Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salonpas Comp

Nordic Drugs

Medicinskt plåster
(Tillhandahålls ej) (Mått: 6,5 cm x 4,2 cm)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor, salicylsyraderivat

ATC-kod: M02AC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Salonpas Comp

medicinskt plåster

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Kontakta läkare om smärtan förvärras eller kvarstår i mer än 7 dagar eller försvinner och kommer tillbaka inom några dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Salonpas Comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Salonpas Comp
3. Hur du använder Salonpas Comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Salonpas Comp ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Salonpas Comp är och vad det används för

 

Salonpas Comp används för att öka den lokala blodcirkulationen i huden för lindring av tillfällig muskelvärk.


2. Vad du behöver veta innan du använder Salonpas Comp

Använd inte Salonpas Comp

  • på öppna sår eller irriterad hud,

  • om du är gravid,

  • om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du fått överkänslighetsreaktioner (som t ex symtom på astma, hösnuva eller nässelutslag) av läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra smärtstillande och febernedsättande läkemedel av typen NSAID (icke-steroidala antiinflammatoriska medel). Om du är tveksam, rådgör med läkare.

Varningar och försiktighet

  • Undvik att Salonpas Comp kommer i kontakt med ögon, slemhinnor, hudutslag, sår eller irriterad hud.

  • Kan orsaka allergiska reaktioner. Pröva på en liten hudyta innan du påbörjar behandlingen.

  • Undvik direkt solljus, även solarium, på behandlat område under behandlingen på grund av risken för allergiska hudreaktioner.

Andra läkemedel och Salonpas Comp

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Salonpas Comp.

Graviditet, amning och fertilitet

Använd inte Salonpas Comp om du är gravid eller ammar, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Läkemedlets eventuella effekter på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Salonpas Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Salonpas Comp innehåller naturgummi (latex)

Plåstret innehåller latex, som kan ge allvarliga allergiska reaktioner.3. Hur du använder Salonpas Comp

För applicering på huden. Rengör och torka det drabbade området.

Avlägsna Salonpas Comp självhäftande plåster från skyddsfilmen och applicera plåstret på smärtområdet.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Använd högst 2 plåster samtidigt. Byt plåster 1 eller 2 gånger per dag.


Vid behov kan Salonpas Comp användas max 3 gånger dagligen i högst 7 dagar.


Kontakta läkare om smärtan förvärras eller kvarstår i mer än 7 dagar eller försvinner och kommer tillbaka inom några dagar. Kontakta läkare om det utvecklas en kvarstående rodnad på huden.


Rekommenderas inte för barn under 12 år.


Om Salonpas Comp har använts på ett felaktigt sätt

Om du använt Salonpas Comp felaktigt, så att du fått i dig en stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Salonpas Comp orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Hudirritation t.ex. rodnad, utslag, klåda och torrhet har rapporterats. Fall av kontaktallergi, svullnad och hudreaktioner efter solljusexponering har också förekommit.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Salonpas Comp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Det utgångsdatum som anges på förpackningen avser korrekt förvarade plåster i obruten dospåse.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Ett plåster med ytan 27,3 cm2 innehåller:

Aktiva innehållsämnen: metylsalicylat 36,1 mg, levomentol 32,7 mg och dl-kamfer 7,1 mg.


Hjälpämnen: polyisobuten, all-rac-α-tokoferylacetat, naturgummi (latex), glycerylestrar av hydrogenerad kolofonium, glycerylestrar av maleatsubstituerad kolofonium, polybuten, zinkoxid, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, stärkelse-akrylatsampolymer 1000, butylhydroxitoluen, titandioxid (E 171), parfym.


Skyddsskikt: Silikoniserat papper

Baksidesskikt: Tyg (Rayon)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

En förpackning med Salonpas Comp innehåller 10 medicinska plåster à 6,5 cm x 4,2 cm.

Varje plåster ligger i en laminerad dospåse.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hisamitsu UK Limited

5 Chancery Lane, LONDON, WC2A 1LG, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-04-10.

Hitta direkt i texten
Av