Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Olanzapin Sandoz

Sandoz AS

Munsönderfallande tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-18 (Tillhandahålls ej) (Gul, rund, bikonvex tablett med diameter 6,0 mm ± 0,1 mm och tjocklek 2,6 mm ± 0,2 mm.)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AH03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Olanzapin Sandoz

5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg munsönderfallande tabletter
olanzapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Olanzapin Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Olanzapin Sandoz
3. Hur du använder Olanzapin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Olanzapin Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Olanzapin Sandoz är och vad det används för

 

Olanzapin Sandoz innehåller den aktiva substansen olanzapin. Den tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att behandla följande tillstånd:

 • Schizofreni, en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

 • Måttliga till svåra maniska episoder, ett tillstånd med symtom som upphetsning och eufori.


Olanzapin Sandoz förhindrar återfall av dessa symtom hos patienter med bipolär sjukdom och som har svarat på olanzapinbehandling i den maniska fasen.


Olanzapin som finns i Olanzapin Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Olanzapin Sandoz

Använd inte Olanzapin Sandoz

 • om du är allergisk mot olanzapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.

 • om du tidigare har haft ögonproblem t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Olanzapin Sandoz

 • Användning av Olanzapin Sandoz på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

 • Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar.

 • Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet. Dessa biverkningar förekommer sällan men om de inträffar kontakta din läkare omedelbart.

 • Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar Olanzapin Sandoz. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet. Överväg att vända dig till en dietist eller begära hjälp med en kostplan om det behövs

 • Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos patienter som tar Olanzapin Sandoz. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden innan du börjar ta Olanzapin Sandoz och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

 • Om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.


Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:

 • stroke eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke).

 • Parkinsons sjukdom

 • prostataproblem

 • tarmvred (paralytisk ileus)

 • lever- eller njursjukdom

 • blodsjukdom

 • hjärtsjukdom

 • diabetes

 • krampanfall

För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.


Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din doktor.

Barn och ungdomar

Olanzapin Sandoz är inte avsett för patienter som är under 18 år.

Andra läkemedel och Olanzapin Sandoz

Ta endast andra läkemedel under behandlingen med Olanzapin Sandoz om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

 • karbamazepin (mot epilepsi och humörstabiliserande), fluvoxamin (mot depression) eller

  ciprofloxacin (antibiotika) – det kan vara nödvändigt att justera din Olanzapin Sandoz dos.

Olanzapin Sandoz med mat, dryck och alkohol

Drick ej alkohol under behandling med Olanzapin Sandoz, eftersom Olanzapin Sandoz tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder Olanzapin Sandoz kan gå över i modersmjölken.


Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt olanzapin under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder Olanzapin Sandoz. Om detta inträffar,

kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner. Rådgör med din läkare om detta.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Olanzapin Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Olanzapin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av Olanzapin Sandoz är 5-20 mg per dag. Kontakta din läkare om symtomen återkommer men sluta inte att ta läkemedlet om inte din läkare sagt till dig att göra det.


Du ska ta Olanzapin Sandoz en gång om dagen. Försök att ta Olanzapin Sandoz vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltider. Olanzapin Sandoz munsönderfallande tabletter ska tas genom munnen.


Olanzapin Sandoz tabletter går lätt sönder och ska därför hanteras försiktigt. Tabletterna kan falla sönder om man tar i dem med fuktiga händer.


1&2. Håll tablettkartan i kanten.

3. Tryck försiktigt ut tabletten.

4. Lägg tabletten i munnen, den löses genast upp och kan sedan enkelt sväljas.


Du kan även lägga tabletten i ett glas vatten, apelsinjuice, äppeljuice, mjölk eller i en kopp kaffe och röra om. Beroende på dryck kan blandningen ändra färg och ev bli grumlig. Drick upp direkt.

bild


Om du använt för stor mängd av Olanzapin Sandoz 

Patienter som har tagit för stor mängd Olanzapin Sandoz har fått följande symtom: snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: akut förvirring, krampanfall (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm. Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen. Ta med dig återstående tabletter.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Olanzapin Sandoz

Ta dina tabletter så snart du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Om du slutar att använda Olanzapin Sandoz

Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och ej slutar att ta läkemedlet för att du känner dig

bättre.

Om du plötsligt slutar att ta Olanzapin Sandoz kan du uppleva symtom som svettning, sömnsvårigheter, darrningar, ångest, illamående och kräkningar. Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis innan behandlingen avslutas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare omedelbart om du får:

 • ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) särskilt i ansikte eller tunga

 • blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 100

  användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen).

  Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

  Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

 • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (en sällsynt biverkning som kan påverka upp till 1 av 1 000 användare).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1av 10 användare) :

 • viktökning

 • sömnighet

 • ökade nivåer av prolaktin i blodet.

 • i början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam

  hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta

  av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • förändringar i nivåer av blodkroppar och blodfetter

 • tillfälligt ökat antal leverenzymer, särskilt i början av behandlingen

 • ökade sockernivåer i blodet och urinen

 • förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet

 • ökad aptit

 • yrsel

 • rastlöshet

 • darrningar

 • rörelsersvårigheter (dyskinesi)

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • utslag

 • kraftlöshet

 • extrem trötthet

 • vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter

 • feber

 • ledsmärta

 • sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • överkänslighet (t.ex. svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag)

 • diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet

  och urinen) eller koma

 • krampanfall, i allmänhet vid känd benägenhet för krampanfall (epilepsi)

 • muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser)

 • myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs)

 • talsvårigheter

 • långsamma hjärtslag

 • solkänslighet

 • näsblödning

 • utspänd buk

 • minnesförlust eller glömska

 • urininkontinens, svårigheter att kasta vatten

 • håravfall

 • utebliven eller förkortad menstruation

 • bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • sänkning av den normala kroppstemperaturen

 • onormal hjärtrytm

 • plötsligt, oförklarat dödsfall

 • inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla

 • leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor

 • muskelsjukdom som yttrar sig i oförklarad värk och smärta

 • förlängd och/eller smärtsam erektion.

Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber, förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler).


Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.


För patienter med Parkinsons sjukdom kan Olanzapin Sandoz förvärra symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Olanzapin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är olanzapin. Varje Olanzapin Sandoz munsönderfallande tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg av den aktiva substansen olanzapin.


Övriga innehållsämnen är: krospovidon (typ A), laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa, mintsmak (bestående av myntaolja, terpenfri myntaolja, eukalyptol, menton, isomenton, metylenacetat, mentol), talk, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Olanzapin Sandoz 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg är gula, munsönderfallande tabletter.

Olanzapin Sandoz löses upp genast då du lagt den i munnen, så att den blir lätt att svälja.


Olanzapin Sandoz 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg munsönderfallande tabletter tillhandahålls i kartong

med 1, 14, 28, 35, 56, 70 eller 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare


Pharmathen S.A., Dervenakion 6, 15351, Pallini, Attiki, Grekland

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A, ul. Podlipie 16, Strykow, Polen

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, Warszawa, PolenDenna bipacksedel ändrades senast 2017-02-27

Hitta direkt i texten
Av