FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esberitox

Midsona

Tablett
(Beige, 9 mm rund och kupad tablett)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Esberitox

Tabletter
Extrakt av rot från baptisia, röd solhatt och läkerudbeckia samt blad och grenskott från tuja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Esberitox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Esberitox
3. Hur du använder Esberitox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Esberitox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Esberitox är och vad det används för

 

Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning såsom snuva och hosta.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Esberitox

Använd inte Esberitox

  • om du är allergisk mot baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia, tuja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, maskros eller malört).

  • om du har någon pågående systemisk sjukdom som påverkar immunsystemet (t ex tuberkulos, leukemi, sarkoidos, minskat antal vita blodkroppar, AIDS, HIV-infektion eller någon autoimmun sjukdom såsom bindvävssjukdom eller multipel skleros).

  • om du får immunhämmande behandling (t ex efter transplantation) eller kemoterapi för behandling av cancer (cytostatikabehandling).


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Esberitox:

  • om andfåddhet, hög feber eller varigt eller blodigt slem förekommer. Rådfråga din läkare.

  • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Esberitox och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.


Barn

Esberitox bör inte ges till barn under 8 år, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Andra läkemedel och Esberitox

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Esberitox.

Graviditet, amning och fertilitet

Esberitox bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Esberitox har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Esberitox innehåller sockerarterna laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Esberitox

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen.

Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under 8 år.


Låt Esberitox smälta i munnen eller ta tabletterna med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.


Behandlingstid

Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Om du har använt för stor mängd av Esberitox

Förgiftning med Esberitox har inte rapporterats.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Esberitox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta din nästa dos som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Esberitox orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


För produkter som innehåller Echinacea (t.ex. röd solhatt och läkerudbeckia) har överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber rapporterats. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, tunga eller svalg, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Sluta använda Esberitox vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet.


Även mag-tarmbesvär (buksmärta, kräkningar, diarré) har rapporterats, men det är oklart hur ofta dessa biverkningar förekommer.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Esberitox ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Aktiva substanser: 1 tablett innehåller 3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria L.), röd solhatt (Echinacea purpurea Moench) och läkerudbeckia (Echinacea pallida Nutt.) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis L.), i blandningsförhållandet 4,92 : 1,85 : 1,85 : 1, vilket motsvarar ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2 mg torkat blad och grenskott från tuja.


Extraktionsmedel: etanol 30% (v/v).


Övriga innehållsämnen:

laktos 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogol och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är runda och kupade, 9 mm i diameter och har beige färg.

Esberitox finns i förpackningar om 20, 60, 100, 200 och 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 35

38259 Salzgitter

Tyskland


Lokal företrädare:

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Tel: 040-660 20 40


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-07

Hitta direkt i texten
Av