FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pascoflair

Unimedic Pharma

Dragerad tablett
(Dragerad tablett. Ljusgula, runda, dragerade tabletter. Diameter på tablett: 13,3 mm)

Övriga sömnmedel och lugnande medel

ATC-kod: N05CM
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pascoflair

Dragerade tabletter
Extrakt av passionsblomma

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pascoflair är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pascoflair
3. Hur du använder Pascoflair
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pascoflair ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pascoflair är och vad det används för

 

Pascoflair är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pascoflair

Använd inte Pascoflair

 • om du är allergisk (överkänslig) mot passionsblomma eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn och ungdomar

Pascoflair rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Andra läkemedel och Pascoflair

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad. Trots det rekommenderas inte samtidigt intag av syntetiska sömn- eller lugnande medel som t.ex. benzodiazepiner, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Pascoflair inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Pascoflair kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pascoflair innehåller glukos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.3. Hur du använder Pascoflair

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro: 2 – 3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen.


Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggående.


Maximala dosen per dygn är 3 tabletter.


Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska.


Kontakta läkare om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Pascoflair 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Pascoflair

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats i samband med användning av läkemedlet efter marknadsföring:

Ingen känd frekvens:

- Ökad hjärtfrekvens

- Illamående, magsmärtor, diarré

- Hudutslag, nässelutslag, klåda


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pascoflair ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i 1 dragerad tablett är:

  425 mg extrakt av Passiflora incarnata L., (passionsblomma), ört motsvarande ca 2-3 g torkad ört av passionsblomma.

 • Övriga innehållsämnen är:

  sackaros, maltodextrin, talk, kalciumkarbonat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, cellulosapulver, stearinsyra, hypromellos, akaciagummi, magnesiumstearat, flytande spraytorkat glukos, dragant, shellack, vitt vax, karnaubavax, järnoxid gul (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgula, runda, dragerade tabletter i blister (PVC/PVDC-aluminium).

Förpackningar med 30, 60 eller 90 dragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen, Tyskland

Tel. +49/641/7960-0, Fax. +49/641/7960-109, e-post: info@pascoe.de.


Lokal företrädare:

Unimedic Pharma AB

Stockholm, SverigeDenna bipacksedel ändrades senast 2023-03-31

Hitta direkt i texten
Av