något av dessa tecken?

Vad kan du eventuellt lida av?

 • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

 • ökad värme i det drabbade benet

 • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått


Djup ventrombos

 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

 • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • svår smärta i magen

Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

Lungemboli

Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

 • omedelbar synförlust eller

 • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust

Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

 • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

 • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

 • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

Hjärtinfarkt

 • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall

Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

Stroke

 • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

 • svår smärta i magen (akut buk)

Blodproppar som blockerar andra blodkärl

BLODPROPPAR I EN VEN

Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

 • Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

 • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos (DVT).

 • Om en blodpropp förflyttar sig från benet och stannar i lungan kan det leda till en lungemboli.

 • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ så som ögat (retinal ventrombos).

När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.


När du slutar använda Stefaminelle återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.


Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.


Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Stefaminelle är liten.

 • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida, utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.

 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat utvecklar cirka 5‑7 en blodpropp under ett år.

 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller drospirenon så som Stefaminelle, utvecklar cirka 9‑12 en blodpropp under ett år.

 • Risken för blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).


Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

Kvinnor som inte använder kombinerat p‑piller/plåster/ring och som inte är gravida

Cirka 2 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder ett kombinerat hormonell preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder Stefaminelle

Cirka 9‑12 av 10 000 kvinnor

Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

Risken för en blodpropp med Stefaminelle är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

 • om du är överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)

 • om någon i din släkt har haft en blodpropp i ben, lungor eller annat organ vid ung ålder (t.ex. under cirka 50 år). I det här fallet kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom

 • om du behöver genomgå en operation, eller blir sängliggande under en längre period på grund av skada eller sjukdom, eller om benet gipsas. Användningen av Stefaminelle kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta ta Stefaminelle, fråga läkaren när du kan börja ta det igen

 • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)

 • om du har fött barn för några veckor sedan

Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

Flygresor (>4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskild om du har någon av de andra faktorer som listas här.


Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan besluta att du måste sluta ta Stefaminelle.


Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Stefaminelle, t.ex. en nära släkting drabbas av blodpropp med okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


BLODPROPPAR I EN ARTÄR

Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

På samma sätt som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.


Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Stefaminelle är mycket liten men kan öka:

 • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)

 • om du röker. När du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Stefaminelle bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan läkaren råda dig att använda en annan typ av preventivmedel

 • om du är överviktig

 • om du har högt blodtryck

 • om någon nära anhörig har haft en hjärtinfarkt eller en stroke i unga år (yngre än 50 år). I det här fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller en stroke

 • om du eller någon nära släkting har höga blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

 • om du får migrän, speciellt migrän med en aura

 • om du har problem med hjärtat (klaffsjukdom, en hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer)

 • om du har diabetes.

Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.


Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Stefaminelle, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas av en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


Stefaminelle och cancer

Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men det är inte känt om detta orsakas av behandlingen. Det kan t.ex. vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinerade p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Risken för brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst, och du bör kontakta läkare om du känner någon knöl.


I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu mer sällsynta fall elaktartade levertumörer, rapporterats hos användare av p-piller. Kontakta läkare om du får ovanligt svåra buksmärtor.


Mellanblödning

Under de första månaderna du använder Stefaminelle kan du få oväntade blödningar (som inte kommer på placebodagarna). Om du får sådan blödning i mer än några få månader, eller om den börjar efter några månader, måste läkaren ta reda på vad som är fel.


Vad du ska göra om du inte får någon blödning under placebodagarna

Om du har tagit alla de rosa tabletterna som du ska, inte har kräkts eller haft svår diarré och inte har tagit några andra läkemedel är det högst osannolikt att du är gravid.


Om den förväntade blödningen inte kommer två gånger i följd kan du vara gravid. Kontakta läkare omgående. Börja inte på nästa tablettkarta förrän du är säker på att du inte är gravid.

Andra läkemedel och Stefaminelle


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du tar Stefaminelle.

De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom) och i så fall under hur lång tid eller om användningen av ett annat läkemedel du behöver måste ändras.


 • Vissa läkemedel kan påverka nivån av Stefaminelle i blodet och kan göra det mindre effektivt när det gäller att förhindra graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar. Detta gäller bland annat för läkemedel som används för behandling av:

  • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamat, topiramat)

  • tuberkulos (t.ex. rifampicin)

  • HIV- och hepatit C-virusinfektioner (så kallade proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas såsom ritonavir, nevirapin, efavirenz)

  • svampinfektioner (t.ex. griseofulvin, ketokonazol)

  • ledinflammation, ledförslitning (etoricoxib)

  • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)

  • naturläkemedlet johannesört.

 • Stefaminelle kan påverka effekten av andra läkemedel, till exempel:

  • läkemedel som innehåller ciklosporin

  • det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökad frekvens av krampanfall).

