Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Buprenorphine Teva

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Resoriblett, sublingual 2 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (ej dragerade, ljusorange, 5x8 mm ovala, bikonvexa märkta med ”B” på ena sidan)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Medel vid opioidberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Buprenorphine Teva

0,4 mg, 2 mg och 8 mg sublinguala resoribletter
buprenorfin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buprenorphine Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Teva
3. Hur du använder Buprenorphine Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buprenorphine Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buprenorphine Teva är och vad det används för

 

Buprenorphine Teva är ett läkemedel som används vid beroende av opioider (narkotika).


Buprenorphine Teva används som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för patienter som är beroende av opioider (narkotika). En sublingual resoriblett är en tablett som placeras under tungan och får lösas upp.


Behandlingen ordineras och övervakas av läkare som är specialiserade inom behandling av drogberoende.


Buprenorphine Teva sublinguala resoribletter är endast avsedda för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år.


Buprenorfin som finns i Buprenorphine Teva kan också vara godkänt för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Teva

Använd inte Buprenorphine Teva

 • om du är allergisk mot buprenorfin eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har allvarliga andningsproblem

 • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

 • om du är alkoholberoende eller lider av delirium tremens (”skakningar” och hallucinationer).

 • om du är under 15 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Buprenorphine Teva.


Tala om för din läkare om du har någon av följande sjukdomar före behandlingen eller utvecklar dem under behandlingen, eftersom din läkare kan behöva minska dosen av Buprenorphine Teva eller ge dig ytterligare behandling för att kontrollera dem:

 • astma eller andra andningsbesvär

 • lever- eller njurproblem. Om du har gravt nedsatt leverfunktion ska du inte ta buprenorfin.

 • skallskador eller hjärnsjukdom

 • lågt blodtryck

 • förstorad prostata, vilket kan göra det svårt att kasta vatten

 • svårigheter att kasta vatten på grund av förträngning av urinröret (uretrastenos).


Felanvändning och missbruk
Felanvändning, särskilt genom injektion av höga doser är farligt och kan ha dödlig utgång.


Vissa människor har dött av andningsdepression (allvarligt andningsstopp) på grund av felanvändning av buprenorfin eller intag i kombination med andra centralt verkande substanser såsom alkohol, bensodiazepiner (läkemedel som används för att behandla ångest eller sömnstörningar) eller andra opioider.


Fall av akut leverskada (leverproblem) har rapporterats i samband med felanvändning, framförallt vid intravenös administrering samt vid hög dos. Dessa skador kan bero på särskilda omständigheter, såsom virusinfektioner (kronisk hepatit C), alkoholmissbruk, anorexi eller samtidig användning av vissa andra läkemedel (till exempel: antiretrovirala nukleosidanaloger, acetylsalicylsyra, amiodaron, isoniazid och valproat). Om du har symtom som svår trötthet, ingen aptit, klåda eller om din hud eller dina ögon är gula, kontakta din läkare omedelbart så att du kan få lämplig behandling.


Detta läkemedel kan ge upphov till:

 • abstinensbesvär om du tar det mindre än sex timmar efter att du använt narkotika (morfin, heroin eller andra produkter) eller mindre än 24 timmar efter att du använt metadon

 • dåsighet, som kan förvärras om du också dricker alkohol eller tar lugnande eller ångestdämpande läkemedel. Om du blir dåsig ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner

 • plötsligt blodtrycksfall, vilket gör att du kan känna dig yr om du stiger upp för snabbt från sittande eller liggande ställning

 • drogberoende.


Buprenorphine Teva kan dölja smärta, som är tecken på annan sjukdom. Glöm inte att informera läkare om att du tar detta läkemedel.


Risken för allvarliga biverkningar är större om du använder opiater, alkohol, lugnande medel och sömnmedel, särskilt bensodiazepiner.


Avbruten behandling kan leda till abstinenssymtom.

Andra läkemedel och Buprenorphine Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Innan du använder Buprenorphine Teva måste du tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • bensodiazepiner och andra läkemedel som används för att behandla ångest och sömnsvårigheter. Om din läkare förskriver bensodiazepiner får du inte ta mer än den ordinerade dosen. Användning av Buprenorphine Teva med bensodiazepiner kan orsaka dödsfall på grund av andningssvikt.

