Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Femal Balans Forte

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Meda OTC

Filmdragerad tablett
Avregistreringsdatum: 2018-09-30 (Tillhandahålls ej) (Rund, bikonvex, gul tablett, diameter ca 10 mm.)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid PMS (premenstruellt syndrom) och vid klimakteriebesvär.

ATC-kod: G02
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Femal Balans Forte

filmdragerade tabletter
extrakt av pollen (majs, råg, hundäxing, tall) samt pistill (majs)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 månader.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Femal Balans Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Femal Balans Forte
3. Hur du tar Femal Balans Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Femal Balans Forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Femal Balans Forte är och vad det används för

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid PMS (premenstruellt syndrom) och vid klimakteriebesvär.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


PMS kännetecknas av symtom såsom ömhet i brösten, svullnadskänsla, irritabilitet, oro och plötslig nedstämdhet, som kommer under veckan före menstruation och brukar försvinna då menstruationen kommer igång.


Klimakteriebesvär kännetecknas av symtom såsom värmevallningar och svettningar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Femal Balans Forte

Ta inte Femal Balans Forte

  • om du är allergisk mot pollen från majs, råg, hundäxing, tall och/eller pistill från majs eller något annat innehållsämne i detta läkamedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Om du är pollenallergiker bör du vara uppmärksam på eventuella allergiska reaktioner. Avbryt behandlingen om sådana symtom uppstår. Kontakta vården vid svåra symtom såsom andningssvårigheter eller försämrat allmäntillstånd.

Andra läkemedel och Femal Balans Forte

Inga studier har utförts avseende eventuell påverkan av samtidig användning av andra läkemedel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Femal Balans Forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnit. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Femal Balans Forte

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.Dosering vid PMS och klimakteriebesvär

Vuxna: 2 tabletter på morgonen de första 2 månaderna av behandlingen. Därefter kan dosen justeras till 1 tablett på morgonen. Tabletterna ska tas dagligen även de dagar då man inte har besvär.

Tabletterna sväljs hela med ett glas vatten i samband med måltid.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 månader.


Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Femal Balans Forte

Om du fått i dig för stor mängd av Femal Balans Forte eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefonnummer 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har glömt att ta Femal Balans Forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ta nästa dos som vanligt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I enstaka fall har allergiska reaktioner samt mag- och tarmbesvär rapporterats (förekommer hos okänt antal användare).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Femal Balans Forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Ytterförpackningen återvinns som papper och tom aluminiumfolie som metall.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är extrakt av pollen från Zea mays L. (majs), Secale cereale L. (råg), Dactylis glomerata L. (hundäxing), Pinus sylvestris L. (tall) och pistill från Zea mays L. (majs) samt extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Zea mays L. (majs), Pinus sylvestris L. (tall).

1 tablett innehåller:

44,2 mg torrt extrakt av pollen från Zea mays L. (majs), Secale cereale L. (råg), Dactylis glomerata L. (hundäxing), Pinus sylvestris L. (tall) och pistill från Zea mays L. (majs).

Extraktionsmedel: 1) vatten 2) 5 % aceton (PI 82).


14,7 mg torrt extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Zea mays L. (majs), Pinus sylvestris L. (tall). Extraktionsmedel: 5 % aceton (GC Fem).


1 tablett innehåller extrakt motsvarande ca 200 mg torkat pollen och pistill.

  • Övriga innehållsämnen är:

    Isomalt, maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, akaciagummi, bomullsfröolja, vitamin E (d-α-tokoferylacetat), shellack, kiseldioxid, fiskgelatin, talk, kalciumsilikat och polysorbat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är gul, rund, bikonvex. Tablettens diameter är ca 10 mm.


Förpackningsstorlekar: 60, 120, 180, 240, 300 och 360 (3x120) tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning

Meda OTC AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige


Tillverkare:

Natumin Pharma AB

Snickaregatan 10

SE-566 33 Habo

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-29

Hitta direkt i texten
Av