Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Latanoprost/Timolol Pfizer

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Lösningen är klar och färglös.)

Oftalmologiska betablockerare - timolol, kombinationer.

Aktiva substanser:
ATC-kod: S01ED51
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Latanoprost/Timolol Pfizer

50 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar/lösning
Latanaprost + Timolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Latanoprost/Timolol Pfizer är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost/Timolol Pfizer
3. Hur du använder Latanoprost/Timolol Pfizer
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Latanoprost/Timolol Pfizer ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Latanoprost/Timolol Pfizer är och vad det används för

 

Latanoprost/Timolol Pfizer innehåller två läkemedel: latanoprost och timolol. Latanoprost tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger. Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Latanoprost ökar det naturliga utflödet av kammarvatten inuti ögat till blodflödet. Timolol minskar bildandet av vätska inuti ögat.


Latanoprost/Timolol Pfizer används för att minska trycket i ögat om du har glaukom eller okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen. Vanligtvis ordinerar din läkare Latanoprost/Timolol Pfizer när andra läkemedel inte har tillräcklig effekt.


Latanoprost och timolol som finns i Latanoprost/Timolol Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost/Timolol Pfizer

Använd inte Latanoprost/Timolol Pfizer

Latanoprost/Timolol Pfizer kan användas av vuxna män och kvinnor (inklusive äldre) men rekommenderas inte om du är yngre än 18 år.


Använd inte Latanoprost/Timolol Pfizer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot något av läkemedlen i Latanoprost/Timolol Pfizer (latanoprost eller timolol), betablockerare eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6)

 • om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t ex astma eller allvarlig kronisk bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter eller långvarig hosta)

 • om du har svåra hjärtproblem eller hjärtarytmier

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Latanoprost/Timolol Pfizer om du har eller tidigare har haft:


 • sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla, hjärtsvikt, lågt blodtryck (hypotension)

 • störningar i hjärtrytmen som långsam hjärtrytm (bradykardi)

 • problem med andningen, som t ex astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (en lungsjukdom som kan orsaka väsande andning, svårighet att andas och/eller ihållande hosta)

 • sjukdom med dålig blodcirkulation (perifer arteriell sjukdom såsom Reynauds sjukdom eller Reynauds syndrom)

 • diabetes, eftersom timolol kan dölja symtom på lågt blodsocker

 • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja symtom på sjukdom

 • om du ska genomgå någon typ av ögonoperation (även operation för grön starr) eller om du har genomgått någon ögonoperation tidigare.

 • om du lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, ögonirritation eller ögoninflammation eller grumlad syn).

 • om du vet att du lider av torra ögon.

 • om du använder kontaktlinser. Du kan ändå använda Latanoprost/Timolol Pfizer, men följ instruktionerna för användare av kontaktlinser i avsnitt 3.

 • om du lider av bröstsmärtor (speciellt Prinzmetal angina)

 • om du lider av svårare allergiska reaktioner som vanligen kräver sjukhusbehandling.

 • om du har lidit eller lider av en virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV)


Tala om för din läkare innan du genomgår en operation att du använder Latanoprost/Timolol Pfizer eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.

Andra läkemedel och Latanoprost/Timolol Pfizer

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel inklusive användning av ögondroppar och receptfria läkemedel.


Latanoprost/Timolol Pfizer kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes.


Tala framför allt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar någon av nedanstående läkemedel:

 • Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivat

 • Betablockerare

 • Adrenalin

 • Läkemedel som behandlar högt blodtryck såsom orala kalciumantagonister, guanetidin; antiarytmika, digitalisglykosider eller parasympatomimetika.

 • Kinidin (som används vid hjärtsjukdom och vissa typer av malaria).

 • Läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin och paroxetin.

Latanoprost/Timolol Pfizer med mat och dryck

Normala måltider, mat och dryck har ingen effekt på hur och när du ska använda Latanoprost/Timolol Pfizer.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Använd inte Latanoprost Timolol Pfizer om du är gravid, såvida inte läkaren bedömer att det är nödvändigt. Rådfråga läkare omedelbart om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Amning

Använd inte Latanoprost Timolol Pfizer om du ammar, Latanoprost Timolol Pfizer kan passera över i bröstmjölken. Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel under amning.


Fertilitet

Latanoprost and timolol har inte visat sig ha någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet i djurstudier.

