Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylometazolin Apofri

Apofri

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(Klar, nästan färglös och luktfri lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Xylometazolin Apofri

1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 • Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylometazolin Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xylometazolin Apofri
3. Hur du använder Xylometazolin Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylometazolin Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xylometazolin Apofri är och vad det används för

 

Xylometazolin Apofri säkerställer snabb och långvarig lindring av nästäppa och minskar svullnad i slemhinnor i näsan. Vilket gör det lättare att andas om du lider av täppt näsa.


Effekten av Xylometazolin Apofri börjar inom några minuter och varar i flera timmar. Xylometazolin Apofri tolereras väl även av patienter med känslig nässlemhinnan.


Teppzin används hos vuxna och barn över 12 år för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation på grund av inflammation i slemhinnorna i näsan eller i bihålorna med täppt eller rinnande näsa, nysningar och slem.


Xylometazolinhydroklorid som finns i Xylometazolin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xylometazolin Apofri

Använd inte Xylometazolin Apofri

 • om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du nyligen har genomgått en operation i näsan. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för att se om du kan börja använda Xylometazolin Apofri.

 • till barn under 12 år.

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Xylometazolin Apofri inte lämpligt för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xylometazolin Apofri om du har något av följande:

 • högt blodtryck

 • hjärt- och kärlsjukdomar (t ex. långt QT-syndrom)

 • sjukdom i sköldkörteln

 • diabetes

 • prostataförstoring

 • tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

 • glaukom (grön starr) med trång kammarvinkel

Om något av detta gäller för dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Som med andra liknande läkemedel, kan Xylometazolin Apofri orsaka sömnstörningar, yrsel och darrningar hos personer som är känsliga för detta. Kontakta din läkare om dessa symptom blir besvärande.


I likhet med andra produkter som minskar svullnad i näsans slemhinnor, får du inte använda Xylometazolin Apofri kontinuerligt i mer än en vecka i taget. Långvarig eller överdriven användning kan leda till en förtjockning av nässlemhinnan, vilket gör att det känns som om de symtom som du använder nässprayen för inte försvinner eller att de har återvänt.

Om ingen förbättring sker inom en vecka, kontakta din läkare.


Undvik kontakt med ögon och mun.


Den rekommenderade dosen bör inte överskridas, särskilt inte hos barn och äldre.

Barn

Xylometazolin Apofri 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år. För barn i åldern 2-12 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

Andra läkemedel och Xylometazolin Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om du använder andra läkemedel i kombination med Xylometazolin Apofri kan följande inträffa:

 • Ökad effekt av Xylometazolin Apofri när du använder läkemedel mot bland annat nedstämdhet (antidepressiva läkemedel)

 • Ändrad effekt av betablockerare. Betablockerare är läkemedel som tillhör en grupp av läkemedel mot högt blodtryck, vissa hjärtsjukdomar och förhöjt tryck i ögat

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd endast detta läkemedel efter rekommendation av din läkare.


Graviditet

Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid. Använd endast detta läkemedel efter rekommendation av din läkare.


Amning

Det är inte känt om xylometazolin utsöndras i modersmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Man måste besluta att avbryta amningen eller att avstå från xylometazolinbehandling med hänsyn till nyttan av amningen för barnet och fördelen med behandling för dig.

Rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen data på hur detta läkemedel påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner, men det är inte sannolikt att det skulle göra det.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Xylometazolin Apofri innehåller bensalkoniumklorid

Konserveringsmedlet i detta läkemedel är bensalkoniumklorid som kan vara irriterande och kan ge hudreaktioner.


3. Hur du använder Xylometazolin Apofri

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år:

1 spraydusch i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen. Det ska gå 8-10 timmar mellan 2 spraydoseringar. Överskrid inte 3 sprayningar dagligen i vardera näsborren. Används i högst 7 dagar i rad.

Om det används i mer än 7 dagar i rad kan Xylometazolin Apofri ge nästäppa.


För barn mellan 2 och 12 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.


Bruksanvisning

Snyt ur näsan.

Ta av skyddshatten.

Pumpa fem gånger i luften för att förbereda sprayen före första användningen. Om du inte har använt sprayen på 14 dagar (efter första användningen), aktivera då sprayen genom att spraya i luften en gång. För efterföljande användning är sprayen klar för användning. Se till att inte spraya i ögonen eller i munnen.


Håll flaskan upprätt och böj huvudet lätt framåt. För in flaskans spets i ena näsborren och tryck bestämt en gång för att spraya. Samtidigt som du sprayar ska du andas in genom näsan. Dra ut flaskans spets ur näsborren innan du slutar att trycka. Upprepa denna procedur i den andra näsborren.


Rengör spetsen på flaskan efter användning och sätt tillbaka skyddshatten.


För att undvika en eventuell spridning av infektionen, ska flaskan endast användas av en person.

Användning för barn och ungdomar

Teppzin nässpray 1 mg/ml rekommenderas inte till barn under 10 år. För barn under 10 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

Om du använt för stor mängd av Xylometazolin Apofri 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Xylometazolin Apofri

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA omedelbart använda detta läkemdel och sök vård om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

 • svårighet att andas eller svälja

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

 • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

 • torr slemhinna eller irritation i näsan, sveda, nysningar

 • illamående

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • näsblod

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

 • yrsel

 • darrningar

 • sömnsvårigheter

 • synstörningar (synrubbningar) som är övergående

 • oregelbundna och snabba hjärtslag

 • förhöjt blodtryck


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xylometazolin Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och efter EXP på flasketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Öppnad flaska kan användas upp till en månad efter öppnandet.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid.

En engångsdos (138 mikroliter) innehåller 139 mikrogram xylometazolinhydroklorid .


Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xylometazolin Apofri nässpray 1 mg/ml är klar och färglös lösning.

Xylometazolin Apofri nässpray 1 mg/ml tillhandahålls i en brun glasflaska á 10 ml med doseringsmekanism av polyeten och skyddshatt av polypropen.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige


Tillverkare

Basic Pharma Manufacturing bv

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-11-12

Hitta direkt i texten
Av