FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Forxiga

AstraZeneca

Filmdragerad tablett 5 mg
(Gula, bikonvexa, 0,7 cm i diameter, runda, filmdragerade tabletter med ”5” inpräglat på ena sidan och ”1427” inpräglat på den andra sidan.)

Natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2) hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BK01
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Forxiga

Forxiga 5 mg filmdragerade tabletter, Forxiga 10 mg filmdragerade tabletter
dapagliflozin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Forxiga  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Forxiga
3. Hur du tar Forxiga
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Forxiga  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Forxiga  är och vad det används för

 

Vad Forxiga är

Forxiga innehåller den aktiva substansen dapagliflozin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas ”natriumglukossamtransportör (SGLT2)‑hämmare”. De verkar genom att blockera SGLT2‑proteinet i dina njurar. Genom att blockera detta protein avlägsnas blodsocker (glukos), salt (natrium) och vatten från din kropp via urinen


Vad Forxiga används för

Forxiga används för att behandla:


 • Typ 2‑diabetes:

  • hos vuxna och barn i åldern 10 år och äldre.

  • om din typ 2‑diabetes inte kan kontrolleras med kost och motion.

  • Forxiga kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av diabetes.

  • Det är viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


 • Hjärtsvikt

  • hos vuxna (18 år och äldre) när hjärtat inte pumpar blod så bra som det borde.


 • Kronisk njursjukdom

  • hos vuxna med nedsatt njurfunktion.


Vad är typ 2-diabetes och hur kan Forxiga hjälpa?

 • Vid typ 2-diabetes tillverkar inte din kropp tillräckligt med insulin eller kan inte använda insulinet som bildas på rätt sätt. Detta leder till en hög blodsockernivå. Detta kan leda till allvarliga problem såsom hjärt- eller njursjukdom, blindhet och dålig cirkulation i dina armar och ben.

 • Forxiga verkar genom att avlägsna överflödigt socker från din kropp. Det kan också hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom.


Vad är hjärtsvikt och hur kan Forxiga hjälpa?

 • Denna typ av hjärtsvikt inträffar när hjärtat inte pumpar blod till lungorna och resten av kroppen så bra som det borde. Detta kan leda till allvarliga medicinska problem och behov av sjukhusvård.

 • De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, att känna sig trött eller mycket trött hela tiden, och svullna vrister.

 • Forxiga hjälper till att skydda ditt hjärta från att bli sämre och förbättrar dina symptom. Det kan minska behovet av att åka till sjukhuset och kan hjälpa vissa patienter att leva längre.


Vad är kronisk njursjukdom och hur kan Forxiga hjälpa?

 • När du har kronisk njursjukdom kan dina njurar gradvis förlora sin funktion. Detta betyder att de inte kan rena och filtrera blodet som de ska. Förlorad njurfunktion kan leda till allvarliga medicinska problem och behov av sjukhusvård.

 • Forxiga hjälper till att skydda njurarna från att förlora sin funktion. Detta kan hjälpa vissa patienter att leva längre.


2. Vad du behöver veta innan du tar Forxiga

Ta inte Forxiga

 • om du är allergisk mot dapagliflozin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus


Diabetesketoacidos:

 • Om du har diabetes och upplever illamående eller kräkningar, magsmärtor, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen, en annorlunda lukt på urin eller svett eller snabb viktminskning.

 • Symtomen ovan kan vara tecken på ”diabetesketoacidos” – ett sällsynt men allvarligt, ibland livshotande problem som du kan få vid diabetes på grund av ökade nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet. Detta visar sig i tester.

 • Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

 • När du behandlas med Forxiga kan diabetesketoacidos inträffa även om din blodsockernivå är normal.

Om du misstänker att du har diabetesketoacidos, kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus och ta inte detta läkemedel.


Nekrotiserande fasciit i perineum:

 • Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Forxiga

 • om du har ”typ 1‑diabetes” – den typ som vanligtvis börjar när man är ung, och kroppen inte producerar något insulin. Forxiga ska inte användas för att behandla detta tillstånd.

 • om du har diabetes och har problem med njurarna – din läkare kan be dig ta ett ytterligare eller ett annat läkemedel för att kontrollera ditt blodsocker.

 • om du har problem med levern – din läkare kan börja ge dig en lägre dos.

