FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diprasorin

Orion Pharma

Kapsel med modifierad frisättning, hård 200 mg/25 mg
(Orange överdel och vit till benvit underdel)

Trombocytaggregationshämmande medel

ATC-kod: B01AC30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Diprasorin

200 mg/25 mg hård kapsel med modifierad frisättning
dipyridamol/acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diprasorin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diprasorin
3. Hur du använder Diprasorin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diprasorin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diprasorin är och vad det används för

 

Läkemedlets namn är Diprasorin och innehåller två aktiva ämnen, dipyridamol och acetylsalicylsyra. Dessa ämnen tillhör en grupp av läkemedel som kallas antikoagulantia. Acetylsalicylsyra är också en typ av preparat som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, NSAID (Non-Steriodal Anti-inflammatory Drug).


Diprasorin tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia. De används för att förhindra blodproppsbildning. Diprasorin används för personer som har haft en:

 • Stroke

 • Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) som orsakas av en propp i hjärnan. Detta läkemedel minskar risken för att de inträffar igen.

Dipyridamol och acetylsalicylsyra som finns i Diprasorin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diprasorin

Använd inte Diprasorin:

 • om du är allergisk mot dipyridamol, acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller något annat läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (kallas även salicylater).

 • om du är allergisk mot jordnötter eller soja

 • om du någonsin har haft hjärnblödning

 • om du har fått magsmärtor efter du tagit denna medicin

 • om du någonsin har haft sår på magsäcken eller tolvfingertarmen

 • om du har svåra njur- eller leverbesvär

 • om du lider av blödningsrubbningar

 • om du har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist/favism) som är ett tillstånd som kan orsaka blodbrist

 • om du använder metotrexat i högre doser än 15 mg per vecka.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Diprasorin:

 • om du har en ökad blödningrisk, detta kan noggrant behöva följas upp av din läkare

 • om du tar läkemedel som ökar risken för blödning som t ex trombocythämmande läkemedel (t ex klopidogrel) eller vissa antidepressiva medel (s.k. SSRI-preparat såsom paroxetin, sertralin, fluoxetin)

 • om du har kärlkramp eller andra hjärtbesvär, såsom nyligen inträffad hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtklaffs- eller cirkulationsproblem, eftersom detta läkemedel kan orsaka utvidgning av blodkärlen

 • om du har myasthenia gravis (en sällsynt muskelsjukdom). Dosen av läkemedel du tar för myasthenia gravis kan behöva justeras, särskilt om dosen av Diprasorin ändras

 • om du har astma, hösnuva eller näspolyper (en typ av tillväxt i näsan)

 • om du har njur- eller leverproblem. Om dessa är allvarliga, ta då inte detta läkemedel

 • om du är allergisk mot icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen

 • om du har långvarigt eller återkommande mag- eller tarmbesvär som orsakar att avföringen är mörkare i färgen än normalt

 • om du ska genomgå kirurgi som att dra ut en tand. Din läkare kan vilja att du ska sluta ta detta läkemedel upp till 7 dagar innan.


Kontakta din läkare om du får en svår migränliknande huvudvärk i början av din behandling. TA INTE smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra för att behandla din huvudvärk.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala då med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Diprasorin.


Barn

Diprasorin ska inte ges till barn.

Andra läkemedel och Diprasorin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • acetylsalicylsyra eller läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (eller planerar att ta det oavsett orsak).

 • läkemedel mot högt blodtryck. Den blodtrycksänkande effekten av dessa läkemedel kan förstärkas.

 • blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, heparin, kumariner, klopidogrel och tiklopidin. Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas, vilket ökar risken för blödning. Om du regulbundet går på kontroller för blodkoagulationen, berätta för personalen vid nästa besök.

 • metamizol – används för att behandla kolik och kramp i blåsan. Effekten av acetylsalicylsyra kan minska när dessa tas samtidigt.

 • läkemedel mot depression som kallas "selektiva serotoninåterupptagshämmare" som fluoxetin, paroxetin eller sertralin. Risken för blödning kan öka.

