Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Remifentanil Sandoz

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg
Avregistreringsdatum: 2016-10-31 (Tillhandahålls ej) (Vitt eller nästan vitt pulver.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Opioidanestetika, ATC-kod: N01A H06

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AH06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Remifentanil Sandoz

1 mg, 2 mg och 5 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
remifentanil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Remifentanil Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Remifentanil Sandoz
3. Hur du använder Remifentanil Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Remifentanil Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Remifentanil Sandoz är och vad det används för

 

Den aktiva substansen är remifentanil. Remifentanil tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider, vilka används för smärtlindring. Remifentanil Sandoz skiljer sig från andra läkemedel i denna grupp genom att effekten kommer mycket snabbt och att dess verkan är kortvarig.


Remifentanil Sandoz används för att:

 • lindra smärta före eller under en operation.

 • lindra smärta när du står under mekanisk andningshjälp på en intensivvårdsavdelning (för patienter som är 18 år och äldre).


Remifentanil som finns i Remifentanil Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Remifentanil Sandoz

Använd inte Remifentanil Sandoz

 • om du är allergisk mot remifentanil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot fentanylanaloger (smärtstillande läkemedel som liknar fentanyl och som är besläktade med klassen av läkemedel som kallas opioider)

 • som injektion i ryggraden

 • som enda läkemedel för att inleda narkos

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Remifentanil Sandoz.


 • Om du är allergisk mot något annat opioidläkemedel såsom morfin eller kodein

 • Om du har nedsatt lungfunktion (du kan vara mer känslig för andningssvårigheter)

 • Om du är över 65 år, känner dig svag eller mår dåligt eller har minskad blodvolym och/eller lågt blodtryck (du kan vara mer känslig för att drabbas av hjärtstörningar).

Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonalen innan du får Remifentanil Sandoz.

Andra läkemedel och Remifentanil Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta beror på att de kan påverka hur remifentanil fungerar i din kropp samt att de kan orsaka biverkningar.

Du måste berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar:

 • Läkemedel för blodtrycks- eller hjärtproblem (såsom betablockerare eller kalciumkanalblockerare)


Remifentanil Sandoz med mat, dryck och alkohol

När du har fått Remifentanil Sandoz ska du inte dricka alkohol förrän du har återhämtat dig helt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Din läkare kommer att tala med dig om eventuella risker och fördelar med Remifentanil Sandoz om du är gravid eller om du ammar.


Det rekommenderas att du upphör med amning under 24 timmar efter att du har fått Remifentanil Sandoz. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 24 timmar ska kasseras.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du endast stannar på sjukhuset under dagen kommer din läkare att säga till dig hur länge du måste vänta innan du kan lämna sjukhuset eller köra bil.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Remifentanil Sandoz

Hur läkemedlet ges

Du förväntas aldrig ta detta läkemedel själv, det ges alltid till dig av en person som har kvalificerad utbildning för att göra detta.


Remifentanil Sandoz kan ges som:

 • en enda injektion direkt i en ven

 • kontinuerlig infusion i en ven. Det är när läkemedlet ges långsamt under en längre period.

Det sätt som du får läkemedlet på och den dos du får beror på många faktorer, såsom:

 • vilken operation eller behandling på intensivvårdsavdelningen du ska genomgå

 • hur mycket smärta du sannolikt kommer att känna


Doserna varierar från patient till patient. Doserna varierar från patient till patient. Det behövs ingen dosjustering för patienter med njur- eller leverproblem.Efter din operation

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du har ont efter ingreppet. Om du har ont efter ingreppet kan de ge dig andra smärtstillande medel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner:

Dessa är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) under användning av Remifentanil Sandoz:

 • upphöjda

 • svullnad i ansiktet och munnen (angioödem) vilket ger svårigheter att andas

 • kollaps

  Om du märker något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • muskelstelhet

 • lågt blodtryck (hypotension)

 • illamående eller kräkning


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • långsam puls (bradykardi)

 • ytlig andning (andningsdepression)

 • tillfälligt andningsuppehåll (apné)

 • klåda

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till av 100 användare):

 • syrebrist (hypoxi)

 • förstoppning

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 till av 1 000 användare):

 • långsam puls (bradykardi) följt av att hjärtat slutar slå (asystole/hjärtstillestånd) hos patienter som får Remifentanil Sandoz tillsammans med ett eller flera anestesiläkemedel

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • fysiskt behov av Remifentanil Sandoz (läkemedelsberoende) eller behov av att med tiden öka dosen för att uppnå samma effekt (toleransutveckling)

 • krampanfall

 • en typ av oregelbunden hjärtrytm (atrioventrikulärt block)

Biverkningar som du kan få efter en operation

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • skakningar

 • högt blodtryck (hypertoni)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • värk

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • slöhet eller trötthet

Andra biverkningar som framförallt förekommer vid snabbt avbrytande av behandlingen med Remifentanil Sandoz efter förlängd administrering i mer än 3 dagar

 • snabb puls (takykardi)

 • högt blodtryck (hypertoni)

 • rastlöshet (agitation)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Remifentanil Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. och på injektionsflaskan efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara injektionsflaska i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar och partikelfri eller om behållaren är skadad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• Den aktiva substansen är remifentanil.