  • teofyllin (mot andningssvårigheter)

  • tizanidin (mot muskelvärk och/eller muskelkramper).

Använd inte Stefaminelle om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, eftersom detta kan leda till förhöjda levervärden (förhöjning av leverenzymet ALAT).

Din läkare kommer att ordinera en annan typ av preventivmedel innan du inleder behandling med dessa läkemedel.

Behandling med Stefaminelle kan återupptas cirka 2 veckor efter att denna behandling avslutats. Se avsnittet ”Använd inte Stefaminelle”.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel.


Laboratorieprover

Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller eftersom p-piller kan påverka resultatet av vissa prover.

Stefaminelle med mat, dryck och alkohol

Stefaminelle kan tas med eller utan mat, vid behov med lite vatten.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Använd inte Stefaminelle om du är gravid. Om du blir gravid måste du omgående sluta ta Stefaminelle och kontakta läkare. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Stefaminelle när som helst (se även ”Om du slutar använda Stefaminelle”).


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.Amning

Du ska i allmänhet inte använda Stefaminelle medan du ammar. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta läkare.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information som tyder på att användning av Stefaminelle påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Stefaminelle innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Stefaminelle

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Varje blister innehåller 24 rosa aktiva tabletter och 4 vita placebotabletter.


De två sorterna av olikfärgade tabletter av Stefaminelle är placerade i ordning. Varje blister innehåller 28 tabletter.


Ta en tablett Stefaminelle dagligen, med lite vatten om det behövs. Du kan ta tabletterna med eller utan mat, men du bör ta dem vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Blanda inte ihop tabletterna: ta en rosa tablett de första 24 dagarna och sedan en vit tablett de sista 4 dagarna. Sedan måste du börja med nästa tablettkarta direkt (med 24 rosa och sedan 4 vita tabletter). Därför blir det inget uppehåll mellan två kartor.


Eftersom tabletterna har olika sammansättning måste du börja med den första tabletten överst till vänster och sedan ta en tablett varje dag. Följ pilens riktning på tablettkartan för att ta tabletterna i rätt ordning.


Förbereda tablettkartan

För att hjälpa dig hålla reda på tabletterna följer det med varje tablettkarta 7 veckoetiketter med veckans 7 dagar. Välj den klisterremsa som börjar med den veckodag då du börjar ta tabletterna. Om du t.ex. börjar en onsdag använder du veckoetiketten som börjar med ”ON”.


Klistra fast veckoetiketten överst på tablettkartan, där det står ”Placera veckoetiketten här”, så att första dagen är ovanför tabletten markerad med ”1”. Nu finns namnet på en veckodag ovanför varje tablett och du kan se om du har tagit en viss tablett. Pilen visar i vilken ordning du ska ta tabletterna.


Under de 4 dagar när du tar de vita placebotabletterna (placebodagarna) ska blödningen börja (den så kallade bortfallsblödningen). Den börjar vanligen på dag 2 eller 3 efter att du har tagit den sista rosa aktiva tabletten Stefaminelle. När du har tagit den sista vita tabletten ska du börja med nästa tablettkarta, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du alltid börjar med en ny tablettkarta på samma veckodag, och att bortfallsblödningen ska komma på samma veckodag varje månad.


Om du använder Stefaminelle på det sättet är du skyddad mot graviditet även under de 4 dagar när du tar placebotabletter.


När kan du börja med den första tablettkartan?

 • Om du inte har använt något hormonellt preventivmedel under föregående månad:

  Börja ta Stefaminelle den första dagen i menscykeln (dvs. den första dagen av din menstruation). Om du börjar med Stefaminelle på den första menstruationsdagen är du omedelbart skyddad från graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i cykeln, men då måste du använda ett extra preventivmedel (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

 • Byte från ett kombinerat p-piller eller ett kombinerat hormonellt preventivmedel i form av en vaginalring eller ett p-plåster

  Du kan lämpligen börja med Stefaminelle dagen efter att du har tagit den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller de aktiva substanserna) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter att de tablettfria dagarna för ditt tidigare p-piller slutar (eller efter att du har tagit den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller p-plåster ska du följa läkarens råd.

 • Byte från ett preventivmedel som innehåller enbart gestagen (gestagenpiller, injektion, implantat eller från ett gestagenavgivande intrauterint system (hormonspiral))

  Du kan vilken dag som helst byta från ett piller med enbart gestagen (från ett implantat eller spiral den dag implantatet eller spiralen avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel när nästa injektion skulle ha getts), men i alla dessa fall måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna med tabletter.

 • Efter ett missfall

  Följ läkarens råd.

 • Efter förlossning

  Du kan börja med Stefaminelle mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28 måste du använda en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna du använder Stefaminelle.

