FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Asacol

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Enterotablett 400 mg

Inga avvikelser.

Medel vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Läkemedel från Pharmachim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Asacol

400 mg, 800 mg Enterotabletter
Mesalazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal..

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna infroamtion. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Asacol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol
3. Hur du använder Asacol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Asacol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Asacol är och vad det används för

 

Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin och finns i två styrkor innehållande 400 mg eller 800 mg mesalazin. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en sjukdom där slemhinnan i tjocktarm (kolon) eller ändtarm (rektum) blir inflammerad (röd och svullen) vilket leder till frekventa och blodiga avföringar, ofta tillsammans med magkramper. Asacol löses upp i tjocktarmen och motverkar inflammationen i hela tjocktarmen och ändtarmen.Asacol används för behandling av mild till medelsvår akut ulcerös kolit och för förebyggande av återfall av sjukdomen.


Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol

Använd inte Asacol

- om du är allergisk mot mesalazin eller något annat inehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot salicylater

- om du har en kraftigt nedsatt leverfunktion

- om du har en kraftigt nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Asacol om du har andra medicinska besvär och sjukdomar, speciellt om du har:

- problem med dina lungor, t ex astma.

- tidigare drabbats av allergi mot sulfasalazin.

- haft en allergisk reaktion i hjärtat såsom inflammation av hjärtmuskeln eller hjärtsäcken.

Om du tidigare har haft allergiska reaktioner i hjärtat som misstänks orsakade av mesalazin, ska du inte använda Asacol. Asacol kan användas med försiktighet om du tidigare har haft en allergisk reaktion i hjärtat som inte orsakats av mesalazin.


Om du har magsår, bör du använda Asacol med försiktighet.


Undersökning av lever, njurar och blod

Innan och under tiden du tar Asacol kan din läkare vilja kontrollera om din lever, njurar, blod och lungor fungerar som de ska.


Tabletter i avföringen

Det har förekommit enstaka rapporter om hela tabletter i avföringen. Vad som verkar vara hela tabletter kan ibland vara resterna av tablettdrageringen. Om du ofta observerar tabletter eller skal av tabletter i avföringen bör du rådfråga din läkare.

Barn och ungdomar

Asacol rekommenderas endast för användning hos barn från 6 år och äldre.

Andra läkemedel och Asacol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:

- Läkemedel som motverkar uppkomsten av blodpropp (antikoagulantia, t ex warfarin).

- Läkemedel som påverkar immunförsvaret (t ex azatioprin, 6-mercaptopurin eller tioguanin).

Asacol med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Asacol innehåller hjälpämnen

Patienter som inte tål laktos bör observera att Asacol innehåller en liten mängd laktos. Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Asacol

Använd alltid Asacol enligt läkarens anvisningar. Rådfåga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Asacol ska tas före måltid. Tabletterna måste sväljas hela helst tillsammans med vätska.

Tabletterna får inte tuggas, krossas eller delas före de sväljs.


Din läkare bestämmer vilken dos du skall ha.


Vanlig dos för vuxna är:


Underhållsbehandling: 800–2400 mg en gång dagligen eller uppdelat på 2-3 doseringstillfällen.

Akut skov: Vid försämring kan dosen höjas till 4800 mg per dygn uppdelat på 2-3 doseringstillfällen.

Användning för barn och ungdomar

Det finns bara begränsad dokumentation för effekt hos barn (6-18 år).


Barn ≥6 år

Dosen är beroende av barnets vikt och beräknas av läkaren.

Allmän rekommendation är halv vuxendos till barn som väger upp till 40 kg och normal vuxendos till dem som väger över 40 kg.

Om du använt för stor mängd av Asacol 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Asacol

Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ta nästa dos som normalt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att använda Asacol

Använd Asacol som din läkare ordinerat. Tala med din läkare innan du ändrar eller avbryter behandlingen. Om du tror att effekten av Asacol är för stark eller för svag bör du diskutera detta med din läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta omedelbart att ta Asacol och kontakta omedelbart läkare om

du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden, anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt på läppar, naglar och insidan av ögonlocken), hög feber, akut magsmärta, halsont eller ovanliga blödningar (t ex näsblod).


Asacol kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.


Övriga biverkningar


Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 personer

- hudutslag

- matsmältningsbesvär


Mindre vanliga: förekommer hos upp till 1 av 100 personer

- högt antal av de vita blodkroppar som kallas eosinofila granulocyter

- känsla av stickningar, domningar

- hudklåda, nässelutslag

- bröstsmärta


Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1000 personer

- huvudvärk

- yrsel

- inflammation i hjärtat med symtom som bröstsmärta eller hjärtklappning

- diarré, magsmärta, gasbildning (flatulens), känsla av oro och obehag i magen med kräkreflexer och kräkningar

- ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet)


Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 personer

- kraftig minskning av antalet blodkroppar vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka infektionsrisken, lågt antal blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning

- allergiska reaktioner såsom hudutslag

- feber som uppstår när man tar läkemedlet och som försvinner när man slutar att ta läkemedlet (läkemedelsutlöst feber)

- sjukdomar i immunsystemet som kan involvera organ och leder

- ulcerös kolit i hela tjocktarmen

- påverkade eller skadade nerver som kan ge domningar eller stickningar

- lungsjukdom (ärrbildning i lungvävnad, allergiska reaktioner) vilket kan ge svårigheter att andas eller väsande andning och vätskeansamling i lungorna, lunginflammation

- inflammation i bukspottkörtel (förknippas med smärta i övre delen av buken och ryggen samt illamående)

- onormala leverprover, hepatit (inflammation i levern som ger upphov till influensaliknande symtom och gulsot)

- håravfall

- muskel- och ledvärk

- njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning i njurarna), njursvikt, som kan vara övergående om behandlingen avbryts tidigt

- övergående minskning av spermieproduktionen


Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

- sjukdom i immunsystemet (lupus-liknande syndrom) vilket kan orsaka inflammation i hjärtsäcken eller lungsäcken, hudutslag och/eller ledsmärta

- inflammation i hinnan som omger lungorna och brösthålan (lungsäcksinflammation)

- intolerans mot mesalazin och/eller försämring av sjukdomen

- viktminskning

- onormala laboratorietestresultat


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Asacol ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är mesalazin. En tablett innehåller 400 mg eller 800 mg mesalazin.

- Övriga inehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, talk, povidon, metakrylsyre-metylmetakrylatkopolymer, dibutylftalat, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), makrogol

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Asacol 400 mg och 800 mg är rödbruna filmdragerade tabletter.


Förpackningsstorlek 400 mg: 100 tabletter i blisterförpackning

Förpackningsstorlek 800 mg: 60 tabletter i blisterförpackning

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel 042-32 66 95


Ompackare:

Dr Fisher Farma B.V

Vijzelweg 32

8243 PM

Lelystad

Nederländerna


Tillverkare:

Tillotts Pharma koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast 22 oktober 2018

Hitta direkt i texten
Av