 • andra läkemedel med lugnande egenskaper, inklusive sömngivande antihistaminer, vissa antidepressiva medel och klonidin (en behandling mot högt blodtryck, migrän, klimakteriebesvär).

 • potenta smärtstillande medel (opioider) och hostmediciner som innehåller opiatrelaterade ämnen såsom metadon, dextropropoxifen, kodein, dextrometorfan och noskapin.

 • barbiturater och andra läkemedel som används för behandling av sömnstörningar, ångest eller som kramplösande.

 • monoaminoxidashämmare (en typ av antidepressivt läkemedel).

 • antipsykotiska läkemedel.

 • gestoden (ett p-piller).

 • läkemedel för behandling av HIV/AIDS (proteashämmare) inklusive indinavir, ritonavir, nelfinavir och sakvinavir.

 • antiepileptiska (kramplösande) läkemedel inklusive fenobarbital, karbamazepin och fenytoin.

 • antibiotika inklusive rifampicin, erytromycin, troleandomycin.

 • läkemedel mot svampinfektioner, däribland ketokonazol och itrakonazol.

Buprenorphine Teva med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du behandlas med buprenorfin. Alkohol ökar den sedativa effekten av buprenorfin, vilket kan göra bilkörning och användning av maskiner farligt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet
Berätta för din läkare om du är gravid eller försöker bli gravid, innan du börjar använda Buprenorphine Teva. Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid under behandling med Buprenorphine Teva. Buprenorphine Teva ska endast användas under graviditet om fördelarna uppväger de möjliga riskerna.
Neonatala utsättningssymtom inklusive andningssuppression har rapporterats efter behandling av mödrar i den sista delen av graviditeten. Din läkare beslutar om du ska behandlas med Buprenorphine Teva.


Amning
Eftersom detta läkemedel passerar över i bröstmjölken och kan påverka det ammade barnet negativt, ska du avbryta amning under användning med Buprenorphine Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorfin kan orsaka dåsighet. Om du känner dig trött ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Buprenorphine Teva innehåller färgämnet para-orange (E110)

Buprenorphine Teva 2 mg och 8 mg sublinguala resoribletter innehåller även färgämnet para-orange (E110), som kan orsaka allergiska reaktioner.


Buprenorphine Teva innehåller laktos

Buprenorphine Teva innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Buprenorphine Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Buprenorphine Teva resoribletter används sublingualt. Detta betyder att du ska placera resoribletten under tungan och låta den lösas upp. Detta är det enda sätt som resoribletterna ska tas på. De ska INTE tuggas, krossas eller sväljas hela, för då kommer de inte att fungera korrekt, och du kan få abstinensbesvär.


Ta dosen en gång om dagen, såvida inget annat har ordinerats av din läkare.


Din läkare kommer att bestämma den optimala dosen för dig. Under din behandling kan läkaren justera dosen beroende på ditt svar. För att få största nytta av Buprenorphine Teva måste du berätta för din läkare om alla läkemedel du tar inklusive alkohol, mediciner innehållande alkohol och narkotika samt något receptbelagt läkemedel som du tar som inte har ordinerats till dig av din läkare.


Efter första dosen av Buprenorphine Teva är det möjligt att du kan ha vissa opiatabstinenssymtom, se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar".


Nedsatt njur- eller leverfunktion
Din dos kan behöva minskas om du har problem med njurarna eller levern. Tala med din läkare. Om du lider av allvarligt nedsatt leverfunktion ska du inte använda Buprenorphine Teva.[Endast för barnskyddande blister]
Öppningsinstruktion för barnskyddande blister

 1. Tryck inte ut tabletten genom folien

 2. Riv av en blisterficka längs perforeringen


  Riv av en blisterficka längs perforeringen

 3. Ta tag i fliken vid pilen och riv försiktigt av folien


  Ta tag i fliken vid pilen riv försiktigt av folien

 4. Tryck ut tabletten
  Tryck ut tablettenTryck ut tabletten

 5. Lägg tabletten under tungan


Behandlingstid

Behandlingens längd kommer att fastställas individuellt av din läkare.

Efter en tid med framgångsrik behandling kan din läkaregradvis minska dosen till en lägreunderhållsdos. Beroende på ditt tillstånd kan dosen av Buprenorphine Teva fortsätta att minskas undernoggrann medicinsk övervakning tills den eventuellt kan sättas ut helt.

