Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Azathioprine medac

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Medac

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2019-08-30 (Tillhandahålls ej) (Ljusgula, filmdragerade, runda, bikonvexa tabletter med ”AZ50” präglat på ena sidan och en brytskåra på andra sidan.)

Övriga immunsuppressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Azathioprine medac

50 mg filmdragerade tabletter
Azatioprin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

• Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

• Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Azathioprine medac är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprine medac
3. Hur du tar Azathioprine medac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Azathioprine medac ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Azathioprine medac är och vad det används för

 

Azathioprine medac innehåller den aktiva substansen azatioprin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Immunsuppressiva medel försvagar immunsystemet. Din läkare har ordinerat azatioprin för ett av följande tillstånd:


 • För att hjälpa kroppen att acceptera ett organtransplantat.

 • För att kontrollera vissa sjukdomar där immunförsvaret reagerar mot den egna kroppen.


Azatioprin kan även användas som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel för behandling av svår reumatoid artrit, svår tarminflammation (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) eller för behandling av vissa sjukdomar där immunförsvaret reagerar mot den egna kroppen (autoimmun sjukdom), inklusive svåra inflammatoriska sjukdomar i huden, levern, artärer samt vissa blodsjukdomar.

Azatioprin som finns i Azathioprine medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprine medac

Ta inte Azathioprine medac

 • om du är allergisk mot azatioprin, merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan innefatta utslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga

 • om du har svåra infektioner

 • om du lider av en svår lever- eller benmärgssjukdom

 • om du lider av pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

 • om du nyligen har fått en vaccination med levande vaccin, t.ex. smittkoppor eller gula febern

 • om du är gravid (såvida inte din läkare ordinerat detta)

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter. Du kommer inte att ges Azathioprine medac om du inte kan övervakas för biverkningar.


Tala med din läkare omedelbart om du får sår i halsen, feber, infektioner, blåmärken eller blödning.


Tala med läkare

 • om du ska få en vaccination medan du behandlas med azatioprin

 • om du har en sjukdom där kroppen bildar för lite av enzym i kroppen som kallas tiopurinmetyltransferas (TPMT)

 • om du lider av en sjukdom som kallas Lesch-Nyhans syndrom.


NUDT15‑genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15‑genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Azathioprine medac i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig en lägre dos.


Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter kan detta öka din risk för:


 • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor. Din hud bör undersökas med jämna mellanrum.

 • lymfoproliferativa störningar

  • behandling med Azathioprine medac filmdragerade tabletter ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

  • En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus [EBV]).

Att ta Azathioprine medac filmdragerade tabletter kan öka din risk för:

 • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.


Om den filmdragerade tabletten måste delas, ska man undvika att damm från tabletten eller det brutna området kommer i kontakt med huden.


Blodprover

Du måste lämna ett blodprov en gång per vecka under de första 8 veckorna av behandlingen. Du kan behöva lämna blodprover oftare om du

 • är äldre

 • tar en hög dos

 • har en lever- eller njursjukdom

 • har en benmärgssjukdom

 • har en överaktiv mjälte

 • samtidigt behandlas med vissa mediciner, nämligen:

  • ACE-hämmare (behandling av högt blodtryck eller hjärtsvikt)

  • trimetoprim/sulfametoxazol (cotrimoxazol) (antibiotika)

  • cimetidin (behandling av magsår)

  • indometacin (medicin mot reumatism).

Det är viktigt att använda ett effektivt preventivmedel (t.ex. kondomer) eftersom azatioprin kan orsaka medfödda missbildningar när endera mannen eller kvinnan behandlas.


Varning

Eventuellt utsättande av Azathioprine medac tabletter bör ske under noggrann övervakning. Tala med läkare.

Andra läkemedel och Azathioprine medac filmdragerade tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, till exempel:

 • allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (behandling för gikt)

 • muskelavslappande medel som curare, d-tubokurarin, pankuronium eller suxameton (succinylkolin)

 • andra immunsuppressiva medel som ciklosporin eller takrolimus

 • infliximab (behandling för Crohns sjukdom)

 • olsalazin, mesalazin och sulfasalazin (behandling för ulcerös kolit)

 • warfarin eller fenprokumon (antikoagulantia)

 • ACE-hämmare (behandling för högt blodtryck eller hjärtsvikt)

 • trimetoprim och sulfametoxazol (antibiotika)

 • cimetidin (behandling för sår i matsmältningssystemet)

 • cancerbehandlingar eller behandlingar som minskar eller stoppar bildningen av nya blodkroppar

 • ribavirin (ett läkemedel mot virus)

 • furosemid (en vattendrivande tablett mot hjärtsvikt)

 • vacciner som hepatit B

 • alla ”levande” vacciner.


Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte ta azatioprin om du är gravid, såvida inte din läkare ordinerat detta. Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Både manliga och kvinnliga patienter i fertil ålder bör använda ett annat preventivmedel än intrauterina inlägg (t.ex. spiral, kopparspiral). Du bör fortsätta att använda ett preventivmedel under tre månader efter att behandlingen med azatioprin har avbrutits.

Detta beror på att det kan påverka barnet.


Du får inte amma under behandling med azatioprin, eftersom en restprodukt från den aktiva substansen bildas i kroppen och passerar över i bröstmjölk hos människa och kan skada barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

På grund av risken att bli yr när du tagit azatioprin kan förmågan att köra bil eller använda maskiner bli försämras. Yrsel kan förvärras av alkohol och du ska inte köra bil eller använda maskiner om du är yr eller har druckit alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azathioprine medac innehåller laktos

Azathioprine medac innehåller laktos. Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Azathioprine medac

Tabletterna ska tas i samband med måltid med ett glas vätska.

Det kan ta veckor eller månader innan någon behandlingseffekt ses.


Dosering

Patienter som genomgått transplantation

Vanlig dos första dagen är upp till 5 mg/kg kroppsvikt per dag. Vanlig dos därefter är 1–4 mg/kg kroppsvikt per dag.


Övriga sjukdomar

Vanlig dos är 1–3 mg/kg kroppsvikt per dag.

Användning hos barn och ungdomar

Azathioprine medac filmdragerade tabletter rekommenderas inte till barn under 18 år på grund av otillräckliga data gällande behandling av sjukdomarna juvenil idiopatisk artrit (ledgångsreumatism hos barn under 16 år), systemisk lupus erythematosus (kronisk autoimmun sjukdom), dermatomyosit (kronisk inflammatorisk muskelsjukdom) och polyarteritis nodosa (inflammation i blodkärlen).

För alla övriga användningsområden gäller givna dosrekommendationer för barn och ungdomar samt för vuxna.


Äldre patienter

För äldre patienter kan det vara nödvändigt med minskad dos.


Patienter med lever- eller njursjukdom kan behöva minskad dos. Patienter med svår leversjukdom ska inte behandlas med Azathioprine medac.


Din läkare avgör hur lång behandlingstiden med azatioprin blir. Rådfråga läkare om du upplever att effekten av azatioprin är för stark eller för svag.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.Om du har tagit för stor mängd av Azathioprine medac

Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller närmaste sjukhus.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart med läkare om du plötslig får pipande andning, andningssvårigheter, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det drabbar hela kroppen)


Allvarliga biverkningar

Kontakta läkare omedelbart om du drabbas av någon av följande biverkningar:

 • svårt illamående

 • diarré

 • feber, frossa

 • muskel- eller skelettsmärta, muskelstelhet

 • trötthet, yrsel

 • inflammation i blodkärlen

 • njurbesvär (symtom kan innefatta förändringar i urinmängd och förändringar i urinens färg).

Följande biverkningar har också rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • infektioner orsakade av virus, svamp, bakterier eller protozoer (encelliga djur) hos transplanterade patienter

 • försämring av benmärgens funktion

 • låga nivåer av vita blodkroppar i blodprover, vilket kan leda till infektion

 • illamående och kräkningar, aptitförlust (anorexi).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • lågt antal blodplättar, vilket kan leda till att du lättare får blåmärken eller blöder.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • infektioner orsakade av virus, svamp, bakterier eller protozoer hos alla patienter förutom transplanterade patienter

 • lågt antal röda blodkroppar, vilket kan leda till trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid ansträngning, yrsel och blekhet

 • överkänslighetsreaktioner, vilket kan leda till allmänt obehag, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, feber, frossa, hudreaktioner som exantem och utslag, inflammation i blodkärlen, muskel- och ledsmärta, lågt blodtryck, njur- eller leverbesvär samt tarmbesvär

 • inflammation i bukspottkörteln, vilket kan leda till svår smärta i övre buken med illamående och kräkningar

 • leverbesvär, vilket kan leda till ljus avföring, mörk urin, klåda och gulfärgad(e) hud och ögon, samt avvikande leverfunktionsprover.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • besvär med blod och benmärg, vilket kan leda till svaghet, trötthet, blekhet, huvudvärk, sår på tungan, andfåddhet, blåmärken eller infektioner