 • om du får läkemedel som sänker blodtrycket (blodtryckssänkande medel) och har haft lågt blodtryck (hypotoni). Mer information ges nedan under ”Andra läkemedel och Forxiga.”

 • om du har mycket höga nivåer av socker i blodet som kan göra att du kan bli uttorkad (tappa för mycket kroppsvätska). Möjliga symtom på uttorkning anges i avsnitt 4. Tala om för din läkare innan du börjar ta Forxiga om du har något av dessa tecken.

 • om du får illamående, kräkningar eller feber eller om du inte kan äta eller dricka. Dessa tillstånd kan orsaka uttorkning. Din läkare kan be dig sluta ta Forxiga tills du återhämtat dig för att förhindra uttorkning.

 • om du ofta får urinvägsinfektioner.


Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Forxiga.


Diabetes och fotvård

Om du har diabetes är det viktigt att kontrollera fötterna regelbundet och att följa de råd om fotvård som lämnas av sjukvårdspersonalen.


Socker i urinen

På grund av hur Forxiga verkar, kommer din urin att visa positivt testresultat för socker när du tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Forxiga kan användas till barn i åldern 10 år och äldre för behandling av typ 2‑diabetes. Det finns inga tillgängliga data för barn under 10 år.


Forxiga rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder för behandling av hjärtsvikt eller kronisk njursjukdom, eftersom det inte har studerats hos dessa patienter.

Andra läkemedel och Forxiga

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala i synnerhet om för din läkare:

 • om du tar ett läkemedel som används för att avlägsna vätska från kroppen (diuretika).

 • om du tar andra läkemedel som sänker blodsockernivåerna, till exempel insulin eller ett läkemedel som innehåller ”sulfonureider”. Din läkare vill kanske sänka dosen av de andra läkemedlen för att förhindra att du får låga blodsockernivåer (hypoglykemi).

 • om du tar litium eftersom Forxiga kan minska mängden litium i blodet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska sluta att ta detta läkemedel om du blir gravid, eftersom det inte rekommenderas under graviditetens andra och tredje trimester (graviditetens sista sex månader). Tala med din läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker när du är gravid.


Tala med din läkare om du vill amma eller ammar innan du tar detta läkemedel. Använd inte Forxiga om du ammar. Det är inte känt om detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Forxiga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Om du tar detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel som kallas sulfonureider eller med insulin kan detta orsaka alltför låga blodsockernivåer (hypoglykemi), som kan orsaka symtom såsom skakningar, svettning och synförändring och påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


Kör inte bil och använd inte några verktyg eller maskiner om du känner dig yr när du tar Forxiga.

Forxiga innehåller laktos

Forxiga innehåller laktos (mjölksocker). Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Forxiga

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Hur mycket du ska ta

 • Rekommenderad dos är en 10 mg-tablett varje dag.

 • Din läkare kan låta dig börja med en dos på 5 mg om du har leverproblem.

 • Din läkare ordinerar den styrka som är rätt för dig.

Ta detta läkemedel

• Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten.

• Du kan ta tabletten med eller utan mat.

• Du kan ta tabletten när som helst under dagen. Försök dock att ta den vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Din läkare kan ordinera Forxiga tillsammans med annat/andra läkemedel. Kom ihåg att ta dessa andra läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det ger det bästa resultatet för din hälsa.


Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Om du har diabetes är det viktigt att du fortsätter följa de kost- och motionsprogram som din läkare rekommenderat medan du tar Forxiga.

Om du har tagit för stor mängd av Forxiga

Om du har tagit för många tabletter av Forxiga, tala med läkare eller uppsök ett sjukhus omedelbart. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Forxiga

Vad du ska göra om du har glömt att ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar tills nästa dos.

 • Om det är 12 timmar eller mer tills du ska ta nästa dos, ta en dos Forxiga så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

 • Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

 • Ta inte dubbel dos Forxiga för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Forxiga

Sluta inte ta Forxiga utan att först tala med din läkare. Om du har diabetes kan ditt blodsocker höjas om du inte tar detta läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande biverkningar:

 • angioödem, är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

  Detta är tecknen på angioödem:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • diabetesketoacidos - detta är sällsynt förekommande hos patienter med typ 2‑diabetes (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

  Detta är tecknen på diabetesketoacidos (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet):

  • förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

  • illamående eller kräkningar

  • magsmärta

  • kraftig törst

  • snabb och djup andning

  • förvirring

  • ovanlig sömnighet eller trötthet

  • en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett

  • snabb viktminskning

Detta kan uppträda oavsett blodsockernivån. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller varaktigt avbryta behandlingen med Forxiga.


 • nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukvävnadsinfektion i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen, är mycket sällsynt.


Sluta ta Forxiga och uppsök en läkare så snart som möjligt om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

 • urinvägsinfektion, är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).

  Följande är symtom på svår urinvägsinfektion:

  • feber och/eller frossa

  • brännande känsla vid vattenkastning (urinering)

  • smärta i ryggen eller sidan.

Även om det är ovanligt, tala genast om för din läkare om du upptäcker blod i urinen.


Kontakta din läkare så snart som möjligt om du har någon av följande biverkningar:

 • låga blodsockernivåer (hypoglykemi), detta är mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) hos patienter med diabetes som tar detta läkemedel med sulfonureider eller insulin

  Följande är symtom på lågt blodsocker:

  • skakningar, svettningar, stark oro, snabba hjärtslag

  • hungerkänsla, huvudvärk, synförändringar

  • humörförändring eller förvirringskänsla.

Din läkare kan tala om för dig hur låga blodsockernivåer ska behandlas och vad du ska göra om du får något av ovanstående symtom.


Övriga biverkningar vid användning av Forxiga:

Vanliga

 • infektion i underlivet (torsk) på penis eller i slidan (kan ge irritation, klåda, onormal flytning eller lukt)

 • ryggsmärta

 • större urinmängd än vanligt eller behov av att kissa oftare

 • förändringar av blodkolesterol- eller blodfettnivåerna (visat i tester)

 • ökningar av mängden röda blodkroppar i blodet (visat i tester)

 • minskning av kreatininclearance, ett mått på njurfunktionen (visat i tester) i början av behandlingen

 • yrsel

 • utslag


Mindre vanliga vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • förlust av för mycket vätska från din kropp (dehydrering, tecken kan inkludera mycket torr eller klibbig mun, kissa lite eller inget alls, eller snabba hjärtslag)

 • törst

 • förstoppning

 • uppvaknande på natten för att kissa

 • muntorrhet

 • viktminskning

 • ökning av kreatinin (visat genom laboratorieblodprover) i början av behandlingen

 • ökning av urea (visat genom laboratorieblodprover)

Mycket sällsynta

 • inflammation i njurarna (tubulointerstitiell nefrit)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Forxiga  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum, som anges på blisterförpackningen eller kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dapagliflozin.
  Varje Forxiga 5 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin.
  Varje Forxiga 10 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 10 mg dapagliflozin.

 • Övriga innehållsämnen är:

  • tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460i), laktos (se avsnitt 2 ”Forxiga innehåller laktos”), krospovidon (E1202), kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).

  • filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Forxiga 5 mg filmdragerade tabletter är gula och runda med en diameter på 0,7 cm. De har ”5” på den ena sidan och ”1427” på den andra sidan.

Forxiga 10 mg filmdragerade tabletter är gula och rombiska, ungefär 1,1 x 0,8 cm diagonalt. De har ”10” på den ena sidan och ”1428” på den andra sidan.


Forxiga 5 mg tabletter finns tillgängliga i aluminiumblister i förpackningsstorlekarna 14, 28 eller 98 filmdragerade tabletter i icke‑perforerade kalenderblister och 30x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Forxiga 10 mg tabletter finns tillgängliga i aluminiumblister i förpackningsstorlekarna 14, 28 eller 98 filmdragerade tabletter i icke‑perforerade kalenderblister och 10x1, 30x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige


Tillverkare

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-152 57 Södertälje

Sverige


AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland


AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

SK10 2NA

Storbritannien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000


Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111


Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500


Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62


Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000


Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080


Nederland

AstraZeneca BV

Tel: + 31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: + 372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: + 43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00


Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000


România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100


Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1


Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: + 357 22490305


Sverige

AstraZeneca AB

Tel: + 46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836


Denna bipacksedel ändrades senast 05/2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

Hitta direkt i texten
Av