Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Husk

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Orkla Care

Oralt pulver
Avregistreringsdatum: 2018-01-22 (Tillhandahålls ej) (Ljust pulver)

A06 AC01 (ispaghula) och C10 AX (övriga medel som påverkar serumlipidnivåerna)

ATC-kod: A06AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Husk

oralt pulver

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Husk är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Husk
3. Hur du använder Husk
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Husk ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Husk är och vad det används för

 

 • Växtbaserat läkemedel vid tillfällig förstoppning och trög mage.

 • Växtbaserat läkemedel vid tillstånd där mjuk avföring är önskvärd, till exempel vid smärtsam tarmtömning efter rektal- eller analkirurgi, analfissurer, hemorrojder eller graviditet.

 • Växtbaserat läkemedel för sänkning av måttligt förhöjt kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi), som komplement till kostbehandling. Behandling ska ske i samråd med läkare.

 • Växtbaserat läkemedel vid behov av ökat fiberintag, t. ex för att lindra diarré och/eller förstoppning i samband med IBS (irriterad tjocktarm), när andra orsaker till symtomen är uteslutna.


2. Vad du behöver veta innan du använder Husk

Använd inte Husk

 • om du är allergisk mot ispagulafröskal (loppfrö, psylliumfrö). (Se även ”Varningar och försiktighet” nedan.)

 • om du har passagehinder eller nedsatt funktion i mag-tarmkanalen inklusive matstrupen.

 • om du får hastigt påkommen förändring i tarmtömningsvanorna som kvarstår i mer än 2 veckor.

 • om du får blödning från ändtarmen, vars orsak ej är känd.

 • om du får symtom såsom buksmärta, illamående och kräkningar, eftersom sådana symtom kan vara tecken på tarmvred (ileus).

Varningar och försiktighet

Husk skall intas med riklig mängd vätska, minst 3 dl till 3 tsk (5 g) fröskal.


Om en akut diarré eller om förstoppning fortsätter i mer än 3 dagar, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal bör ske om försämring av symtomen skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats.


Tala med din doktor eller sjukvårdspersonal innan du tar Husk:

Om du är vårdpersonal eller vårdgivare, som under lång tid har förberett produkter med pulver från Plantago ovata-frön (ispagulafröskal) inför administrering till patient, kan du ha blivit allergisk mot dessa produkter på grund av upprepad inandning av pulvret. Om du får symtom (uppräknade i avsnitt 4) som bekräftas vara orsakade av allergi, ska du inte använda denna produkt. (Se även ”Använd inte Husk” ovan).

Andra läkemedel och Husk

Tarmabsorptionen av andra läkemedel såsom mineraler, vitaminer (B 12), hjärtglykosider, kumarinderivat, karbamazepin och litium kan fördröjas. Av detta skäl bör produkten inte intas inom en halvtimme-timme före eller efter intag av andra läkemedel.


Om du har diabetes bör du ta Husk endast under medicinsk övervakning eftersom justering av din diabetesbehandling kan vara nödvändig. Kontakta läkare.


Vid använding av ispagulafröskal samtidigt med tyreoideahormoner kan dosen tyreoideahormoner behöva justeras. Kontakta läkare.


För att minska risken för blockering av tarmen bör samtidig användning av ispagulafröskal med läkemedel som hämmar tarmrörelserna (t.ex. opioider, loperamid) endast ske efter att läkare konsulterats.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Husk.

Graviditet, amning och fertilitet

Kan användas under graviditet och vid amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Husk har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Husk

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Dosering

Vid förstoppning eller för mjukgöring av avföring:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 2-3 teskedar (3-5 g) morgon och kväll.

Barn över 6 år: 1 tesked (1,5 g) morgon och kväll.

Rekommenderas ej till barn under 6 år.


Vid behov av ökat fiberintag (hyperkolesterolemi eller IBS):

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 3 teskedar (5 g) morgon och kväll.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Bruksanvisning

Blandas väl i minst 2 dl vatten, juice eller liknande per 3 teskedar (5 g) fröskal. Intas direkt efter blandning. Drick därefter ytterligare 1 dl vätska.


Kan också strös på filmjölk eller liknande. Drick därefter alltid minst 2,5 dl vätska till.


Vid beredning av produkten inför intag är det viktigt att försöka undvika att inandas pulvret.


Bör ej intas omedelbart före sänggående. Effekt förväntas efter 12-24 timmar.

Bör ej tas samtidigt med andra läkemedel, se avsnitt 2.

Om du använt för stor mängd av Husk 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Husk

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Husk orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Uppblåsthet kan upplevas under de första dagarna, men känslan försvinner vanligtvis vid fortsatt behandling.


Ispagulafröskal kan i mycket sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, inklusive så kallade anafylaxi-liknande reaktioner. Om du får andningssvårigheter, svullnad i ansikte och svalg och/eller yrsel och svimningskänsla bör du akut söka läkarvård.

Individer som rutinmässigt hanterar pulverberedningar av ispagulafröskal är mer benägna att få dessa reaktioner (se punkt 2).


Om läkemedlet sväljs med otillräcklig mängd vätska kan mag-tarmkanalen blockeras.  Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Husk ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och foliepåsen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ispagulafröskal från Plantago ovata Forssk.

  1 g oralt pulver innehåller 1g Plantago ovata Forssk, fröskal (ispagulafröskal), motsvarande 1 g torkade ispagulafröskal. 

 • Inga övriga innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Husk är ett ljust pulver.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orkla Care A/S

Industrigrenen 10

2635 Ishøj
Danmark


Tillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerødvej 3-7

3540 Lynge

Danmark


Information lämnas av

Orkla Care AB

Box 1336

17126 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-09

Hitta direkt i texten
Av