Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Galieve Mint

Reckitt Benckiser Healthcare

Oral suspension
(Tillhandahålls ej) (En benvit suspension med doft och smak av pepparmint)

Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Reckitt Benckiser Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Galieve Mint

oral suspension
Natriumalginat, Natriumvätekarbonat, Kalciumkarbonat

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Galieve Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Galieve Mint är och vad det används för
2. Innan du använder Galieve Mint
3. Hur du använder Galieve Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Galieve Mint ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD GALIEVE MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Galieve Mint tillhör en grupp läkemedel som kallas ”refluxhämmare”. Galieve Mint bildar en skyddande massa ovanpå maginnehållet i upp til 4 timmar som motverkar att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen och orsakar smärta och obehag.

 

Galieve Mint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).


2. INNAN DU ANVÄNDER GALIEVE MINT

Använd inte Galieve Mint

- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Galieve Mint, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (se avsnitt 6 Övriga upplysningar).

Var särskilt försiktig med Galieve Mint

Läkemedlet innehåller små mängder natrium (6,2 mmol per 10 ml) och kalcium (1,6 mmol per 10 ml).

­

  • Tala om för din läkare om du har fått instruktioner om att följa en diet med begränsningar i något av dessa ämnen (salter).

  • Tala om för din läkare om du har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.

­

Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, måste du rådfråga din läkare.

Användning av andra läkemedel

Galieve Mint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Galieve Mint

Läkemedlet innehåller metyl- (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. HUR DU ANVÄNDER GALIEVE MINT

 

Oral användning. Omskakas väl före användning.


Vuxna och barn över 12 år: 10 - 20 ml efter måltider och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).


Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

Om du använt för stor mängd av Galieve Mint 

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Mint kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär för dig. Rådfråga en läkare om detta inte går över.

Om du har glömt att ta Galieve Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Galieve Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR GALIEVE MINT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30ºC. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.

Kontrollera att sigillet på locket är obrutet första gången du börjar använda produkten.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är natriumalginat, natriumvätekarbonat och kalciumkarbonat.

10 milliliter innehåller 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumvätekarbonat och 160 mg kalciumkarbonat.

- Övriga innehållsämnen är karbomer, metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), sackarinnatrium, natriumhydroxid, mintarom nummer 4, mintarom nummer 5 och renat vatten. Läkemedlet innehåller inte socker eller gluten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galieve Mint oral är en benvit suspension med smak och doft av pepparmint.

Förpackningsstorlekar: 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml och 600 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark


 

Tillverkare

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Nederländerna


 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-05-27

Hitta direkt i texten
Av