Körförmåga och användning av maskiner

När du använder Latanoprost/Timolol Pfizer kan din syn bli grumlig för en kort stund. Om detta uppstår för dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Latanoprost/Timolol Pfizer innehåller bensalkoniumklorid

Latanoprost/Timolol Pfizer innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och det är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Se instruktioner under avsnitt 3 vid användning av kontaktlinser.


3. Hur du använder Latanoprost/Timolol Pfizer

Använd alltid Latanoprost/Timolol Pfizer helt enligt läkarens eller apotekpersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen).


Använd inte Latanoprost/Timolol Pfizer mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om du doserar oftare.


Använd Latanoprost/Timolol Pfizer enligt din läkares anvisningar och tills din läkare säger till dig att sluta med behandlingen.


Din läkare kan vilja göra extra kontroller av ditt hjärta och cirkulation under behandlingen med Latanoprost/Timolol Pfizer.


För dig som använder kontaktlinser

Om du använder kontaktlinser, ska de tas ur före dosering med Latanoprost/Timolol Pfizer. Efter att du tagit Latanoprost/Timolol Pfizer ska du vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.


Instruktioner för användning

1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

2. Vrid av den yttre skyddskapseln (som kan kastas).

Vrid av ttre skydd

Bild 1

3. Skruva av den inre kapsylen. Den behålls så länge flaskan används.


Skruva av inre skydd

Bild 2

4. Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på ögat som ska behandlas.

5. Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.

6. Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.

Droppa i ögat

Bild 3

7. När du använt Latanoprost/Timolol Pfizer, håll ett finger vid ögonvrån, vid näsan (bild 4) i 2 minuter. Det förhindrar att latanoprost + timolol når övriga delar av kroppen.


Håll fingret vid ögonvrån

Bild 4

8. Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.

9. Skruva på den inre kapsylen på flaskan efter användning.


Om du använder Latanoprost/Timolol Pfizer och andra ögondroppar

Vänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Latanoprost/Timolol Pfizer och annan ögondroppsbehandling.

Om du använt för stor mängd av Latanoprost/Timolol Pfizer 

Om du använt för många droppar i ögat kan du uppleva lätt irritation i ögat och ögonen kan börja rinna och bli röda. Reaktionen ska vara övergående men om du är orolig så kontakta din läkare för rådgivning.


Om du sväljer Latanoprost/Timolol Pfizer

Om du av misstag sväljer Latanoprost/Timolol Pfizer ska du kontakta läkare för rådgivning. Om du sväljer stora mängder Latanoprost/Timolol Pfizer kan du bli illamående, få magsmärtor, känna trötthet, bli rödflammig och yr och börja svettas.

Om du har glömt att använda Latanoprost/Timolol Pfizer

Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Använd inte dubbel dos för att ersätta den dos som du glömt att ta. Om du är osäker över något så kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Latanoprost/Timolol Pfizer ögondroppar orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Latanoprost/Timolol Pfizer utan att tala med din läkare. Förekomsten av biverkningar i listan nedan anges enligt följande:


Nedan är en lista över kända biverkningar vid behandling med Latanoprost/Timolol Pfizer. Den viktigaste biverkan är risken för en gradvis och bestående förändring av din ögonfärg. Det är också möjligt att Latanoprost/Timolol Pfizer kan orsaka allvarlig påverkan på din hjärtverksamhet. Om du märker en förändring i hjärtrytm eller hjärtfunktion ska du ta kontakt med en läkare och tala om att du har använt Latanoprost/Timolol Pfizer.


Följande är kända biverkningar vid behandling med Latanoprost/Timolol Pfizer:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har enfärgade ögon (blå, grå, grön, eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år att utveckla. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Latanoprost/Timolol Pfizer i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisas pga färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Latanoprost/Timolol Pfizer upphört.


Vanliga (kan förekommea hos upp till 1 av 10 användare):

 • Ögonirritation (en känsla av brännande, gruskänsla, kliande, stickande eller känsla av skräp i ögat) eller ögonsmärta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upptill 1 av 100 användare):

 • Huvudvärk

 • Rött öga, ögoninfektion (konjunktivit), grumlad syn, vattniga ögon, inflammation av ögonlocken, irritation eller förändringar på ögats yta.

 • Hudutslag eller klåda (pruritus).


