FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tasigna®

Novartis

Kapsel, hård 150 mg
(Vitt till gulaktigt pulver i röda, ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar, storlek 1, med svart axial prägling ”NVR/BCR”.)

Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EA03
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tasigna

150 mg hårda kapslar
nilotinib

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tasigna är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tasigna
3. Hur du tar Tasigna
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tasigna ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tasigna är och vad det används för

 

Vad Tasigna är

Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.


Vad Tasigna används för

Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.


Tasigna används till vuxna och pediatriska patienter med nydiagnostiserad KML. Tasigna används också till pediatriska patienter med KML som inte längre har nytta av tidigare behandling där imatinib ingått eller som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med det läkemedlet.


Hur Tasigna verkar

Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.


Övervakning under behandling med Tasigna

Regelbundna prover, inklusive blodprov, kommer att tas under behandlingen. Dessa prover kontollerar:

 • antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i kroppen för att se hur Tasigna verkar.

 • bukspottkörtel- och leverfunktion i kroppen för att se hur Tasigna verkar.

 • elektrolyterna i kroppen (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av hjärtat.

 • nivån av socker och fetter i blodet.

Hjärtfrekvensen kommer också kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta detta läkemedel kommer din läkare att fortsätta övervaka din KML och kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.


Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig eller ditt barn.


2. Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

 

Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.


Ta inte Tasigna:

 • om du är allergisk mot nilotinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd innan du tar Tasigna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasigna:

 • om du tidigare haft hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (angina), problem med blodtillförseln till din hjärna (stroke) eller problem med blodtillförseln till dina ben (claudicatio) eller om du har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), diabetes eller problem med nivån av fetter i ditt blod (blodfettrubbningar).

 • om du har en störning i hjärtfunktionen, som t ex onormal elektrisk signal, s k ”förlängt QT-intervall”.

 • om du behandlas med läkemedel som sänker dina kolesterolnivåer i blodet (statiner) eller påverkar hjärtslagen (läkemedel mot rytmrubbningar) eller levern (se under “Andra läkemedel och Tasigna”).

 • om du har kalium- eller magnesiumbrist.

 • om du har någon störning i leverfunktionen eller bukspottkörteln.

 • om du har symtom så som lätt att få blåmärken, känsla av trötthet eller andnöd eller har erfarit återkommande infektioner.

 • om du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp där hela magsäcken har avlägsnats (total gastrektomi).

 • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Tasigna kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

Om något av dessa stämmer in på dig eller ditt barn, tala med läkare.


Vid behandling med Tasigna

 • om du svimmar (förlorar medvetandet) eller får oregelbunden hjärtrytm när du tar detta läkemedel, tala omedelbart med din läkare då det kan vara ett tecken på allvarligt hjärttillstånd. Förlängning av QT-intervallet eller en oregelbunden hjärtrytm kan leda till plötslig död. Plötslig död har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som tar Tasigna.

 • om du får plötslig hjärtklappning, svår muskelsvaghet eller förlamning, kramper eller plötsliga förändringar i dina tankar eller nivå av vaksamhet, tala omedelbart med din läkare då det kan vara tecken på en snabb nedbrytning av cancerceller så kallad tumörlyssyndrom. Sällsynta fall av tumörlyssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Tasigna.

 • om du får bröstsmärtor eller obehag, domningar eller svaghet, problem att gå eller med ditt tal, smärta, missfärgning av eller köldkänsla i arm eller ben, tala omedelbart med din läkare då detta kan vara tecken på påverkan på hjärta och kärl. Allvarlig påverkan på hjärta och kärl, inklusive problem med blodflödet till ben (perifer arteriell ocklusiv sjukdom), ischemisk hjärtsjukdom och problem med blodtillförseln till hjärnan (ischemisk cerebrovaskulär sjukdom) har rapporterats hos patienter som tar Tasigna. Din läkare bör bedöma nivån av fetter (lipider) och socker i blodet före påbörjad behandling med Tasigna samt under behandling.

 • tala med din läkare om du får svullna fötter eller händer, allmän svullnad eller snabb viktuppgång, då detta kan vara tecken på svår vätskeretention. Svår vätskeretention har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som behandlas med Tasigna.

Om du är förälder till ett barn som behandlas med Tasigna, kontakta läkare om något av ovanstående gäller ditt barn.

Barn och ungdomar

Tasigna är en behandling för barn och ungdomar med KML. Det finns ingen erfarenhet av användning av detta läkemedel hos barn under 2 år. Det finns ingen erfarenhet av användning av Tasigna hos nydiagnostiserade barn under 10 år och begränsad erfarenhet hos patienter under 6 år som inte längre har nytta av tidigare behandling mot KML.


