FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Azithromycin Mylan

Mylan

Filmdragerad tablett 250 mg
(Vit till benvit, oval, slät yta på båda sidor.)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolider

ATC-kod: J01FA10
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Azithromycin Mylan

250 mg filmdragerade tabletter
azitromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Azithromycin Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin Mylan
3. Hur du använder Azithromycin Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Azithromycin Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Azithromycin Mylan är och vad det används för

Azithromycin Mylan tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Denna medicin ordineras vanligen för behandling av:

 • infektioner i luftrör och lungor såsom luftrörskatarr och lunginflammation

 • infektioner i bihålorna, svalget, halsmandlarna eller öronen

 • lätta eller medelsvåra inflammationer i hud och mjukvävnad, t.ex. hårsäcksinflammation (follikulit), bakterieinfektioner i huden eller underliggande hudvävnad (cellulit), rosfeber (svullen glansig röd hud)

 • klamydiainfektioner som kan orsaka inflammationer i urinvägar och livmoderhals.

Azitromycin som finns i Azithromycin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin Mylan

Använd inte Azithromycin Mylan:

 • om du är allergisk mot azitromycin, andra antibiotika av makrolider (såsom erytromycin eller klaritromycin) eller ketolider eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan omfatta hudutslag eller väsande andning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azithromycin Mylan om du

 • tidigare har drabbats av allvarliga allergiska reaktioner med svullnad i ansikte och hals och kanske även andningssvårigheter, utslag, svullna körtlar eller en ökning av eosinofiler (ett slags vita blodkroppar)

 • har problem med njurarna. Din läkare kan behöva ändra dosen.

 • har problem med levern: Din läkare kan behöva kontrollera dina levervärden eller avbryta behandlingen.

 • har myastenia gravis (lokal muskelsvaghet)

 • har en neurologisk sjukdom (sjukdom i hjärnan eller nervsystemet)

 • har psykiska, emotionella eller beteendemässiga problem

 • använder läkemedel som kallas ergotalkaloider (såsom ergotamin) som används för att behandla migrän: azitromycin rekommenderas inte (se ’Andra läkemedel och Azithromycin Mylan’ nedan)

Eftersom azitromycin kan öka risken för onormal hjärtrytm, tala med din läkare om du har något av följande problem innan du tar detta läkemedel (speciellt om du är kvinna eller äldre):


 • ett hjärtproblem som visas på elektrokardiogram eller en EKG-maskin och kallas ”långt QT-syndrom” (förlängning av QT-intervallet). Behandling med azitromycin rekommenderas inte.

 • hjärtproblem, såsom långsam eller oregelbunden hjärtrytm eller svagt hjärta (hjärtsvikt). Behandling med azitromycin rekommenderas inte.

 • låg halt av kalium eller magnesium i blodet. Behandling med azitromycin rekommenderas inte.

 • om du använder läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (såsom kinidin, prokainamid, dofetilid, amiodaron, sotalol) som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, cisaprid (används för att behandla magproblem) eller terfenadin (en antihistamin som används för att behandla allergier), eller antipsykotiska läkemedel (såsom pimozid), antidepressiva medel (såsom citalopram), vissa antibiotika (såsom monofloxacin och levofloxacin) som kan påverka hjärtrytmen: Behandling med azithromycin rekommenderas inte (se ’Andra läkemedel och Azithromycin Mylan’ nedan).


Om du under eller efter din behandling med azitromycin drabbas av allvarlig diarré som varar under lång tid ska du genast kontakta läkare. Detta gäller särskilt om din avföring innehåller blod eller slem.


Kontakta läkare om dina symtom kvarstår eller om du märker av nya bestående symtom efter avslutad behandling.

Andra läkemedel och Azithromycin Mylan

Om du tar något av de läkemedel som listas nedan ska du tala om det för din läkare innan du tar Azithromycin Mylan:


 • Warfarin eller andra liknande läkemedel som används för att förhindra blodpropp; samtidig användning kan öka blödningsrisken.

 • Ergotamin, dihydroergotamin (används för att behandla migrän): ergotism (det vill säga klåda i armar och ben, muskelkramper och kallbrand (gangrän) i händer och fötter orsakat av dålig blodcirkulation) kan inträffa. Samtidig användning rekommenderas därför inte.

 • Ciklosporin (används för att hämma immunsystemet för att förebygga och behandla avstötning av ett transplanterat organ eller benmärg): om samtidig användning krävs kommer din läkare att kontrollera dina blodvärden regelbundet och eventuellt justera dosen.

 • Digoxin (används vid hjärtsvikt): digoxinnivåerna kan öka. Din läkare kommer att kontrollera dina blodvärden.

 • Kolkicin (används vid gikt och familjär medelhavsfeber).

 • Antacida (mot matsmältningsbesvär): Azitromycin bör tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter antacida.