 • valproinsyra - används för att behandla epilepsi eller under de maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom. Risken för biverkningar skulle kunna öka.

 • fenytoin - används för att behandla epilepsi. Risken för biverkningar skulle kunna öka.

 • andra icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen) för andra tillstånd, eller steroider (såsom prednisolon). Risken för biverkningar av magen och tarmarna kan öka.

 • adenosin - används för hjärtproblem eller tester på hjärtat. Din läkare kan vilja ändra mängden av adenosin som du använder.

 • kolinesterashämmare. Effekten av dessa läkemedel kan minska vilket leder till en försämring av myasthenia gravis.

 • metotrexat - används vid ledproblem eller cancer. Risken för biverkningar kan öka. Din läkare kan vilja ta några blodprover. Ta inte detta läkemedel om din dos av metotrexat är högre än 15 mg per vecka.

 • blodsockersänkande läkemedel. Effekten av dessa läkemedel kan öka.

 • spironolakton – ett vätskedrivande läkemedel. Effekten av detta läkemedel kan minska.

 • urinsyradrivande läkemedel som används för att behandla gikt, såsom probenecid eller sulfinpyrazon. Effekten av dessa läkemedel kan minska.


Om du ska genomgå stresstest för hjärtat

Diprasorin innehåller dipyridamol. Dipyridamol kan ibland även ges som en injektion under testerna för att se om hjärtat fungerar som det ska. Detta innebär att testet och din medicin kan innehålla samma ämne. Om du kommer att få en injektion av dipyridamol, tala om för läkaren att du tar Diprasorin.

Diprasorin med alkohol

Ta inte Diprasorin kapslar samtidigt som alkohol. Undvika att dricka alltför mycket alkohol eftersom risken för biverkningar på mage och tarm kan öka.

Graviditet, amning och fertilitet

Diprasorin rekommenderas inte under graviditet , hos kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel eller under amning.


Det finns begränsad mängd data från användningen av dipyridamol och acetylsalicylsyra hos gravida kvinnor. Studier på djur har visat skadliga effekter. Intag av acetylsalicylsyra under slutet av graviditet (från början av den sjätte graviditetsmånaden) kan orsaka allvarliga komplikationer hos modern eller barnet.

De aktiva substanserna i Diprasorin utsöndras i bröstmjölk. Negativa effekter på det ammade barnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Diprasorin påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Diprasorin

Diprasorin innehåller laktos. Om du tidigare har fått veta av läkare att du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos) ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Diprasorin innehåller också metylparahydroxybensoat (E218), propylparahydroxybensoat (E216) och färgämnena nykockin (E124) och para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Diprasorin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

 • En kapsel två gånger dagligen, vanligen morgon och kväll.

 • Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten.

 • Får ej krossas eller tuggas

Om du får svår migränliknande huvudvärk i början av din behandling kontakta din läkare eftersom din dos tillfälligt kan behöva ändras. TA INTE smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra för att behandla din huvudvärk.

Användning för barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet).

Om du använt för stor mängd av Diprasorin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit mer av denna medicin än du borde, tala med läkare eller uppsök vårdcentral eller sjukhus. Du kan uppleva symtom som yrsel, förvirring, tinnitus (öronsusningar), snabb andning, illamående, kräkningar, nedsatt hörsel, varm känsla, rodnad i ansiktet, svettningar, rastlöshet, svaghet eller hjärtproblem Ta med dig läkemedelsförpackningen, även om kapslarna är slut.

Om du har glömt att ta Diprasorin

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Diprasorin

Sluta inte behandlingen utan att tala med din läkare först.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma vid användning av detta läkemedel:


Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner är vanliga. Om du får en allergisk reaktion, sluta ta din medicin och uppsök läkarvård omedelbart. Symtomen kan inkludera andningssvårigheter, kraftiga utslag med klåda, eller svullnad i hals eller ansikte.