Andra biverkningar

Liksom andra läkemedel som används i ögonen tas Latanoprost/Timolol Pfizer (latanoprost och timolol) upp i blodet. Biverkningsfrekvensen efter användning av ögondroppar är lägre än om läkemedlet till exempel tas via munnen eller genom injektion.


Även om man inte sett nedanstående biverkningar i samband behandling med Latanoprost/Timolol Pfizer så kan de uppstå för de läkemedel som ingår i Latanoprost/Timolol Pfizer (latanoprost och timolol) och därmed kan de förkomma i samband med behandling med Latanoprost/Timolol Pfizer.

Biverkningarna som räknas upp nedan är sådana reaktioner som ses med läkemedelsklassen betablockerare (t.ex. timolol) när de används för att behandla ögonsjukdomar:

 • Utveckling av virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).

 • Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen med svullnad under huden som kan uppträda i ansikte, armar och ben, och kan leda till svälj- eller andningssvårigheter, nässelfeber eller kliande hudutslag, lokala och utbredda utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.

 • Lågt blodsocker

 • Yrsel

 • Sömnsvårigheter (insomni), depression, mardrömmar, minnesförlust

 • Svimning, stroke (slaganfall), minskad blodtillförsel till hjärnan, förvärrade tecken och symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), onormala känselförnimmelser (stickningar eller myrkrypningar i huden) och huvudvärk.

 • Svullnad av ögats bakre del (makulaödem), vätskefylld cysta inom den färgade delen av ögat (iriscysta), ljuskänslighet (fotofobi), insjukna ögon (fördjupning av ögonfåran).

 • Tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde, röda ögon), ögonlocksinflammation, hornhinneinflammation, dimsyn och avlossning efter filtrationskirurgi av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan vilket kan ge synstörning, minskad känslighet i hornhinnan, torra ögon, skada på hornhinnan (skada på ögats yttre skikt), hängande övre ögonlock (som gör att ögat hela tiden är halvslutet), dubbelseende.

 • Mörkfärgning av huden runt ögonen, förändring av ögonfransarna och fina hår runt ögat (ökat antal, längd och tjocklek och mörkare färg), ändringar av ögonfranshårens riktning, svullnad runt ögat, svullnad av den färgade delen av ögat (irit/uveit), ärrbildning på ögats yta.

 • Visslande/ringande ljud i öronen (tinnitus).

 • Kärlkramp, försämrad kärlkramp hos patienter som redan har hjärtproblem.

 • Långsam hjärtrytm, bröstsmärta, hjärtklappning (som du känner av), ödem (vätskeansamling), förändringar i puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), en typ av rubbning av hjärtrytmen, hjärtinfarkt, hjärtsvikt.

 • Lågt blodtryck, dålig blodcirkulation som gör fingrar och tår stela och bleka, kalla händer och fötter.

 • Andfåddhet, förträngning av luftvägarna i lungorna (främst hos patienter med redan existerande sjukdom), andningssvårigheter, hosta, astma, förvärrad astma.

 • Smakförändringar, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkningar.

 • Håravfall, utslag med vitt till silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrad psoriasis, hudutslag.

 • Ledsmärta, muskelsmärta som inte orsakas av träning, muskelsvaghet, trötthet.

 • Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust.

I mycket sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalcium under behandlingen med fosfatinnehållande ögondroppar.

5. Hur Latanoprost/Timolol Pfizer ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd Latanoprost/Timolol Pfizer före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara oöppnad flaska i kylskåp (2 – 8 °C). När flaskan öppnats är det inte nödvändigt att förvara den i kylskåp men den ska förvaras vid högst 25 °C. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Latanoprost/Timolol Pfizer ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är latanoprost 50 mikrogram/ml och timolol 5 mg/ml som timololmaleat.


Övriga innehållsämnen är:

Natriumklorid

Bensalkoniumklorid

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Vattenfri dinatriumfosfat

Saltsyra (för justering till pH 6.0)

Natriumhydroxid (för justering till pH 6.0)

Vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningen innehåller en flaska med 2,5 ml Latanoprost/Timolol Pfizer ögondroppslösning.


Latanoprost/Timolol Pfizer är en klar och färglös vätska.


Latanoprost/Timolol Pfizer finns i förpackningsstorlekar på 1, 3 och 6 flaskor. Eventuellt marknadförs inte alla förpackningsstorlekar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-09-14

Hitta direkt i texten
Av