FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cremarol

Avia Pharma

Kräm 200 mg/g
(Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cremarol

200 mg/g kräm
Glycerol

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Cremarol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cremarol är och vad det används för
2. Innan du använder Cremarol
3. Hur du använder Cremarol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cremarol ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Cremarol är och vad det används för

Cremarol är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol. Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Cremarol används för att behandla torr hud.


2. Innan du använder Cremarol

Använd inte Cremarol

- om du är allergisk (överkänslig) mot glycerol eller något av övriga innehållsämnen i Cremarol

Graviditet och amning

Cremarol kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Cremarol påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Cremarol

Cremarol kräm innehåller:

- cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

- etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

3. Hur du använder Cremarol

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cremarol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cremarol ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat(E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Avia Pharma AB

Svärdvägen 3B

182 33 Danderyd


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige


Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-10-01

Hitta direkt i texten
Av