 • tarmbesvär som leder till diarré, buksmärta, förstoppning, illamående och kräkningar

 • svår leverskada som kan vara livshotande

 • håravfall som kan förbättras även om du fortsätter behandlingen med azatioprin

 • olika cancertyper inräknat blod-, lymf-, hud-, bröstcancer och adenokarcinom (tumör som drabbar körtlar)

 • känslighet för solljus som kan leda till hudmissfärgning eller ett utslag.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • livshotande allergiska reaktioner som leder till svåra sjukdomar som drabbar huden (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

 • allvarlig allergi som börjar snabbt och kan leda till döden (anafylaktisk reaktion). Symptomen omfattar bland annat kliande utslag, svullen hals och lågt blodtryck

 • förvärrad mystenia gravis (upp till myasten kris). Myastenia gravis är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som leder till varierande muskelsvaghet och trötthet

 • en pirrande, kittlande, stickande eller brännande känsla i huden (parestesi)

 • inflammation i flera nerver samtidigt, vilket kännetecknas av förlamning, smärta och muskelnedbrytning (polyneurit)

 • lunginflammation som leder till andfåddhet, hosta och feber

 • onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

 • högre nivåer av eosinofiler än normalt (eosinofili). Eosinofiler är ett slags sjukdomsbekämpande
  vita blodkroppar

 • hjärtarytmi (förmaksflimmer), vilket innebär en oregelbunden hjärtrytm

 • svullna eller förstorade lymfkörtlar, samtidig förstoring av både levern och mjälten, feber och
  avvikelser i nervsystemet som kan vara symptom på hematofag histiocytos

 • smärtsamma sår i huden som förekommer i huvudsak på armarna, halsen, ansiktet och ryggen,
  åtföljda av feber (Sweets syndrom, även känt under benämningen akut febril neutrofil dermatos)

 • leverfläckar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svaghet eller förlamning, förlorad syn, försämrad talförmåga och kognitiv försämring efter
  användning av asatioprin i kombination med andra immunsuppressiva medel kan vara symptom på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

 • feber, halsont och svullna lymfkörtlar kan vara symptom på infektion med Epstein-Barrs virus
  (EBV).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Azathioprine medac ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara blister i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Inga särskilda temperaturanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter "Utg.dat.".


Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• Den aktiva substansen är azatioprin.

• Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg azatioprin.


• Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), pregelatiniserad stärkelse (källa: majsstärkelse), polysorbat 80, polyvinylpyrrolidon, magnesiumstearat

 • Filmdragering 50 mg tablett: HPMC 2910/hypromellos 5 cP (E464), polyetylenglykol (makrogol)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azathioprine medac 50 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, filmdragerade, runda, bikonvexa tabletter förpackade i en genomskinlig blisterförpackning av PVC/aluminium. På ena sidan är tabletterna präglade med ”AZ50” och på den andra sidan finns en brytskåra.


Azathioprine medac filmdragerade tabletter finns i förpackningar med 28, 30, 50, 56, 90 och 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

TysklandTillverkare

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 89

20355 Hamburg

TysklandDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark

Azathioprin medac 25 mg filmovertrukne tabletter

Azathioprin medac 50 mg filmovertrukne tablette

Finland

Azathioprin medac 25 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Azathioprin medac 50 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Frankrike

Azathioprine medac 25 mg comprimés pelliculés

Azathioprine medac 50 mg comprimés pelliculés

Norge

Azatioprin medac

Portugal

Azatioprina medac 25 mg comprimidos revestidos por película

Azatioprina medac 50 mg comprimidos revestidos por película

Slovakien

Azathioprin medac 25 mg filmom obalené tablety

Azathioprin medac 50 mg filmom obalené tablety

Sverige

Azathioprine medac 25 mg filmdragerade tabletter

Azathioprine medac 50 mg filmdragerade tabletter

Spanien

Azatioprina medac 25 mg comprimidos recubiertos con película

Azatioprina medac 50 mg comprimidos recubiertos con película

Tyskland

Azamedac 25 mg Filmtabletten

Azamedac 50 mg Filmtabletten

Tjeckien

Azathioprin medac 25 mg potahované tablety

Azathioprin medac 50 mg potahované tabletyDenna bipacksedel ändrades senast 2019-02-07

Hitta direkt i texten
Av