Ändra inte behandlingen på något sätt eller avsluta behandlingen utan samtycke från den läkare som behandlar dig.


Effekten av denna behandling beror på dosen i kombination med den samtidiga medicinska, psykologiska och sociala behandlingen.


Om du upplever att effekten av Buprenorphine Teva är för kraftig eller är otillräcklig, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Användning hos barn och ungdomar

Buprenorphine Teva ska inte användas av barn och ungdomar under 15 år beroende på brist på data avseende säkerhet och effekt.

Om du har använt för stor mängd av Buprenorphine Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på en överdos kan vara andningssvårigheter, långsam andning eller hjärtbesvär. Förgiftning har observerats efter felaktig användning (överdos eller felanvändning) och i värsta fall kan det resultera i andningsstopp, hjärtsvikt och/eller leverskada.

Om du har glömt att använda Buprenorphine Teva

Kontakta din läkare om du har glömt att ta Buprenorphine Teva. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, om inte din läkare instruerar dig till att göra det.

Om du slutar att använda Buprenorphine Teva

Sluta inte att ta Buprenorphine Teva plötsligt, då detta kan leda till abstinenssymtom (svettningar, oro och rastlöshet). Avbryt inte behandlingen på egen hand utan fråga din läkare hur behandlingen ska avslutas.


Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Buprenorphine Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever symtom på en allvarlig allergisk reaktion(såsom andningssvårigheter, väsande andning och svullnad av ögon, läppar, svalg, tunga eller händer) ska du söka medicinsk hjälp omedelbart.


Felanvändning av detta läkemedel genom att injicera det kan orsaka abstinenssymtom, infektioner, andra hudreaktioner och eventuellt allvarliga leverproblem - se "Varningar och försiktighet".


Efter den första dosen av Buprenorphine Teva kan du uppleva vissa av symtomen på opioidabstinens, se avsnitt 3 "Hur du använder Buprenorphine Teva".


Frekvensen av eventuella biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 till 100 användare

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 till 1000 användare

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare


Mycket vanliga biverkningar

 • sömnlöshet

 • svaghetskänsla

 • utsättningssymtom


Vanliga biverkningar

 • huvudvärk

 • svimning

 • yrsel

 • ångest

 • nervositet

 • förstoppning

 • illamående

 • kräkning

 • diarré

 • buksmärta

 • tårflödesstörning

 • snuva

 • dåsighet

 • blodtrycksfall vid byte från sittande eller liggande läge till stående läge

 • svettning

 • ryggsmärta

 • frossa

 • onormalt EKG


Mindre vanliga biverkningar

 • hallucinationer

 • allvarliga andningssvårigheter (andningsdepression)

 • leverproblem med eller utan gulsot

 • leverskada (nekros i levern)


Mycket sällsynta biverkningar

 • överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) har rapporterats. Symtomen kan omfatta hudutslag, nässelfeber och klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Buprenorphine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blistret efter Utg.dat./EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blisterförpackningar: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
Burkar:
0,4 mg tabletter packade i Duma-burk (HDPE): Förvaras vid högst 25°C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.
2 mg och 8 mg tabletter i Duma-burk (HDPE): Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid). Varje resoriblett innehåller 0,4 mg, 2 mg eller 8 mg buprenorfin.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, natriumcitrat, povidon, vattenfri citronsyra, pregelatiniserad majsstärkelse och laktosmonohydrat. Buprenorphine Teva 2 mg och 8 mg sublinguala resoribletter innehåller även krospovidon, mannitol och para-orange (E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buprenorphine Teva 0,4 mg sublinguala resoribletter är ej filmdragerade, vita till benvita, 6 mm runda och platta med ”B” på ena sidan.
Buprenorphine Teva 2 mg sublinguala resoribletter är ej filmdragerade, ljusorange, 5x8 mm ovala och bikonvexa med ”B” på ena sidan.
Buprenorphine Teva 8 mg sublinguala resoribletter är ej filmdragerade, ljusorange, 7,35x13,35 mm ovala och bikonvexa med ”B” på en sida.


Förpackningar: Buprenorphine Teva finns i burkar, konventionella blisterförpackningar och blisterförpackningar med barnskyddande förslutning: 1, 7, 20, 24, 28, 48, 49 och 50 resoribletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB
Box 1070
SE-25110 Helsingborg
Sverige


Tillverkare

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-07-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av