FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Strepsils Ingefära

Reckitt Benckiser Nordic

Sugtablett
(Röda, runda sugtabletter med ett S ingraverat på över- och undersida. Diametern är ungefär 18 mm)

Antiseptika

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: R02AA03
Läkemedel från Reckitt Benckiser Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Strepsils Ingefära

Sugtabletter
2,4- diklorbenzylalkohol/amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Strepsils Ingefära är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Ingefära
3. Hur du tar Strepsils Ingefära
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strepsils Ingefära ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Strepsils Ingefära är och vad det används för

 

Strepsils Ingefära är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Ingefära har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


2,4-diklorobenzylalkohol / amylmetakresol som finns i Strepsils Ingefära kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Ingefära

Använd inte Strepsils Ingefära

  • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.


Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.


Barn

Strepsils Ingefära rekommenderas inte till barn under 6 år.

Andra läkemedel och Strepsils Ingefära

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Information om Strepsils Ingefära under graviditet saknas.

Amning

Okänt om Strepsils Ingefära går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Strepsils Ingefära har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Strepsils Ingefära innehåller glukos, sackaros, vetestärkelse (gluten), natrium, svaveldioxid (E 220) och smakämnen

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Innehåller 1,10 g vattenfri glukos och 1,38 g sackaros per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


Detta läkemedel innehåller endast mycket låga halter av gluten (från vetestärkelse som ingår i glukos) och anses som ”glutenfritt”. Det är mycket osannolikt att det ger problem om du har glutenintolerans (celiaki).

En sugtablett innehåller inte mer än 22,04 mikrogram gluten.

Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Detta läkemedel innehåller 0,141 ppm svaveldioxid (E 220) (som ingår i glukos) per sugtablett, kan i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


Detta läkemedel innehåller smakämnen med citral, kanelaldehyd, citronellol, eugenol, farnesol, geraniol, isoeugenol och linaol.

Citral, kanelaldehyd, citronellol, eugenol, farnesol, geraniol, isoeugenol och linaol kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Strepsils Ingefära

 

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkaren eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 6 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Ingefära

Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Strepsils Ingefära

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Strepsils Ingefära och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

  • svårigheter att svälja,

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


Andra biverkningar som kan förekomma.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Strepsils Ingefära ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller  2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: sackaros, vattenfri glukos, vinsyra (E 334), antocyaner (E 163), medellångkedjiga triglycerider, smakämnen (plommonsmak, ingefärssmak, wasabismak, gräddsmak).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är röda, runda sugtabletter med ett S ingraverat på över- och undersida. Diametern är ungefär 18 mm.

Förpackningsstorlekar:

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 och 72 sugtabletter,

(tryckförpackning: PVC/PVdC).


10 sugtabletter i rör (PP med PE lock med torkmedel (silicagel).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel: +45 4444 9701

 

Tillverkare

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Nederländerna

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-04-25

Hitta direkt i texten
Av