  Om du har haft samlag innan du börjar använda Stefaminelle igen efter att ha fått barn måste du först kontrollera att du inte är gravid eller vänta till din nästa menstruation.

 • Om du ammar och vill börja ta Stefaminelle igen efter förlossningen

  Läs avsnittet ”Amning”.

  Fråga din läkare vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

Om du använt för stor mängd av Stefaminelle 

Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter om man har tagit för många Stefaminelle-tabletter.


Om du tar flera tabletter samtidigt kan du må illa eller kräkas. Unga flickor kan få blödningar från slidan.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa om möjligt upp tabletterna eller tablettförpackningen för doktorn.

Om du har glömt att använda Stefaminelle

De sista 4 tabletterna i fjärde raden på tablettkartan är placebotabletter. Om du glömmer att ta någon av dessa tabletter påverkar det inte Stefaminelles säkerhet som preventivmedel. Kasta bort den glömda placebotabletten.


Om du glömmer en rosa, aktiv tablett (tabletterna 1–24 i tablettkartan) måste du göra följande:

 • Om det har gått mindre än 24 timmar sedan tabletten skulle ha tagits har skyddet mot graviditet inte minskat. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan följande tabletter på vanlig tid.

 • Om det har gått mer än 24 timmar sedan tabletten skulle ha tagits kan skyddet mot graviditet ha minskat. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att du ska bli gravid.

  Risken för ett ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en rosa tablett i början eller i slutet av tablettkartan. Därför ska du följa nedanstående regler (se även diagrammet):

 • Mer än en tablett glömd på denna tablettkarta

Kontakta läkare.

 • En tablett glömd mellan dag 1 och dag 7 (första raden)

Ta den glömda tabletten så fort du kommer ihåg, även om det betyder att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten varje dag och använd extra skydd under de följande 7 dagarna, t.ex. kondom. Om du har haft samlag under veckan innan du glömde tabletten finns det en risk för graviditet. Kontakta i så fall din läkare.

 • En tablett glömd mellan dag 8 och dag 14 (andra raden)

Ta den glömda tabletten så fort du kommer ihåg, även om det betyder att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten varje dag. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt, och du behöver inte använda något extra skydd.

 • En tablett glömd mellan dag 15 och dag 24 (tredje eller fjärde raden)

Du har två möjligheter att välja mellan:

 • Ta den glömda tabletten så fort du kommer ihåg, även om det betyder att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten varje dag. I stället för att ta de vita placebotabletterna på denna tablettkarta kastar du bort dem och börjar direkt med nästa tablettkarta (startdagen blir en annan).


  Troligen får du en blödning i slutet av den andra tablettkartan – medan du tar de vita placebotabletterna – men du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar tabletterna i den andra tablettkartan.


 • Du kan också sluta ta de aktiva, rosa tabletterna och gå direkt till de 4 vita placebotabletterna (innan du tar placebotabletterna ska du skriva upp vilken dag du glömde en tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma veckodag som du brukar ska du ta placebotabletterna i färre än 4 dagar.

Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.

 • Om du har glömt någon av tabletterna på en karta och inte får någon blödning under placebodagarna kan det betyda att du är gravid. Du måste kontakta läkare innan du börjar med nästa tablettkarta.

.

Vad du ska göra om du kräks eller får svår diarré

Om du kräks inom 3–4 timmar efter att du har tagit en aktiv rosa tablett, eller om du har svår diarré, finns det risk för att de aktiva substanserna i p-pillret inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Det är nästan detsamma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré måste du ta en ny rosa tablett från en reservkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 24 timmar efter den tidpunkt när du skulle tagit tabletten. Om det inte är möjligt eller om 24 timmar redan har gått, följ råden under ”Om du har glömt att ta Stefaminelle”.


Skjuta upp menstruationen: vad du behöver veta

Även om det inte rekommenderas kan du skjuta upp bortfallsblödningen genom att inte ta de vita placebotabletterna från fjärde raden och i stället börja direkt med en ny tablettkarta Stefaminelle och avsluta den. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du använder den andra kartan. Avsluta den andra kartan med att ta de 4 vita tabletterna i fjärde raden. Börja sedan på nästa karta.

Det kan vara bra att rådgöra med läkaren innan du väljer att skjuta upp menstruationen.


Ändra första dagen för din menstruation: vad du behöver veta

Om du tar tabletterna enligt anvisningarna kommer din bortfallsblödning att börja under placebodagarna. Om du måste byta veckodag, minska antalet placebodagar – när du tar de vita placebotabletterna – (men öka aldrig antalet, det får vara högst 4 dagar!). Om du t.ex. börjar ta placebotabletterna en fredag och vill byta till en tisdag (3 dagar tidigare) måste du börja på en ny karta 3 dagar tidigare än vanligt. Du kanske inte får någon blödning under denna tid. Sedan kan du få en lätt eller menstruationsliknande blödning.


