Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Svenska Bioforce

Orala droppar, lösning
(Olivgrön, klar lösning med aromatisk, kryddad, bitter smak. Svagt anestetisk.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Echinaforce, orala droppar, lösning

2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

1 ml droppar innehåller:

860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) herba, motsvarande ca 240-440 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % (v/v).

45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) radix, motsvarande

ca 12-23 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % (v/v).


1 ml motsvaras av ca 28 droppar.

Innehåller 65 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g per dos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Orala droppar, lösning. Grön-brun klar lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

4.2 Dosering

Behandling vid pågående förkylning:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.


Profylax:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen.


Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år (se avsnitt 4.4), och är kontraindicerat för barn under 1 år (se avsnitt 4.3).


Behandlingstid:

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling av pågående förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Progressiva systemiska sjukdomar som tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar, immunsuppression eller vid sjukdomar i det vita blodkroppssystemet.


Barn under 1 år.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinaforce, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker.

Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se 4.8 Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlings-tillfälle.


Rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år på grund av otillräckliga data .


Alkoholinnehållet skall beaktas vid behandling av barn och personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

4.5 Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Graviditet och amning

Fertilitet, graviditet och amning

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

4.7 Trafikvarning

Echinaforce droppar har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom, angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats (se avsnitt 4.4).


Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 UppsalaRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot hosta och förkylning, ATC-kod: R05.

5.2 Farmakokinetik

Erfordras ej.

5.3 Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Echinaforce har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering).

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Innehållsämnen

-

6.1a Egenskaper hos läkemedelsformen

Grön-brun klar lösning.

6.2 (Blandbarhet)

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

5 år. Öppnad förpackning 4 månader.

6.4 Förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.

6.5 Förpackning

Brun glasflaska 50 ml och100 ml med barnskyddande skruvkork och droppanordning i polyeten.

6.6 Anvisningar för hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

046-23 47 00

info@bioforce.se

8 GODKÄNNANDENUMMER

27959

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-10-07

Förnyat godkännande: 2014-09-30

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-04-03

Hitta direkt i texten
Av