En del barn och ungdomar som tar Tasigna kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet kontrollera tillväxten

Andra läkemedel och Tasigna

Tasigna kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

 • läkemedel mot rytmrubbningar – används för att behandla oregelbundna hjärtslag

 • klorokin, halofantrin, klaritromycin, haloperidol, metadon, moxifloxacin – läkemedel som kan ha en oönskad effekt på hjärtats elektriska aktivitet

 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin – används för att behandla infektioner

 • ritonavir – ett läkemedel ur klassen ”proteashämmare”, som används för att behandla HIV

 • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – används för att behandla epilepsi

 • rifampicin – används för att behandla tuberkulos

 • johannesört – ett naturläkemedel som används för att behandla lätt nedstämdhet och lindrig oro (också känt under namnet Hypericum perforatum)

 • midazolam – används för att lindra oro inför operation

 • alfentanil och fentanyl - används för att behandla smärta och som ett lugnande medel före eller under kirurgi eller medicinska procedurer;

 • cyklosporin, sirolimus och takrolimus – läkemedel som hämmar kroppens förmåga till ”självförsvar” och till att bekämpa infektioner och som vanligen används för att förhindra avstötning av transplanterade organ såsom lever, hjärta och njurar;

 • dihydroergotamin och ergotamin – används för behandling av demens;

 • lovastatin, simvastatin - används för att behandla höga nivåer av blodfetter;

 • warfarin – används för att behandla störningar i blodets förmåga att levra sig (t ex blodpropp eller trombos)

 • astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)

Dessa läkemedel bör undvikas när man behandlas med Tasigna. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ordinera ett annat alternativ.


Om du tar en statin (en typ av läkemedel som sänker kolesterolnivåerna i blodet), tala med läkare eller apotekspersonal. Om Tasigna används tillsammans med vissa statiner kan det öka risken för statinrelaterade muskelproblem som i sällsynta fall kan leda till allvarlig muskelnedbrytning (rabdomyolys) och leda till njurskada.


Utöver detta, innan du tar Tasigna tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder antacida, som är mediciner mot halsbränna. Dessa mediciner behöver tas separat från Tasigna:

 • H2 blockerare, som minskar produktionen av syra i magen. H2 blockerare bör tas ungefär 10 timmar före och ungefär 2 timmar efter du tar Tasigna;

 • antacida likt de som innehåller aluminium hydroxid, magnesium hydroxid och simetikon, som neutraliserar hög syrahalt i magen. Dessa antacida bör tas ungefär 2 timmar före eller ungefär 2 efter du tar Tasigna.

Om du redan tar Tasigna, och du nu ordineras ett nytt läkemedel som du inte tagit tidigare under Tasigna-behandlingen, ska du tala om det för läkaren.

Tasigna med mat och dryck

Ta inte Tasigna i samband med måltid. Mat kan öka absorptionen av Tasigna och därmed öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt. Detta kan öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

Graviditet och amning

 • Tasigna rekommenderas inte under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller om du tror att du kan vara det, diskutera med din läkare om du kan ta detta läkemedel under din graviditet.

 • Kvinnor som kan bli gravida rekommenderas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandling och upp till två veckor efter avslutad behandling.

 • Amning rekommenderas inte under behandling med Tasigna och under två veckor efter den sista dosen. Om du ammar, tala med läkare.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar (som t ex yrsel eller synstörning) efter det att du har tagit detta läkemedel, som eventuellt kan påverka förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner på ett säkert sätt, bör du avstå från dessa aktiviteter tills effekten har försvunnit.

Tasigna innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (även känt som mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Tasigna

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket Tasigna ska du ta


Användning för vuxna

 • Rekommenderad dos är 600 mg per dag. Denna dos uppnås genom att ta två hårda kapslar à 150 mg två gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

 • Dosen som ges till ditt barn är beroende av ditt barns kroppsvikt och längd. Läkaren kommer att räkna ut den korrekta dosen och tala om för dig vilka och hur många kapslar av Tasigna som du ska ge ditt barn. Den totala dagliga dosen du ger till ditt barn får inte överstiga 800 mg.

Din läkare kan ordinera en lägre dos beroende på vilken effekt du får av behandlingen.


Äldre personer (65 år eller äldre)

Samma dos av Tasigna kan ges till äldre, 65 år eller äldre, som till övriga vuxna.