Remifentanil Sandoz 1 mg:

En injektionsflaska innehåller 1 mg remifentanil (som hydroklorid).

Efter rekonstituering innehåller varje ml 1 mg remifentanil (1 mg i 1 ml).


Remifentanil Sandoz 2 mg:

En injektionsflaska innehåller 2 mg remifentanil (som hydroklorid).

Efter rekonstituering innehåller varje ml 1 mg remifentanil (2 mg i 2 ml).


Remifentanil Sandoz 5 mg:

En injektionsflaska innehåller 5 mg remifentanil (som hydroklorid).

Efter rekonstituering innehåller varje ml 1 mg remifentanil (5 mg i 5 ml).


• Övriga innehållsämnen är glycin och saltsyra (för pH-justering)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Remifentanil Sandoz 1 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning, är ett vitt till nästan vitt pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, förpackat i glasflaskor som är tillgängliga i förpackningsstorlekar på 1 x 4 ml flaska och 5 x 4 ml flaskor


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Remifentanil Sandoz 2 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning, är ett vitt till nästan vitt pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, förpackat i glasflaskor som är tillgängliga i förpackningsstorlekar på 1 x 4 ml flaska och 5 x 4 ml flaskor


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Remifentanil Sandoz 5 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning, är ett vitt till nästan vitt pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, förpackat i glasflaskor som är tillgängliga i förpackningsstorlekar på 1 x 13 ml flaska och 5 x 13 ml flaskor


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


Tillverkare

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-10-15

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNINGAR FÖR:


Remifentanil Sandoz 1 mg

Remifentanil Sandoz 2 mg

Remifentanil Sandoz 5 mg

pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning


Det är viktigt att du läser igenom hela innehållet i dessa anvisningar före beredningen av detta läkemedel.

Remifentanil Sandoz ska inte administreras utan ytterligare spädning efter rekonstituering av det frystorkade pulvret.


Rekonstituering

Remifentanil Sandoz 1 mg / 2 mg / 5 mg ska beredas för intravenös användning genom tillsats av en lämplig mängd (enligt nedanstående tabell) av ett av nedan angivna spädningsmedel tillsätts för att få en rekonstituerad lösning med en koncentration på cirka 1 mg/ml.


Styrka

Volym spädningsmedel som ska tillsättas

Den rekonstituerade lösningens koncentration

Remifentanil Sandoz 1 mg

1 ml

1 mg/ml

Remifentanil Sandoz 2 mg

2 ml

1 mg/ml

Remifentanil Sandoz 5 mg

5 ml

1 mg/ml


Skaka tills allt pulver är upplöst. Den rekonstituerade lösningen ska vara klar, färglös och fri från synliga partiklar.


Ytterligare spädning

Efter rekonstituering ska Remifentanil Sandoz inte administreras utan ytterligare spädning till koncentrationer på 20 till 250 μg/ml (50 μg/ml är den rekommenderade spädningen för vuxna och 20 till 25 μg /ml för barn från 1 års ålder uppåt) med en av de intravenösa lösningar som anges nedan. För målstyrd infusion (TCI) är den rekommenderade spädningen av Remifentanil Sandoz 20 till 50 μg/ml.


Spädningen beror på den tekniska kapaciteten hos infusionsenheten och det förväntade behovet för patienten.


En av följande lösningar ska användas för spädning:

 • Vatten för injektionsvätskor

 • 5 % glukos injektionsvätska, lösning

 • 5 % glukos injektionsvätska, lösning, och 0,9 % natriumklorid injektionsvätska, lösning.

 • 0,9 % natriumklorid injektionsvätska, lösning

 • 0,45 % natriumklorid injektionsvätska, lösning.


Följande intravenösa lösningar kan också användas vid administrering i en IV-kateter med rinnande flöde:

 • Ringer-laktatlösning

 • Ringer-laktat och glukos 5 % injektionsvätska, lösning.

Remifentanil Sandoz är kompatibelt med propofol vid administrering i IV-kateter med rinnande

flöde.

Inget annat spädningsmedel får användas.

Lösningen ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar före administrering. Lösningen får endast användas om den är klar och fri från partiklar.


Intravenösa infusioner av Remifentanil Sandoz ska helst beredas vid tidpunkten för administrering.


Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har påvisats i 24 timmar vid upp till 25°C.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte administreras omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före administreringen som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2 – 8 °C om inte spädningen har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara injektionsflaska i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för rekonstituerad/utspädd produkt, se ovan under avsnittet ”Ytterligare spädning”.

Hitta direkt i texten
Av