Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EMEND

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Kapsel, hård 165 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Ogenomskinlig kapsel med ljusblå överdel och vit underdel, med ”466” och ”165 mg” tryckt i svart bläck på tvären på ena sidan av kapselns underdel och med Merck logga på andra sidan.)

Antiemetika.

Aktiv substans:
ATC-kod: A04AD12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

EMEND

165 mg kapslar, hårda
aprepitant

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad EMEND är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar EMEND
3. Hur du tar EMEND
4. Eventuella biverkningar
5. Hur EMEND ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad EMEND är och vad det används för

 

EMEND innehåller den aktiva substansen aprepitant och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1)‑receptorantagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. EMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. EMEND används hos vuxna i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling vid cancer) som innehåller cisplatin (vilket mycket ofta orsakar illamående och kräkningar) och av cytostatika som ofta orsakar illamående och kräkningar (såsom cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).


2. Vad du behöver veta innan du tar EMEND

Ta inte EMEND

 • om du är allergisk mot aprepitant eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • tillsammans med läkemedel som innehåller pimozid (används för behandling av psykiatriska sjukdomar), terfenadin och astemizol (används vid hösnuva och andra allergiska tillstånd), cisaprid (används för att behandla matsmältningsbesvär). Tala om för din läkare om du använder dessa läkemedel eftersom din behandling måste anpassas innan du börjar använda EMEND.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.


Om du har någon leversjukdom tala med läkare innan behandling med EMEND. Din lever har en viktig funktion i nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Din läkare kan därför behöva övervaka din leverfunktion.

Barn och ungdomar

Ge inte EMEND 165 mg till barn och ungdomar under 18 års ålder, eftersom 165 mg kapslarna inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och EMEND

EMEND kan påverka andra läkemedel både under och efter behandlingen med EMEND. En del läkemedel ska inte användas tillsammans med EMEND (t ex pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid), eller kräver en dosjustering av det läkemedlet (se även Ta inte EMEND).


Effekterna av EMEND eller andra läkemedel kan påverkas om du tar EMEND tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


 • preventivmedel som t ex p-piller, p-plåster, implantat och vissa livmoderinlägg (spiraler) som frisätter hormoner kan få sämre effekt om de används tillsammans med EMEND. Alternativ eller kompletterande icke‑hormonell preventivmetod bör användas vid pågående behandling med EMEND och i upp till 2 månader efter användning av EMEND.

 • ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel)

 • alfentanil, fentanyl (för behandling av smärta)

 • kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

 • irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (cancerläkemedel)

 • läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat som ergotamin och diergotamin (används för behandling av migrän)

 • warfarin, acenokumarol (blodförtunnande läkemedel, blodprover kan krävas)

 • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika, används för behandling av infektioner)

 • fenytoin (ett läkemedel som används vid behandling av kramper)

 • karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

 • midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

 • johannesört (ett naturläkemedel som används för behandling av depression)

 • proteashämmare (används för behandling av hivinfektioner)

 • ketokonazol undantaget schampo (för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar ett överskott av kortisol)

 • itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (mot svampinfektioner)

 • nefazodon (används för behandling av depression)

 • kortikosteroider (som dexametason och metylprednisolon)

 • ångestdämpande läkemedel (som alprazolam)

 • tolbutamid (ett läkemedel som används vid diabetes)

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Du ska inte använda detta läkemedel om du är gravid om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


För information om preventivmetoder, se Andra läkemedel och EMEND.


Det är inte känt om EMEND passerar över i modersmjölk och amning rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller planerar att amma innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Man bör beakta att vissa personer upplever yrsel och sömnighet efter användning av EMEND. Om du blir yr eller sömnig bör du undvika att köra bil eller använda maskiner efter att du använt detta läkemedel (se Eventuella biverkningar).

EMEND innehåller sackaros

EMEND kapslar innehåller sackaros. Om din läkare har informerat dig om att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar EMEND

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tag kapseln med EMEND på cytostatikabehandlingens Dag 1 tillsammans med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av cytostatikabehandling. Din läkare kommer be dig att fortsätta att ta andra läkemedel däribland en kortikosteroid (såsom dexametason) och en "5HT3-antagonist" (såsom ondansetron) för att förhindra illamående och kräkningar under de följande tre dagarna.


Den rekommenderade orala dosen av EMEND är en 165 mg kapsel på den första dagen av din cytostatikabehandling. Tag en kapsel 1 timme innan du påbörjar din cytostatikabehandling.


EMEND kan tas med eller utan mat.


Kapseln ska sväljas hel tillsammans med vätska.

Om du har tagit för stor mängd av EMEND

Ta inte fler kapslar än vad läkaren rekommenderar. Om du har tagit för många kapslar, kontakta genast din läkare.

Om du har glömt att ta EMEND

Om du har glömt att ta läkemedlet kontakta din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta EMEND och kontakta en läkare omedelbart om du märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarlig och för vilken du kan behöva akutvård:

 • nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) – dessa är tecken på en allergisk reaktion.

Andra biverkningar som har rapporterats finns angivna nedan.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

 • förstoppning, matsmältningsbesvär

 • huvudvärk

 • trötthet

 • minskad aptit

 • hicka

 • förhöjd nivå av leverenzymer i blodet.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

 • yrsel, sömnighet

 • akne, hudutslag

 • ångest

 • rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

 • ökad smärtsam eller brännande urinering

 • svaghet, allmän sjukdomskänsla

 • värmevallningar

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • feber med ökad risk för infektion, minskat antal röda blodkroppar.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:

 • svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändringar

 • hudkänslighet mot solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt, svår hudreaktion)

 • eufori (extrem lyckokänsla), förvirring

 • bakterieinfektion, svampinfektion

 • svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i magen

 • tätare vattenkastning, större urinmängd än vanligt, förekomst av socker eller blod i urinen

 • obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

 • hosta, snuva som rinner ner i svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

 • rinnande och kliande ögon

 • öronsusningar

 • muskelryckningar, muskelsvaghet

 • ökad törst

 • långsamma hjärtslag, hjärt‑kärlsjukdom

 • färre vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktminskning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur EMEND ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistret efter "EXP" och på kartongen efter "Utg.dat." Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Tryck inte ut kapseln från blistret förrän du ska ta den.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aprepitant. En kapsel innehåller 165 mg aprepitant.


 • Övriga innehållsämnen är: sackaros, mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), natriumlaurilsulfat, gelatin, titandioxid (E171), indigokarmin (E132), shellack, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den hårda kapseln om 165 mg är ogenomskinlig med en ljusblå överdel och en vit underdel med ”466” och ”165 mg” tryckt med svart bläck på tvären på den ena sidan av kapselns underdel och med Merck logga på den andra sidan.


EMEND 165 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

 • Aluminiumblister innehållande en 165 mg kapsel.

 • 6 aluminiumblister som vardera innehåller en 165 mg kapsel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com


Denna bipacksedel ändrades senast 04/2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Hitta direkt i texten
Av