FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bio-Biloba®

Pharma Hus

Filmdragerad tablett
(Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett (12 mm))

Psykoanaleptika

ATC-kod: N06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bio-Biloba

filmdragerade tabletter
Extrakt av blad från Ginkgo biloba

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba
3. Hur du använder Bio-Biloba
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bio-Biloba ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba

Använd inte Bio-Biloba

 • om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t.ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba.

 • Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation.

 • Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba.

 • Om dina symtom förvärras ska du kontakta din läkare.

Andra läkemedel och Bio-Biloba

Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.


Samtidig administrering av Ginkgo biloba och nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.


Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bio-Biloba

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

Användning för barn

Bio-Biloba ska inte användas av barn.

Om du har tagit för stor mängd av Bio-Biloba

Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bio-Biloba

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar i blodet och lymfsystemet

 • Ökad blödningstendens

Biverkningar i hjärtat

 • Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm

Biverkningar i centrala nervsystemet

 • Rastlöshet

 • Sömnstörningar

 • Huvudvärk

 • Yrsel

Biverkningar i magtarmkanalen

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Diarré

Biverkningar i hud och underliggande vävnad.

 • Hudutslag

 • Klåda

 • Nässelfeber


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bio-Biloba ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.: och på blister efter EXP.: Utgångsdatumet (EXP.) är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 105 mg extrakt av Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:


22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider

2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C

2,6 – 3,2 mg bilobalid

och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.


Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.


Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett (12 mm).


Förpackningar med 60 eller 150 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare 

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4 – 6

DK-6500 Vojens

Danmark


Lokal företrädare:

Pharma Hus AB

Gunnebogatan 28

S-163 53 Spånga


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-12-16

Hitta direkt i texten
Av