Blödning

Blödning på olika ställen i kroppen kan uppstå som i vissa fall kan vara allvarliga. Följande har rapporterats vid användning med Diprasorin.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • blödning i hjärnan

 • blödning i magtarmkanalen

 • näsblod

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • blödning i ögat

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • förlängd blödningstid från sår även under eller efter operation eller andra medicinska behandlingar

 • blåmärken eller svullnader där blod har samlat (hematom)

Andra biverkningar som har rapporterats för Diprasorin


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk är vanligare i början av behandlingen och brukar försvinna då behandlingen fortsätter. Om detta inträffar, tala med din läkare. TA INTE smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra för att behandla din huvudvärk.

 • känsla av yrsel

 • illamående

 • magsmärta

 • matsmältningsbesvär eller diarré

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • blodbrist

 • försämring av symtom på hjärtsjukdom

 • migrän

 • kräkningar

 • muskelsmärta

 • svimning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • ökad hjärtrytm

 • blodtryckssänkning

 • värmevallningar

 • magsår

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • en blodsjukdom som kallas "trombocytopeni" som kan orsaka blåmärken eller långvarig blödning

 • inflammation i magen

 • blodbrist orsakad av inre blödning i magen

Dessutom finns det andra biverkningar som är kända för de aktiva ingredienserna dipyridamol och acetylsalicylsyra när de används var för sig. Dessa är listade nedan. Men de har inte rapporterats för Diprasorin.


Dipyridamol

Hos personer som har gallsten kan dipyridamol absorberas i gallstenen.


Acetylsalicylsyra

 • problem med blodproppsbildning och blödande tandkött

 • allvarliga allergiska reaktioner, särskilt hos patienter som har astma

 • höga eller låga blodsockernivåer

 • ökad urinsyra i blodet, vilket kan orsaka gikt, eller andra förändringar i sammansättningen av blodet

 • törst eller uttorkning

 • förvirring eller rastlöshet

 • sänkt medvetandegrad, kramper (anfall) eller svullnad i hjärnan

 • dövhet eller öronsusningar

 • oregelbunden hjärtrytm

 • andningssvårigheter eller snabb eller ytlig andning

 • svullnad i halsen eller vätskeansamling i lungorna

 • perforerat sår i magsäcken

 • blod i avföringen eller blodiga kräkningar

 • inflammation i bukspottkörteln

 • inflammation i levern (hepatit)

 • Reyes syndrom - en sällsynt sjukdom som kan vara dödlig, särskilt om acetylsalicylsyra ges till barn

 • utslag med blåsor

 • muskelnedbrytning

 • njursvikt och andra njurproblem

 • möjligt inverkan på levervärden

 • förlängd graviditet eller förlossning, blödning före eller efter födseln, låg födelsevikt eller missfall

 • feber eller låg kroppstemperatur (hypotermi)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information, Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Diprasorin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda temperaturanvisningar.


Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl.


Öppna inte burken förrän du ska börja använda kapslarna. Om du har några kapslar kvar i burken efter 30 dagar, ska dessa inte användas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är dipyridamol och acetylsalicylsyra. Varje kapsel innehåller 200 mg dipyridamol med modifierad frisättning och 25 mg acetylsalicylsyra med normal frisättning.

Övriga innehållsämnen är: Dipyridamol pellets: vinsyra, hypromellos, akacia, talk, povidon, metakrylsyra-metylmetakrylats-sam-polymer, hypromellos ftalat, dimetikon, triacetin, stearinsyra; Acetylsalicylsyra tablett: mikrokristallin cellulosa, vattenfri laktos, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, polyvinylalkohol, titandioxid, talk, kinolingult (E104), sojalecitin (E322), xantangummi (E415); Kapselhöljet: gelatin, metylparahydroxybensoat (E218), propylparahydroxybensoat (E216), nykockin (E124), patentblått V (E131), kinolingult (E104), para-orange (E110), titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapsel med orange överdel och vit till benvit underdel.

Diprasorin finns i förpackningar innehållande 30, 50, 60 (1x60, 2x30) eller 100 (2x50) kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI- 02200 Espoo

Finland


Tillverkare:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI- 02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal

företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning i Sverige:


Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 209-05-14

Hitta direkt i texten
Av