 • Cisaprid (mot magproblem), terfenadin (används för att behandla hösnuva): samtidig användning med azitromycin kan orsaka hjärtproblem.

 • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (så kallade antiarytmika) eller för att sänka kolesterol (så kallade statiner) såsom atorvastatin.

 • Alfentanil (används vid narkos) eller astemizol (används för att behandla hösnuva): samtidig användning med azithromycin kan öka effekten av dessa läkemedel.

 • Hydroxyklorokin (används mot reumatoid artrit, lupus och förebyggande av malaria).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Azithromycin ska endast användas under graviditet om det är kliniskt nödvändigt och nyttan av behandlingen överväger de eventuella riskerna.


Du ska inte använda detta läkemedel under graviditet om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.

Detta läkemedel passerar över i bröstmjölken. Du ska tala med din läkare innan du tar detta läkemedel om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Azithromycin Mylan kan orsaka biverkningar som yrsel och kramper. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du är påverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Azithromycin Mylan innehåller laktos

Om din läkare har berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Azithromycin Mylan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3. Hur du använder Azithromycin Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azithromycin Mylan skall ges som en enstaka daglig dos. Svälj tabletterna tillsammans med 1 glas vatten. Du kan ta dem med eller utan mat.


Rekommenderad dos är:


Vuxna (även äldre patienter), barn eller ungdomar som väger mer än 45 kg:

Rekommenderad dos är 1500 mg fördelat på 3 eller 5 dagar enligt följande:

 • 3-dagarskur: 500 mg en gång dagligen

 • 5-dagarskur: 500 mg som en enstaka dos dag 1 och därefter 250 mg en gång dagligen under dag 2 till dag 5.

 • Inflammationer i urinvägar och livmoderhals som orsakats av klamydiainfektioner: 1000 mg som en enstaka dos, en dag.

Vid infektioner i bihålorna är behandling indicerad för vuxna och ungdomar från 16 års ålder.


Barn och ungdomar som väger 45 kg och mindre:

Tabletter rekommenderas inte till dessa patienter. Andra beredningar med azitromycin (t.ex. suspension) kan användas.


Patienter med njur- eller leverproblem:

Tala om för din läkare att du har problem med njurar eller lever. Din läkare kan behöva ändra din dos.

Om du har tagit för stor mängd av Azithromycin Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


För stor mängd läkemedel kan orsaka tillfällig dövhet, kraftigt illamående, kräkningar och diarré.


Ta med denna information och förpackning med kvarvarande tabletter till läkare eller sjukhus för att visa vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Azithromycin Mylan

Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Azithromycin Mylan

Sluta inte att ta tabletterna utan att först prata med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är mycket viktigt att fortsätta ta Azithromycin Mylan enligt din läkares anvisningar, annars kan infektionen komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får något av följande symptom ska du avbryta din behandling och omedelbart kontakta din läkare eller bege dig till akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • En allvarlig hudreaktion som orsakar blåsor/blödning på läppar, ögon. näsa, mun och könsorgan (Steven-Johnson syndrom).

 • gulfärgning av hud och ögonvitor, trötthet och förlorad matlust, vilket kan orsakas av inflammation i levern (hepatit).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • gulfärgning av hud och ögon (gulsot).

 • hudutslag som kännetecknas av snabb uppkomst av områden med röd hud med utspridda små pustler (små blåsor fyllda med vit/gul vätska).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • hudutslag med andra symtom såsom feber, svullna körtlar och en ökning av eosinofiler (ett slags vita blodkroppar).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • allergisk reaktion (uppsvullnad av läppar, ansikte eller nacke med allvarliga andningssvårigheter, hudutslag eller nässelfeber).

 • svårt flagande hud eller kliande utslag med rödaktiga ringar runt ett ljusare mittparti (toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).

 • onormalt snabb hjärtrytm kallat QT-förlängning (fördröjd överföring av elektriska signaler som kan ses på ett elektrokardiogram (EKG), registrering av hjärtats elektriska aktivitet). Hos vissa människor kan ett potentiellt allvarligt hjärtfel utvecklas som kallas Torsades de pointes. Detta kan resultera i en mycket snabb hjärtrytm som kan orsaka en plötslig medvetslöshet.

 • oregelbunden hjärtrytm.

 • svaghetskänsla och andfåddhet med gulfärgning av huden, som kan orsakas av att röda blodkroppar förstörs och minskar i antal (hemolytisk anemi).

 • långvarig diarré med blod och slem.

 • magont som sträcker sig mot ryggen, med illamående och kräkningar, som kan orsakas av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

 • ont i ryggens mellanparti och svårigheter att kissa, njurinflammation eller nedsatt njurfunktion.

 • ont i magens övre högra sida med illamående och kräkningar, uppsvälld mage, gulfärgning av hud och ögonvitor som kan bero på nedsatt leverfunktion (sällan livshotande).

