Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sildenafil Navamedic

ReceptstatusFörmånsstatus
Navamedic

Filmdragerad tablett 100 mg
(blå, runda (diameter ca 12,3 mm), bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”8” och”8” på ena sidan och släta på andra)

Läkemedel vid erektil dysfunktion

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE03
Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Sildenafil Navamedic

25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sildenafil Navamedic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sildenafil Navamedic
3. Hur du använder Sildenafil Navamedic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sildenafil Navamedic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sildenafil Navamedic är och vad det används för

 

Sildenafil Navamedic tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). De verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil Navamedic underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta Sildenafil Navamedic om du inte har erektil dysfunktion. Om du är kvinna ska du inte använda Sildenafil Navamedic.

Sildenafil Navamedic är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

Sildenafil som finns i Sildenafil Navamedic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Sildenafil Navamedic

Använd inte Sildenafil Navamedic

− om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

− om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Navamedic eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

– om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i Sildenafil Navamedic (anges i avsnitt 6)

− om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

− om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt

− om du har lågt blodtryck

− om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)

− om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sildenafil Navamedic

− om du har sickelcellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer) eller multipelt myelom (cancer i benmärgen)

− om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

− om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär

− om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

− om du upplever plötslig försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Navamedic och kontakta läkare omedelbart

Du ska inte använda Sildenafil Navamedic samtidigt med annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.


Patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem. Din läkare kan besluta att din dos ska vara lägre.

Barn och ungdomar

Sildenafil Navamedic ska inte ges till personer under 18 år.

Andra läkemedel och Sildenafil Navamedic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Sildenafil Navamedic tabletter kan påverka effekten av vissa mediciner, speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Sildenafil Navamedic och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Navamedic med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.

Du ska inte ta Sildenafil Navamedic om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Navamedic kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.

Du ska inte ta Sildenafil Navamedic om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Navamedic eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av Sildenafil Navamedic (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit Sildenafil Navamedic med alfareceptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter att man tagit Sildenafil Navamedic. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Sildenafil Navamedic. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil Navamedic.

Sildenafil Navamedic med mat, dryck och alkohol

Sildenafil Navamedic kan intas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan det verkar.

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Navamedic.

Graviditet, amning och fertilitet

Sildenafil Navamedic ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Sildenafil Navamedic kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil Navamedic innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Sildenafil Navamedic

Ta alltid Sildenafil Navamedic enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig startdos är 50 mg.

Du ska inte ta Sildenafil Navamedic mer än en gång per dygn.

Du ska ta Sildenafil Navamedic ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

Om du upplever att effekten av Sildenafil Navamedic är för stark eller för svag, tala med läkare eller apotekspersonal.

Sildenafil Navamedic ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil Navamedic att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Navamedic verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.

Om Sildenafil Navamedic inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga det till läkaren.

Om du använt för stor mängd av Sildenafil Navamedic 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Finland: 09-471 977, Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Sildenafil Navamedic orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med Sildenafil Navamedic är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag:

– Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.

– Kontakta din läkare omedelbart.

Alla läkemedel, även Sildenafil Navamedic, kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom efter att du tagit Sildenafil Navamedic: Plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter intag av Sildenafil Navamedic. Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av synen, sluta ta Sildenafil Navamedic och kontakta genast din läkare.


Mycket vanlig (uppkommer hos fler än 1 av 10 användare):

• Huvudvärk.

Vanliga biverkningar (uppkommer hos 1–10 användare av 100):

• Ansiktsrodnad

• Matsmältningsproblem

• Effekter på synen (inklusive förändrat färgseende, ljuskänslighet, dimsyn eller minskad synskärpa)

• Nästäppa

• Yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (uppkommer hos 1–10 användare av 1 000):

• Kräkningar

• Hudutslag

• Blödning i bakre delen av ögat

• Ögonirritation

• Blodsprängda ögon/rödögdhet

• Ögonsmärtor

• Dubbelseende

• Onormal känsla i ögat

• Oregelbundna eller snabba hjärtslag

• Muskelsmärta, sömnighet

• Minskad känsel

• Svindel

• Öronringningar

• Illamående

Muntorrhet

• Bröstsmärtor

• Trötthetskänsla

Sällsynta biverkningar (uppkommer hos 1–10 användare av 10 000):

• Högt blodtryck

• Lågt blodtryck

• Svimning

Stroke

• Näsblod

• Plötslig nedsättning eller förlust av hörsel

överkänslighetsreaktioner

Ytterligare biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktionen:

• Plötsligt dödsfall

• Hjärtklappning

• Bröstsmärtor

• Hjärtattack eller tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan


De flesta av dessa män, men inte alla, dessa män hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på Sildenafil Navamedic.

Fall av konvulsioner eller kramper och allvarliga hudreaktioner som kännetecknas av utslag, blåsbildning, fjällning av huden samt smärta vilket kräver omedelbart läkarvård har också rapporterats.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Sildenafil Navamedic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.” eller på blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sildenafil. Varje filmdragerad tablett innehåller 25, 50 eller 100 mg sildenafil (som citrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, vattenfritt kalciumvätefosfat, hypromellos, natriumstearylfumarat

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, indigokarmin, aluminiumlack (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sildenafil Navamedic 25 mg filmdragerade tabletter

Blå, runda (diameter ca 7,1 mm), bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”86” på ena sidan och släta på andra.

Sildenafil Navamedic 50 mg filmdragerade tabletter

Blå, runda (diameter ca 9,6 mm), bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”8” och ”7” på ena sidan och släta på andra. Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Sildenafil Navamedic 100 mg filmdragerade tabletter

Blå, runda (diameter ca 12,3 mm), bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”8” och ”8” på ena sidan och släta på andra. Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar: 2, 4, 8 eller 12 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Navamedic ASA

Fornebuveien 42-44

1366 Lysaker

Norge


Tillverkare

Pharma Pack Hungary Kft.

2040 Budaörs, Vasút u. 13

Ungern


Orifice Medical AB

Aktergatan 2, 4 och 5

271 55 Ystad

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-11-01

Hitta direkt i texten
Av