När ska Tasigna tas

Ta de hårda kapslarna:

 • två gånger dagligen (cirka var 12:e timme)

 • minst 2 timmar efter måltid av något slag

 • vänta sedan 1 timme innan du äter igen

Om du har några frågor om när du ska ta detta läkemedel, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta Tasigna vid samma tid varje dag, så är det lättare att komma ihåg att ta de hårda kapslarna.


Hur ska Tasigna tas

 • Svälj de hårda kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

 • Ät inte mat i någon form i samband med att du tar de hårda kapslarna.

 • Öppna inte de hårda kapslarna såvida du inte kan svälja dem. I såfall kan du blanda innehållet i varje hård kapsel med 1 tesked mosat äpple och ta det genast. Ta inte mer än 1 tesked mosat äpple till varje hård kapsel och blanda inte med något annat än mosat äpple.

Hur länge ska Tasigna tas

Fortsätt att ta Tasigna varje dag så länge som läkaren säger. Detta är en långtidsbehandling. Läkaren kommer att kontrollera dig regelbundet, för att se att behandlingen har önskad effekt.

Din läkare kan överväga att avsluta din behandling med Tasigna baserat på specifika kriterier.

Om du har några frågor om hur länge du ska ta Tasigna, tala med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Tasigna

Om du har tagit mer Tasigna än du skulle, eller om någon annan av misstag har tagit dina hårda kapslar, kontakta genast läkare eller sjukhus för rådgivning. Visa dem förpackningen med de hårda kapslarna och denna bipacksedel. Medicinsk behandling kan bli nödvändig.

Om du har glömt att ta Tasigna

Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd hård kapsel.

Om du slutar att ta Tasigna

Sluta inte att ta detta läkemedel, såvida inte läkaren säger till dig det. Att sluta ta Tasigna utan din läkares rekommendation kan leda till en försämring av din sjukdom vilket kan ha livshotande följder. Diskutera med din läkare, sjuksköterska, och/eller apotekspersonal om du överväger att sluta ta Tasigna.


Om din läkare rekommenderar att du avbryter behandlingen med Tasigna

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet med ett specifikt diagnostiskt test och besluta om du ska fortsätta ta detta läkemedel. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare fortsätta att noggrant övervaka din KML före, under och efter du avslutar behandlingen. Din läkare kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer), vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer), mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller har rapporterats utan känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare).

 • snabb viktökning, svullnad i händerna, vristerna, fötterna eller ansiktet (tecken på vätskeansamling)

 • bröstsmärta eller obehagskänsla, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm (snabb eller långsam), hjärtklappning (känsla av snabba hjärtslag), svimning, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på störning i hjärtfunktionen)

 • svårighet att andas eller smärtande andning, hosta, väsljud med eller utan feber, svullnad i fötterna eller benen (tecken på störning i lungfunktionen)

 • feber, lätt att få blåmärken eller blödning av okänd orsak, ofta förekommande infektioner, svaghet av okänd orsak (tecken på blodsjukdom)

 • svaghet eller förlamning i armar, ben eller ansiktet, talsvårigheter, svår huvudvärk, att se, känna eller höra sådant som inte finns där, förlorad medvetenhet, förvirring, desorientering, darrningar, känsla av stickningar, smärta eller domningar i fingrar och tår (tecken på störning i nervsystemet)

 • synstörningar inkluderande dimsyn, synfenomen med ljusblixtar, synförlust, blod i ögat, smärta eller rodnad i ögonen, klåda eller irritation, torra ögon, svullnad eller klåda i ögonlocken (tecken på ögonsjukdom)

 • buksmärta, illamående, blodkräkningar, blodig avföring, förstoppning, halsbränna, magsaftsreflux, uppsvälld buk (tecken på magtarmsjukdom)

 • svår smärta i övre (mellersta eller vänstra) delen av buken (tecken på pankreatit)

 • gul hud och gula ögon, illamående, aptitförlust, mörkfärgad urin (tecken på störning i leverfunktionen)

 • smärtsamma och röda knölar, smärta i huden, rodnad, fjällning eller blåsor (tecken på hudsjukdom)

 • smärta i lederna och musklerna (tecken på muskulosketetal smärta)

 • svår törst, stor urinproduktion, ökad aptit med viktförlust, trötthet (tecken på högt blodsocker)

 • svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet (tecken på migrän)

 • yrsel eller känsla av att det snurrar (vertigo)

 • illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala blodvärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och fosfornivåer, samt låga kalciumnivåer i blodet)

 • smärta, obehag, svaghetskänsla eller kramper i benmusklerna som kan bero på minskat blodflöde, bölder på benen eller armarna som läker långsamt eller inte alls, noterbara ändringar i hudfärg (blå- eller blekhet) eller kroppstemperatur (köldkänsla) i benen eller armarna, då dessa symtom kan vara tecken på blockerad artär i berörda extremiteter (benen eller armarna) och i tårna eller fingrarna

 • återkomst (reaktivering) av hepatit B‑infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

 • trötthet

 • muskelvärk

 • klåda, utslag

 • illamående

 • håravfall

 • muskuloskeletal smärta, muskelsmärta, smärta i armar och ben, smärta i lederna, skelettsmärta och ryggsmärta efter avslutad behandling med Tasigna

 • långsam tillväxt hos barn och ungdomar.

Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • diarré, kräkningar, buksmärta, magbesvär efter det att du ätit, gaser, svullen eller uppblåst buk, förstoppning

 • värk i skelettet, värk i lederna, muskelryckningar, muskelsvaghet, värk i armar och ben, ryggvärk, värk eller obehag i sidan av kroppen

 • övre luftvägsinfektioner

 • torr hud, akne, vårtor, minskad hudkänslighet

 • aptitförlust, smakstörningar, viktökning

 • sömnlöshet, oro, depression

 • nattliga svettningar, kraftig svettning

Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • allmän olustkänsla

 • smärtande och svullna leder (gikt)

 • oförmåga att uppnå eller bibehålla erektion

 • känsla av kroppstemperaturförändringar (inkluderande värmekänsla, köldkänsla)

 • känslighet i tänderna

Följande övriga biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • allergi (överkänslighet mot Tasigna)

 • minnesförlust, humörstörningar eller deprimerad, brist på energi

 • svampinfektion i munnen

 • hudcystor, förtunning eller förtjockning av huden, förtjockning av det yttersta hudlagret, missfärgad hud, nässelutslag, fotsvamp

 • förtjockade fläckar av röd/silvrig hud (symtom på psoriasis)

 • ökad hudkänslighet

 • blödning, ömt eller förstorat tandkött

 • näsblödning

 • muntorrhet, halsont, sår i munnen

 • behov att kissa ofta

 • hemorrojder, analabscess

 • enterokolit (inflammation i tarmen)

 • infektion med herpesvirus

 • förhårdnader i brösten, kraftiga menstruationer, svullna bröstvårtor

 • störd aptit, viktnedgång

 • bröstförstoring hos män

 • symtom på restless legs (ett oemotståndligt behov av att röra på en kroppsdel, vanligtvis benet, åtföljt av en obekväm känsla)

 • förlamning av muskler i ansiktet

Under Tasigna behandlingen kan du uppvisa avvikande blodprovsvärden, såsom:

 • låga nivåer av blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar) eller hemoglobin

 • ökning av antalet blodplättar eller vita blodkroppar eller specifika typer av vita blodkroppar (eosinofiler) i blodet

 • höga nivåer av lipas eller amylas (mått på pankreasfunktion)

 • höga nivåer av bilirubin eller leverenzym (mått på leverfunktion)

 • låga eller höga nivåer av insulin (ett hormon som reglerar blodsockernivån) i blodet

 • låga eller höga nivåer av socker eller höga nivåer av fett (inklusive kolesterol) i blodet

 • höga nivåer av paratyreoideahormon (ett hormon som reglerar nivån kalcium och fosfornivåer)

 • förändring av blodproteiner (låga nivåer av globuliner eller förekomst av paraprotein)

 • höga nivåer av alkaliskt fosfatas

 • höga nivåer av kalium, kalcium, fosfor eller urinsyra i blodet

 • låga nivåer av kalium eller kalcium


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tasigna ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30°C.

 • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 • Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nilotinib. Varje hård kapsel innehåller 150 mg nilotinib (som hydrokloridmonohydrat).

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon typ A, poloxamer 188, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Den hårda kapselns skal består av gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172) och för präglingen används shellack, svart järnoxid (E172), n-butylalkohol, propylenglykol, vattenfri etanol, isopropylalkohol och ammoniumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tasigna tillhandahålls som hårda kapslar. De hårda kapslarna är röda. Varje hård kapsel är präglad i svart (”NVR/BCR”).


Tasigna tillhandahålls i förpackningar innehållande 28 eller 40 hårda kapslar och i multipelförpackningar innehållande 112 hårda kapslar (bestående av 4 kartonger, innehållande 28 hårda kapslar vardera), 120 hårda kapslar (bestående av 3 kartonger, innehållande 40 hårda kapslar vardera) eller 392 hårda kapslar (bestående av 14 kartonger, innehållande 28 hårda kapslar vardera).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland


Tillverkare

Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava, 9220

Slovenien


Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-24

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Hitta direkt i texten
Av