 • kramper.

Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård eller läggas in på sjukhus.


Följande biverkningar har rapporterats:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • diarré.

 • illamående.

 • magsmärta.

 • gasbildning (flatulens).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • huvudvärk.

 • yrsel, dåsighet (somnolens), smakförändringar, domningar eller stickningar (parestesi).

 • synstörningar.

 • dövhet.

 • kräkningar.

 • matsmältningsbesvär.

 • hudutslag.

 • klåda.

 • ledsmärta (artralgi).

 • trötthet.

 • förändringar i antalet vita blodkroppar i blodprover.

 • lågt värde på bikarbonat i blodet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • nedsatt känsel eller känsla (hypoestesi).

 • förändrad leverfunktion.

 • ökad solkänslighet hos huden.

 • svampinfektioner i mun eller underliv (torsk), vaginala infektioner, svampinfektioner, bakteriella infektioner, inflammation i svalget, inflammation i magen och tarmen, andningssvårigheter, rinnande eller täppt näsa.

 • allergiska reaktioner av varierande svårighetsgrad.

 • försämrad matlust.

 • nervositet.

 • sömnlöshet (insomnia).

 • öronsjukdom, svindel.

 • hörselskada inklusive hörselnedsättning.

 • tinnitus (ringningar i öronen).

 • hjärtklappning.

 • värmevallningar.

 • ofta återkommande infektioner med feber, frossa, halsont, sår i munnen, som kan orsakas av ett minskat antal vita blodkroppar i blodet.

 • allvarlig infektion i lungorna med feber, frossa, andfåddhet, hosta och slembildning (lunginflammation).

 • allmän svullnad.

 • näsblod.

 • förstoppning, inflammation i magslemhinnan (gastrit), sväljsvårigheter, uppkördhet, muntorrhet, rapningar, munsår, ökad mängd saliv.

 • nässelfeber, inflammation i huden (dermatit), torr hud, ökad svettning.

 • värk i ben och leder, muskelvärk, ryggsmärta, nacksmärta.

 • smärta vid urinering, njursmärta.

 • onormal eller oväntad blödning från slidan,

 • problem med testiklarna.

 • generell känsla av kraftlöshet, allmän sjukdomskänsla, svullnad av ansikte, bröstsmärta, feber, smärta, svullnad av nedre extremiteterna.

 • onormala laboratorie-testvärden (t.ex. blod- eller levervärden).

 • komplikationer efter ingrepp.

 • andfåddhet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • oro.

 • irritabilitet.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

 • längre tid för blod att levra sig och ökad benägenhet att få blåmärken på grund av minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

 • aggressivitet, ångest, svår förvirring (delirium), ser, känner och hör saker som inte finns (hallucinationer).

 • svimning, känsla av hyperaktivitet, förlust av luktsinne eller förändrat luktsinne, förlust av smaksinne.

 • muskelsvaghet eller förvärrad muskelsvaghet (myastenia gravis).

 • lågt blodtryck.

 • missfärgning av tungan.

 • missfärgning av tänder.

Följande biverkningar har rapporterats vid profylaktisk behandling av Mycobacterium Avium -komplexet (MAC):


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • diarré.

 • magsmärta.

 • illamående.

 • gasbildning.

 • obehagskänsla i buken.

 • lös avföring.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • minskad aptit.

 • dåsighet.

 • huvudvärk.

 • domningar eller stickningar (parestesi).

 • smakstörning.

 • synstörning.

 • dövhet.

 • hudutslag och/eller klåda.

 • ledsmärta.

 • trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • minskad känslighet för beröring eller känsel (hypoestesi).

 • nedsatt hörsel eller ringande ljud i öronen.

 • hjärtklappning.

 • mer solkänslig hud än normalt.

 • allmän kraftlöshet.

 • allmän sjukdomskänsla.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Azithromycin Mylan ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Flytta inte över tabletterna till annan förpackning.


Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Azithromycin Mylan 250 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är azitromycindihydrat motsvarande 250 mg azitromycin.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551), natriumlaurilsulfat och magnesiumstearat (E470b).

  Tablettdragering: hypromellos, laktosmonohydrat (se ” avsnitt 2 ”Azithromycin Mylan innehåller laktos”), titandioxid (E 171), och macrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azithromycin Mylan 250 mg filmdragerade tabletter är vita eller benvita, ovala, filmdragerade och släta på båda sidorna.


Förpackningsstorlekar:

250 mg tablett: Blisterförpackning med 4, 6, 12, 24, 50 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland


Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Österrike


Sandoz S.R.L, Livezeni Street no 7A, 540472 Targu Mures, Rumänien


Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Storbritannien


Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1., Komárom, 2900, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast 2024-05-24

Hitta direkt i texten
Av