Om du är osäker på vad du ska göra, rådgör med läkare.

Om du slutar att använda Stefaminelle

Du kan sluta ta Stefaminelle när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med läkaren om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Stefaminelle och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då att lättare kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Stefaminelle, prata med läkaren.


En ökad risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombos, ATE) finns för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel. Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du använder Stefaminelle”.


Nedan finns en lista med biverkningar som har förknippats med användning av Stefaminelle:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • humörsvängningar

 • huvudvärk

 • illamående

 • smärta i brösten, menstruationsbesvär, t.ex. oregelbunden menstruation, utebliven menstruation.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • depression, nervositet, sömnighet

 • yrsel, stickningar

 • migrän, åderbråck, högt blodtryck

 • magont, kräkningar, matsmältningsbesvär, gasbildning, inflammation i magsäcken (gastrit), diarré

 • akne, utslag och klåda

 • smärta och värk, t.ex. ryggsmärta, smärta i armar och ben, muskelkramper

 • svampinfektion i underlivet, smärta i bäckenet, svullna bröst, godartade knölar i brösten, blödning från livmodern/slidan (som oftast avtar med fortsatt behandling), vaginala flytningar, blodvallningar, inflammation i slidan (vaginit), menstruationsstörningar, menstruationssmärtor, minskad menstruation, mycket riklig menstruation, vaginal torrhet, onormalt livmoderhalsutstryk, minskad sexlust

 • orkeslöshet, ökad svettning, vätskeansamling

 • viktökning.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • kandidainfektion (en svampinfektion)

 • anemi, ökat antal blodplättar

 • allergisk reaktion

 • hormonell (endokrin) sjukdom

 • ökad aptit, nedsatt aptit, onormalt hög kaliumkoncentration i blodet, onormalt låg natriumkoncentration i blodet

 • oförmåga att få orgasm, svårt att somna

 • yrsel, darrningar

 • ögonsjukdomar, t.ex. ögonlocksinflammation, torra ögon

 • onormalt snabb hjärtrytm

 • inflammation i en ven, näsblödning, svimning

 • förstorad buk, tarmsjukdom, en känsla av uppblåsthet, bråck i magsäcken, svampinfektion i munnen, förstoppning, muntorrhet

 • smärta i gallgångar eller gallblåsa, inflammation i gallblåsan, guldbruna fläckar på huden, eksem, håravfall, akneliknande inflammation i huden, torr hud, hudinflammation med knölar, ökad hårväxt, hudåkommor, hudbristningar, hudinflammation, ljuskänslig hudinflammation, hudknölar

 • svårighet att ha samlag eller smärta vid samlag, inflammation i slidan (vulvovaginit), blödning efter samlag, bortfallsblödning, bröstcysta, ökat antal bröstceller (hyperplasi), elaktartade knölar i brösten, onormal tillväxt av slemhinnan i livmoderhalsen, krympning eller förlust av slemhinnan i livmodern, cystor i äggstockarna, förstorad livmoder

 • allmän sjukdomskänsla

 • viktnedgång.

 • farliga blodproppar i en ven eller en artär, t.ex.:

  • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)

  • i lungorna

  • hjärtinfarkt

  • stroke

  • mini‑stroke eller övergående strokeliknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

  • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.

Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).


Även följande biverkningar har rapporterats, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data: överkänslighet, erythema multiforme (utslag med ringformig rodnad eller sår).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Stefaminelle ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Utgångsdatum

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är etinylestradiol och drospirenon.

 • Varje rosa, aktiv filmdragerad tablett innehåller 0,02 milligram etinylestradiol och 3 milligram drospirenon.

 • De vita filmdragerade tabletterna innehåller ingen aktiv substans.

 • Övriga innehållsämnen är:

 • Rosa aktiva filmdragerade tabletter:

  • Tablettkärna: laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon (E1201), kroskarmellosnatrium, polysorbate 80, magnesiumstearat (E572).

  • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

 • Vita inaktiva filmdragerade tabletter:

  • Tablettkärna: vattenfri laktos, povidon (E1201), magnesiumstearat (E572).

  • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Varje blister Stefaminelle innehåller 24 rosa, aktiva filmdragerade tabletter i första, andra, tredje och fjärde raderna och 4 vita filmdragerade placebotabletter i rad 4.

 • Stefaminelle-tabletterna, både de rosa och de vita, är filmdragerade, dvs. tablettkärnan är belagd.

 • Stefaminelle finns i kartonger med 1, 3, 6 och 13 blister, som vart och en innehåller 28 (24+4) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-02-22

Hitta direkt i texten
Av