FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Divisun

Viatris

Tablett 800 IE
(Vita till svagt gulaktiga, bikonvexa tabletter, diameter 7 mm.)

Vitaminer och analoger

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC05
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Divisun

800 IE tablett
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Divisun är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Divisun
3. Hur du använder Divisun
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Divisun ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Divisun är och vad det används för

 

Divisun innehåller vitamin D3 som reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


Divisun används för att förebygga och behandla brist på vitamin D3 hos vuxna och ungdomar.


Din läkare kan förskriva Divisun som ett komplement till specifik behandling mot benskörhet (osteoporos).


2. Vad du behöver veta innan du använder Divisun

Använd inte Divisun

 • om du är allergisk mot kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

 • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

 • om du har njursten.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Divisun.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Divisun:

 • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl.a. drabbar lungor, hud och leder).

 • om du använder andra läkemedel som innehåller vitamin D.

 • om du har nedsatt njurfunktion eller har haft njursten.

Andra läkemedel och Divisun

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Kolestyramin (behandling av högt kolesterol).

 • Fenytoin eller barbiturater (behandling av epilepsi).

 • Laxermedel som innehåller paraffinolja.

 • Tiazid-diuretika (mot högt blodtryck).

 • Glukokortikoider (behandling av inflammation).

 • Hjärtglykosider, t.ex. digoxin (mot oregelbunden hjärtrytm).

 • Orlistat (för viktminskning, minskar mängden fett din kropp absorberar).

Divisun med mat och dryck

Divisun kan intas i samband med måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 600 IE vitamin D.


Divisun ska endast användas under graviditet om vitamin D-brist har fastställts av läkare.


Divisun kan användas under amning. Vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man redan ger annat D-vitamintillägg till barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Divisun har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Divisun innehåller sackaros, isomalt och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Divisun

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.

Den dagliga dosen ska inte överstiga 4000 IE (5 tabletter).


Tabletterna kan sväljas hela eller krossas.

Användning för barn

Divisun ska inte användas till barn under 12 år då underlag från kliniska studier saknas.

Om du har tagit för stor mängd av Divisun

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Divisun

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Divisun och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Divisun ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolekalciferol 20 mikrogram som motsvarar 800 IE vitamin D3.

 • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, sackaros, natriumaskorbat, isomalt (E953) (se avsnitt 2 ”Divisun innehåller sackaros, isomalt och natrium”), medellångkedjiga triglycerider, vattenfri kolloidal kiseldioxid, modifierad majsstärkelse och all-rac-alfa-tokoferol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Divisun är vita till svagt gulaktiga, bikonvexa tabletter, 7 mm i diameter.

30, 60 eller 90 tabletter i blister.

250 tabletter i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare


Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

NL-1112 AX Diemen

NederländernaDenna bipacksedel ändrades senast 2023-06-29

Hitta direkt i texten
Av