Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Svenska Bioforce

Tablett
(Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med örtaktig aromatisk smak. Sötaktig. Svagt astringerande. 8,0 x 5,1 mm.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

ECHINAFORCE

ECHINAFORCE tabletter.
Extrakt av röd solhatt.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna infomation. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ECHINAFORCE är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ECHINAFORCE
3. Hur du använder ECHINAFORCE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ECHINAFORCE ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ECHINAFORCE är och vad det används för

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.


2. Vad du behöver veta innan du använder ECHINAFORCE

Använd inte ECHINAFORCE

- om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).

- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

- för behandling av barn under 1 år.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Echinaforce:

- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal.

- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

Barn och ungdomar

- Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenheten är begränsad.

ECHINAFORCE med mat, dryck och alkohol

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce tabletter.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinaforce har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

ECHINAFORCE innehåller hjälpämnen

Innehåller laktosmonohydrat 232,55 mg per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgöra med läkare innan du använder Echinaforce tabletter.


3. Hur du använder ECHINAFORCE

Använd alltid Echinaforce exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Om du använt för stor mängd av ECHINAFORCE 

Om Du fått i dig för stor mängd av Echinaforce eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur ECHINAFORCE ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utgångsdatum och Utg.dat.. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört och torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench,(röd solhatt) rot.


1 tablett innehåller:

5,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, motsvarande ca 100-200 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v) (57,3% m/m).

0,3 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot , motsvarande 5,6-9,8 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v) (57,3% m/m).


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett.

Varje förpackning innehåller 120 tabletter i brun glasburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-08.

Hitta direkt i texten
Av