Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Teppix

MiljöinformationFörmånsstatus
Apofri

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Teppix

0,5 mg/ml, 1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Teppix  är och vad det används för
2. Innan du använder Teppix
3. Hur du använder Teppix
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Teppix ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD TEPPIX  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Teppix är en nässpray med avsvällande effekt, vilket minskar nästäppan och underlättar andningen.

Teppix används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

Teppix kan också ordineras av läkare inför rinoskopi (näsundersökning).


Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER TEPPIX

Använd inte Teppix

 • om du är allergisk mot xylometazolin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

 • om du har glaukom med trång kammarvinkel

 • om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Teppix inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Teppix.

- om du har högt blodtryck

- om du har hjärt- kärlsjukdomar

- om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

- om du har diabetes

- om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

- om du har prostataförstoring

- om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna


Använd inte Teppix utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Teppix utan att först ha talat med läkare.


För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Teppix inte användas längre än 10 dagar.


Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
Behandlingen med Teppix kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som läkemedel mot depression; tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal före samtidig användning.

Teppix 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

Teppix 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 12 år.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Teppix inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Teppix påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER TEPPIX

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nässpray 0,5 mg/ml
Barn från 1 till 12 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


Nässpray 1 mg/ml
Vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Teppix ge nästäppa.

Bruksanvisning

1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

3. Håll flaskan upprätt och för in spetsen i ena näsborren. Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

Om du använt för stor mängd av Teppix  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Teppix och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

• svårighet att andas eller svälja

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

• svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbundna eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


Om Teppix används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


5. Hur Teppix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP och på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för öppnad förpackning är 12 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 respektive 1 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Nässpray 0,5 mg/ml: Glycerol, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten.

  Nässpray 1 mg/ml: Dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, sorbitol och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.
Plastflaska med doseringspump innehållande 10 ml nässpray, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande försäljning

Apofri AB
Box 120
SE-182 12 Danderyd


Tillverkare

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd


Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35
66129 Saarbrücken

TysklandDenna bipacksedel godkändes senast den 2018-01-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av